Kindervakantieweek Koffieconcerten terug in Goes Fans van Prince Fotografen winnen Zangdienst van avondliederen komen bij elkaar in 's-Heerenhoek Biljarten Brugklassen Goese Lyceum in Scapino-dansproject i BH Veel enthousiasme en kwaliteit Drugs, ik laat me er niet gek door maken! Deelnemers gevraagd voor het vijfde levenslied en smartlappenfestival TUSSENHAVEN dSerenasSol Woensdag 25 oktober 1995 DE BEVELANDER 31 als u hart heeft voor uw huisdier: 1 V Snuffelmarkt v.v. Kruiningen Programma v.v. Hansw. Boys Ouderen Biljart B.B.B.C. Basketballers In 't nieuw v.v. Kloetinge Programma k.v. Togo Programma v.v. Yerseke juk JUk. levensechte, woeste TATOUAGE Op zondag 5 nov. wordt in de Oosterkerk in Goes een bij zondere zangdienst gehou den. Rode draad door deze dienst vormen de avondliede ren uit het Liedboek voor de Kerken. V.l.n.r. op de foto Sam Rashbam (4e prijs), Suzanne Schaapman (5e prijs), Floor van Leeuwen (vestigingsmanager), Simon Joos- se (1e prijs), Hans Smits (2e prijs) en Louisa Picard (3e prijs). Zaterdag 28 oktober wordt in Lewedorp weer een snuffelmarkt gehouden van 9.00 tot 12.00 uur in de zaal achter de protestantse kerk. Loten worden weer ver kocht, met leuke prijzen te win nen. Ook de bekende envelop- pen-wedstrijd voor jong en oud ontbreekt niet (altijd prijs). Zoals altijd koffie met cake te koop. De Commissie Kindervakantie week bedankt alle sponsors voor hun medewerking. Van deze week is ook een hele 5457,95 f 784,35 leuke videofilm gemaakt. Heeft U interesse voor deze videoband, dan kunt U kontact opnemen met Daan Nijsse, tel: 0113 - 563546. Na de nederlaag tegen Bevelan ders is de strijd om de bovenste plaats weer helemaal open. Voor Kruiningen is het zaak de punten te pakken om niet achterop te komen. Programma: 14.30 uur: Kruinin gen - SSV'65; 14.30 uur: Beve landers 2 - Kruiningen 2; 12.45 uur: SSV'65 3 - Kruiningen 3; 14.30 uur: Kruiningen 4 - Apollo 3; 12.45 uur: Kruiningen 5 - Brouwershaven 3; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kruiningen 6; 11.15 uur: Wemeldinge A1 - Kruinin gen A1; 11.15 uur: Kruiningen C1 - Krabbendijke C111.15 uur: Kapelle D1 - Kruiningen D1; 10.00 uur: Goes E1 - Kruiningen E1; 10.00 uur: Kruiningen E2 - Lew. Boys E2; 10.00 uur: Krui ningen F - Krabbendijke F. A.s. zondag speelt H. Boys I een thuiswedstrijd tegen Zeelandia I uit Middelburg, Zeelandia is vorig jaar gedegradeerd uit de 4e klas KNVB en zal er alles aan doen gelijk weer terug te keren naar deze klas. De Boys zullen dus weer flink aan de bak moeten als ze de koppositie die 2 weken geleden werd overgenomen van Domburg willen behouden. Voor volgende week staat Dom burg op het programma, dus als daar ook de punten behaald wor den deel je gelijk een gevoelige klap uit aan 2 concurrenten. Kortom: 2 belangrijke wedstrij den de komende weken voor H. Boys. Senioren 29-10: Jong Ambon 2 - H. Boys 2 12.30 uur; Kwadendamme 3 - H. Boys 3 12.30 uur; H. Boys 4 - Vlissingen 6 12.30 uur. Jeugd 28-10: Krab bendijke D1 - H. Boys D1 10.00 uur, 's-Heer Arendsk. E1 - H. Boys E1 10.00 uur; Kapelle F - H. Boys F 10.00 uur. Westhavendijk 140, Goes Tel. 0113-212473 Rabobank 320.596.699 Op 18 oktober namen de vijf prijswinnaars van de Start Foto wedstrijd in de provincie Zeeland hun prijs in ontvangst. De prijs uitreiking vond plaats op de vestiging van Uitzendbureau Start in Middelburg. Uitslagen week 6: Heinkenszand - Yerseke +137+58; Krabbendijke - Lewedorp 2: +1037+84; Eras mus - Kapelle 2: +107-9; Goese Polder 2 - Goes 1: +267-37; 's- Heerenhoek 2 - 's-Heerenhoek 4: +44/-25; Goes 2 - Wemeldinge +87-15; Kapelle 1 - Hansweert +207+127; Lewedorp 1 -Ovezan- de: -57-14; Kruiningen - Goese Polder 1: -217+11. Stand: 1. Lewedorp 2: 6, +204; 2. Goese Polder 2: 6, +169; 3. Goese Pol der 1: 6, +158: 4. Heinkenszand: 6, +152; 5. Yerseke: 6, +148. Elke week een nieuwe koploper en Goese Polder 2 en 1 hebben van plaats gewisseld. Heinkens zand blijft goed volgen en Yerse ke komt weer opzetten. Onlangs werd in Heinkenszand weer een kindervakantieweek gehouden. Er was veel deelna me. Dit najaar besteedt het Jonge ren Advies en Informatie Bureau extra aandacht aan drugs en verslaving. In de info-winkels krijgt de informa tie over dit onderwerp wat dui delijker de aandacht. De meest voorkomende drug en ook de meest geaccepteer de is wel alcohol. Omgaan met iemand die teveel drinkt is niet zo eenvoudig, zeker niet als de drinker zelf vindt dat er eigenlijk niets aan de hand is. Jij ziet vaak wel dat het de ver keerde kant opgaat: elke gele genheid aangrijpen om te kun nen drinken, geen maat kun nen houden, drinken om een kater weg te werken e.d. Onder invloed van alcohol is de avondliederen. De christelijke kerken hebben daarin een rijke traditie. Door de eeuwen heen zijn er avondliederen gedicht en gecomponeerd, van de kerkva der Ambrosius 380 na Chris tus) tot vandaag de dag toe. Uit die liederenschat bevat het Lied boek voor de Kerken er een veertiental. Sommige bekend - andere minder bekend maar niet minder de moeite waard. Rond deze avondliederen wordt op zondag 5 nov. a.s. een bijzon dere zangdienst gehouden in de Oosterkerk (ingang J.D. van Mel- lestraat) in Goes. Iedereen is daar van harte welkom! De dienst begint om 5 uur 's mid dags. Uiteraard is er veel samenzang. Maar ook de cantorij o.l.v. Leo nard Eversdijk verleent haar medewerking. De organist Mar tin Beernink bespeelt het Flaes- orgel. Ds. Kamermans spreekt de verbindende woorden. om andere Prince-fans te ont moeten en ervaringen c.q. mate rialen uit te wisselen", schrijft hij. Hij heeft inmiddels contact gehad met een aantal Prince- fans in Nederland en met fan clubs in Duitsland en België. Ze hebben allemaal medewerking toegezegd. Het evenement zal plaatshebben op zondag 5 november in disco theek Kiekieris. Het begin is om 14 uur, de eindtijd is onbekend. Entree: 5,-. Informatie: J.A. Francken, 's-Heerenhoek, tel. 0113-352930. In het nieuwe theaterseizoen 1995/1996 van de gemeente Goes zijn de koffieconcerten -na afwezigheid van twee jaar- weer opgenomen in het programma- aanbod. Na de aankoop van de 'Prins van Oranje' door de gemeente Goes in februari 1994 zijn alle evenementsgelden inge zet voor deze accommodatie. Dat had tot gevolg dat de koffie concerten, die plaatsvonden in het 'Lunchcafé', van het pro gramma verdwenen. Inmiddels is uit reacties geble ken dat het ontbreken van deze koffieconcerten als een gemis werd ervaren. De Culturele Raad Goes heeft daarom gemeend de organisatie hiervan zelf ter hand te moeten nemen. Er zijn 5 con certen gepland, die op de derde zondag van de maand worden gehouden. Het 'Lunchcafé' zal niet meer als concertlocatie fungeren: om financiële redenen is uitgeweken Om de leerlingen in de sfeer van het project te houden, werd er gezamenlijk op school gegeten. En tenslotte, het hoogtepunt van de dag, de opvoering in de aula. De massaal opgekomen ouders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en andere belangstellenden genoten van het aanstekelijke enthousiasme waarmee de ver schillende dansscènes door de brugklassers werden gepresen teerd. Dit dansproject maakte deel uit van de jaarlijkse speldagen voor de brugklassers. Óp de tweede dag namen de leerlingen deel aan een buitenprogramma in de omgeving van kasteel Westhove te Domburg. Na een fritesmaal- tijd in het Wilhelminahuis in Wil- Liefhebbers van het levenslied en de smartlap kunnen op 23 maart 1996 voor de vijfde keer aan hun trekken komen in "De Vroone" in Kapelle. De vorige festivals waren een groot succes. Bij het laatst gehouden festival zijn door 16 individuele deelnemers en/of groepen meer dan 20 acts opge voerd. Groepen en personen die graag met dit repertoire op het podium willen staan kunnen zich nu reeds aanmelden. Het is de bedoeling dat ook dit jaar onderscheid gemaakt wordt tussen oud en nieuw repertoire en het geparodieerde lied. Door de Kapelse tekstschrijfster Ans Schilders, een waar fenomeen op het gebied van de smartlap en het levenslied, zullen weer workshops worden georgani seerd. Tijdens deze workshops wordt u met raad en daad bijge staan op het gebied van tekst schrijven, muzikale invulling en Het herenteam van basketbal- vereniging "de Smokkelhoek" is bij aanvang van dit seizoen door "William's Coiffures" (kapsalon in Kapelle en Heinkenszand) in een nieuwe outfit gestoken. Dit nog vrije jonge herenteam, vorig jaar kampioen Kern Zee land geworden en nu spelend in de eerste klasse rayon Zuid, mikt op handhaving in deze Zeeuw- se/West-Brabantse competitie. Op de foto staand v.l.n.r.: W.J.A. Hoondert ("William's Coiffures"), Albert Meiresonne, Arjen de Boer, Ron Kou veld (coach), Kees Eversdijk, M. Tilroe en J.J. Rijn (beiden caravancentrum "de Smokkelhoek"). Onder: Stefan Theunissen, Onno Lagerwerf, Arno de Jonge, Simon Sijbrands en Jaap Korf. Tijdens de week van Wereld Dierendag ontving de dierenopvang bot ten voorde honden van de slager van A&P. De honden hebben er de hele nacht op geknaagd en hebben zo een geslaagde dierendag gehad. De jaarlijkse Dierenbeschermingskollekte, die plaatsvond in de week rond Dierendag heeft weer een record opbrengst opgebracht. Jam mer genoeg zijn er enkele dorpen niet gekollekteerd omdat er niet genoeg kollektanten gevonden werden. Dus woont u in Wemeldinge, Driewegen, Ellewoutsdijk, Kwadedamme, Lewedorp, Hoedekensker- ke of in Baarland en u wilt ons volgend jaar helpen Bel dan even met de Dierenopvang in Goes, tel. 212473. Opbrengst kollekte Dierenbescherming Noord- en Zuid-Beveland: f 22.765,-. 75% Hiervan komt rechtstreeks ten goede aan de Dieren opvang Tussenhaven in Goes. Hier volgt een overzicht van wat er per stad of dorp werd opgehaald, allereerst de plaatsen in de gemeente Goes: Goes Kloetinge Wolphaartsdijk 's-H. Arendskerke Op 7 oktober hield Dierenopvang Tussenhaven in Goes "open huis" in het kader van de Landelijke Open Asieldagen. Ofschoon er geen aktiviteiten georganiseerd waren, kwamen er toch ruim 500 mensen naar de dieren kijken. Vier katten en drie honden werden gereser veerd en op de dinsdag en woensdag erna opgehaald. Maar de lege plaatsen zijn alweer opgevuld met nieuwe binnengekomen dieren, waardoor er weer een grote keus aan honden en katten in de opvang aanwezig is. Dus bent u op zoek naar een leuke hond of kat, dan komt u natuurlijk eerst in de opvang in Goes kijken. We vragen deze week extra aandacht voor een goede waakhond, lief voor eigen men sen, maar o wee de inbreker die probeert binnen te komen...! Wie is er een Noorse Boskat kwijt? En wie een combinatie van York shire terrier met witte kater? Bent u uw huisdier kwijt, bel dan binnen drie dagen na zijn verdwijning met AMIVEDI! Komt er een poes of hond aanlopen (ook al denkt u dat hij of zij bij u is weggezet) bel eerst even met mevr. Dekker van AMIVEDI, want wie weet is uw achter- buurmeisje haar katje kwijt. Nog te vaak horen we zeggen: "Ik heb al een aanlopertje, maar er kan er nog wel eentje bij" of men komt een gevonden dier brengen en zegt: "Het ging niet met mijn kat dus kom ik hem maar brengen". Wat was er gebeurd als het gevonden dier wel bij de kat had gepast??? En de eigenaar van het dier maar zoe ken... en advertenties zetten. Laat uw huisdieren tatoueren, want als er een kat of hond gevonden is dan kijken we eerst in zijn oren of hij getatoueerd is. De kat die in Ovezande gevonden werd was uit Hoe- dekenskerke afkomstig. Door zijn tatouagenummer kwamen we daar achter! 's-H. Hendrikskinderen f 217,30 Wilhelminadorp f 650,55 f 963,25 Kattendijke f 415,25 f 391,55 I Totaal gemeente Goes f8880,20 Nisse f 251,40 Nieuwdorp f 268,30 Oudelande f 247,20 Hein kenszand f 1842,30 's-Gravenpolder f 1371,10 Ovezande f 438,20 Langeweegje f 192,25 's-Heerenhoek f 556,45 Bors- sele f 173,25 Rilland f 571,85 Kruiningen f 779,05 Yerseke f 1156,- Waarde f 479,25 Schore f 197,45 Krabbendijke f 316,30 Kapelle f 2530,25 Colijnsplaat f 655,15 Kamperland f 603,30 Kortgene f 612,45 Geersdijk f 80,20 Wissenkerke f 362,45 ‘Kats f200,65. De afdeling Noord- en Midden-Zeeland van de Dierenbescherming en Dierenopvang Tussenhaven in Goes bedanken alle gevers en kol lektanten hartelijk!! Dierenopvang Tussenhaven Westhavendijk 140, 4463 AE Goes, tel. 0113-212473. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 11.30 uur, 13.00 - 15.30 uur en zaterdag 10.00 - 13.00 uur. Zondag en maandag gesloten. Opgeven vermiste en gevonden dieren: Stichting AMIVEDI, mevr. Dekker, tel. 342401. iemand slecht aanspreekbaar. Met iemand die onder invloed is in discussie gaan heeft wei nig zin. Dat kun je beter uit stellen tot iemand (weer) nuchter is. Laat de gevolgen van het drinken ook bij de drin ker. Maak duidelijk waar de grenzen liggen. Wil je er echt iets aan doen, zoek dan steun en schaam je niet. Het JAIB heeft tal van adressen en informatiemateriaal waar je wat aan hebt. Kom gerust eens langs. Ook voor je ande re vragen natuurlijk! Het JAIB is geopend van 11.00 uur - 17.00 uur en don derdagavond van 19.00 uur - 21.00 uur en kun je vinden in de St. Jacobstraat 44 te Goes. docenten sloeg al snel over op de leerlingen. Hierdoor geïnspi reerd waren zij bereid zich opti maal in te zetten. Het resultaat mocht er dan ook zijn; allen die 's avonds aanwezig waren bij de opvoering in de aula van de school (en dat waren er velen) waren aangenaam verrast door hei gebodene en de kwaliteit ervan. Een belangrijke opdracht was bij elke spel-/dansscène een pas send kostuum te maken. De hulp die de leerlingen hierbij kregen van een aantal creatieve ouders werd bijzonder op prijs gesteld. Het decor werd ook door de leer lingen verzorgd. Onder leiding van de docenten tekenen en techniek maakten ze een reusachtig, blinkend zwaar helminadorp werd deze speldag en een levensechte, woeste besloten met een filmvoorstelling draak. en een disco. A.s zaterdag speelt Kloetinge 1 thuis tegen Dovo 1 uit Veenen- daal. Deze gerenommeerde tegenstander speelt al vanaf 1970 onafgebroken in de 1ste klas van het zaterdagvoetbal. Dit seizoen is de start van Dovo min der dan voorgaande jaren. Trai ner Jan Rab heeft verjonging van het elftal doorgevoerd en zou de juiste balans nog niet hebben gevonden. Zo'n tegenstander zal op het team van Kloetinge inspirerend werken zodat het een aantrekke lijke wedstrijd beloofd te worden. Gelet op de stand moet Kloetin ge, met de hulp van het thuispu bliek als twaalfde man, in staat zijn de punten op het Wesselo- park te houden. Programma zaterdag 28 oktober a.s.: Kloetinge 1 - Dovo 1 14.30 uur; Kloetinge 2 - Nivo Sparta 2, 12.45 uur; Spui 2 - Kloetinge 3, 14.30 uur; Wemeldinge 2 - Kloe tinge 4,14.30 uur; Wemeldinge 3 - Kloetinge 5, 14.30 uur; Kloetin ge 6 - Yerseke 5, 15.00 uur; Kloetinge 7 - Bruse Boys 5, 14.30 uur; Botlek Dames - Kloe tinge Dames 1, 12.30 uur; Arne- muiden Dames - Kloetinge Dames 2, 12.45 uur; Middelburg A2 - Kloetinge A1, 12.45 uur; Goes A1 - Kloetinge A2, 14.30 uur; Kloetinge B1 - Krabbendijke B1, 12.45 uur; S.S.V. B1 - Kloe tinge B2,11.15 uur; Kloetinge C1 - Kapelle C1, 11.15 uur; Kloetin ge C2 - Lewed. Boys C1, 11.15 uur; S.S.V. D1 - Kloetinge D1, 10.00 uur; Kloetinge D2 - Robur D1, 10.00 uur; Luctor D1 - Kloe tinge D3, 11.15 uur; Kloetinge D4 - Wolfaartsdijk D1, 10.00 uur; Kloetinge Dm. - Apollo D110.00 uur; Kloetinge E1 - Wemeldinge E1, 09.00 uur; Yerseke E2 - Kloetinge E2, 10.00 uur; Kloetin ge E3 - Kapelle E2, 09.00 uur; Bevelanders E2 - Kloetinge E4, 10.00 uur; Kloetinge E5 - Kapelle E3, 09.00 uur; Patrijzen E2 - Kloetinge E6, 10.00 uur; Hein kenszand Fa - Kloetinge Fa, 10.00 uur; Yerseke Fa - Kloetin ge Fb, 10.00 uur; Kloetinge Fc - Arendskerke Fa, 09.00 uur; Goes Fb - Kloetinge Fd, 10.00 uur; Hoedekenskerke Fa - Kloe tinge Fe, 10.00 uur. naar de Muziekschool, v.d. Spie gelstraat 4 te Goes. De volgende uitvoeringen staan op het pro gramma: 19 nov.: Roger Verschueren, bas en Mels Dees, piano (werken van Brahms, Fauré, Antonieti en Burleigh). 17 dec.: The Dutch Tuba Quartet (werken van o.a. Gershwin, Ste vens, Bruckner, Ball, Niehaus). 21 jan.: Saxofoonensemble Jean Pennings, (werken van o.a. Poot, Otten, Debussy, Legley). 18 febr.: Koperensemble Paul van Belzen (werken van Dow- land, Wilkinson, Cable, Debussy, Gershwin). 17 maart: Ulrike von Meier, harp en Dorette Lagendijk, dwarsfluit (werken van Spohr, Ibert, Badings, Fauré, Briccialdi). De concerten duren van 12.00 uur tot 13.00 uur. De entree bedraagt 6,-, CJP/Pas'65 en leerlingen van de Zeeuwse Muziekschool betalen 4,-7 Al jaren is J.A. Francken uit 's-Heerenhoek een hartstoch telijk bewonderaar van het popfenomeen Prince. Helaas voor hem is de muziek van Prince zelden in het uitgaans leven te horen. Mede daardoor is hij al lang van plan om eens een dansmiddag/- avond te organiseren, waar de muziek van Prince centraal staat. Enige tijd geleden is hij tot over eenstemming gekomen met Kiekieris/De Geveltjes. "Het lijkt me een uitgelezen gelegenheid Zaterdag a.s. worden de laatste veldwedstrijden afgewerkt en wordt de najaarskompetitie afge sloten. Togo 1 speelt thuis tegen ACKC 1 en wil graag revanche nemen op de nederlaag, die in de uitwedstrijd werd geleden. Togo 2 en Tjoba 5 strijden om de koppositie in de tweede klas, de eerste wedstrijd eindigde in ver lies voor Togo met maar één doelpunt verschil. Togo 3 zal weer trachten de winstpunten weg te slepen bij Olympia 3. Togo 4 komt binnen de lijnen in een thuiswedstrijd tegen Swift 6. Programma sportpark Het Schenge: 14.00 uur: Togo 4 - Swift 6; 14.00 uur: Togo 2-Tjoba 5; 15.30 uur: Togo 1 - ACKC 1. Uitwedstrijd: 12.00 uur: Olympia 3 - Togo 3. Voor meer inlichtin gen over korfbalvereniging T.O.G.O. kunt U bellen met Ine ke Schipper, tel. 0113-230473. In Café Dampoort te Middelburg begon zaterdag 22 oktober de eindstrijd 4e kl. Libre-klein. Ver volgens wordt er zaterdag 28 en zondag 29 oktober gespeeld. B.V. "Dampoort" heeft de organi satie en de wedstrijdleider aldaar is Jan Marijs. De medaille en de diploma's zullen worden uitge reikt door secretaris de heer Kees Heijboer. De onderstaande spelers heb ben zich via de voorwedstrijden weten te plaatsen voor dit kam pioenschap. 1Daan Weststrate, H.B.C., 2.01 promotie; 2. Jos Barten, V.E.G.A.B.V., 1.808 promotie; 3. Mark Nuijten, V.E.G.A.B.V., 1.80 promotie; 4. Ko Adriaanse, Scheldezicht, 1.67; 5. Ageeth de Kok, L.B.V., 1.66; 6. Rudi Schijf, Scheldezicht, 1.63; 7. Robbert Boudens, Avontuur, 1.61; 8. Louis de Jonge, H.I.Ó., 1.49. Reserves: 1. Dies Meijaard, Scheldezicht, 1.538; 2. Jean- Louis Smulder, O.H.G.L., 1.535; 3. Frits van der Vliet, Delta, 1.30. presentatie. De workshops zijn gratis toegankelijk. Tijdens de avond zal een deskundige jury de optredens beoordelen en bepalen wie er voor een 1 e of 2e plaats in aanmerking komt. Naast deze prijzen wordt er ook nog een publieksprijs uitgereikt. De prijzen zijn bedragen in klin kende munt. De organiserende Culturele Commissie Kapelle wil graag een gezellig festival reali seren, goed van kwaliteit en met een hoge amusementswaarde. Ook dit jaar worden deelnemers uit alle delen van Nederland ver wacht. Doe mee, het is een leuke uitdaging, het is een waar feest. Personen die op zoek zijn naar bestaande levensliederen en smartlappen kunnen contact opnemen met Ans Schilders. Deelnemers voor het festival kunnen zich nu reeds melden bij: Ans Schilders, tel: 0113 - 343742 of J. van Hove, tel: 0113 - 333161. stichting registratie gezelschapsdieren nederland deventerstraCIt 81 7322 jl apeldoorn tel 055’661266 Zaterdag wordt de hoofdwed strijd op "Cleijn Moerken" ge speeld door Yerseke 2 tegen Good Luck 2 uit Raamsdonk- veer. Als de Yerseke-reserves met dezelfde instelling het veld ingaan als de laatste weken, dan moeten 3 punten te halen zijn. Volledig programma: 14.30 uur: Tholense Boys 1 - Yerseke 1; 14.30 uur: Yerseke 2 - Good Luck 2; 14.30 uur: Yerseke 3 - Arendskerke 2; 14.30 uur: Arendskerke 3 - Yerseke 4; 16.15 uur: Kloetinge 6 - Yerseke 5; 12.45 uur: Yerseke 6 - Kruinin gen 6; 10.30 uur: Sliedrecht 1 dms. - Yerseke 1 dms.; 11.15 uur: Yerseke B1 - Wolfaartsdijk B1; 12.45 uur: Hoedekenskerke B2 - Yerseke B2; 10.00 uur: Ril- landia C1 - Yerseke C1; 10.00 uur: Yerseke D1 - Patrijzen D1; 10.00 uur: Yerseke E2 - Kloetin ge E2; 10.00 uur: Yerseke E3 - Heinkenszand E2; 10.00 uur: Yerseke Fa - Kloetinge Fb. Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober namen de brugklas leerlingen van "Het Goese Lyceum" deel aan een dans project. Het grote aantal leerlingen maakte het nodig het pro ject over twee dagen uit te smeren. De eerste dag namen vier klassen deel aan dit project, de tweede dag de andere drie. De gehele mid dag en een deel van de avond werden aan dit project besteed. In overleg met 'Scapino-in-school' was gekozen voor het thema "Legen de uit Tibet". Idee, samenstelling en conceptverhaal zijn van Simon Pot en Rissy Boon. In de "Legende uit Tibet" zoals die door Scapino werd bewerkt, gaan deze monniken een span nende reis maken door Azië. Het wordt een zoektocht die uiteinde lijk leidt tot de ontdekking van een magisch zwaard. Een reis vol hindernissen. Dit gegeven werd uitgewerkt in een zevental spel- en dansscè nes. Voor het instuderen hiervan was per groep twee uur beschik baar. In die korte instructie- en oefenperiode moest het allemaal gebeuren; hard werken dus voor leerlingen en docenten! Het enthousiasme van de Scapino- Eik deel van de dag ademt zijn eigen sfeer. De avond is van ouds de tijd om tot rust te komen. De drukte van de werkdag ligt achter ons. We zien terug op wat er deze afgelopen dag is gedaan en gebeurd. We zoeken ont spanning en rust, geborgenheid in huiselijke kring. Maar het donker van de nacht kan ook bedreigend zijn. Tegen ongewenste indringers kunnen we de huisdeur op het nachtslot doen; maar zorgen en onrust laten zich niet zomaar buiten sluiten, en eenzaamheid wordt dan juist vaak het sterkst gevoeld. Al zulke gevoelens spreken uit 1' KAPELLE

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 31