YAMAHA 95 28; Een héél verleidelijk aanbod BouwCenterwüeJagerTolhoek 1% Provincie Zeeland 12 18 16 DOMINICUS “36 MET gratis GLAS! BEEFEATER 28.’ Museale trends IsonnemA KEYBOARD-SHOW 25; MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG NATIONALE SLIJTERS WEEK 1995 SLIJTERIJ-WIJNKOPERIJ Z-window kunststof kozijnen bieden u meer perspectief! dow p MUZIEKCENTRUM MIDDELBURG m.m.v. Peter Baartmans Tot ziens bij: op donderdag 19 okt. van 14.00-21.00 uur op zaterdag 21 okt. van 10.00-17.00 uur Finest Scotch Whw COMMISSIES Stremming veer Vlissingen-Breskens /j i Stremming BEZOEK ONZE UNIEKE SHOWROOM Polderdijk kunststof kozijnen 11 U nu mow f 11.699^, 9 Woensdag 18 oktober 1995 DE BEVELANDER 95 0.7 liter Hter liter L N Sounema Berenburg Voor jongeren is er soms echt geen touw meer aan vast te knopen. Je zit met iets en je wilt daar wel eens over doorpraten; je zoekt hulp. Waar moet je zijn. Heb je de stoute schoenen aangetrokken en ben je binnengestapt bij een instelling, blijkt na een aantal gesprekken dat je verkeerd bent. Kun je ergens anders weer je verhaal afdraaien. Niet echt handig. Veel hulpverlenende instellingen zijn hier ook niet zo gelukkig mee en hebben de koppen bij elkaar gestoken. Olifant Jonge Jenever 19; Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6,. postbus 6001, 433Ó LA Middelburg, telefoon 0118 631392 5 Hooghoudt Appdjenever liter Millwood Whiskey Cream 0.7 liter Heineken Pits krat a 24 flesjes excl.statiegeid Gorter’s Rum bruln/wit 0.7 liter Hèt kunststof kozijn waar perspectief in zit! Korte Kerkstraat 8 GOES TEL.: 01132161 19 Z A Famous Grouse Whisky Z-window levert een compleet pakket kunststof ramen, deuren en kozijnen. Voordelen: in veel kleuren leverbaar; vele vormen mogelijk; eenvoudig in gebruik; inbraakpreventief; isolerend; onderhoudsarm. BMwsaao I rr JAMAICA*! RUM k f ‘nr^7m/ Nieuws Abdij Hulp voor jongeren IJTERSWEEK Dit is uw kans om een luxe en complete keuken aan te schaffen. Want de korting die wij op de keuken "Inga" geven mag er zijn. In moderne kunststof uitvoering èn keuze uit verschillende kleuren frontuitvoeringen past 'ie zeker bij uw smaak. Deze keuken van eerste klas kwaliteit is ruim voorzien van inbouw apparatuur. schouwwasemkap combi magnetron vaatwasser koelkast keramische kookplaat. En alsof dat nog niet genoeg is, krijgt u er van ons nog een fraaie pepermolen bij cadeau. Deze actie duurt tot en met zaterdag 28 oktober a.s. Het aantal bezoekers van musea, grotere attracties en bezoekers centra daalt. Als het ware tegen de verdrukking in groeit het aantal musea en museale attracties. Opmerkelijk is dat het Zeeuws Mu seum in Middelburg, dat zich de laatste jaren geconfronteerd zag met een sterke daling van het aan tal bezoekers, juist weer meer be zoekers trekt. Dat komt zonder meer door het succes van de Mondriaantentoonstellingen, zeg gen de deskundigen. Andere gunstige uitzonderingen, groei dus, zijn de Stoomtrein Goes-Borssele en het Streekmuse um West Zeeuwsch-Vlaanderen Presenteert in Ijzendijke. Voor het provinciaal bestuur zijn de ontwikkelingen in museumland aanleiding de zaken eens op een rijtje te zetten. Dat gebeurt in de Notitie 'Museumbeleid in progres sie'. Vrijdag 17 november zullen Provinciale Staten zich uitspreken over deze notitie. GS stellen in de notitie onder meer voor het Zeeuws Museum jaarlijks 150.000,- extra subsidie te verlenen. Het geld is vooral bedoeld voor uit breiding van menskracht bij het bureau van de museum consulent. GS vinden die uit breiding nodig om zo gestalte te geven aan meer samenwer king tussen de verschillende musea. Dinsdag 24 oktober, aan het eind van de ochtend, wordt het veer Vlissingen-Breskens stilgelegd. De stremming duurt tot tot in de voor avond en is een gevolg van de de montage van de vliegtuigbommen die recentelijk in Breskens zijn ge vonden. De demontage gebeurt in de buurt van het veerplein Bres kens. Vanaf Vlissingen is de laatste af vaart om 11.20 uur en vanuit Breskens om 11.50 uur. Voor ge laden vrachtwagens en hoge voer tuigen gaat de stremming eerder in, doordat zij niet met de Prinses Cultuurhistorie Cultuur en cultuurhistorie zijn the ma's die het goed doen bij toeris ten. Het groeiend aantal musea en museale attracties beweegt zich voor een belangrijk deel ook op het terrein van de cultuurhistorie. Er moet voor worden gewaakt dat de verschillende instellingen el kaar niet in de wielen gaan rijden en eikaars concurrent worden in plaats van dat ze gezamenlijk een versterking van het culturele en toeristische aanbod zijn. Vandaar dat van het bureau van de muse umconsulent ook wordt gevraagd hier de nodige samenwerking te bewerkstelligen. En tot slot is het nodig meer tijd beschikbaar te hebben om de mu seale activiteiten beter 'in de markt te zetten', lees: aantrekken van sponsors en verzorgen van publiciteit. Margriet meekunnen. Hun laatste afvaart is om 10.50 uur vanaf Vlis singen en om 11.20 uur vanaf Breskens. Tot de aankomst van de veerboot van 10.50 uur uit Vlis singen is er in Breskens aanslui ting op het openbaar vervoer.Tus- sen Vlissingen en Kruiningen wordt tijdens de stremming een beperkte busdienst onderhouden om voetgangers naar de veer dienst Kruiningen-Perkpolder te kunnen brengen. De vertrektijden De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor voetgan gers en fietsers die over de sluis willen. Het zijn trouwens niet alleen jonge ren die amper de weg weten te vinden in de keten van hulpaanbie- dende instellingen. Voor ouders die hulp zoeken geldt hetzelfde. Maar ook huisartsen, leraren en zelfs hulpverleners blijken vaak niet goed te weten welke instelling het best kan inschieten op een be paalde hulpvraag; ook zij zitten bij een verwijzing nog wel eens mis. Maakt niet uit Elf instellingen zijn met elkaar om tafel gaan zitten om te proberen in onderling overleg een eind te maken aan de onduidelijkheid. Als alles volgens plan verloopt, maakt het wat deze instellin gen betreft in de loop van vol gend jaar niet meer uit waar jongeren of ouders naar bin nen stappen. Bij het eerste kontakt wordt precies nage gaan wat er aan de hand is en wordt bekeken wie het best de helpende hand kan bieden. De hulpvrager krijgt te horen wie hem of haar gaat helpen en de helper krijgt meteen alle infor matie die nodig is. Het risico dat een hulpvrager op het verkeerde adres komt, is dan goeddeels voorbij. Een 'uniforme entree' heet dat in de vaktaal; sommigen noemen het ook wel 'één loket'. Maar dat begrip is een beetje verwarrend, want er is niet één loket. Er blijven meerdere deuren bestaan waar iemand naar binnen kan stappen. Het verschil met nu is dat achter die deuren ie mand zit die goed kan luisteren, weet wat er dan moet gebeuren en alles vervolgens zo kan organi seren dat de klant zo weinig mo gelijk last heeft van het bestaan van verschillende instellingen. Netwerk De reeks afzonderlijke instellingen Overleg jeugdhulpverleners blijft bestaan. Maar als je die ket ting als het ware aan elkaar knoopt ontstaat er een netwerk waarbinnen veel deskundigheid is gebundeld. De samenwerkende in stellingen heten dan ook 'Netwerk organisatie'. Deelnemers zijn: het Jongeren Ad vies- en Informatiebureau, Kinder telefoon, Bureau Vertrouwensarts Kindermishandeling, Raad voor de Kinderbescherming, Stichting Jeugdzorg Zeeland, Stichting Ago gische Zorgcentra Zeeland, Fiom Zeeland, instellingen voor alge meen maatschappelijk werk in Zeeland, Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezond heidszorg Zeeland, Ithaka en de GGD Zeeland. Verder werken mee het Provinciaal Samenwerkings verband Jeugdhulpverlening Zee land, de provincie Zeeland en het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport. Het meewerken van de overheden is nodig omdat instellingen die willen samenwer ken te maken hebben met regels en voorschriften die soms een sta- in-de-weg zijn om samenwerking vorm te geven. Centraal nummer De instellingen hopen dat hun sa menwerking zo ver kan gaan dat er een centraal telefoonnummer komt. Via dit nummer is dan infor matie te krijgen over de netwerk organisatie en de hulp die men kan bieden. Het zou vervolgens ook mogelijk moeten zijn via dat telefoonnummer afspraken te ma ken. sche Ontwikkeling Zeeland, notitie 'provinciaal museumbeleid in progressie', aankoop- en beheers lasten natuurterreinen, subsidie film ‘First Attemp' en het kring- loopbedrijf verstandelijk gehandi capten. Woensdag 25 oktober, aanvang 14.00 uur, vergadert de advies commissie basisonderwijs/spe- ciaal onderwijs. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: provinciaal onder wijsbeleid, plan jeugdhulpverlening Zeeland 1996-1999, project clus- tervorming basisonderwijs op het platteland, samenwerking zorg en speciaal onderwijs, bezuiniging jeugdgezondheidszorg. De adviescommissie voor het voortgezet onderwijs en vol wassenen educatie vergadert donderdag 26 oktober, aanvang 14.00 uur. Roc-vorming midden en noord Zeeland, plan jeugdhulpverlening Zeeland 1996-1999, netwerkvor ming docenten verzorging in de basisvorming, zorgstructuur vo-iv- bo-vso, vmc-prognoses, overgang bao-vo en de overdracht van het provinciaal arbeidsintegratiepro- ject vso-schoolverlaters zijn de on derwerpen die op de agenda staan. De commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middel burg. In de vergadering van de staten commissie voor algemeen bestuur heeft het publiek spreekrecht. Dat wil zeggen dat belangstellen den aan het begin van de vergade ring het woord kunnen krijgen over een van de onderwerpen op de agenda om de statenleden op die manier te informeren. De agenda's en bijbehorende 2 5 oktober van 21.00 tot 01.00 uur en van maandag 31 oktober op dinsdag 1 november van 22.00 tot 07.00 uur. De kleine sluis blijft beschikbaar. Schepen tot een maximum van 65 meter lengte en 7,70 meter breedte kunnen via die sluis pas seren. Dit artikel is ontleend aan de Nieuwsbrief Netwerkorganisa tie Jeugdzorg Zeeland. De Nieuwsbrief is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. Goes, Stanleyweg 2, tel. 01100 - 46600 Middelburg, Lange Noordstraat 67, tel. 01180 - 36254. Geopend van dinsdag - zaterdag Donderdag koopavond. CT> s i De grote sluis in Vlissingen, de doorgang van het Kanaal door Walcheren naar de Westerschelde of omgekeerd, is de komende tijd een aantal keren gestremd om de trek/duwstangen van de buiteneb- deuren te kunnen vervangen. De stremmingen zijn maandag 23 oktober van 21.00 tot 24.00 uur, dinsdag 24 oktober van 04.00 tot 06.00 uur en in de nachten van dinsdag 24 oktober op woensdag vanaf het Vlissingse NS-station zijn steeds op het half uur, begin nend 12.30 uur en eindigend 15.30 uur. Eventueel wordt de buslijn verlengd tot 16.30 uur. Als alles volgens de verwachtin gen verloopt is de eerste afvaart vanaf Vlissingen weer om 17.50 uur en vanaf Breskens om 18.20 uur, waarmee de gewone dienst regeling wordt hervat. Op de dag van de stremming is adjunct-inspecteur nautische dienst G. van Langen beschikbaar voor telefonische nadere informa tie over de veerdienst. Tel. 0118 - 460900. LANGE DELFT 80, MIDDELBURG, TELEFOON 0118-635252 De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 23 oktober, aanvang 13.45 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: een discussie on der leiding van prof. dr. Kreukels over de provincies van de toe komst, najaarsnota, risicopara- graaf begroting 1996, investe ringsplan 1996, meerjarenraming 1996-2000, besteding vervan- gings- en onderhoudsfonds 1996, toegankelijkheid Abdijcomplex, krediet vernieuwen stoepen Abdij- plein en herplaatsen pomp op dat plein, 17e wijziging begroting 1995, wijziging uitkerings- en pen sioenverevening GS, IPO-jaarplan en le begrotingswijziging, garan tieverlening ZB, beleidsnota grens- vergaderstukken liggen ter in overschrijdende samenwer- zage in het informatiecentrum king/deelname aan Europese van de provincie, Abdij 9 in programma's, plan jeugdhulpverle- Middelburg, ning Zeeland 1996-1999, jaarre kening 1994 Stichting Economi- DEZE WEEK DAT WORDT GENIETEN! Ter gelegenheid hiervan een mooie karaf voor maar j Vlissingsestraot 1, 4371 RA Koudekerke Telefoon: 01185-2010 Openingstijden showroom: ma. t/m vrij, van 8.00 tof 12.00 uur en von 13.00 tof 17.30 uur. Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur. Verder is het nodig meer tijd te kunnen besteden in de ondersteu ning van (grootschalige) evene menten; per slot van rekening lijkt dat, gegeven het succes van de Mondriaantentoonstelling, iets te zijn waar het publiek om vraagt. Cognac 0.7 liter koffie likeur 0.7 liter Si 30\«l UtRi' Scoren wmsMt s Ht f NPf n e •Matthew (iloaq&fcr'M- Perth. Scot land ,WX,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 9