SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT Luctor F-pupillen in de slag tegen Feyenoord F1 Kloetinge speelt vriendschappelijk van de aanvallers weer opkrik ken. Programma zaterdag 21 oktober a.s.: Kloetinge 1 r V.V.O.R. 1 (vr.), 14.45 uur; Oostkapelle 2 - Kloetinge 2 (vr.), 14.30 uur; Kloetinge 3 - Hein kenszand 2, 14.30 uur*; Kloetin ge 4 - Hoek 3,14.30 uur; Kloetin ge 5 - Krabbendijke 3,12.45 uur; SNKWK 2 - Kloetinge 6, 14.30 uur; Kloetinge 7 - Arendskerke 4t 12.45 uur Kloetinge dames 1 - Oegstgeest Dames 14.30 uur; De met aangeduide wedstrij den worden uitgespeeld. Kloetin ge A1 - Arnemuiden A1 12.45 uur; Kloetinge A2 - Kruiningen A2, 11.15 uur; Goes B1 - Kloe tinge B112.45 uur; Kloetinge B2 - Hoedekenskerke B1, 11.15 uur; Goes C1 - Kloetinge C1, 11.15 uur; Yerseke C1 - Kloetin ge C2,11.15 uur; Duiveland E1 - Kloetinge E1 10.00 uur; Vlissin gen E1 - Kloetinge E2, 10.00 uur; Kloetinge E3 - Vlissingen E2, 10.00 uur; Kloetinge Fa - Vlissingen Fa. 10.00 uur; Vlissin gen Fb - Kloetinge Fb, 10.00 uur. 50e Meisjeslid vv Kloetinge W eg.. I Tn v.v. Goes DE BEVELANDER Woensdag 18 oktober 1995 14 4 1 Bingo in Goes-Oost Poëtisch getekend Lofprijzing NVVH: Alzheimer Wantij Huurdersvereniging Kinderbingo en disco Zeeuwen kieken Najaarstocht Speelgoedbeurs v.v. Arendskerke g Ruilbeurs Concert in Ter Valcke I SSV'65 v.v. Bevelanders Ons Boeregoed in Wolphaartsdijk Dienst Bethelkerk Hengelconcours Lezing met dia's v.v. Kapelle Programma K.V. Togo Expositie Kantklos De Piek Plattelandsvrouwen Programma v.v. Yerseke v.v. Kruiningen Collecte Prinses Beatrixfonds Marge drukwerk Bloemschikken Voorlichting over openbaar onderwijs "De Paardebloem" is binnen Wateractiviteiten voor ouderen Collecte Nierstichting Je leven versieren Nieuwe recreatiekaart ANWB/VVV Zeeland (2-0). S S v.v. Wolphaartsdijk Film 't Beest Samenzang Luctor '88 speelt "anti-alcohol" v.v. Robur pi j W’’ - 3 Jf I de f' t Bij de foto: De tweeling Iman en Amal Al Sharifi, het 49e en 50e meisjeslid van de vv Kloetinge (foto: Yolanda van Wan- Wijkvereniging Goes-Oost houdt op zaterdag 21 oktober een Bin- go-avond. In het wijkcentrum "de Jan Ligthart", aan de Bergweg 12. De entree voor leden is gra tis, niet-leden betalen 2,50. Er worden 5 rondes gespeeld. De zaal gaat om 19.30 uur open, aanvang 20.00 uur. In de Expogang van het Ooster- scheldeziekenhuis te Goes zijn tot en met 15 november a.s. tekeningen en aquarellen te zien van Jacques Th. Wondergem. De tentoonstelling heeft als titel: "Poëtisch getekend". Onderwer pen zijn onder meer Bourgondië en Parijs. Te zien: alle dagen. Op zondag 22 oktober is er in het gebouw van het Leger des Heils, Ravelijn de Groene Jager 72 te Goes een Songs of Praise- avond. De praiserockband 'Pro mises', het zangkoor en het De afdeling Goes e.o. van de NVVH houdt op donderdagmor gen 19 oktober een bijeenkomst in "De Steen", Beestenmarkt 5 te Goes. Dhr. G. Roodhart spreekt deze morgen over de verschillende aspecten van de ziekte van Alz heimer. Omdat deze ziekte zeer ingrij pend is, in de eerste plaats voor de patiënt zelf, maar zeer zeker ook voor de naaste omgeving, is het heel belangrijk om meer over deze aandoening te weten. Iedereen is dan ook hartelijk wel kom op deze bijeenkomst. Aan vang 9.30 uur. Dezer dagen is het oktobernum mer van Wantij, het tijdschrift van de Zeeuwse Milieufederatie, ver schenen. In dit nummer wordt onder meer aandacht besteed aan milieubewust bouwen, plat telandsvernieuwing, zonne-ener- gie, het nieuw streekplan, de betekenis van de grenslinde, enz. Losse nummers van Wantij kosten 2,50 en zijn verkrijgbaar bij "De Koperen Tuin" in Goes en bij het ZMF-kantoor aan Ravelijn de Groene Jager te Goes. Leden krijgen het blad gratis. Het lid maatschap kost jaarlijks 25,-. Huurdersvereniging De Bevelan den wil meer bekendheid geven aan haar activiteiten. Vandaar dat we hieronder het adres en spreekuren van de vereniging geven: Postadres: Postbus 54, 4460 AB Goes. Telefoon: 0113- 252054. Spreekuur elke 3de donderdag van de maand van 19-21 uur in het Verpleeghuis "Ter Valcke", Valckeslotlaan 200 te Goes. De overige tijden kunt u zonodig uw naam en telefoon nummer inspreken op antwoord apparaat. U wordt dan zo spoe dig mogelijk teruggebeld. Op vrijdag 20 oktober a.s. orga niseert rekreatieteam "De Pit" een kinderbingo en -disco voor basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 8. Tijd: van 13.30 u. tot 16.00 u. Plaats: Wijkgebouw "De Pit", Appelstraat 2a, Goes-Zuid. Entree: 2,-. Tot en met 3 november is in de hal van het gemeentehuis van Kapelle de fototentoonstelling "Zeeuwen kieken 't Zuiden", te zien. Het gaat om een rondtrek kende expositie van foto's die de derde wereld tot onderwerp heb ben. Te zien alle werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00- 16.00 uur. De entree is vrij. zeer leuke wedstrijd en vooral een schitterende ervaring voor de spelertjes van Luctor '88." ouders; Hansw. EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 19 T/M 26 OKTOBER 1995 19 okt. 't Beest 20.30 uur: 'Written on the wind', toneelproduktie van Rieks Swarte. 19 en 20 okt. 't Beest 20.30 uur: 'Through the olive trees', film van Abbas Kiarostami. 20 en 21 okt. Prins van Oranje 20.00 uur: 'La belle Hélène' door De Goese Operette Vereniging. 21 oktober 't Beest 21.00 uur: Concert door The Watchman en Hallo Venray. 23 oktober 't Beest 20.30 uur: 'Londn - L.A. - Lübbenau', toneelvoor stelling door De Trust. 24 oktober Grote Kerk 13.30 - 14.30 uur: Carillonconcert door stads beiaardier Sjoerd Tamminga. 25 oktober Bibliotheek 14.00 - 14.45 uur: Voorlezen voor kinderen van 5-8 jaar. 26 oktober 't Beest 20.30 uur: 'Vive l'amour', film van Tsai Ming- Liang. t/m 20 okt. Sportpunt Zeeland: Sportherfstweek. t/m 20 okt. Ambachtscentrum Hollandse Hoeve 13.00 - 17.00 uur: Herfst-doe-week. Zaterdag 21 oktober wordt te Kruiningen een najaarswande- ling gehouden door wandelco- mité Kasporgo uit Goes. Start en finish in het Dorpshuis aan de Berghoekstraat 3, waar vanaf 13.15 uur kan worden ingeschre ven. Vertrek om 14.00 uur. Inl. tel: 227179. Dinsdag 24 oktober a.s. wordt door de Buurtvereniging Water vliet te Heinkenszand een speel goedbeurs gehouden. Deze is tussen 9.00 en 10.30 uur ge opend op het adres Van Citters- straat 3a. Inleveren van speel goed kan op vrijdag 20 oktober a.s. van 9.00-11.00 uur. Inl. bij Janet Welleman, tel. 0113 - 562757. Een bekerprogramma a.s. zater dag en wel een Zuid-Bevelandse derby tussen WA 1 en Kapelle I. Aanvang 14.30 uur. 's-H. A. Ker ke 2 - Veere 3 om 12.45 uur (beker). Nieuwland A1 - 's-H.A. Kerke A1 om 11.15 uur. EXPOSITIES t/m 19 nov. Galerie 'Mi Parti': 'Terug naar de kust (1Objecten en Sieraden van Ingeborg Vandam me en Carien Poisson nier (info: 0113 -231819). t/m 27 okt. Stadskantoor: Schilderijen van Nico van Welzenes uit Goes, (info: 0113 - 249740). t/m 31 okt. Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: 'Van mot tot slot', expositie over kastelen op De Bevelanden. (info: 0113 - 228883). t/m 2 nov. Galerie 'De Hoekweide': Schilderijen en tekeningen van Klaas Boonstra, (info: 0113 - 581152). tot 16 nov. Oosterscheldeziekenhuis: Expositie 'Poëtisch getekend'. Tekeningen, aquarellen, pastels en lino's van Jacques Th. Wonder gem uit Kapelle (info: 0113 - 234692). hele jaar Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme. (info: 0113 - 621242). hele jaar Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer (info: 0113 - 582031). De Commissie Ruildag 1995 houdt op 21 oktober 1995 een grote beurs van postzegels, munten, modeltreinen, minia- tuurauto's, ansichtkaarten, bank biljetten en nog veel meer. De organisatie is in handen van de Filatelistenvereniging "De Zeeuwse Delta". De beurs zal worden gehouden in het Ont moetingscentrum "Dauwendae- le", gelegen in het gelijknamige winkelcentrum aan de Vrijland- straat 51 te Middelburg en zal voor het publiek gratis toeganke lijk zijn van 10.00 tot 16.00 uur. Op dinsdag 24 oktober a.s. za de VSB Bank aan de bewoners van Verpleeghuis Ter Valcke aan de Valckeslotlaan 200 te Goes een klassiek concert aan bieden. Dit concert is er één in de serie van klassieke concerten die onder de noemer VSB Huis concert in bejaardentehuizen en verpleeg- of verzorgingstehuizen in het werkgebied van de VSB Bank worden georganiseerd met steun van het VSB Fonds. De aanvang is om 15.00 uur. Het programma bestaat uit een optreden van het New Sax Pro ject, een kwartet van vier saxofo nisten, dat optreedt onder auspi ciën van de Stichting Young Musicians en gedurende één uur een keuze uit klassieke werken ten gehore zal brengen. Programma zaterdag 21 okto ber: Vriendschappelijke wed strijd voor SSV'65 I tegen VVC'68 uit Halsteren dat speelt in de derde klas van de KNVB; dus VVC-SSV om 14.30 uur. SSV 2 speelt thuis de inhaalwed strijd tegen GPC 2 om 12.45 uur. Ook competitie voor SSV 5 en wel uit tegen Yerseke 6 om 12.45 uur. Junioren en pupillen: VCK A1 - SSV A1, 11.15 uur; SSV B1 - Yerseke B111.15 uur; SSV D1 - Goes D110.00 uur. Er kunnen altijd nog wedstrijden worden ingelast dit weekend, dus let op. Omdat het herfstvakantie, heb ben de meeste elftallen van Bevelanders vrijaf. Toch a.s. zaterdag nog een paar wedstrij den waarvoor de supporters op de banken kunnen klimmen. Om 11.15 u. spelen de Bevelanders dames tegen de dames van Ter- neuzen. Na dit spektakel speelt om 14.30 u. Bevelanders 5 tegen Meeuwen 5. A.s. woensdag 18 okt. spelen de dames van Beve landers tegen de dames van Wemeldinge en voor ieder die minder geïnterresseerd is in voetballen, maar Bevelanders zich een goed hart toedraagt: vrijdag 20 okt. 19.30 uur klaver jassen in de kantine. king. De zaal is open om 18.00 uur, het programma begint om 18.30 uur en de toegang is gra tis. Iedereen is welkom. Woensdag 25 oktober om 19.30 uur in "De Griffioen" te Wol phaartsdijk. Zeeuwse avond met "Gans Boeregoed" uit Kruinin gen. Men verzorgt een klederop- drachtsshow,zang- en volks- dansoptreden. Entree 5,- p.p. Iedereen is welkom. Zondag 22 oktober wordt in de Bethelkerk aan de Tulpstraat te Goes weer een dienst gehouden van de werkgroep zending en diaconie, aanvang 10.00 uur. Thema: "Nooit te jong om te geloven". Medewerking verlenen kinderen van de Zondagsschool, de heer J. Verduijn uit Wemel dinge, gospelkoor "Or Tamim" en organiste mevrouw D. v.d. Vrie. Iedereen is welkom. EGHV Goes houdt zaterdag 21 oktober a.s. een int. hengelcon cours op het parcours aan de Westerschelde onder Schore. Er wordt gevist tussen 11.15 en 14.15 uur. Voorzover er nog plaatsen zijn, is inschrijving mo gelijk tussen half negen en half elf bij De Caisson te Biezelinge. De hoofdprijs is 1.000,- con tant. De wedstrijd telt mee voor het Delta-karppioenschap. Op woensdag 18 oktober komt de NCVB afd. Kamperland weer samen op de maandelijkse afde- lingsavond. Dhr. A. v.d. Wees uit Zierikzee zal een lezing houden met dia's over de "Stichting het Zeeuwse Landschap", aanvang 19.30 uur, in het Jhr. mr. de Casembroothuis, Nieuwstraat 46 te Kamperland. Ook niet-leden zijn van harte welkom. nog 1 D-meisjes team (leeftijd 11-13 jaar) en 2 E- teams (leeftijd 9-11 jaar) aktief. Voor de toekomst ziet het er allemaal wat roos kleuriger uit. Nu vrouwenvoetbal een Olympische sport gaat worden, zal naar verwachting de weer stand die er hier en daar nog heerst, verdwijnen. Als dat gebeurt, dan zullen ongetwijfeld meer meis- rooij). 21-10.: 14.30: 's-H. Arendskerke 1 - Kapelle 1;14.30: Kapelle 2 - Kruiningen 2; 14.30: Kapelle 3 - Wolfaartsdijk 2. Kapelle 4 vrij. 12.45: Kapelle 5 - WIK 4; 12.45: Kapelle A1 - H.V.V. A1; 12.45: Kapelle B1 - Krabbendijke B1; 12.45: Walcheren 2 - Kapelle B2; Kapelle C1 vrij. 11.15: Patrijzen C1 - Kapelle C2; 10.00: Kapelle D1 - Kloetinge meisjes; Kapelle D2 vrij. Kapelle E3 - Robur E1; Kapelle Fa, Fb en Fc vrij. 24-10: 18.30 uur: Kapelle Fb - Ouders; 18.30: Kapelle Fc 19.30: Kapelle 5 Boys 3. In verband met de herfstvakantie worden dit weekend maar enkele competitiewedstrijden afgewerkt. Togo 1 reist naar Vlaardingen voor de ontmoeting tegen Spirit 1Het is heel belangrijk dat Togo tegen deze laaggeklasseerde tegenstander de punten in de wacht sleept. Togo 2 doet het goed en moet Top 3 de baas kunnen blijven. Togo A speelt waarschijnlijk al zijn eerste oefenwedstrijd in de zaal tegen ACKC uit Almkerk. Uitwedstrijden: 10.30 uur: Top E - Togo E; 11.00 uur: ACKC A - Togo A; 15.30 uur: Spirit 1 -Togo 116.00 uur: Top 3 - Togo 2. Voor meer inlichtingen over korf balvereniging Togo kunt U bellen met Ineke Schipper, tel. 0113- 2304673. Van 16 oktober t/m 27 oktober wordt er in de Openbare Biblio theek Kapelle een tentoonstel ling gehouden door de Kantklos vereniging van Kapelle. De werk stukken die tentoongesteld wor den zijn zowel van gevorderde leden als van beginners. Enkele werkstukken dateren nog van de start van de vereniging. Tijdens de openingsuren van de biblio theek kunt u de tentoonstelling bezichtigen. Elke middag zijn er 2 kantklosdames aanwezig waar u eventuele vragen of reakties aan kwijt kunt. Zaterdag 21 oktober zal de Doom/deathmetalformatie Or- phange in De Piek, Hellebardier- straat 13 te Vlissingen optreden. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 7,50. Vrijdag 20 okto ber kan er weer vanaf 21.00 uur gejamd worden. Wat het optre den van Orphange betreft, deze band kreeg lovende kritieken in de bladen. Drummer Erwin Pol derman uit Krabbendijke maakt deel uit van de groep, die begin dit jaar een eerste CD uitbracht met als titel ’’Oblivion”. De Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen, afd. Goes, komt bijeen op dinsdag 24 oktober a.s. in de Prins van Oranje, Nieuw straat te Goes. Aanvang 13.45 uur. Mevrouw van Nieuwburg van het Patiënten Platform ver zorgt een lezing over Patiënten rechten en Patiëntenplichten. Belangstellenden zijn van harte welkom. Zaterdag is er een inhaal- en bekerprogramma en omdat Yer seke uitgeschakeld is voor de beker en ook geen achterstallige wedstrijden heeft, wordt het dus een weekend met veel vriend schappelijk voetbal. Volledige programma: 14.30: Yerseke 1 - Heinkenszand 1; 14.30: Yerseke 2 - Dauwendaele 2; 12.45: Yer seke 6 - S.S.V. '65 5; 14.30: Stadspolders dms. - Yerseke dms.; 11.15: S.S.V.'65 B1 - Yer seke B1; 11.15: Yerseke B2 - Heinkenszand B1; 11.15: Yerse ke C1 - Kloetinge C2; 10.00: Yer seke D1 - Arnemuiden D1; 10.00: Yerseke E1 - Arnemuiden E1; 120.00: Col. Boys E2 - Yer seke E2; 10.00: Yerseke Fa - Arnemuiden Fb. L Zaterdag is er een beperkt com- petitieprogramma. Het eerste elf tal speelt vriendschappelijk tegen Oostkapelle. 14.30 uur: Kruiningen - Oostkapelle (vr.).; 14.30 uur: Kapelle 2 - Kruiningen 2 (vr.). 14.30 uur: Kruiningen 3 - SVD 3; 12.45 uur: SKNWK 3 - Kruiningen 5; 12.45 uur: Kruinin gen 6 - Borssele 2; 12.45 uur: Kloetinge A2 - Kruiningen A1. muziekkorps verlenen medewer- Expositie De Horst In serviceflat De Horst te Goes exposeren Jenny Flikweert (aquarellen en olieverfschilderij en) en Berry van der haar (foto's). De tentoonstelling is te zien tot begin december a.s. Het gaat om aquarellen van bloemen en kinderportretten in olieverf. De foto's sluiten hierbij aan. Tevens zijn ze geïnspireerd door landschap en tuin. De collecte voor het Prinses Beatrix Fonds te Goes heeft opgebracht 9.374,95. 130 Col lectanten verleenden medewer king aan deze collecte. In de Zeeuwse Bibliotheek is tot en met 18 november een ten toonstelling te zien met als titel "Pastei en Hoerenjong, 30 druk kers in de Marge". Het gaat om een collectie van Nederlanse bibliofiel marge-drukwerk. Te zien tijdens de openingstijden van de bibliotheek aan de Kou- steensedijk te Middelburg. Tevens verzorgt De Ammoniet uit Leiden op zaterdag 7 oktober en donderdag 16 november a.s. drukdemonstraties. De expositie wordt vrijdag 6 oktober a.s. ge opend om 15.15 uur door dr. P.J. Verkruijsse van de Universiteit van A'dam. De Zeeuwse Volksuniversiteit start op dinsdag 24 oktober in Goes met een cursus bloem schikken. De cursus wordt in acht avonden gegeven van 19.00 tot 21.30 uur in het Buys Ballotcollege, Bergweg 4. Aan de orde komen o.a.: werken met steekschuim, stopgroen, kippe- gaas en andere hulpmiddelen, biedermeier, ronde schikking, tafelversieringen, vegetatieve schikking en droogbloemen. Voor meer informatie en aanmel ding kunt u contact opnemen met het ZVU-bureau, tel: (0118) 634800 of fax (0118) 626789. Op dinsdag 24 oktober start de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (V.O.O.), rayon de Bevelanden met de jaarlijkse voorlichtingsavonden over het voortgezet onderwijs. Er wordt o.a. gesproken over de inhoud van. de basisvorming op de ver schillende scholen. De eerste bij eenkomst wordt gehouden in scholengemeenschap "Groot Stelle", Bergweg 6 (L.H.N.O.- afdeling) in Goes en begint om 19.30 uur. Er wordt medewerking verleend door vertegenwoordigers van het Agrarisch Opleidingscentrum Zeeland, het Goese Lyceum, Groot Stelle en de Vliedberg, allen uit Goes. De tweede voor lichtingsavond wordt gehouden op dinsdag 31 oktober in de openbare basisschool "De Rei ger" in Heinkenszand en begint eveneens om 19.30 uur. De beide voorlichtingsavonden zijn bedoeld .voor ouders van leerlingen die de basisschool nu of volgend jaar, gaan verlaten. De landelijke rijvereniging en ponyclub "De Paardebloem" te Kloetinge is weer binnen. In de praktijk zijn we deze winter weer te gast bij de Kapelse manege "de Braanjenhoek" en verzorgen we zelf onze instruk- tielessen. Na een druk seizoen verhuizen de buitenlessen vanaf 19 okto ber weer naar binnen. Voor de dressuurlessen hebben we Mie- ke Roovers (pony's) en Eppo Roovers (paarden en pony's) als instrukteurs beschikbaar. Voor de springlessen draagt Noud Loos zijn steentje bij. Het aantal leden groeit nog steeds. Nieuwe A.s. zaterdag is het beker- en inhaalweekend. Doordat Kloe tinge 1 in de vierde ronde is vrij geloot, speelt het vriendschap pelijk tegen de 3de klasser V.V.O.R. uit Rotterdam. Deze wedstrijd wordt op sportpark het Schenge gespeeld. Het slechts over twee velden op het Wesselopark kunnen beschikken betekent voor wed strijdsecretaris Adrie de Graaf steeds meer passen en meten. Zo stelt de K.N.V.B. rustig vier thuiswedstrijden om 14.30 vast terwijl er slechts twee velden beschikbaar zijn. Thuiswedstrij den worden omgedraaid en krijgt Adrie gelukkig medewerking van de zusterverenigingen. Zo wil SSV '65 a.s. zaterdag gastheer voor het eerste van Kloetinge zijn. Voor de mannen van Paul Telussa komt deze vriendschap pelijke wedstrijd goed uit. Kan sen, zoals afgelopen week tegen Ajax, worden wel gecreërd maar niet afgemaakt. Zo'n wedstrijd kan mogelijk het zelfvertrouwen Vanaf 23 oktober tot en met 2 november kunt u gratis kennis maken met het Meer Bewegen voor Ouderen in het water van zwembad Poelendaele in Mid delburg. Vanaf die datum organi seert zwembad Poelendaele namelijk wekelijks speciale zwem-uren voor ouderen. Op maandag en donderdag van 15.00 tot 16.00 uur wordt er in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen watergymnastiek gegeven door deskundig en gediplomeerd zwembadperso neel. Om hieraan deel te nemen hoeft men niet te kunnen zwem men. Ook kan men tijdens deze uren in een rustige omgeving baantjes zwemmen of gewoon genieten van het warme water. Na afloop is de kantine open voor een gezellig drankje. Na de gratis introductieperiode zijn vanaf 6 november tien-baden- kaarten voor deze uren verkrijg baar bij de kassa van het zwem bad voor het speciale tarief van 37,50. Voor meer informatie kunt u bellen naar de kassa van het zwembad, telefoon: 0118- 626451. Het zwembad Poelen daele in Middelburg is bereik baar met alle stadsbussen, uit stappen halte Koestraat. De in Goes gehouden collecte voor de Nierstichting heeft totaal 11.482,45 opgebracht. Nier stichting Nederland dankt allen die de collecte tot een succes hielpen maken. De afdeling zoekt overigens nog steeds mensen die zich willen inzetten als vrijwilliger. Zij kunnen zich melden bij mevr. L. Nijsse-van Liere, coördinatrice, tel. 0113- 228603. Maandag 23 oktober a.s. start in Hoedekenskerke een cursus voor Vijftig-plus vrouwen onder het motto "Je leven versieren na je vijftigste". Het gaat om een cursus van de Werkgroep Vrou wen Activiteiten. De cursus omvat vijf middagen. Belangstel lenden kunnen info krijgen en zich aanmelden via tel. 0113- 311999 (Borsels Orgaan Samenlevingsopbouw) ANWB en VVV hebben dezer dagen een hernieuwde druk laten verschijnen van de recrea tiekaart van Zeeland. Alle kaar ten in deze reeks (schaal 1:100.000) bevatten veel toeristi sche informatie en hebben een compleet plaatsnamenregister. Namen van wijken en industrie terreinen staan in het register cursief gedrukt. Ook fiets- en bromfietspaden zijn in kaart gebracht. De kaarten zijn geschikt voor de recreatieve fiet ser maar ook voor de auto- en motorrecreant. Ze kosten 11,50 per stuk. De kaarten zijn verkrijgbaar bij ANWB-vestigin- gen, ANWB/VVV-agentschap- pen, de VVV's, de boekhandel en warenhuizen. Na een prima start vallen dg resultaten van de laatste wed strijden wat tegen, of waren onze verwachtingen na de eerste wedstrijd toch wat te hoog gespannen. Goes is inmiddels wat teruggevallen op de ranglijst en neemt nu een goede midden positie in. Onze eerste doelstel ling nadat er zoveel spelers gestopt en vertrokken waren, was handhaven en dat moet zeker lukken. Aanstaande weekend geen com- petitievoetbal maar een beker wedstrijd. In de voorbereiding werd met grote cijfers van Arne muiden verloren, dus Hugo Barends en zijn spelers hebben nog wat goed te maken tegen Arnemuiden. Deze wedstrijd wordt zaterdag gespeeld en begint om 14.30 uur. Onze junioren en pupillen doen het uitstekend en spelen zater dag diverse thuiswedstrijden. Het volledige programma is: Pro gramma v.v. Goes 21 en 22 oktober 1995. Zaterdag 21 okto ber 1995: 14.30 uur: Goes 1 - Arnemuiden 1 (Beker); 14.30 uur: Goes A1 - Wissenkerke A1; 12.45 uur: Goes B1 - Kloetinge B111.15 uur: Goes C1 - Kloetin ge C1; 11.15 uur: Goes C2 - D.F.S. C1; 10.00 uur: S.S.V.'65 D1 - Goes D1; 10.00 uur: Se- rooskerke E1 - Goes E1; 10.00 uur: Walcheren E3 - Goes E2; 10.00 uur: Goes Fa - Walcheren Fa; 10.00 uur: Goes Fb - Wal cheren Fb. Zondag 22 oktober 1995: 14.30 uur: Zierikzee 2 - Goes 12.30 uur: Jong Ambon 2- Goes 3; 10.30 uur: Vlissingen 3 - Goes 4; 10.30 uur: Ouwerkerk 3 - Goes 5. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij A.M.A. de Koning, Leliestraat 113, 4461 PE Goes. Tel. 220865. Bij de foto: beide teams poseren samen voor de wedstrijd. Omdat de seniorenelftallen van de v.v. Wolfaartsdijk, geen com petitiewedstrijden behoeven te spelen, spelen het 1e en 2e elftal vriendschappelijke wedstrijden tegen: Wolfaartsdijk 1 - Middel burg 1, aanvang 14.30; Kapelle III - Wolfaartsdijk II, aanvang 14.30. De B-junioren spelen voor de competitie: Rillandia B1 - Wolfaartsdijk B1aanvang 11.15. Vorige week woensdag was een gedenkwaardige dag voor de vrouwenafdeling van de vv Kloetinge. Op die dag werden Iman en Amal Al Sharifi inge schreven als 49e en 50e lid van de w Kloetinge. Iman en Amal (een tweeling van 11 jaar oud) wil den graag voetballen en kozen daarvoor, zoals al vele meisjes vóór hen, voor de voetbalvereniging Kloetinge. Deze keuze is niet verwonderlijk. Al jaren is het de vv Kloetinge die de toon zet als het om vrouwenvoetbal gaat. Niet alleen speelt het eerste vrouwenteam al jaren landelijk, en was het Kloetinge die als eerste Zeeuwse vereniging in de landelijke hoofdklasse speelde, ook is het die ver eniging alles aan gelegen, om ook aan de basis te bouwen. In de beginjaren was dat niet gemakkelijk. Vrou wenvoetbal kon zich heel lang niet verheugen in veel populariteit. Het was dan ook vaak hard wer ken om ook bij de meisjes een team op te kunnen stellen. Maar ook hier blijkt, dat de aanhouder wint. Mede door al de aktiviteiten van de damescommis sie is het nu gelukt, om het vijftigste meisjeslid (speelsters tussen 6 en 16 jaar) in te schrijven. Ook uit het aantal teams blijkt, dat de werkzaam heden vruchten af gaan werpen: voor de w Kloe tinge komen momenteel 2 vrouwenteams uit en 3 meisjesteams. Het eerste elftal (waar overigens ook nog acht speelsters in de juniorenleeftijd uitko men) speelt in de eerste klase KNVB (landelijk). Donderdag 19 en vrijdag 20 oktober a.s. draait in 't Beest te Goes de film "Through the olive trees". De korte inhoud: Een film crew reist naar Noord-lran om een speelfilm op te nemen in een dorpje dat verwoest is door een aardbeving. Hossein, een jonge metselaar, wordt door de film crew ingehuurd en mag tevens een kleine rol in de film spelen. Toevallig is zijn buurmeisje, Tahereh, zijn tegenspeelster. Haar ouders zijn omgekomen tij dens een aardbeving. Hossein is verliefd op Tahereh maar haar ouders hebben nooit toestem ming willen geven voor een huwelijk. Ook Tahereh's groot moeder is tegen een huwelijk omdat Hossein geen dak boven zijn hoofd heeft en Tahereh dus niets kan bieden. Hossein is ech ter vastbesloten om zijn geliefde voor zich te winnen. Duur 103 minuten, Iran 1994. Regie: Abbas Kiarostami. Aanvang 20.30 uur. De stichting Christenen voor Israël te Nijkerk organiseert op vrijdag 20 oktober 1995 een gro te koor en samenzangavond in de Hervormde kerk "De Levens bron" te Goes. Muzikale medewerking wordt verleend door drie koren t.w. de Chr. Zangver. "Hamaaloth", Chr. Geref. Koor "Maranatha" en Mannenkoor "Sjaloom". Deze koren’staan o.l.v. Johan Huis- sen. Verder wordt meegewerkt door de bariton Karei Bogerd. Het orgel zal worden bespeeld door Aart Kot. De voorzitter van de Stichting Christenen voor Israël, Ds. W.J.J. Glashouwer, zal spreken over: JERUZALEM 3000 JAAR. Naast koorzang is er ook veel plaats ingeruimd voor samen zang. Aanvang: 20.00 uur (vanaf 19.45 uur samenzang). De avond is vrij toegankelijk. Komende zondag speelt het eerste elftal van Luctor '88 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zierikzee. Deze wed strijd staat in het teken van het alcoholgebruik in het verkeer. Veilig Verkeer Nederland heeft Luctor '88 uitgekozen om aan deze aktie deel te nemen. We weten allemaal dat er na de wedstrijden in de kantines van de voetbalclubs de nodige alco holische dranken worden genut tigd. Daar is niets op tegen maar wel dat men met teveel achter het stuur kruipt. Per jaar komen er 1300 mensen om in het ver keer. Het doel van deze aktie is dat Veilig Verkeer Nederland bezoe kers van sportkantines op de gevaren wil wijzen. Dit doet men d.m.v. de volgende zaken: bord langs het veld posters in de kantine teksten op de biervil tjes. Tijdens de wedstrijd zullen de spelers van Luctor '88 spelen in t-shirts van Veilig Verkeer Nederland, de sponsors: Bouw bedrijf Rijk en Topform Meubel, staan geheel achter deze aktie. De aftrap zal verricht worden door wethouder Vollaard om 14.30 uur op het voetbalveld van Luctor '88 in Heinkenszand. Voor de kaartliefhebbers organi seert Luctor in haar kantine elke vrijdagavond een kaartavond. Deze is voor iedereen toeganke lijk aanvang 20.00 uur. Het komend weekend wordt er slechts een wedstrijd gespeeld. Robur 3 treedt zondag in het strijdperk tegen Robur 4. Aan vang 10.30 uur. Alle overige teams zijn vrij. Zodoende hou den we de punten in ieder geval in eigen huis. Iedereen kan lid worden van onze vereniging. Jong en oud, jongens en meis jes, wilt u ook wel eens tegen een balletje trappen dan bent u bij ons welkom. Aanmelden bij J. Koens tel. 221872 of bij J. Quinten tel. 251074. "Vorige week, zondag 1 okto ber, speelden de F-pupillen van VV Luc- tor'88 uit Hein kenszand een voorwedstrijd tegen de F1- pupillen van Feyenoord. Later op middag speelde het eerste elftal tegen N.S.V. uit Nispen Ondanks de uit slag (0-19 voor de Rotterdam mers), was het voor de speler tjes van beide verenigingen, begeleiders en het talrijk opgekomen publiek (familieleden, vrienden en beken den: ongeveer 150 man) een leden zijn nog altijd van harte welkom. Onze leden komen uit vrijwel heel Zuid-Beveland zoals: Lewe- dorp, Ovezande, Wolphaartsdijk, Goes, Kattendijke, Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge en Kruinin gen. Tegenwoordig hebben de mees te leden allemaal een eigen trai ler, of kunnen meerijden, zodat afstanden eigenlijk geen rol meer spelen. Op 22 oktober houden we onze jaarlijkse buitenrit. Dit keer ver trekken we in de richting van de Brabantse bossen. Tezamen met ouders en familie kijken we uit naar deze gezellige dag. Voor meer informatie: "De Paar debloem", telefoon: (0113)- 621829. 111911/ o^ccil in kjc cciaie rxiauv im.vui \i«ai ivi9iijr\/, het tweede team, eveneens voornamelijk bestaan de uit meisjes in de juniorenleeftijd, komt uit in de jes en vrouwen voor de voetbalsport kiezen. De derde ^hoogste Zeeuwse) klasse. Verder zijn er voetbalvereniging Kloetinge is daar klaar voor. Er iS gezorgd voor een prima kader en voor een. gezonde basis, waarop verder uitgebouwd kan worden. SB; L S’

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14