Huig YQQT eigenaren van zeldzame hoogstamzboomgaai^^ Zang- en orgelavond in Goes O I t w KIEKIERIS 1 Veer ligt stil Leo Hollestelle 25 jaar bij de brandweer Yerseke HOUD DE BONGERDS HOOG GRAND THEATER GOES 0113-215165 Expositie 's-Gravenpolder over Unicef in Vietnam Wijziging middagbezoek Oosterscheldeziekenhuizen PILAAR 7 Woensdag 18 oktober 1995 - 47e jaargang no. 42 De allereerste auto met dubbele motor binnenkort te bewonderen bij: HONDA EUROCAR GOES Ind.terr. de Poel III, Goes-Zuid, Tel. 0113-251919 Politie Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. Braveheart weekblad voor zuid- en noord beveland 1e WEEK TOKYO STORY P' Volksmuziek Plezier Idealisme I 21 oktober: KARAOKE AVOND 28 oktober: TIROLER AVOND ook voor discovervoer: 0113-351717 BATMAN fOREVEFj 06-9363! Redding nabij Demonstratie (met uitleg) van het snoeien van een hoog stam-fruitboom tijdens de 'open dag'. FILMPROGRAMMA VANAF 19T/M 25 OKTOBER Dood hout ““Paradis, De ambachtelijke vervaardiging van appelsap. Op de voor grond worden de appels tot kleine stukjes vermalen. Vervol gens worden die stukjes in de appelpers (rechts erachter) zo hard sazmengedrukt, dat het appelsap onder uit de pers loopt. And re za Je kan de boom in (Van een onzer redacteuren) F M 0 MH GIBSON SOPHIi MARC IALI Maar berouw komt na de zonde. Door het gaandeweg verdwijnen van de hoogstam-boomgaarden kwam ook de spijt boven. Spijt over het in verval raken van het cultuurgoed. Spijt over het ver nielen van de behuizing van veel schijnbaar nutteloze insecten. teren, is welkom van 18.00 uur tot 19.00 uur in de brandweerka zerne te Yerseke. In een stukje hoogstam-boom- gaard (naast de jeu de boules- baan) in het recreatiegebied de Hollandsche Hoeve waren de bomen bijna onzichtbaar gewor den door de vele tenten, stands Wisse, de samenzang begelei den. De opening en sluiting hoopt Ds. van Gelder uit Ridder kerk te verzorgen en evangelist Versteeg uit Tilburg spreekt een appèlwoord. Deze avond begint om half acht en de toegang is vrij!! (kerk open om 19.00 uur). Iedereen is van harte welkom! Bij de foto: Het mannenkoor "Elim" 's-Gravenpolder (Foto: Delzenne Yerseke). allerlei oude, bijna verdwenen rassen". De SLZ heeft vooral het oog op de kleinere boomgaarden, die bij boerderijen of bij vrijstaande hui zen te vinden zijn, en die ooit werden aangelegd voor particu lier gebruik. Erg belangrijk tijdens de 'open dag' voor de hoogstam-boom- gaard-liefhebbers is de demon stratie van het snoeien. En de hele dag staat een dame in een wit T-shirt (met de tekst 'Houd de Bongerd Hoog') op een uitklap bare ladder tussen de boomtak ken uitleg te geven over het snoeien. "Niet alleen een kwestie van kennis, maar vooral ook van durf". Een mijnheer die helemaal uit Zeeuws-Vlaanderen is gekomen om de snoeidemonstratie bij te wonen, zegt tegen de snoei- dame: "Ik wil graag zelf mijn prui- meboom snoeien, maar ik weet niet precies wanneer". De dame kijkt een beetje beteuterd, want het is eigenlijk al te laat. "Bij prui- mebomen moet dat direct na de oogst gebeuren. Nóóit in de win termaanden, vanwege het risico van loodglans". Een andere toekijker lacht vrolijk bij elke tak die uit de boom op de grond valt. Hij vindt het een prachtig gezicht. "Ik ben gek op snoeien en knotten.' Vroeger moest ik het doen voor mijn pa, maar toen drukte ik me. Nu doe ik het voor mijn plezier, bij de SLZ. Ik help vooral mensen, die het zelf niet meer kunnen. En ik benader overheden en water schappen die te lang wachten, kennelijk uit geldgebrek. In over leg met hen snoei ik dan". Maar waarom eigenlijk de plotse belangstelling voor hoogstam- fruitbomen in Nederland. Waar om ineens 'open dagen' die er vroeger nooit waren? Wie wil dat ineens? Hij weet het antwoord: NICOLE KIDMAN CHRIS O'DONNELL Donderdag... 20.00 u. Vrijdag.... Zaterdag. Zondag... Dinsdag.. Woensdag.... 20.00 u. Maandag 23 oktober Aanvang 20.00 uur "Idealisten! Er zijn altijd mensen, die direct bereid zijn om iets dat zeldzaam wordt, te behouden. Zo zijn we nu eenmaal in Neder land. Het moet wel idealisme zijn, want echt nódig is het niet. Die hoogstam-bomen hebben immers hun voornaamste functie verloren". (De actie 'Houd de Bongerd Hoog' is vooral bedoeld om eigenaren van z.g. huisboom- gaarden te kunnen helpen bij onderhoud en nieuwplant. Op Noord- en Zuid-Beveland kan informatie worden ingewon nen bij de Stichting Land- schapsverzorging Zeeland te Goes, tel. 0113-230936). 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. BOUWMATERIALEN GOES 0113-215401 Zaterdag.... Zondag Woensdag 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. Dinsdag 24 oktober wordt het veer Vlissingen-Breskens aan het eind van de ochtend tot de vooravond stilgelegd in verband met de demontage van de vlieg tuigbommen die recentelijk in Breskens zijn gevonden. De plaats van handeling is in de buurt van het veerplein Bres kens. Vanaf Vlissingen is de laat ste afvaart om 11.20 en vanuit Breskens om 11.50 uur. Als alles volgens de verwachtin gen verloopt is de eerste afvaart vanaf Vlissingen weer om 17.50 uur en vanaf Breskens om 18.20 uur, waarmee de gewone dienst regeling wordt hervat. Hoofdprijs f 250,- gratis entree Met Willy Oatenhurg doomzagen, jodelen, spijkerslaan, bierpulheffen met leuke prijzen mm wn K OD Mannenkoor "Elim" BIFI-BEL-BIOS ^KnllULUMI Vrijdag Zaterdag.. Zondag.... "De hoogstam-fruitboom staat opnieuw in de belangstelling", meldde een foldertje van de organisatoren 's morgens al bij voorbaat, toen de eerste belang stellende nog binnen moest komen. "Het zijn immers bomen van respectabele leeftijd, die naast landschappelijke schoon heid tevens veel fruit leveren van Volgens een raming uit de fruit- teeltsector werd alleen al in de periode 1968-1973 rigoureus de machinezaag gezet in de min stens 20.000 hectare oude boomgaarden. De aanleiding was, dat in dat tijdsgewricht de EEG rooipremies beschikbaar stelde. het al 10 of 20 jaar geledendat ze een snoeibeurt hebben gehad. Achterstallig onder houd, noemen we dat", wordt als bewijs aangevoerd. Maarals er iets bedreigd wordt in zijn voortbestaan, is er in Nederland altijd wel een club te vinden, die zich het lot van de bedreigde soort aan trekt. Ongeacht of het gaat om Bosjesmannen of apebrood- bomen, Nederland komt op voor het behoud van het bedreigde. Vroeger zei men wel eens, dat een fruitboom pas goed gesnoeid was, als je je pet door de kruin kon gooien. Het benadrukt in elk geval het belang van licht en lucht in de gehele kroon. Iedere tak, ook de kleinste, moet de ruimte hebben. 1981 werd Leo Hollestelle dan commandant van de vrijwillige brandweer Yerseke en deze handen van de Vietnamese muzikant Qui Van Le. De ten toonstelling is voor iedereen te bezoeken gedurende de ope ningstijden van de Bibliotheek. Verder zal een grote groep kin deren van de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs uit de regio de tentoonstelling in schoolver band gaan bezoeken. Er is voor iedere deelnemende leerling een boekje met daarin uitgebreide informatie over Vietnam. Tijdens hun bezoek aan de tentoonstel ling krijgen ze een video te zien en is er een vrijwilligster aanwe zig om allerlei vragen van de kin deren te beantwoorden. Het is niet de eerste keer dat er in de regio een Unicef-tentoonstelling is. In samenwerking met de Stich ting Nederlands Comité Unicef organiseert het Regionaal Uni- cef-comité "De Bevelanden" een tentoonstelling over het werk van Unicef in Vietnam. Er zal aan dacht besteed worden aan het leven, de cultuur, de flora en fau na van dit land d.m.v. foto's, voorwerpen, poppen en maquet tes. Deze tentoonstelling wordt van 13 oktober tot 3 november gehouden in de Openbare Biblio theek van 's-Gravenpolder, aan de Magnoliastraat 10. De ope ning wordt vrijdag 13 oktober verricht door dhr. Ir. J.L.M. Man dos, burgemeester van de gemeente Borsele. De muzikale omlijsting van de opening is in Zaterdag 21 okt. a.s. wordt vrij willig brandweercommandant Leo Hollestelle uit Yerseke een receptie aangeboden in verband functie vervult hij nog steeds, met zijn zilveren jubileum bij de Eenieder die de jubilaris wil felici- plaatselijke brandweer. Tijdens een bijeenkomst wordt hem een oorkonde met onderscheiding uitgereikt. Op 1 sept. j.l. was het 25 jaar geleden dat Leo Hollestelle het brandweerkorps in ging. Na eerst als aspirant-brandwacht te zijn begonnen werd hij in 1971 brandwacht 2e klasse. Daarna werd hij in 1974 persluchtmas- kerdrager en in 1976 werd hij brandwacht 1e klasse. Om ver volgens nog hulpverlening en gevaarlijke stoffen te behalen. In Na overleg met de diverse betrokkenen binnen de Stich ting Oosterscheldeziekenhui zen is besloten om het mid dagbezoek van de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen te Goes en Zierikzee te wijzigen. Met ingang van 1 november 1995 is het middagbezoek van 13.00-13.45 uur. Deze wijziging geldt voor alle verpleegafde- lingen in beide ziekenhuizen (Oosterscheldeziekenhuis te Goes èn Zweedse Rode-Kruis- ziekenhuis te Zierikzee), met uitzondering van de kinderaf deling en de afdeling Intensive Care, die afwijkende bezoektij den hebben. Met het middagbezoek van 13.00-13.45 uur blijft een aan eengesloten gedeelte van de Hoe die desinteresse en dat ach terstallig onderhoud worden geconstateerd, wordt óók duide lijk gemaakt: "Veel dood hout, vooral binnen in de boom of onder in de boom. De kroon is veel te sterk dichtgegroeid, waardoor in het hart van de kruin geen daglicht meer kan binnen dringen. Door het gebrek aan licht en lucht sterven de bloem en bladknoppen in het midden van de boom af. De takken zijn vaak door ziekte aangetast. De takken schuren over elkaar heen. Het fruit heeft een slechte kwaliteit". Maar daar is wat aan te doen. En daar gaat het om, vandaag. e •e man die oningen trotseert. Sla» BRAS EHEART 'OPHIE.MARAHEAE WKEMAS UIHEIMSlfflUm SIllGM AEAX LAPD.IR. SIELGWS I II I'S I VISIT THt HRAVEHtART IMERXtT SITt: |HTTIL' UWU,h)REM(.HT.CO.l K/BRA\ EHtART/ Spijt was er, in kringen van de ware liefhebbers, ook over de dreigende teloorgang van de bij zondere soorten appels, peren, pruimen, walnoten en kersen, waarmee vooral de plattelands bevolking van kindsbeen af ver trouwd was geraakt. Namen als Giesser Wildeman, Sterappel, Notarisappel, Zwijndrechtse Wijnpeer, Kleipeer, Glorie van Holland, Cox's Oranje, Confé rence, Opal, Winterjan, Eldense Blauwe en Clapp's Favourite dreigden voorgoed in onbruik te raken. Is er wat teruggekomen voor al die neergehaalde bomen? Jawel, ga maar eens kijken in de ruime omtrek van Kapelle-Bieze- linge. Daar zijn 'vele voetbalvel den vol' aangeplant met nieuwe fruitbomen. Laagstam-fruitbo- men uiteraard, want die zijn eco nomisch aantrekkelijker. Gemak kelijker te spuiten, sneller te plukken, gecontroleerder te kwe ken. En zo méér. jongerenkoor 125 zangers) bestaande uit "Het Kleinood" uit Aagtekerke en "Jubilate" uit Dor drecht o.l.v. Jan Wisse. Ook het mannenkoor "Elim" uit 's-Gra- venpolder (95 zangers) o.l.v. Jan van Zweden zal op deze avond enige liederen ten gehore bren gen. De organist Pieter Heykoop zal de koren begeleiden en een orgelimprovisatie verzorgen. Tevens zal hij, samen met Jan Op zaterdag 21 oktober a.s. wordt er in de "Maria Magdalena- kerk" te Goes een Zang- en Orgelavond gehouden. De baten van deze avond komen ten goe de aan de, door het deputaat- schap evangelisatie van de Gereformeerde Gemeenten, nieuw te openen post in Amster dam, deze post is gelegen in het hartje van de "Jordaan". De koren die aan deze avond mee werken zijn een samengesteld Het werk van regisseur Yasujiro Ozo is vaak vergeleken met de haiku, het korte, pun tige Japanse gedicht dat slechts uit enkele regels bestaat. De stijl van Ozo bestaat ook uit een directe manier van vertellen zonder tierelantijnen. Dit geldt ook voor Tokyo Sto ry, waarin hij de wederwaardigheden van een Japanse familie vertelt. Een ouderpaar bezoekt een aantal van zijn kinderen die bij Tokyo woont. Pijnlijk wordt duidelijk dat er sprake is van een generatiekloof. Eigenlijk heeft niemand tijd voor elkaar. Regisseur Ozo legt dit alledaagse drama vast zonder een oordeel te vellen. Hij registreert het onvermijdbare. Maar wel op een sublieme, onontkoombare wijze. Hoe die belangstelling is gepeild, wordt niet helemaal duidelijk, want in één adem wordt vervolgens vermeld, dat de hoogstamfruitbomen hun functie al lang hebben verlo ren en dat niemand nog de moeite neemt de bomen te onderhouden. "Niet zelden is 2 ƒ9 O en kraampjes, waar informatie werd verstrekt, waar fruitteeltpro- dukten werden verkocht, waar je kon raden naar de namen van appels en waar volksmuziek werd gemaakt. Andre is een pasgeboren zeehondje. Zijn moeder is kort na de geboorte over leden. Het angstige, zie kelijke weesje wordt geadopteerd door het gezin van havenmeester Harry Whitney. Zijn zevenjarige dochter ver pleegt Andre en samen met haar vader leert zij hem kunstjes. Dan geven een aantal kwade vissers Andre de schuld van hun beroerde vangsten: ze denken dat hun netten door zeehonden worden vernield. Andre moet naar zee vluchten, maar blijkt een trouwe vriend. Iedere zomer keert hij terug naar Rockport Harbor, waar het gezin Whitney woont. 7^7 1 Zo ook voor de hoogstam-fruit- bomen. De stichting Land schapsbeheer Nederland in Utrecht wierp zich op als beschermheer, daartoe finan cieel in staat gesteld door (onder andere) de Nationale Postcode loterij. Samen met de provinciale organisaties voor landschapsbe heer werd de actie 'Houd de Bongerds Hoog' opgestart. En begin deze maand werden op talloze plaatsen in ons land 'open dagen' gehouden om de nog res terende hoogstam-boomgaar den te redden. In Goes was de Stichting Landschapsverzorging Zeeland (SLZ) de initiatiefnemer. GOES -- Kent u ze nog? Die kolossale boomgaarden met van die hoge fruitbomen? Fruitbomen, waar de fruitkwe ker met een lange ladder 'in' moest. Én waar hij steeds tussen de bladeren vandaan moest komen, de ladder af, om zijn emmer te ledigen? Nou, als u goéd om u heen kijkt, ziet u die boomgaarden vrijwel niet meer. Zonder dat de buiten wacht zich dat goed realiseerde, zijn de afgelopen twintig tot der tig jaar grote lappen met z.g hoogstam-boomgaarden ver dwenen. middag beschikbaar voor andere patiëntenactiviteiten en is de continuïteit gewaar borgd. Bovendien zal het rond het middagbezoek aanzienlijk minder druk zijn op het par keerterrein, omdat het mid dagbezoek niet parallel loopt met de late diensten. Gepro beerd is het middagbezoek, zoveel als mogelijk naar ieders tevredenheid te regelen. Betrokkenen zijn inmiddels op de hoogte gesteld van deze wijziging. Vóór 1 mei 1996 wordt aan (bezoek van) patiën ten, afdelingen en specialisten gevraagd of de wijziging van bezoektijden aan de verwach ting voldoet. Na de evaluatie vindt een definitieve invulling plaats. VAL JIM KILMER CARREY TOMMV LEE JONES HONDA.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1