vv G® WKELSTAD T/M ZATERDAG Zeldzaam initiatief in Goes: 'Knoppenlokaal! voor wie nog altijd niet weet, hoe hij Veronica en SBS6 op zijn tv moet toveren: KIEKIERIS IV I loenctton V wamwllet Weekblad De Bevelander naar PZC i. tl KINDERSTOFFEN BEMITEXfmiï Iedereen... PILAAR TSenrice GRAND THEATER GOES 0113-215165 weekblad voor zuid- en noord beveland f.0,00 While You Rapid Morgen meteen naar: First Knight GOES LEGT DE LOPER UIT op zaterdag 14 oktober met MOONLIGHT-SHOPPING Woensdag 11 oktober 1995 47e jaargang no. 41 Doe ik het nou goed? Hoe moest dat ook al weer? Een vrijwilliger van het Knoppenlokaal geeft uitleg aan een 'klant'. Tien jaar na dato Ergernis Teletekst Goes Lange Kerkstraat 44/ Drempel Herenkapper HANS VAN DEN HOVEN 0113-214859 naaicentrum Rapid Service Goes EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur (gratis parkeren) FILMPROGRAMMA VANAF 12 T/M 18 OKTOBER Lezen, lezen, lezen De grootste, de mooiste collectie nu 1 week 1 0 j per meter za. 21 oktober: ATndre RASHOMON KARAOKE AVOND '“'Paradis MARTINI M.T.V. PARTY TIROLER AVOND GOES, Schuttershof 18 HERENVETERSCHOEN V3H bruin en zwart x *4/95 maten 40/46 je aan de knoppen zit overweg kan. berekend. SANDRA BULLOCK APK Het gaat niet direct naar de knoppen, als Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. In de loop van de afgelopen zo mer zijn er oriënterende be sprekingen over een eventuele overname door Uitgeverij PZC B.V. van het weekblad 'De Be velander’ gestart. De bespre kingen hebben nu het stadium bereikt dat de verwachting ge wettigd is dat tot overeenstem ming kan worden gekomen. De betrokken organisaties - bonden en SER - zijn per 9 ok tober op de hoogte gesteld. Zo als het er nu naar uitziet zal de overdracht van aandelen tegen het einde van dit kalenderjaar kunnen plaatsvinden. De heer J. A. Kopmels, direc- teur/eigenaar van De Bevelan der is tot het besluit gekomen zijn bedrijf te verkopen, onder meer wegens gebrek aan be langstellende opvolgers in de familielijn. De keuze wie de nieuwe eige naar zou worden, was echter niet moeilijk, daar genoemde bedrijven al vele jaren samen- Sinds die tijd is voor ons duide lijk: computers (en andere appa raten) zijn er niet voor ons. Ze doen niet wat wij willen. En wij zijn te stom om die dingen naar onze hand te zetten. Die frustra tie is nooit verdwenen. Sterker nog, die frustratie werd bij herhaling bevestigd: toen er een videorecorder in huis kwam, toen er een electrische blikope ner werd aangeschaft, toen er een stereotoren kwam, toen de magnetron zijn intrede deed. Altijd wilden we de gemakken van die apparaten wel. Maar die dingen waren eigenwijs. Ze luis terden nooit naar onze wensen. Het waren de kinderen, die ze aan de praat moesten brengen. Het waren de kinderen, die ons bij de hand moesten nemen en behoedzaam moesten uitleggen, hoe je een videorecorder of een magnetronoven in de pas kon laten lopen. Er is sindsdien niet veel veran derd. We zijn intussen tien jaar verder. De kinderen ook. Maar GOES -- Ik kan 't me nog herinneren als de dag van gisteren. En er is sindsdien maar weinig veranderd. Ik ben nog steeds allergisch voor knoppen. Of zij voor mij. Toen tien jaar geleden de eerste MSX-spelletjescomputer in huis kwam, zat er een prachtig spelle tje bij van rennende paarden. De kinderen speelden het spelletje hele dagen vol overgave. Het was immers écht spannend. (Van een onzer redacteuren) Die privé-ervaringen schieten allemaal door mijn hoofd, als pa en ma hebben nog altijd hun frustraties. En met reden. Vorige maand kochten we een flinke reiskoffer, met cijferslot. Maar hoe werkt nou eigenlijk zo'n cij ferslot? In de winkel had de juf frouw het aanschouwelijk uitge legd, hoewel ze er zelf ook moei te mee had. Toen ze het twee keer vóórdeed, ging de koffer de eerste keer niet meer open en de tweede keer niet meer dicht. Maar het Knoppenlokaal biedt uitkomst. Mikro Elektro heeft er een aantal apparaten samenge bracht (tv, video, stereotoren, wekkerradio, telefoon, magne tron, keukenmachine) en via het Oosterschelde College is een In een brochure die ik vooraf heb doorgenomen, had ik de vraag gelezen: "Oók zo'n moeite met al die knoppen?". Het antwoord stond er ook al in: "Overweg kun nen met moderne apparatuur. Het gemak dient de mens". Voor de rest kon ik me helemaal vinden in de tekst van de brochu re: "Menig mens heeft moeite met het instellen, afstellen of bedienen van moderne huishou delijke apparaten. Terwijl deze apparaten tot groot gemak en genoegen moeten dienen, zijn ze vaak een bron van ergernis. Het lukt niet, om ze te laten doen wat ze kunnen. Dat is jammer, want u zou er veel plezier en gemak van kunnen hebben". kelijker. Ze staan onbevangen tegenover nieuwe dingen. Ze zijn nieuwsgieriger, ze willen alles eerder weten. En ouders denken dan: ik vraag het wel aan de kin deren. Volwassenen zijn dus öf te ongeduldig öf te gemakzuch tig". Een mevrouw uit Krabbendijke die tegenover me aan tafel is komen zitten, beaamt dat. Ze is deze morgen naar het Knoppen lokaal gekomen om te vragen hoe de Teletekst op haar tv werkt. Haar man regelde vroeger de televisie, maar hij is onlangs overleden. Nu moet ze het zelf doen. Geen kleinkinderen, geen buurjongetje? "Ja hoor, maar ik moet het nu zelf kunnen. Dus ik wil het ook zelf kunnen". Ze vindt het maar beangstigend, dat jonge kinderen die moeilijke apparatuur zo snel 'doorhebben'. De techniek gaat te snel voor ons, vindt ze. Elke maand moet knoppen de nummers op de CD in willekerige volgorde afdraaien en je kunt over een paar num mers 'heenspringen'. 't Zal wel.... Wie steun zoekt bij het Knoppen lokaal, kan op tot de Kerst op dinsdagen (behalve dinsdag 17 Het wordt druk in het Knoppenlo kaal. Het lokaal is nog maar pas open (dinsdag 3 oktober voor het eerst), maar het loopt al storm. De vrijwilligers Flip van der Plas- sche, Leny van Luyk en Will de Regt hebben de handen vol aan alle vragen. De meest gehoorde vraag deze dag: "Hoe krijg ik Veronica en SBS6 op mijn tv?". Veel mensen blijken absoluut niet te weten, hoe ze die nieuwe commerciële zenders op hun toestel moeten inprogrammeren. Ik realiseer me, dat ik het óók niet weet. Ik weet niet eens, hoe die zenders bij mij thuis op de tv zijn terechtgekomen. Toch niet vanzelf.... Wéér door die kleine vingertjes dan? je wel nieuwe dingen leren. Nieu we tv-zenders zoeken, wintertijd instellen, cijferslot aanleren, cas settebandje leren overspoelen. Vroeger had je dat allemaal niet. "De techniek gaat veel te snel voor ons. Kinderen leren dat alle maal erg snel. Bijna automa tisch. Maar ik vraag me af, of het kinderbrein dat op de duur kan volhouden. De opnamecapaciteit is toch ooit uitgeput? Of kunnen zij het over veertig jaar nèt zo slecht als ik nü?". Achteraf zijn we nog even bin nengelopen bij Engel Reinhoudt van het Oosterschelde College. Hij is secretaris van de project groep Knoppenlokaal. Vijf jaar geleden werd óók al eens gepro beerd een Knoppenlokaal op te zetten. Maar toen wilde niemand geld of ruimte beschikbaar stel len. "Nu plotseling wel. We heb ben het tijdsgewricht mee. De moderne apparatuur begint voor veel mensen ineens een pro bleem te worden. Het lijkt wel op de boekdrukkunst: die werd ook op diverse plekken tegelijkertijd uitgevonden". Hét probleem is volgens hem: gemakzucht en ongeduld. "Pak weg 70% van de mensen gaat aan de knoppen van een nieuw apparaat zitten draaien zonder eerst de gebruiksaanwijzing te lezen. Dat is niet verstandig". "Hier kunnen de mensen wat oefenen met apparatuur. Hier i>XXI KI R I II \KI> I I Jt I I ÜKMOXII 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. Lucy leidt een eenzaam bestaan. Ze werkt bij de metro aan het controlelo- ket. Elke dag ziet ze Peter daar en hij is de man van haar dromen. Ze wisselen echter nooit een woord. Op een dag wordt Peter het slachtoffer van een beroving. BOUWMATERIALEN GOES Zaterdag... Zondag Woensdag Their t'wfed b.dik xüuIiI bc Jm bo Koningstraat 8 Centrum - Goes loop binnen of bel even op!! NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden Opril Grote Markt 7-9, Goes. Tel. 0113-227982, 0113-230973/ Fax. 0113-250350 Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. SfAXCONMRl RICHARDGIRI IUI.IA ORMOXD -HRsTkMGHT BIX CROSS IIRRÏZICRIR HlXTlOWRl JFRRïZLCKFR Toen ze er een beetje op uitge keken waren, zeiden mijn vrouw en ik op een avond tegen elkaar: "Zullen we óók eens?". De paar den verschenen wel op het scherm, maar ze waren met geen mogelijkheid uit hun hok ken te jagen. We kregen het spelletje niet op gang. Terwijl we het zo graag wilden. oktober) zomaar binnenlopen, kun je zonder risico's experimen teren. Hier kunnen we de onze kerheid en de vrees wegnemen, dat alles naar de knoppen gaat als je aan de knoppen zit. We BIFFBEL-BIOS 069363! MXUHttlUIM Donderdag... 20.00 u. Vrijdag.... Zaterdag. Zondag... Dinsdag.. Woensdag.... 20.00 u. ik -krom lopend van de onhan digheid- binnenstap in het Knoppenlokaal van Noord- en Zuid-Beveland. Het is geves tigd in het gebouw van het Oosterschelde College aan de Zusterstraat 11 in Goes, in het oude manhuis. 14.00 u. 14.00 u. 14.00 Nou, en daar bén ik dan. Met al mijn gebruiksaanwijzingen die ik niet snap en al mijn handleidin gen waarvan niks terecht komt. "Heb je je afstandsbediening niet meegebracht?", is het eerste dat mevrouw Leny van Luyk me vraagt. "Dan had ik het allemaal op je eigen apparatuur kunnen uitleggen". Want in het Knoppen lokaal staat Philips en Nokia. Bij mij thuis staat Kenwood en Sony. Ze snapt wel, dat afstandsbedie ningen van het Knoppenlokaal (met 'shuffle'-knoppen en 'track skip'-knoppen) niet direct duide lijkheid brengen, ook al spreek je vloeiend Engels. Het blijkt de afstandsbediening van een CD- speler te zijn. Je kunt met die werken op technisch en com mercieel terrein. Dat betekent ■ook dat de hoogstaande kwali teit van het blad daardoor is ge waarborgd. Tevens kan de PZC profiteren van schaalvoordelen die met deze concentratie samenhan gen, daar zij al uitgeefster is van de huis-aan-huisbladen de Faam en de Vlissinger op Wal cheren en het Zeeuws-Vlaams advertentieblad in Zeeuws- Vlaanderen. De kantoren van De Bevelan der en PZC te Goes zullen op termijn worden samenge voegd. Hoe dat zal gebeuren is op dit moment nog niet bekend. Door de overname zullen geen gedwongen ontslagen vallen bij De Bevelander. De werkgele genheid wordt door de PZC ge garandeerd. De heer Kopmels, die al 33 jaar de uitgeverij heeft geleid en ont wikkeld, zal eind december zijn directiefunctie neerleggen en uit het bedrijf terugtreden. Als ze me aan de hand van de gebruiksaanwijzingen heeft uitgelegd, wat ik weten wilde, zegt ze troostend: "Ja, je moet er even de tijd voor nemen. We willen eigenlijk allemaal maar op één knop drukken en dan moet het apparaat 'spelen'. Eigenlijk zou elk apparaat een universele afbestandsbedie- ning moeten hebben. Er zijn nog altijd mensen, die de tv aan de praat proberen te krij gen met de afstandsbediening van de radio MocEsiaraiai-RimKi» p Daarom thuis de gebruiksaanwij zing er maar bij gepakt. Maar ter wijl vader en moeder in het boek je nog zochten naar het hoofd stukje 'Cijferslot', hadden de kin deren het slot al volledig ontleed en de gewenste cijfercode al lang ingesteld. Waaraan hebben wij dat als ouders verdiend De oplossing? "Je zou iedere keer de gebruiksaanwijzing erbij moeten pakken, en telkens lezen, lezen, lezen. Dat is de eni ge manier om het (voor)goed te onthouden. U moet zich niet ver gelijken met jonge kinderen. Kin- deren leren nu eenmaal gemak- Inloopdag Het Knoppenlokaal in Goes is een initiatief van een hele reeks instellingen, die alle maal vonden dat we niet lan ger zonder konden: Ooster schelde College, Werkgroep Oudereneducatie, Stichting Welzijn voor Ouderen, Goese Vrouwenraad, de ouderenbon den, de Zeeuwse Volksuniver siteit en 't Gilde. Van de zijde van het bedrijfsleven deden Mikro Elektro en Drukkerij Capello mee. Andre is een pasgeboren zeehondje. Zijn moeder is kort na de geboorte over leden. Het angstige, zie kelijke weesje wordt geadopteerd door het gezin van havenmeester Harry Whitney. Zijn zevenjarige dochter ver pleegt Andre en samen met haar vader leert zij Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. De heer Van Leeuwen en zijn beide kinderen zien er uit alsof ze op vakantie zijn. Navraag leert dat de familie zich op de camping uitstekend vermaakt. "Drie weken vakantie is toch een hele tijd. Dan kun je wel zeggen: het maakt me niet uit wat het allemaal kost, we zien wel, want we zijn toch op vakantie, maar... zo zitten mijn vrouw en ik nu eenmaal niet in elkaar. Zo'n campwin- kel valt natuurlijk al helemaal af. Daar moet je hoogstens zijn als je even iets vergeten bent. Wanneer het om de gewone boodschappen gaat, die je thuis ook zou kopen, want zonder eten en drinken stelt je vakantie ook niet veel voor, zoeken wij altijd naar een supermarkt waar het niet te duur is. Nu ken nen we deze streek redelijk. Ook in de weekenden zijn we namelijk op de camping te vinden. Het was in het begin even zoeken, hoewel... iedereen gaat naar Jan Bruijns. Als er ergens sprake is van mond tot mond reclame, dan moet je eens je oor op ons vakantie-adres te luister leggen. Wat ze hier pres teren is gewoon fantastisch. Alles bij de hand, een ruime keus, vriendelijke en gemoedelijke mensen, van die lekkere brede winkelpaden en... alles hartstik ke voordelig", zegt onze gesprekspartner. Om maar niets te vergeten heeft de heer Van Leeuwen een briefje in zijn hand. Dochter Jennifer (8) en zoon Michael (11) vinden het een sport om vader te helpen. Om beurten werpen ze een blik op het lijstje om vervolgens in no time het gewenste artikel op te snorren en in het winkelwagentje te deponeren. Ondertussen vertelt de heer Van Leeuwen rustig verder: "Kijk, wij zijn van die mensen die het liefst in eigen land op vakantie gaan. Geen lange autoritten, tolwegen of buiten landse files. Gewoon lekker in eigen land. Je eigen taal spreken en weten wat je betaalt. Dat is hier bij Jan Bruijns dus geen probleem. Het is nog gezellig winkelen ook en voor het geld dat je bespaart kan je een paar keer extra op .een koel terrasje gaan zitten. Goedkoop boodschappen doen is nooit weg. Thuis niet en als het tijdens je vakantie ook nog eens De heer Van Leeuwen: wat ze hier kan zijn wij dik tevreden!" presteren is gewoon fantastisch". groep vrijwilligers opgeleid die uitleg geeft aan onhandigerds. "Misschien staat in het Knoppen lokaal niet precies hetzelfde merk of type als bij u thuis, maar als u merk A kunt bedienen, dan lukt het met merk B ook wel. Het gaat niet om de apparatuur, maar om uw inzicht, durf en vaardigheid. Het is wél slim om uw eigen gebruiksaanwijzing èn afstandsbediening mee te nemen". De dinsdag is aangewezen als 'inloopdag'. Marktdag Inloopdag! Tussen 09.30 en 15.30 kan iedereen zonder afspraak bin nenstappen en zich laten instru- helpen de mensen óver de drem- eren in het bedienen van appara- pel heen. Dan hebben ze thuis ten, waarmee hij/zij thuis niet wat méér vrijmoedigheid. Als het overweg kan. hier lukt, lukt het thuis ook wel. Want we kunnen het allemaal Op donderdagen worden 'knop- wel! Eigenlijk is het geen kwestie pencursussen' gegeven aan Indi- van onkunde, maar van mentali- viduele deelnemers (5 of 6 och- feit", tenden, vooraf aanmelden) en cursussen aan verenigingsgroe- (Oosterschelde College, Zuster pen (ook vooraf aanmelden). Per straat 11, Goes, nieuw telefoon- instructie wordt f. 5 per persoon nummer 0113-231170, inloop dag is dinsdag van 09.30 - 15.30 uur (behalve dinsdag 17 okto ber), eigen gebruiksaanwijzing en afstandsbediening altijd mee nemen). BILL PULI31AN Maandag 16 oktober Aanvang 20.00 uur za. 28 oktober: een aantal kwade vissers Andre de schuld van hun beroerde vangsten: ze denken dat hun netten door zeehonden worden vernield. Andre moet naar zee vluchten, maar blijkt een trouwe vriend. Iedere zomer keert hij terug naar Rockport Harbor, waar het gezin Whitney woont. Rashomon is in meerdere opzichten een baanbrekende film. Niet alleen door de vertelwijze waarin dezelfde gebeurtenis (een overval met verkrachting) vanuit meer invalshoeken wordt verteld, maar ook omdat het de eerste Japanse film is die in het westen succes had. De Gouden Leeuw gewonnen op het festival van Venetië, was daar deels verantwoordelijk voor. Akira Kurosawa stelt op indringende wijze het menselijk falen aan de orde door de vier getuigen hun versie van de waarheid te laten vertellen. Een film rijk aan symboliek. Vooral de wijze waarop Kurosawa de natuur als stille getuige in zijn film opvoert is adembenemend. Hoofdprijs f 250,- gratis entree Videoclips en discjockey van M.T.V. gratis entree Met Willy Batenburg boomzagen, jodelen, spijkerslaan, bierpuihèffen met leuke prijzen ook voor discovervoer: 0113-351717 za. 14 oktober

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1