Gedenkboek over vijftig jaar Goese Operette Vereniging Korte inhoud van La Belle Hélène NE G® WINKELSTAD JUDGE DREDD ffl KIEKIERIS Goese Operette Ver. brengt in jubileumjaar 7x La Belle Hélène Uitvoering dubbelkorige motetten van J.S. Bach Wereld-Vredes-Vliegerdag GRAND THEATER GOES 0113-215165 FILMPROGRAMMA VANAF - en noord beveland *-S**S! Woensdag 4 oktober 1995 - 47e jaargang no. 40 Rapid Morgen meteen naar: Were Sleeping V Service GOES LEGT DE LOPER UIT op zaterdag 14 oktober met MOONLIGHT-SHOPPING LAATSTE WEEK IN DE BIOSCOOP VOOR SLECHTS f 7.50! za. 14 oktober. za. 21 oktober IV IV f.0,00 Vnile loi Dagdromen Musical Rapid Service Goes MARTINI M.T.V. PARTY KARAOKE AVOND za. 7 oktober: WILLEM DUYN EXTRA KOOPAVOND van 19.00 tot 22.00 uur (gratis parkeren) LeeuwekoninG Jubileumuitgave is te koop Zingen in Bethelkerk Regionale parkietenshow 5 T/M 11 OKTOBER Wereldtaal i “"Paradis, ook voor discovervoer: 0113-351717 Door één onzer redacteuren Ij 4 APK Tegen de stroom van culturele beterweters Afspraak vooraf niet nodig Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdeltn. Vroeg open, laat dicht. Via de gedreven vingers van Frans P.J. Doeleman heeft de Goese Operette Vereniging haar gouden bestaan in een boekwerk samengevat. In negentien hoofdstukken plus voorwoord en afsluiting wordt de geschiedenis tus sen 1945 en 1995 uit de doeken gedaan. In het verlengde van de operette (en musical) worden de hoofdstukken aktes genoemd, het voorwoord ouverture en de afsluiting slotakkoord. Dat de operette in Goes van de grond kwam had te maken met de hang naar verstrooiing. De wereld is hard, en een mens heeft wel eens een verzetje nodig, wil dagdromen en kijken door een rose bril. Ruim vier jaar hadden de mensen geleefd tus sen angst en verdriet. En nu er een eind aan leek te komen, wer den de bakens onmiddellijk ver zet. Er was weliswaar van alles te doen in het Goese uitgaansle ven, maar meer dan de Duitsers toestonden kreeg het publiek Na succesvolle voorstellingen van de Goese Operette Vereni ging in voorgaande jaren wordt dit najaar de operette "La Belle Hélène" opgevoerd, te beginnen in Goes op 20 en 23 oktober a.s. "La Belle Hélène" is een operette in drie bedrijven. Muziek: Jacques Offenbach. Tekst: Henri Meilhac en Ludovic Halévy. Première: 17 december 1864 in Parijs (Théatre des Variétés). Offenbach heeft in "La Belle Hélène" niet alleen de Griekse mythologie geparodieerd, maar tegelijkertijd toespelingen gemaakt op allerlei situaties in het Parijs van zijn tijd. Evenals voorgaande jaren krijgt de Goese Operette Vereniging ook bij deze produktie weer professionele ondersteuning van Hans Swinnen (dirigent), Hugo Segers (regisseur) en Luk Carels (choreograaf). Allen waren al eerder bij de Goese Operette Ver eniging werkzaam. Naast deze vaste professionele, artistieke staf en het Begeleidingsorkest zullen dit jaar twee beroeps krachten op de planken ondersteuning geven aan de leden van de G.O.V. Saskia Gerritsen, woonachtig in Middelburg, sopraan, vertolkt de rol van Hélène. Wilfried Van den Brande, afkomstig uit Duffel (België), bas-bariton, speelt de rol van Cal- chas. De andere spreek- en zangrollen worden door de solisten van de G.O.V. uitgevoerd. Vermeld mogen zeker worden Marjo lein van Zonneveld (sopraan), Eric Debbaut (bas-bariton), Rosemarie Saman (sopraan) en Rien de Koning (tenor). De overige koorleden zorgen bij deze operette met zang en dans voor een perfecte aanvulling. De leden van de Goese Operette Vereniging zorgen zelf voor tekeningen van decors en de bijko mende bouw- en schilderwerkzaamheden. Dit jaar voor het eerst maken de leden ook de kleding. Voor het vierde achter eenvolgende jaar worden er twee uitvoeringen in de Stads schouwburg te Leuven (België) gegeven. De voorstellingen: 01. Goes, Prins van Oranje, vrijdag 20 oktober; 02. Goes, Prins van Oranje, zaterdag 21 oktober; 03. Zierikzee, Concertzaal, zater dag 28 oktober; 04. Leuven (B.), Stadsschouwburg, zaterdag 4 november, 05. Leuven (B.), Stadsschouwburg, zaterdag 4 november, 06. Middelburg, Stadsschouwburg, zaterdag 11 november, 07. Heinkenszand, De Stenge, zaterdag 18 novem ber. Aanvang van de voorstellingen is 20.00 uur. De 2 voorstel lingen te Leuven (B.) worden 's middags (14.30 uur) en 's avonds (20.00 uur), zaterdag 4 november uitgevoerd. "La Belle Hélène" gaat vrijdag 20 oktober (aanvang 20.00 uur) in premiè re in de "Prins van Oranje" te Goes. De voorstellingen te Goes, Zierikzee en Middelburg vallen onder het theateraanbod van "Uit" en kunnen in abonnement worden besteld. De toegangs prijs voor Goes, Zierikzee en Middelburg is vastgesteld op 22,50 p.p. De kaarten voor de voorstelling te Heinkenszand worden verkocht via De Stenge te Heinkenszand. Toegangs prijs 17,50 p.p. niet te zien of te horen. Dat zal wel van een 'bedenkelijk karak ter' zijn geweest, stelt Doeleman vast in de ouverture. Overigens was operette behoor lijk populair. En net zoals de hou- se-muziek nu door velen wordt verguisd, haalden de gevestigde smaakmakers hun neus op om zoveel luchtigheid in de uitvoe ringen in de theaters. Wat niet dramatisch was, werd afgebro ken tot aan de grond. Geen enkel begrip voor noviteiten in cultuurland, totdat - wellicht - een meerderheid onder de culturele vaandeldragers is te vinden die anders beweert. Ook Doeleman stelt dat vast en gaat - wellicht - iets te veel in op de excuses die moeten worden gemaakt voor het feit dat iemand van operette kan houden. En was het trou wens niet Emile Zola die bij zijn verslag over het Drefusy-proces vaststelde dat de geschiedenis zich steeds maar weer her haald? Doeleman neemt in zijn gedenk boek over de jarige operettever- eniging de lezer mee naar veran deringen en stelt historische fei ten vast die te maken hebben met de gouden operettevereni- ging, de operette in het alge meen en wat anderen er van vin den. Ook een vergelijking met de - made in USA - musical maakt van de Zeeuwse Vlieger Vrien den, het Katholiek Maatschappe lijk Activeringswerk en het Oecu menisch Centrum voor deugd en Jongerenwerk Zeeland. Tra ditiegetrouw wordt er - vanaf ongeveer 13.00 uur - massaal gevliegerd op de Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder. Maandag 9 oktober Aanvang 20.00 uur Sunset Boulevard In een verre toekomst zijn ’judges' politie, rechter en jury tegelijk. Judget Dredd steekt met kop en schouder boven de andere jud ges uit. Hij leeft vol gens de wet, ademt de wet, is de wet. Zaterdag.... Zondag Woensdag Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8 00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden Videoclips en discjockey van M.T.V. gratis entree Hoofdprijs f 250,- gratis entree Met hitwerk van Normaal (op veler verzoek) PKiunt'. DE 100 Juf Cfncmi Het jubileumboek van de Goese Operette Vereni ging bevat veel aardige informatie die ook een breder publiek in Zeeland en op de Bevelanden zal aanspreken. De uitgave is verkrijgbaar tijdens de voorstellingen die bin nenkort worden gegeven. Maar ook kan het telefo nisch worden besteld en wel bij Ineke van Huut, tel. 01102-43984 of 0113- 343984. Het boekje kost vijftien gulden. Zondagavond 8 oktober wordt in de Bethelkerk aan de Tulpstraat 2 te Goes weer een zangdienst gehouden onder het motto "Zin gen in de Bethelkerk", aanvang half zeven. Medewerking verle nen ds. G. Sinke van het Gemengd Koor "Zingt den Heer” onder leiding van de heer A. Zuurveld uit Wemeldinge. Orga- niste is mevr. De Vrie. Na afloop koffie, thee en frisdrank in de foy er van de kerk. Iedereen is wel kom. Organisatie: werkgroep zending en diaconie van de Vrije Evang. Gem. Goes. „In Nederland heeft alleen Fred Bredschneyder ooit een boek over de operette geschreven". Over publieke belangstelling heeft de Goese operettevereni- ging nooit te klagen gehad. Ster ker nog: de theaters en Zeeuwse schouwburgen stroomden vol als de Bevelanders voor hun zelfge bouwde decors tot actie overgin gen. Maar zelfs in de provincie werd die populariteit meteen aangegrepen om de avond uit voor velen uit alle lagen van het volk te bagataliseren. In het ver volg van het boek gaat hij daarop in. Op vrijdag 6 en zaterdag 7 okto ber organiseert de Parkieten Speciaal Club regio Midden-Zee- land haar jaarlijkse tentoonstel ling in Café-Rest. De Blauwe Reiger te Heinkenszand. Leden van de Parkieten Speciaal Club uit heel Zeeland hebben ruim 550 wedstrijdvogels ingezonden, bestaande uit grasparkieten, agaporniden, Zuidamerikaanse, Aziatische, Afrikaanse, Australi sche en Nieuw-Zeelandse par kieten. De zaal is geopend voor publiek op vrijdag 6 oktober van 19.30 tot 22.00 uur en zaterdag 7 oktober van 13.00 tot 20.00 uur. Op beide dagen draait het rad van avontuur. De toegang is gra tis. Filmdiva Norma Desmond, een ster uit het stomme tijdperk, leeft in een droomwe reld als zij bezoek krijgt van de scenarist Joe (William Holden) die de opdracht krijgt een epos voor haar te bwerken. Billy Wilder gebruikt het trieste bestaan van deze vrouw om een meedogenloos por tret te maken van Hollywood en zijn sterrensysteem. Gloria Swanson, in werkelijk heid ook een legende op haar retour, speelt Norma op grandioze wijze. Let vooral op de Chaplin-imitatie. Erich von Stroheim als haar trouwe butler is de koele getui ge van deze waanzin. zei: zeg maar tegen je leraar dat dat niet waar is. Muziek is de wereldtaal". Voor de tiende keer wordt in Zeeland meegedaan aan de Wereld Vredes Vliegerdag. Elk jaar, op de 2e zondag van okto ber, wordt niet alleen in de "gro te" vliegerlanden, zoals Chna, Japan, Australië, maar óók in Europa voor de vrede gevlie gerd. (In Duitsland, Engeland, Frankrijk, de Scandinavische landen èn in Nederland). Datum: zondag 8 oktober a.s. De vredesvliegerdag - onder het motto van "One Sky, One World” - is ook hier niet meer weg te denken. De deelnemers aan de wereld-vredes-vliegerdag willen er de nadruk op leggen dat er maar één wereld is, waar we met z'n allen op leven. De wereldvre de en daarmee samenhangend een rechtvaardige verdeling van welvaart, welzijn, schone lucht/ schone grond/schoon water vin den zij van wezenlijk belang. In Zeeland ligt het initiatief voor de Vredes Vliegerdag in handen opera ooit uitgevoerd en de crisis die ontstond. Ook werden regel matig beroepskrachten inge huurd om het niveau nog hoger te tillen, hoewel degelijk aan de ontwikkeling van de spelende leden werd gesleuteld. En zo zegt Hans Swinnen in het 'slotakkoord': „Wij hebben een zekere kwaliteit opgebouwd". En - zo meent de auteur Doeleman - het laatste woord over de Goese Operette Vereniging is nog niet gesproken. Het saamhorigheids gevoel - aldus Doeleman in zijn slotwoord - komt misschien wel door de simpele verhaaltjes die de operette kenmerken. Maar beter nog vat de eerste dirigent van het gezelschap, Jan Kouse- maker, het samen. „Ik heb wel eens aan mijn leerlingen gevraagd: wat vind je de wereld taal: Dan zeiden ze: Engels. Ik Breed meet hij uit wat de Goese- naren in de loop der jaren aan werk verzetten. Alle operettes die werden ingestudeerd worden versierd met foto's in herinnering opgehaald. De lezer ziet de ver anderingen voorbijtrekken. Juf frouwen worden mevrouwen, het aanspreken met 'de heer zo en zo' wordt gewoon Jan, Piet of Henk. De tableaus met mede werkers veranderen. Stevige jaren vijftig kuiten in witte mail lots gehuld blijven de sfeer ech ter bepalen. En er is ook nog die hij, waarbij het stigma 'onvol doende niveau' al net zo makke lijk werd geplakt. Maar hij haalt er ook grootheden bij die de ope rette (en musical) wel degelijk op het niveau der muzen tillen. De door Fritz Hirsch in 1933 als 'sprookjes voor grote mensen' betitelde operette en de door de wereldvermaarde dirigent Her bert von Karajan tot leerschool voor orkestleiders verheven muziek-comedie kan - zo stelt Doeleman met afstand vast - zien de cultuurbaronnen dan ook met graagte als kunst voor het kleinburgerlijke deel van het volk. Doeleman ietwat cynisch: Bij de foto: Eric Debbaut, Rosemarie Saman en Marjo lein van Zonneveld, die mee werken aan zeven uitvoerin gen die de Goese Operette Vereniging komende ander halve maand geeft in Zeeland en de Belgische stad Leuven. Uitgevoerd wordt in het jubi leumjaar "La Belle Hélène". 14.00 u. 14.00 u. 14.00 u. door de teruggekeerde Mene laos betrapt. Paris moet vluch ten. Na deze opwindende gebeurtenissen zoeken allen rust en ontspanning in de bad plaats Nauplia. Men is bevreesd voor de wraak van Venus omdat haar bescher meling, Paris, is weggejaagd. Er is gelukkig een mogelijkheid tot verzoening; de hogepries ter van Venus verschijnt in een gouden galei en zegt dat Venus bevolen heeft dat koningin Helena persoonlijk een offer brengt in de tempel van Cythera. Iedereen, en vooral Menelaos, dringt er bij Helena op aan dat ze zo gauw mogelijk met het schip ver trekt. Zodra het anker is gelicht ontpopt de hogepriester zich als Paris, die Helena mee neemt naar zijn vaderstad Tro- je. De bedrogen Menelaos kan de wegvarenden alleen nog maar naroepen "Daar zullen de Trojanen zwaar voor moe ten boeten!". Waarna de Tro jaanse Oorlog begint!. De Zeeuwse Vlieger Vrienden en de vele jongeren maken daar gewoonlijk een kleurrijk schouw spel van. Ook dit jaar organiseert de Werkgroep Vliegeren voor Vrede, een samenwerkingsver band tussen het O.C.J.Z. (Oecu menisch Centrum voor Jeugd- en Jongerenwerk in Zeeland) en het Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk, voorafgaand aan het vliegeren een oecumeni sche vredesviering om 11.00 uur in de boerderij 'Groot Middenhof' aan de Middenhofweg 1 te Kam perland. Het spreekt vanzelf dat iedereen van harte welkom is. In het kader van de Zeeland Nazomer Festivals organiseert de Culturele raad Goes een con cert, waarin werken van J.S. Bach centraal staan. Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 7 oktober a.s. in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Het concert zal worden verzorgd door de "Noord Nederlandse Cantorij" o.l.v. Jan Hut, in samenwerking met de barokcel- list Mark Lambrecht, de organist Jellegeert Postma en de blokflui- tiste Berta Kwant. Uitgevoerd worden de dubbelkorige motet ten van Johann Sebastiaan Bach, afgewisseld door enkele instrumentale bijdragen. Binnen het werk van J.S. Bach nemen de motetten een bijzondere plaats in. Onderzoek in de 20e eeuw heeft aangetoond dat de motetten geschreven zijn voor gedachte nisbijeenkomsten van vooraan staande burgers uit Leipzig. De motetten zijn primair vokaal gedacht, waarbij de vorm voort komt uit de traditie: gericht op tekstuitbeelding, waarbij elk tekstgedeelte op een eigen wijze muzikaal ontwikkeld wordt. De wijze waarop de architekt Bach bepaalde tekstelementen weet bloot te leggen, en andere gedeelten weet te relativeren, draagt er zorg voor dat zowel een innerlijke als een uiterlijke welgezindheid verwerkelijkt wordt. De Noord Nederlandse Cantorij is een in 1986 gevormd koor, vooral samengesteld uit leden van diverse cantorijen in de regio rond Groningen. Doel van de cantorij is het projektma- tig uitvoeren van koormuziek die buiten de mogelijkheden van een plaatselijke cantorij valt. Vaste dirigent is Jan Hut, onder wiens leiding de Cantorij zich vooral in de kerkmuziek uit de barok heeft verdiept. Door de cantroij zijn in de afgelopen jaren reeds diverse werken van J.S. Bach tot klinken gebracht, waaronder de Marcus Passion, het Weihnachtsoratori- um, de Johannes Passion en de Hohe Messe. Het laatstgenoem de werk werd in 1993 ook in Goes uitgevoerd. De NCRV maakte in 1991 en 1994 radio- opnamen van de Cantorij. Het concert vindt plaats in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes, aanvang 20.00 uur. Kaar ten voor dit concert zijn verkrijg baar bij de V.V.V. Goes-Borsele, Stationsplein 3 te Goes, of op de avond van het concert aan de kerk. De toegangsprijs voor dit concert bedraagt 20,-. The walt Disney Company Het begon allemaal kort na de oorlog. De bevrijders waren nog druk doende om het Rijk van Hit ler op zijn nummer te zetten toen in Goes de mannen en vrouwen vergaderden. Wat toen werd gezien als 'er moet nou maar eens wat leuks gebeuren', is nu uitgegroeid tot een vereniging die op een zeer hoog niveau het luchtige in het klassieke op de planken brengt. De eerste schre den werden gezet op 17 septem ber 1944. Niet alleen een gedenkwaardige dag voor Goes - zo ongeveer beschrijft de Wal- chenaar Doeleman de oprich tingsvergadering. Op die dag namelijk vielen Amerikaanse bommenwerpers Duits lucht doelgeschut aan. Daarbij kwa men 23 Vlissingers en 45 men sen uit Biggekerke om het leven. „Een grotere tegenstelling was daarbij niet denkbaar", meldt Doeleman. Want: „In operettes worden conflicten zonder bloed vergieten en met hooguit wat galant degengekletter beslecht". De geschiedenis speelt zich af in Sparta en in Nauplia, voor de Trojaanse Oorlog. Prins Paris mag van de godin Venus de mooiste vrouw op aarde uitzoeken. Vermomd als herder komt hij in Sparta aan, waar hij meedoet aan een intelligentiewedstrijd waarbij raadsels moeten worden opgelost. Paris komt als over winnaar uit de strijd. Hij vraagt de hogepriester Calchas ervoor te zorgen dat Menela os, de koning van Sparta, op de een of andere manier ver dwijnt. Diens vrouw Helen is immers zonder twijfel de mooi ste vrouw van de wereld! Cal chas zet zijn dondermachine in werking, legt dit uit als een boodschap van Jupiter, die hem meedeelt dat koning Menelaos een maand op Kreta moet doorbrengen. Als de oude koning vertrokken is droomt Helena dat ze met Paris in liefde is vereend. Haar droom is echter geen droom maar realiteit! Beiden worden Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag19.00 u. Als welp speelt Simba zorgeloos met zijn vriendin Nala. Zijn vader, koning Mufasa, bereidt prins Simba voor op zijn toekomsti ge taak. Mufasa's broer Scar hoopt zelf de troon te bestijgen en smeedt een plan om zich van Mufasa en zijn zoon te ontdoen. BIFIBELBIOS 06-9363! Donderdag... 20.00 u. Vrijdag21.30 u. Zaterdag21.30 u. Zondag21.30 u. Dinsdag20.00 u. Woensdag.... 20.00 u. Lucy leidt een een zaam bestaan. Ze werkt bij de metro aan het controleloket. Elke dag ziet ze Peter daar en hij is de man van haar dromen. Ze wis selen echter nooit een woord. Op een dag wordt Peter het slacht offer van een beroving. SANDRA BULLOCK - BILL PULLMAN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1