Provincie Zeeland TOTALE LEEGVERKOOP SNOEP OPTIEK l HDE n Modebewust ook voor grotere maten I OOK DEZE WEEK BIJ GIJS DE LEUS GEKLEED DOOR GIJS DE BESTE KEUS Schonere akkerbouw en veeteelt Kijkend voordeel SPEKTAKULAIRE KORTINGEN 1 WATERSCHAP NOORD-EN ZUID-BEVELAND MARTIN WIJDEMANS N g CD La.3 «TM I lï| COMMISSIES 6*^ ƒ118,- ƒ119,- ƒ219,- ƒ169,- 259,- ƒ219,- 129,- 79,- 89,- 59,- Stijgbeugel CORDUROY STRETCH PANTALONS HERENJACKS S*»’ HEREN WINTERJASSEN >o<toe€5 Toto»”” NIEUWE COLLECTIE TRUIEN va VESTEN va SPENCERS va maat S t/m XXX L DAMES: REGENMANTELS WINTERMANTELS WOLLEN COATS JACKS maat 36 t/m 52 ^00^ •tO®’ Woensdag 27 september 1995 31 DE BEVELANDER r '22 - i JUWELIER FOTO OPTIEK Dorpsstraat 80 Krabbendijke tel. 01134-1421 r zoals: Rodenstock, Metzler, Safilo, Burberry, Marcö Polo, Karel Lagerfeld enz. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 zie onze uitgebreide PANTOFFEL- KOLLEKTIE Montuur inklusief glazen nu met wegens reorganisatie van kollekties S@©i©®&©]^®© SHOE-SERVICE Oude Vismarkt 10 - GOES 0113-227526 EEN OPENBARE VERGADERING van de algemene vergadering zal plaatsvinden op 5 oktober 1995 om 20.00 uur in Hotel Terminus, Stationsplein 1 te Goes. NI ±ï."-u. Vrijdag 6 oktober, vergaderen Provinciale Staten van Zeeland. Zoals gebruikelijk is de vergadering openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune en de vergadering of een deel er van bijwonen. De bijeenkomst begint om 10.00 uur en vindt plaats in de statenzaal van het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg Qj CD M 3 ..F: BW i Abdij Nieuws Statenvergadering v.a, PARKEREN VOOR DE DEUR. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND, ZATERDAG TOT 17.00 UUR OPEN i 0 e Allerlei soorten en kleuren kunststof en metaal, modern en klassiek Brilglas van alle gerenommeerde fabrieken leverbaar, zoals: Zeiss, Essilor, Buchman, Enot, Hoya, Seiko enz. Oogmeting en contactlenzen op afspraak! In 1992 begonnen 17 akker bouwers op zeventig hectare grond in het grondwaterbe schermingsgebied Sint Jan steen met een experiment om produkten te verbouwen met minder mest en bestrijdings middelen. Inmiddels is het 'project toekomstgerichte landbouw' uitgegroeid tot 20 deelnemers met 220 hectare in Sint Jansteen en 20 deelne mers met 490 hectare in Zuid- dorpe. Dit jaar begonnen ook twee groepen veehouders, 23 bo ven de Westerschelde en 28 eronder, te experimenteren met een milieuvriendelijker werkwijze. De provincie steunt het project in Sint Jansteen om het drinkwater te beschermen tegen verontreini ging en om boeren te helpen schoner te produceren. Boeren hebben namelijk te maken met steeds strenger wordende regels uit het Meerjarenplan gewasbe scherming en de Derde fase mest en ammoniakbeleid. Iedere winter stelt de boer met behulp van een deskundige van de Dienst Landbouwvoorlichting voor elk perceel een plan van aanpak op. De hoeveelheid (kunst)mest wordt afgestemd op de hoeveel heid mineralen die al in de grond zit. Bij het gebruik van bestrij dingsmiddelen kiezen de boere. voor middelen die minder schade lijk zijn voor het milieu. Bovendien wordt bij elke spuitbeurt steeds maar een kleine hoeveelheid ge sproeid, volgens het zogeheten la ge doseringssysteem. Zuinigheid betekent ook: zorgen dat er geen bestrijdingsmiddelen in de sloot komen door speciale kantdoppen te plaatsen en regelmatige keu ring van de spuitmachine om nauwkeurig te kunnen blijven spui ten. De boeren brengen de resten die in de tank achterblijven naar een speciale spoelplaats, waar de bestrijdingsresten in een grote voorraadbak worden opgevangen. Er zijn speelplaatsen in Sint Jan steen en Koewacht. De deelnemers houden bij wat ze op het land strooien en spuiten en wanneer. Zo is na te gaan hoeveel minder mest en bestrijdingsmidde len worden gebruikt dan bij de tot nu toe gebruikelijke bedrijfsvoe ring. De resultaten kunnen pas over een lange periode goed wor den beoordeeld, omdat weersom standigheden een belangrijke rol spelen. Tot nu toe lijken de resultaten goed. In een aantal gevallen konden de boeren zelfs vol staan met de helft van de voorheen gebruikelijke hoe veelheid bestrijdingsmiddelen. Maandag 2 oktober, aanvang 13.45 uur, vergadert de sta tencommissie Algemeen Be stuur: provinciehuis, Abdij 6, Middelburg. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: begrotingsbrief 1996, begroting 1996 met toe lichting en bijlagen, stand van za ken beleidsvoornemens 1995, bij drage aan de Regionale Informatiebank Bedrijven en Instel lingen, het waterprogramma 1996 en het milieuprogramma 1996. De bijeenkomst begint met spreekrecht voor het publiek. De agenda en de stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum, Abdij 9, Middelburg. U vindt bij ons altijd de actueelste herenmode voor de laagste prijzen! Bij aankoop kostuum of combinatie altijd overhemd das gratis mooi meegenomen. Na de eerste hamerslag van de voorzitter van Provinciale Staten, de Commissaris van de Koningin, zijn eerst een aantal ingekomen stukken en mededelingen aan de orde. Het gaat daarbij onder meer om een overzicht van de aan- en verkoop van grond voor vooral wegenverbetering in het eerste half jaar van 1995 en om een overzicht van de kosten die in 1996 het gevolg zijn van de uit voering van het waterhuishou- dingsplan van de provincie. Heb ben de statenleden hierover geen vragen dan begint een paar minu ten na de opening van de vergade ring de behandeling van een reeks voorstellen van het dagelijks pro vinciebestuur, Gedeputeerde Sta ten (GS). GS hebben voor de uit voering van deze voorstellen de instemming nodig van Provinciale Staten. Als een meerderheid van de 47 statenleden, 24 personen, zich achter een voorstel schaart, is het voorstel aangenomen. Provincie en waterschappen heb ben in grote lijnen overeenstem ming bereikt over subsidies voor onderhoud van hoofdwaterkerin gen en muskusrattenbestrijding. Het is trouwens de bedoeling dat de bestrijding van muskustratten wordt overgenomen door de wa terschappen. De in 1992 gesloten onder meer wegenverbetering, verbetering en aanleg fietspa den en maatregelen om het gedrag te beïnvloeden. Voor een proef met het herinrichten van plattelandswegen is voor dit jaar nog een afzonderlijk bedrag nodig van 51.000,-. overeenkomst tussen rijk, provin cie en waterschappen om afkal ving van de oevers van de Wester- en Oosterschelde tegen te gaan moet eveneens worden aange past. Het afgelopen jaar is intern binnen de provincie en met gemeenten, instellingen en organisaties ge sproken over de hoofdlijnen van het toekomstige ruimtelijke beleid. De weerslag van al deze gesprek ken heeft geleid tot de zogeheten Beslispuntennotitie Actualisering Streekplan. GS stellen voor deze notitie aan te nemen als richt snoer voor het opstellen van een nieuw streekplan. Ook het beleid voor de volkshuis vesting is volop in beweging. De rijksoverheid trekt zich steeds meer terug, gemeenten en wo ningbouwcorporaties krijgen een zwaardere taak. Dat verandert ook de rol van de provincie. Hoe het in de toekomst allemaal zou kunnen, is verwoord in de Notitie woningbouw 1995. Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee kan beter bij de provincie Zeeland gaan horen dan bij de nieuwe pro vincie Zuid-Holland, vindt de staatssecretaris van binnen landse zaken, mw. Van de Vondervoort. De argumenten die ze aanvoert zijn onder meer de geringe afstand, gro tere bestuurlijke invloed en het overeenkomende karakter met Zeeland. GS stellen voor in te stemmen met het concept- voorontwerp van de wet waar in de nieuwe provinciale inde ling is geregeld. Om de reorganisaties binnen het ambtelijk apparaat van de provin cie in goede banen te leiden is er een sociaal statuut. Belangrijke onderdelen hiervan zijn: geen ge dwongen ontslagen en de verplich ting van de werknemer een ande re passende functie te aanvaarden en zich te laten omscholen. Over leg en een bezwarenprocedure zijn eveneens onderdeel van het sociaal statuut. Het statuut heeft een werkingsduur tot 1 januari 1996. Maar dan zijn alle gevolgen van de reorganisaties nog niet af gerond. Vandaar het voorstel het het eind van de zittingsperiode van de Provinciale Staten in 1999. Verder willen GS 25.000,- uit trekken voor het opvangen van een tekort in het zogeheten doel groepenbeleid. Het geld is nodig om twee personen uit de doel groep gehandicapten, die nu nog werken vanuit een werkervarings plaats, in dienst te kunnen nemen. Het pensioenfonds ABP krijgt een wat andere organisatiestructuur. GS willen meewerken aan de op richting van een Stichting Pen sioenfonds ABP. Tot slot komen een drietal begro tingswijzigingen van de provincie aan de orde: de 14e, 15e en 16e. van Provinciale Staten en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg. Inruil van: Goud Zilver Tandengoud Oude sieraden Antieke sieraden Bloedkoraal Granaat Klokken Antiek enz. RUIL IN DAT OUDE SPUL Verkeer De voorbereidingen voor de Wes terschelde Oeververbinding blijven doorgaan. De minister van ver keer en waterstaat zal het initiatief voor de realisering van deze ver binding overnemen. Vooralsnog is afgesproken per 1 oktober een begin te maken met een geleidelij ke overdracht van het werk. Dat betekent dat de provincie nog wel voorbereidingskosten moet ma ken. Die zijn begroot op 415.000,-. De provincie Zeeland krijgt 29 september de Stijgbeugeltrofee uitgereikt. De Stichting Stijgbeu gel, een landelijke organisatie die de communicatie tussen gehandi capten en niet gehandicapten wil bevorderen ongeacht politieke en kerkelijke gezindheid, reikt de tro fee jaarlijks uit. Zeeland krijgt de prijs omdat het in 1994 in de re creatieve sector het grootste aan tal bouwkundige aanpassingen voor gehandicapten realiseerde. wol/polyester v.a maat 46 t/m 664 ook met uitritsbare mouw v.a maat 44 t/m 60 De waarnemend dijkgraaf van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt bekend dat CD un I I West-Zeeuwsch-Vlaanderen is een gebied waar de verkeers veiligheid te wensen overlaat. Om die situatie duurzaam te verbeteren is een groots pro ject opgezet dat in het jaar 2000 klaar moet zijn. GS wil len hiervoor een bedrag vrij maken van 16,7 mln. Het ziet er naar uit dat ook de ge meenten en het waterschap in dit gebied een dergelijk be drag vrijmaken. Als op deze manier 33 mln. op tafel komt is het ministerie van ver keer en waterstaat bereid 83 mln. bij te dragen aan de uitvoering van de plannen: klassiek model maat 46 t/m 58 BERGEN OP ZOOM PARADE 6 (achter de Hema) 0164-236780 In de vergadering komen onder andere aan de orde de le wijziging van de begroting 1995 en het jaarverslag waterbeheer 1993 en 1994. De agenda van deze vergadering ligt vanaf 25 september 1995 ter inzage op het nieuwe adres van het waterschap, Piet Heinstraat 77 te Goes. De openbare vergadering van de commissie Middelen, Juridische Zaken, Belastingen en Invordering wordt gehouden in het waterschapshuis, Piet Heinstraat 77, kamer 331 te Goes op 27 september 1995 om 20.00 uur. Goes, 20 september 1995 De wnd. dijkgraaf C.M. Dage vos I 4Z .de*8'3' et®'*6 MOO’ - O** 222.' I en De opzet is uiteindelijk niet méér op het land te strooien en te spuiten dan de planten kunnen opnemen. Dan is een duurzame landbouw bereikt. Het is nog te vroeg om al enig resultaat te kunnen melden over de 'studiegroepen geïnte greerde melkveehouderij'. Dit artikel is ontleend aan Milieutij- dingen, een informatieblad van de provincie over ontwikkelingen op het gebied van milieu. Het blad verschijnt enige malen per jaar en is gratis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 0118 - 631400. Hier is ook een gratis abonnement te bestellen. WZ-Ü. L f HK3?? goo’ V/,,' z Goedereede xl 3° Interreg is het samenwerkingsver band vanuit drie Zuid-Nederlandse provincies en de Belgische provin- cies Oost- en Westvlaanderen, Ant- sociaal statuut te laten gelden tot werpen en Limburg. Het gezame- lijk werken aan projecten gebeurt 'met eigen geld' en met geld van de Europese Commissie. GS stel len onder meer voor hiervoor jaar lijks een bedrag van 350.000,- beschikbaar te stellen en de be steding van dit geld over te laten aan het dagelijks provinciebestuur met een verantwoording achteraf naar de Staten. Op deze manier is de besluitvorming tussen de ver schillende provincies meer op el kaar afgestemd en kan er sneller worden gewerkt. Over landinrichtingsprojecten be slist uiteindelijk de minister van landbouw, natuurbeheer en visse rij op grond van de Landinrich tingswet. GS leggen de staten een De agenda van de vergadering reeks projecten voor om bij de mi nister in te dienen. Z I -- vooï i_ 6*4 g O

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 31