Als eerste in Nederland afgeschaft Oud en nieuw: Maandelijks proefalarm wordt Voor meer informatie ’Het belangrijkste is dat we de aandacht trekken’ Wie doet wat bij de rampenbestrijding? Als de sirene gaat Doven, slechthorenden en hulpbehoevenden /12 i Regionaal brandweercommandant Van Leersum: Fry Scenario: explosie in chemische fabriek te X... RIET5 LOEIT HARDER DOR DE niËUUJE 5IRERE Ditiseen publikatie van uw gemeente i 1 Woensdag 27 september 1995 1 De nieuwe sirene klinkt anders dan het oude ’luchtalarm’ Met de nieuwe sirene kunnen meer mensen worden bereikt De sirenes in de praktijk Met de nieuwe sirene kan gericht worden gewaarschuwd Het maandelijkse proefalarm verdwijnt over zes maanden Waarom een nieuw systeem? Aandacht trekken Alledaagse risico’s Voorbereid i Zeeland heeft een nieuw waarschuwingsstelsel If schoond. De melding komt binnen op de alarmcentrale van de brandweer. De kerncentrale in Borsele. één van de objecten met bijzondere risico 's. hierdoor goed gedekt.’ 7. fiet bereik van de sirenes in Middelburg en Vlissingen. Si In de regio's Zeeland en Rotterdam-Rijnmond is deze week een nieuw waar schuwingsstelsel in gebruik genomen. Met de sirenes van dit nieuwe stelsel wordt de bevolking gealarmeerd bij rampen en ongevallen. Het geluid van de nieuwe sirenes is op maandag 2 oktober om 12.00 uur. tijdens het maandelijkse proefalarm, voor het eerst te horen. De komende anderhalf jaar zullen ook in de rest van Nederland de sirenes worden vernieuwd. waarschuwt u bij gevaar. Dankzij het nieuwe sirenestelsel is de overheid nu in staat u beter te waarschuwen voor de gevolgen van rampen en ongevallen. Wat dat voor u betekent leest u op deze pagina. staande masten, verspreid over de gemeente. De nieuwe sirenes vervan gen het oude waarschuwingsstelsel dat dateert uit de jarén '50. De oude sirenes waren vooral bedoeld om de bevolking te waar- wijk worden gealarmeerd. Dat is belangrijk omdat rampen of ongevallen in vredestijd, voorbeeld een ontsnappende gaswolk uit een tankwagen, over algemeen een relatief klein gebied rechtstreeks zullen bedreigen. Mensen in wijken die niet worden bedreigd, worden dus ook niet onnodig ver ontrust. Het luide proefalarm van de sirenes op de eerste maandag van de maand wordt over zes maanden afgeschaft nu het nieuwe waarschuwingsstelsel in gebruik is genomen. Technisch is de apparatuur van een zodanige kwaliteit, dat één luid proef alarm per jaar voldoende is. Door de jaarlijkse luide test blijft u bekend met het alarmsignaal. De gemeente geeft bij het luide proefalarm tevens informatie over hoe u moet handelen wanneer er echt alarm is. In de komende zes maanden zal nog wel maandelijks luid proefalarm worden gegeven. Bij de voorbereiding van de ver nieuwing van het waarschuwingsstel- I Het geluidssignaal is elektronisch, heeft een indringende! en trekt daardoor beter de aandacht. De nieuwe sirenes zijn beter over het land verspreid dan de oude, iedere woonkern van 1.000 inwoners staat een sirene, in gebieden n bijzondere risico’s, zoals zware chemische industrie of een kerncentrt zelfs in kernen vanaf 300 inwoners. Bovendien zijn er ook sirenes verschenen op plaatsen waar vroeger niet stonden, bijvoorbeeld in grote recreatiegebieden. Uw gemeente geeft, onder meer via affiches en radiospotjes op de regionale radio, voorlichting over het nieuwe waarschuwings stelsel. Wilt u meer informatie over het waar schuwingsstelsel, de rampenbestrijding of risico’s in uw omgeving, neem dan contact op met uw gemeente. Een natuurramp, .vliegtuigon geluk, lekkende tanker, explosie, gifwolk of ander dreigend onheil waarbij veel mensenlevens op het spel staan... We denken er liever niet aan, maar de geïndustrialiseerde en dicht; bevolkte Nederlandse samenleving kent nu eenmaal risico’s en de kans op een ramp bestaat. De gemeente heeft de taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Ook informeert zij u over de risico’s in de gemeente en De regionale brandweer, die het sirenestelsel beheert, kan nog een tweede moment voor een luid proefalarm kiezen. Via de gemeente zult u vooraf van ieder luid proef alarm op de hoogte worden gesteld, om verwarring en onnodige onge rustheid te voorkomen. '0, sel is onderzocht of het mogelijk was voor deze groepen een aparte voor ziening te treffen. Dat bleek echter niet haalbaar. Meer mag worden verwacht van burenhulp en een goed georgani seerde lokale hulpstructuur. In het er aan de hand is zo snel mogelijk in de huiskamers te krijgen.' Iedereen hoopt dat het nooit gebeurt, maar als zich onverhoopt een ramp voordoet, staat een goed getrainde rampenbestrijdingsorganisatie klaar om in actie te komen. Iedere gemeente beschikt over een rampenplan waarin is omschreven wie welke taken heeft. Door regelmatig samen te oefenen blijft bij de politie, brandweer, ambulance diensten en de gemeente de kennis en vaardigheid op peil. Zodoende kan snel en gecoördineerd worden gewerkt als het noodlot toeslaat. Om een beeld te geven van wat er bij een ramp allemaal gebeurt, nemen we u in vogelvlucht mee naar een fictieve ramp en de bestrijding daarvan van uur tot uur. Laten we als voorbeeld nemen: een explosie in een chemische fabriek. I 10.00 uur. Bij een chemische fabriek in de gemeente X vindt een hevige explosie plaats. Er breekt een grote brand uit en op het terrein zijn veel gewonden. In aangrenzende woonwijken sneuvelen ruiten en de zwarte rookwolken veroorzaken on gerustheid bij de bevolking. Direct nadat de eerste meldingen via 06-11 bij de regionale alarm centrale van de brandweer zijn binnengekomen, rukken brandweer, politie en ambulancedienst met groot materieel uit. 10.10 uur. De eerste eenheden zijn aangekomen op het ramp- terrein. De brandweer voert een eerste verkenning uit, ambulances stellen zich op een veilige plaats op in afwachting van eventuele gewon den, de politie zet de wegen in de buurt af en houdt het publiek op ruime afstand. Uit de verkenning blijkt dat een tank met chemische vloeistof is ont ploft en diverse opslagplaatsen in brand staan. 10.20 uur. De eerste gewonden worden gered en verzorgd, de brandweer begint met blussen en vraagt bijstand van andere korpsen uit de regio. De burgemeester van X laat zich informeren en geeft een rampverklaring af. Op het gemeente- Hoe werkt het nieuwe sirenestel sel nu in de praktijk? Met de nieuwe sirene kan zeer snel en gericht een bepaald gebied worden gewaar schuwd. Dat betekent dat het niet alleen zal worden gebruikt bij groot schalige rampen, maar ook bij kleinere incidenten om mensen in een deel van een gemeente te waar schuwen. Naast de burgemeester kan in zeer acute gevallen ook de officier van dienst van de brandweer op dracht geven om de sirenes in een bepaald deel van een gemeente te la ten loeien. Sneller en gerichter waarschuwen dus, maar de nieuwe sirene betekent hetzelfde als de oude: als ’ie gaat, ga direkt naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of televisie aan. In deze overgangsperiode kunt u kennismaken met het nieuwe geluid en worden de nieuwe sirenes beproefd. Daarna zal worden over gestapt op het jaarlijks luid testen en blijft u van onnodig geloei ver- 'Als het noodlot ergens heeft toegeslagen, moet je zorgen dat je de mensen die gevaar lopen zo snel mo gelijk kunt bereiken. Het nieuwe waarschuwingsstelsel is daarbij de belangrijkste schakel. Door de aanwezigheid van een aantal zware risico’s in Zeeland, waaronder kerncentrales in Borsele en net over de grens in het Belgische Doel, was het noodzakelijk om in alle woonkernen vanaf 300 inwoners een sirene te plaatsen. Hoewel je natuurlijk nooit ieder een bereikt, is vrijwel heel Zeeland Nu het nieuwe waarschuwingsstelsel in Zeeland klaar is, kan de bevolking nog sneller en gerichter worden gewaar schuwd bij gevaar dan voorheen het geval was. De regionale brandweer bedient het sirenenetwerk en zorgt ervoor dat de sirenes loeien waar en wanneer het nodig is. Regionaal brandweercommandant W. R van Leersum noemt als belangrijkste doel van de sirenes het aandacht trekken en waarschuwen van de bevolking. schuwen vóór luchtaanvallen in oor logstijd. Het systeem was technisch verouderd en bereikte, doordat de sirenes vooral in de steden stonden, maar een beperkt deel van de bevol king. Inmiddels wordt oorlog op Nederlands grondgebied niet meer als een eerste risico gezien. Onze complexe samenleving is - door de aanwezigheid van bijvoorbeeld grootschalige chemische industrieën en transportroutes van gevaarlijke stoffen - kwetsbaar voor rampen en ongevallen in vredestijd. Met het nieuwe systeem kan de bevolking daarvoor beter worden gewaarschuwd. Het is door de nieuwe techniek betrouwbaarder. Bovendien zijn de sirenes beter ver spreid over het land en is het geluid beter hoorbaar. huis komt de gemeentelijke rampen staf bijeen. 10.45 uur. Enkele tientallen ge wonden zijn afgevoerd naar zieken huizen. Inmiddels komen er uit enkele wijken meldingen van mensen met geïrriteerde ogen en adem halingsproblemen. Metingen door een gasmeetploeg van de brandweer geven aan dat er kleine hoeveel heden zoutzuurdamp in de rook wolk zitten. De rampenstaf besluit na deze informatie de bevolking te waar schuwen. Besloten wordt de sirenes in twee wijken te laten loeien. Via de lokale kabelkrant en de regionale omroep wordt meegedeeld wat er aan de hand is; dat het gevaar be perkt is, maar dat uit voorzorg 500 bewoners die het dichtst bij de fabriek wonen, zullen worden geëva cueerd. 11.45 uur. Na een uur is de eva cuatie afgerond. De mensen worden door vrijwilligers van het Rode Kruis en medewerkers van de dienst Sociale Zaken opgevangen in een buurthuis, waar ze ook worden gere gistreerd. Op het terrein van de fa briek is de situatie stabiel. De brand breidt zich niet meer uit en het ex plosiegevaar is geweken. 14.00 uur. De brand is onder controle, de evacués kunnen terug naar huis. Gelukkig vallen de ge volgen mee. Er zijn 30 gewonden en gelukkig geen doden. Ook zijn geen zwaar giftige produkten vrijge komen. Op het terrein stelt de politie samen met de arbeidsinspectie en de brandweer een onderzoek in naar de oorzaak van de explosie. In het ge meentehuis geeft de burgemeester een persconfeientie. De bestrijding van de ramp is goed verlopen dankzij het rampenplan, de samenwerking tussen de diensten en de effectieve waarschuwing van de bevolking. Was het met het oude stelsel alleen maar mogelijk om grote Het maandelijkse proefalarm op de eerste maandag van de maand is niet meer nodig. De sirenes kunnen door de modernere techniek ’stil’ getest worden. De eerste zes maanden na ingebruikname van de nieuwe sirene hoort u ’ter kennismaking’ het nieuwe geluid nog elke eerste maandag van de maand. Daarna wordt er slechts één keer per jaar een proefalarm gegeven. Misschien heeft u de nieuwe sirenes hier en daar al gezien; opval lende witte schotels op daken van openbare gebouwen of op vrij- Van Leersum vindt verreweg het belangrijkste dat met de sirenes de aandacht van de bevolking kan worden getrokken. ’Dat is het hoofddoel. De boodschap is simpel: als de sirene loeit is er iets aan de hand. Ga naar binnen en luister naar radio of TV. Met de regionale omroep en de kabelexploitanten zijn afspraken gemaakt om de informatie over wat Misschien klinkt het motto van de campagnes die het rijk en de gemeenten de afgelopen jaren hebben gehouden u nog bekend in de oren. Maar nu het nieuwe waarschuwings stelsel in gebruik is genomen, is het een goed moment om het geheugen weer even op te frissen. Sirenes maken geluid. Dat brengt beper kingen met zich mee. Doven en slecht horenden bijvoorbeeld, zullen een alarm niet kunnen horen. rampenplan van de gemeenten zijn en/of kabelkrant bekend worden ge- speciale maatregelen getroffen voor maakt. hulpbehoevenden, bejaarden en scholieren. Kent u mensen in uw omgeving Voor hulpbehoevenden die thuis die een alarm niet kunnen horen of zitten, zijn er regels die in geval van die hulp nodig hebben? Denk dan een ramp via de regionale zender aan hen als de sirene gaat! De boodschap is simpel: als de sirene gaat, ga direkt naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of TV aan. Het advies ’Ga naar binnen’ betekent: ga het dichtst bijzijnde gebouw binnen, waar u ook bent, op uw werk, onderweg of elders. Stem vervol gens af op uw regionale omroep of kabelkrant. Daar zult u informatie krijgen over wat er aan de hand is en wat er van u wordt verwacht. Neemt u ten slotte een alarm altijd serieus. Als de sirene gaat is er meer aan de hand dan een simpele brand of een klein ongeluk. Van Leersum benadrukt nog eens dat het nieuwe sirenestelsel niet uitsluitend is bedoeld voor waar schuwing bij rampen en andere calamiteiten. 'Dit sirenenet is bij uit stek geschikt voor alarmering bij incidenten die zich heel reëel dage lijks kunnen voordoen. De grootste risico’s lopen we wat dat betreft door de scheepvaart op de Wester- schelde en de kanalen door de provincie.’ Bij rampen mag niets aan het toeval worden overgelaten. De meeste gemeenten in Zeeland heb ben hun rampenplannen voor elkaar, terwijl voor objecten met bijzondere risico’s, zoals de chemi sche bedrijven in Temeuzen en Vlissingen-Oost of de kerncentrales in Borsele etj Doel rampbestrijdings- plannen zijn opgesteld. Mocht zich een ramp voordoen, dan staan goed getrainde hulpver leningsorganisaties klaar. Van Leer sum: ’We hebben een goede organi satie, die we bovendien nog steeds verbeteren, maar dat betekent na tuurlijk niet dat je alle risico’s voor honderd procent aankunt. Het belangrijkste blijft dat we de mensen in de provincie goed infor meren over de risico’s en ze in geval van nood snel kunnen waarschuwen. Daarin heeft het nieuwe sirenestelsel in ieder geval verbetering gebracht.’ Ji&V, ze j& 'V MIDDELBURG VLISSINGEN

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14