.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Succesvolle schoolactie Juniorkamer 'De Bevelanden' Normaal voelt zich thuis in Zeeland Snuffelmarkt in Goes 179 Friday Uitzendwerk: nieuw aan Voorstad Goes Sexteto Canyengue in Podium 't Beest Zeeuwse jongeren bezochten doedag in België Onlangs waren de jongeren van de volks dansvereniging 'Vodago' te gast in het Bel gische Velde- gem. De volks- kunstgroep "t Wieltje' had de Zeeuwse jon geren in het kader van cul turele uitwisse- lingsactiviteiten tussen de pro vincie Zeeland en Oost- en West-Vlaande- ren uitgeno digd voor een internationale dans- en doe- BHBHH dag samen met de groep 'Sap perloot' uit het Belgische Wevel- gem. organiseert avondje uit bij Paard van Troje Goes ÓÓK VOOR DIESEL SUPER BENZINE ^z-f96 GEEN 2.07 MAAR #7 Cursus Bedrijfstechniek startende ondernemers Vijf barber- shopkoren in concert te Kapelle EURO LOODVRIJ GEEN 1.90 MAAR Op JAN BRUUNS I ZATERDAG 30 SEPTEMBER en ZONDAG 1 OKTOBER ZEELANDHALLEN GOES L Argentijns-Nederlands sextet DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS de SNUFFELMARKT... de gezelligste rommelmarkt van Nederland r w Concert 14 oktober in Goes 4LLES /S VÉÉL GOEDKOPER BIJ Met festival op 30 september Verpleeghuis Ter Valcke viert 30-jarig bestaan Woensdag 27 september 1995 DE BEVELANDER Galerie De Hoekweide Kaarten en kosten s S WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID Open Podium bij Razzmatazz its 'M ■w K 4*^ T Openingstijden: ZATERDAG 9-17 uur en ZONDAG 10-17 uur Zz A mNGBAAN^r- 31 De twee bandoneons, altviool, (foto: Camilla van Zuylen) NS STATION duktie en de petro(-chemie). Als geen ander kent Friday de markt voor (tijdelijke) technisch perso neel en biedt de tijdelijke werk gevers een zekere garantie: het uitzendbureau is VGA en ISO 9002 gecertificeerd. Personeel dat op zoek is naar tij delijk werk wordt deskundig beoordeeld op vakkundigheid en naar de eisen die de tijdelijke werkgever stelt. Friday biedt tevens de mogelijk om in overleg met opdrachtgever een uitge- breidere selectieprocedure te starten. Voor bedrijven die direct perso neel nodig hebben, biedt Friday In galerie De Hoekweide te Wolphaartsdijk is van 1 oktober tot en met 2 november een expo sitie ingericht van schilderijen en tekeningen van Klaas Boonstra. de directeur van het museum van Zuid- en Noord-Beveland, de heer F.H. de Klerk. De cursus zal gehouden worden in de splinternieuwe afdeling Installatietechniek van het Zee land College aan de Marconi- weg, in Vlissingen waar men MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM richt in 1989 en geldt als het toonaangevendste in Europa. dit 'klachtenboek van de slop penwijken', deze 'droeve ge dachte om te dansen', weer hele- Verpleeghuis Ter Valcke viert in de maand september haar 30- jarig bestaan. Tijdens deze maand vinden er diverse festivi teiten plaats om het lustrum te vieren. Gidia Bal vertelt namens de organisatie: "Op zaterdag 30 september wordt er een grote feestmiddag georganiseerd in de ontmoetingsruimte van Ter Valc ke. Vanaf 14.00uur gaat de zaal open en het feest duurt tot 17.00 uur. Zoals gewoonlijk kunt u ook op deze middag een grote rom melmarkt bezoeken. Het Rad van Avontuur zal volop draaien én wordt er een grote loterij gehouden. Er zijn diverse mooie prijzen te winnen, waaronder 5 Hun muzikaliteit en klasse wor den niet alleen hier onderkend Sabine Pikkaart uit Goes. Zij ont vingen hun 100,- op donderdag 14 september in de winkel. De medewerkers van Het Paard van Troje zijn blij dat met het succes De Juniorkamer is een vereni ging die door middel van projec ten voor een goed doel en trai ningen probeert om de capacitei ten van de leden uit te buiten. Zo is in het verleden al geld bijeen gebracht voor de Stichting 'Het Werkend Trekpaard' en voor het 'Steunpunt Kindermishandeling Zeeland'. Kaarten voor deze avond ten behoeve van de res tauratie ten bedrage van 50 gul den met buffet 27,50 gulden zon der buffet zijn verkrijgbaar bij leden van de Juniorkamer de Bevelanden. Voor inlichtingen en kaarten kan men zich wenden tot de heer van Dalen, tel: 01100 - 32310. TSetaaë nMei/ 5 p Zaterdag 30 september en zondag 1 oktober wordt in Goes weer een snuffelmarkt gehouden in De Zeelandhallen, de eerste in het nieuwe seizoen. Scholieren en studenten wordt de mogelijkheid geboden zondag gratis deel te nemen aan de markt. Alle gebruikte spullen mogen dan ter verkoop worden aangeboden. Aanmelden hiervoor tijdens kantooruren via tel. 0164-257521. De openingstijden zijn op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur en zon dag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 4,50 voor volwassenen en 65+ met pas en kinderen van 6-12 jaar 3,-. RICHTING ZIERIKZEE ROTTERDAM O JAN BRUUNS en Astor Piazzolla. De bandone ons - hart en stem van de tango - van het sextet geven de canyen- gue aan, het kenmerkend pom pen ritme. Romantisch, wee moedig, soms energiek en ruig, maar altijd met hartstocht. Sexteto Canyengue presenteert: 'Piazzolla bien Canyengue', een gloednieuwe interpretatie van de werken van Astor Piazzolla. Bekende en minder bekende Piazzolla stukken werden zorg vuldig geselecteerd en opnieuw gearrangeerd voor sextet door Carel Kraayenhof en Leo Vervel de. A PER LITER jT aangeboden in het parochiaal centrum, 's Middags werden er dorps- en volksspelen gehouden en als afsluiting van de dag brachten alle groepen een twee tal internationale dansen. Begin van de avond keerden alle jon geren vermoeid maar zeer tevre den terug in Goes. Eind oktober zijn de Zeeuwse jongeren weer al uitgenodigd voor een dans- en doedag in het Belgische St. Gillis Waas. Jongeren die belangstelling heb ben om nader kennis te maken met de vereniging of in de toe komst willen deelnemen aan een dans- en doedag kunnen kontakt opnemen met mevr. H. Venema, tel. 0113-233959 of dhr. Van Damme, tel. 0113-231755. Zaterdagavond 30 september kunnen de liefhebbers van de Argentijnse tango hun hart opha- doch ook in de bakermat van de Tango, Buenos Aires en Monte video, waar zij veelvuldig op de radio te beluisteren zijn en waar het sextet een graag geziene gast is op de podia. van deze aktie duidelijk wordt welk een ruime sortering aan schoolspullen in de winkel te vin den is. Nu geen geluk gehad? Misschien een volgende keer? arrangementen van het vakan tiepark Sun Parks te Mol in Bel gië. De inwendige mens kunt u versterken met poffertjes, olie bollen, een Ter Valcke-broodje en bitterballen. De kinderen kun nen zich laten grimeren en mee doen met enkele spelen. Tevens zullen er drie Sun Parks arrange menten per opbod verkocht wor den. Hiermee kunt u voor een vriendenprijs een weekend of midweek doorbrengen in een mooie vakantiepark." De heer de Keizer verzorgt op deze middag live-muziek met zijn accordeon. De opbrengst van het jubileum- festival zal worden besteed aan een interne kabelkrant. Zingen in een barbershopkoor of -kwartet is voor veel Zeeuwen hun lust en leven. In ieder geval bezit Zeeland heel veel goede barbershopkoren en -kwartetten, die in Nederland en ook daarbui ten zeer gewaardeerd worden. De culturele commissie van Kapelle is dan ook erg tevreden dat zij op vrijdag 13 oktober a.s. de volgende koren en kwartetten aan het publiek kan presenteren: Herenkoor The Gaggling Gan ders Gang uit Goes, Dameskoor Sea Sound Singers uit Vlissin gen, Herenkwartet Members Only uit Vlissingen, Dameskwar- tet Quadrophinia uit Goes en Herenkoor Coastline Singers uit Vlissingen. De presentatie van deze show is in handen van Maarten de Koning en voor de regie zorgt Heleen Burger. Met een werve lende show wil de organisatie meer bekendheid aan het bar- bershopzingen in de provincie Zeeland geven door de bezoe kers een genoeglijke avond te bezorgen. De vijf gerenommeerde barber shopkoren treden op vrijdag 13 oktober op in De Vroone te Kapelle. De toegangsprijs voor deze avond is 20,- per per soon. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Kaartverkoop: Kan toorboekhandel Lectori Kapelle, het Gemeentehuis en de VVV in Goes en Yerseke. Op vrijdag 29 en zaterdag 30 september a.s. is er een Open Podiumfestival bij theater Razz matazz te Oost-Souburg. Er zijn zeven kleine optredens per avond. Aanvang beide avonden half negen. Entree vijf gulden. Jaarkaarthouders gratis toe gang. Reserveren is niet moge lijk. Goes heeft er weer een uitzend bureau bij. Het gaat om Friday Uitzendwerk. Het bureau, onderdeel van Cin- du International N.V., is sinds kort gevestigd in Goes en wordt bemand door Pascala Steketee en Menno Vercouteren. Friday heeft tevens vestigingen in Geleen, Roermond, Rotterdam en Beverwijk. Mensen die tijdelijk werk zoeken en een lagere of middelbare technische opleiding hebben gevolgd zullen zich zeker thuis voelen bij Friday. Het nieuw gevestigde uitzendbureau levert personeel aan bedrijven in de technische sector, bouw, pro- De tentoonstelling staat in het teken van diens 90e verjaardag en wordt zondag 1 oktober om 17.00 uur geopend door Com missaris der Koningin W. van Gelder. Klaas Boonstra is gebo ren in Krommenie (NH), was aangesloten bij meerdere groe pen en woont en werkt sinds 1973 in Zeeland. Openingstijden donderdag en zaterdag van 12.00 - 17.00 uur en vrijdag van 13.00 - 21.00 uur. Ook op afspraak. duurt. Goes is dus één van van de laatste plaatsen die de Achterhoekers op hun trip aandoen. Het repertoire bestaat uit een compilatie van hits uit alle voorbijgaande jaren. Voor fans is het daarbij De Achterhoekse boeren groep Normaal voelt zich ken nelijk thuis in de Zeeuwse klei. Zaterdag 14 oktober komt men wederom op veldtocht in Zeeland en wel in de Zeeland hallen te Goes. Het optreden Eind oktober start aan het Zee land College, sector M.T.O. (Middelbaar Technisch Onder wijs) aan de Marconiweg 1 te Vlissingen de cursus Bedrijfs techniek voor startende onder nemers in de installatietechniek. Medio juni 1996 kunnen de cur sisten voor dit diploma examen doen. De cursus is een initiatief van de afdeling Installatietech niek van het Zeeland College en bedoeld voor diegenen die zelf een bedrijf willen beginnen in de installatiesector. De toelatings voorwaarden zijn VBO (Voorbe reidend Beroeps Onderwijs) niveau B, voorheen LTS-B (Lager Technische School). De opleiding is verdeeld in zes modulen: Inleiding Bedrijfstech niek, Acquisitie en Aanbeste ding, Ontwerpen en Begroten, Organisatie en Planning, Kwali teitszorg Milieu/ ARBOzorg en Integrale eenheid. len in Podium 't Beest te Goes. Vanaf 21.00 uur speelt daar het Argentijns-Nederlands sextet Canyengue. Entree vijftien gul den, voor pashouders 12,50. De geschiedenis herhaalt zich. Na tachtig jaar in de vergeethoek te hebben gestaan is de Tango, viool, piano en contrabas en de warme hypnotiserende stem van de Argentijnse zanger Javier Fatta geven de sombere tango- maal terug in Europa. Het Argen- teksten en eigentijdse inhoud. tijns/Nederlandse Tango sextet Twee tangogrootheden uit Sexteto Canyengue werd opge- Argentinië vormen de belangrijk ste inspratiebron van Sexteto Canyengue: Osvaldo Pugliese aan de restauratie van één van de grotere werken van de beken de Zeeuwse impressionist W.F.A.I. Vaarzon Morel. De beoogde opbrengst van de avond zal worden gebruikt om de restauratie mogelijk te maken. De verflagen worden hersteld, vouwen en scheuren worden gladgestreken en weggewerkt, later aangebrachte verflagen worden verwijderd. Na voltooiing zal het schilderij het stralend middelpunt worden van het nieu we museum dat in het oude gemeentehuis wordt ingericht. Naast de opbrengst uit de kaart verkoop draagt het regionale bedrijfsleven eveneens bij om de totale kosten te kunnen opbren gen. Op de avond - waar dus de klein zoon van de schilder zal optre den - zal de opbrengst van de actie worden overhandigd aan Bij aankomst in Veldegem wer den alle Zeeuwse jongeren ont vangen door het voltallige colle ge van burgemeester en schepe nen van de Gemeente. Zij boden alle deelnemende jongeren een receptie aan. De burgemeester bedankte de initiatiefnemer van de dans- en doedag, de Goese vereniging 'Vodago'. Zij lanceer den eind vorig jaar het idee om jongeren uit België en Nederland middels een dans- en speldag nader tot elkaar te brengen in het kader van culturele uitwisse- lingsactiviteiten. Al vele jaren zijn er internationale uitwisselingen tussen sport- en folkloregroepen, maar uitwisselingen met jonge ren is iets geheel nieuws dat past in de vraag naar meer mogelijk heden speciaal voor jongeren. Op bestuurlijk niveau wordt er de laatste tijd veel aandacht besteed aan activiteiten voor jon geren, deze dag is een duidelijk bewijs dat het ook mogelijk is. Zo'n honderd jongeren in de leef tijd van 5 tot 14 jaar uit België en Nederland waren aanwezig. Als waardering overhandigde de Burgemeester een ingelijste pentekening van de plaats Vel degem aan de voorzitter van de Goese vereniging. Daarna namen alle jongelui verdeeld over een tweetal leeftijdsgroe pen, deel aan muziek, dans, spel en volkskunst aktiviteiten in het centrum van Veldegem. Tijdens de lunchpauze werd een gemeenschappelijke maaltijd bij van aan schoolspullen. Nog veel meer scholieren de den mee aan de loterij waar bij vijf 'studie beurzen' van 100,- werden verloot. De ge lukkige winnaars zijn nu bekend: Fernando Padmos uit Zierikzee, Michiel Verwij uit Goes, Menno de Graaf uit Driewegen, Kim Krijnsen uit 's Gravenpolder en GOES ZUID^~~\ WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, BEUKENSTRAAT1 Op zaterdag 30 september wordt in de Prins van Oranje te Goes vanaf zes uur het avondvullende programma met als thema "Op hoop van zegen" verzorgd door Juniorkamer "De Bevelanden". Na een koud en warm buffet wordt door de bekende Zeeuwse bard Peter Dieleman een optre den verzorgd. Leden van de kamer presenteren een parodie op 'Kunst en Kitsch'. De avond wordt besloten met een optreden door de gitarist Vaarzon Morel. Gedurende de gehele avond ver zorgt de Juniorkamer kleinere optredens, variërend van piano begeleiding bij het buffet tot een Zeeuwse ballade door twee van haar leden. Opbrengst wordt gebruikt voor de restauratie van het schilderij 'zicht op de haven van Yerseke'. In het gemeentehuis van Yerse ke wordt momenteel gewerkt Afgelopen week eindigde de 'studiebeur- zen-aktie' van Boekhandel het Paard van Tro je uit Goes. Honderden scholieren lo pen reeds rond met een mooie gegraveerde Parker die zij f ontvingen aankoop ƒ50,- een 24-uurs service. Tijdelijke personeelsbehoefte is soms moeilijk te plannen. Daarom is Friday geen negen- tot-vijf bedrijf. Door zes dagen per week open te zijn is de bereikbaarheid groot voor zowel het tijdelijke personeel als voor bedrijven die om tijdelijk perso neel verlegen zitten. Van maandag tot vrijdag is Fri day geopend van 8.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. Zaterdagmorgen is het uitzendbureau geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur. Friday is gevestigd te Voorstad 5, 4461 KK te Goes. Tel. 0113-251055. beschikt over de modernste apparatuur en hulpmiddelen. (Zie foto). Met ingang van 1 janu ari 1996 treedt er een nieuwe vestigingswet voor bedrijven in werking. Voor de vestiging van een bedrijf in de installatie-sec- tor, waartoe behoren: centrale verwarming, kasverwarming, luchtbehandeling, gasfitter, wa terfitter, loodgieter, koeltechniek en elektrotechniek dient men vanaf 1 januari 1996 te voldoen aan de eisen van Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV) en Bedrijfstechniek (BT) (voor elektrotechniek geldt bovendien de eis van het diplo ma Vaktechniek). Het AOV komt dan in de plaats van het bestaand Middenstands diploma. Bedrijfstechniek is in deze wet een nieuw element. Belangstellenden in Zeeland en West-Brabant kunnen voor infor matie betreffende de opleiding kontakt opnemen met dhr. R. Schroevers, coördinator con tractactiviteiten of dhr. J.C.F. Goedemondt, coördinator Instal latietechniek tel. 0118-478400, 0118-465788. CENTRUM GOES WEST van de groep van Bennie Jolink begint om 21.30 uur en kaarten zijn vanaf heden in voorverkoop bij o.a. de Zee landhallen, VVV Goes en café Flora aan de Grote Markt in Goes. Verder in Kapelle bij boekhandel Lectori. "Wi-ji luusteren of niet": dat is het motto waarmee Normaal dit seizoen honderd concerten op zijn naam zet tijdens een toernee die tot eind oktober band elke avond een andere reeks nummers brengt. Zo is geen concert in 1995 gelijklui dend. Het gemoderniseerde decor, waar ontwerper Bennie Jolink andermaal de hand in had, bevat reusachtige opblaaselementen, een fon kelnieuw achterdoek en een onvervalst strokanon, waar mee het slot van elk optreden extra kracht wordt bijgezet. fUTfMTW»

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11