Gerard Lepoeter doet een boekje open: STALLONE T/M ZATERDAG J Kwik-Fit Promotie van de appel DD WUHUfflïi BEER Kastij J 2 2 1 I INCLUSIEF AFMELDEN GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland - S Woensdag 20 september 1995 - 47e jaargang no. 38 I I L I I I I I I I I I I UH*** 1 (Van een onzer redacteuren) Voorbeeld Onverzorgd Geheimen Architect CHRISTINA RICCI BUL PULLMAN CATHYMORIARTY ERICIDLE ssmilsluc glraldr.molln fflMH[Rïp,ODUCS!COllWIL$öl BACK TO THE 70’s (d.j. Bennie) GOES Klein Frankrijk 27, 01100-20837 LAAT NÜ ÜW AUTO APK KEUREN Bl| DE GROOTSTE APK- SPECIALIST IN NEDERLAND (60 APK- STATIONS). 5 DAGEN PER WEEK. Onthullingen De hervormde kerk van Kapelle: alle geheimen onthuld. (FOTO: Rijksdienst Monumentenzorg, 1952). FILMPROGRAMMA VANAF 00. 21 T/M WO. 27 SEPTEMBER ONE MAN IS THE LAW Landelijke dag van de thuiszorg A’Fiims dnParadis. Gerard Lepoeter in 'zijn' kerk van Kapelle. (FOTO: Mart de Goffau) w V 4^ DAMESBOOT k met stalen neus zwart en HX bruin maten 36/41 GOES, Schuttershof 18 za. 23 september: za. 30 september: WILLEM DUIN za. 7 oktober:: ook voor discovervoer: 01105-1717 De geheimen van de kerk onthuld l Het is een gedurfde opmerking, want over de eeuwenoude kerk van Kapelle (minstens zeshon derd jaar oud) zijn al heel wat boekjes geschreven. Ook de heer Lepoeter zelf bracht in 1979 een boekje (met veel foto's) uit, op verzoek van de hervormde kerkvoogdij van Kapelle. En ook het boek is waarschijn lijk uniek in de Nederlandse geschiedschrijving. "Ik ken geen boek over een dorps kerk, waarvoor een dergelijk groots onderzoek is ingesteld. Het is een 'voorbeeld' van nationale betekenis van hoe Aanvankelijk combineerde hij het onderzoek met zijn werk als hoofd personeel en organisatie bij Kweekbedrijf D.J. van der Have, de laatste twee jaar was het dagwerk. Ruim 1500 velle tjes A4 handgeschreven aante keningen en fotokopieën waren de basis voor een boek, dat in mei 1996 uitkomt. De voorinteke ningen begint dezer dagen. Gerard Lepoeter is dat van hart met hem eens. Toen hij in 1979 (bij de voorbereidingen van zijn toenmalige boekje) ontdekte, hoe onverzorgd en onprofessio neel het archief van de kerkelijke gemeente werd bewaard, heeft hij de kerkeraad bewogen, het materiaal in handen te geven van het Rijksarchief te Middel burg. Avond aan avond, weken lang, ordende hij het archief, dat de periode 1780-1980 besloeg. Daarna werd het overgedragen aan het Rijksarchief. Over het ontstaan van de kerk is niet zo veel bekend. Gerard Lepoeter heeft géén handge schreven middeleeuwse bron nen doorgewroet, omdat hij het Latijn niet beheerst. "Mis schien kan een ander daarover nog eens wat geheimen ont hullen", zegt hij in het voor woord van zijn (toekomstige) boek. De plek waar de kerk van Kapel le staat, is al héél lang in gebruik als lokatie voor een kapel of kerk, vermoedelijk al in de 12e eeuw. Boven de ingang van de toren komt het jaartal 1427 voor, maar de betekenis is onduidelijk. Kwam de kerk toen gereed? Of werd de ingang toen vernieuwd? In elk geval bekleedde de kerk een voorname functie, want van gewone parochiekerk 'promo veerde' het gebouw tot een kapit telkerk. En dat duidde op status! Hij achterhaalde bijvoorbeeld hoe de protestantse gemeente van Biezelinge (in 1578 samen gevoegd met Kapelle) in 1659 zich weer loswurmde uit de Kapelse omstrengeling. Op een moment dat de kerk van Kapelle juist even zonder predikant zat, werd het 'Kapelse' salaris op slinkse wijze plotseling overge maakt naar Biezelinge. En toen Kapelle een nieuwe predikant kreeg, moest deze het jarenlang zonder tractement stellen De heer Lepoeter doet ook nog andere onthullingen, bijvoor beeld over een architect uit Rotterdam die de kerk aan het familierelatie aan iemand te ont hullen. En de auteur regionale geschie denis ontdekte óók gegevens en correspondentie over de handel en wandel van zijn eigen opa, die hem de liefde voor de kerk van Kapelle had bijgebracht. De man was in 1909 al koster van de kerk geworden, in de periode dat ds. Schmidt (de vader van Annie M.G. Schmidt) de hervormde predikant van het dorp was. In 1946 stapte opa Lepoeter op als koster, na een langdurig geschil over zijn -geringe- salariëring. Kleinzoon Gerard kon bijna vijftig jaar later allemaal nalezen, wat er allemaal had gespeeld Maandag 25 september Red River, 20.00 u. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Zaterdag Zondag Woensdag SPOKEN BESTAAN NIET? WACHT MAAR TOT JE CASPER ZIET! KAPELLE - Als Gerard Lepoeter (65) thuis uit het raam van zijn werkkamer kijkt, heeft hij een prachtig zicht op de kerk van Kapel le. pleging van STN. Wilt u (vrij blijvend) informatie over deze jonge kruisorganisatie dan kunt u op elk gewenst moment van de dag bellen naar: 0113 - 229003 (01100-29003). (Titel: 'De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld', formaat 17x24 cm, circa 500 pag., 200 zw/w afb., verschijnt 11 mei 1996. Prijs: bij voorintekening tot 1 dec. f. 45 excl. verzendkosten, daarna f. 50 excl. verzendkos ten. Inlichtingen: Heemkundige Kring De Bevelanden, Wijn gaardstraat 3, 4461 DA Goes, tel. 01100-49600). 14.00 u. 14.00 U. 14.00 u. 20+ avond in de Geveltjes “VRIJ DRINKEN" entree f 25,- GEORGE BAKER zingt a! zijn bekende hits, gezelligheid troef OP ALLE ONDERDELEN BETER Al 49.- AKKU’S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN. RED RIVER (1948 zwart/wit) Centraal in het verhaal staat de band tussen Wayne, een machtige ranger en Clift als de jongen die destijds als wees door Wayne werd opgenomen en door deze gezien wordt als zoon. Als ze onderweg zijn met een grote kudde vee komt het tot een har de confrontatie tussen hen. Dat leidt ertoe dat beide beseffen hoeveel ze eigenlijk voor elkaar voelen. Hawks heeft verscheidene westerns gemaakt maar met Wayne klikte het perfect. Een goede rol van Brannen, en een minder Ireland als revolver- held. "Het boek staat bol van de ont hullingen, de één wat groter, de ander wat kleiner. Maar ik heb het onderzoek zelf ontzettend verrassend gevonden. Het is voor mij één grote ontdekkings tocht geweest. Naarmate je méér vindt wat je niet had ver- BIA-BEL-BIOS 06-9363! imcatwMUtBUHti Donderdag. Vrijdag Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag centrum "De Pijlers" te Goes. De huisartsengroep van de Pij lers is enthousiast over de samenwerking met de wijkver- Ie risico's op zich te nemen, zon- der dat er ook maar één letter op papier stond. Waarschijnlijk is al dat enthousiasme terug te voe ren op hetzelfde enthousiasme, dat de grondlegger van de monumentenzorg in Nederland Gerard Lepoeter achterhaalde, hoe Verheul erin was geslaagd, zich in de kerkelijke kringen van Kapelle binnen te dringen. Hij was een neef van de toenmalige predikant. Vermoedelijk heeft deze hem 'gepusht', zonder de "Ik heb me tóen al voorgenomen om dat Kapelse kerkarchief eens van A tot Z door te nemen, als ik tijd zou hebben. In het zicht van mijn vut ben ik daar vijf jaar gele den mee begonnen. Maar daar kwamen zulke belangwekkende dingen uit naar voren, dat ik ook andere archieven ben gaan doorzoeken, waar (in dit kader) nog nooit iemand belangstelling voor had gehad, zoals het archief van de classis Zuid- Beveland en het archief van de Rijksdienst Monumentenzorg in Zeist". malen op zullen teruggrijpen en het boek telkens weer zullen inkijken". Deze week wordt de folder voor de voorinschrijving verstuurd aan een aantal beoogde doel groepen. In Kapelle en Biezelin ge zal de folder huis aan huis worden verspreid. STN een goede samenwerking nastreeft en op prijs stelt. Kruiswerk STN bestaat nu bij na anderhalf jaar. In die tijd is het personeelsbestand ge groeid van 5 naar 18 (wijkzie kenverzorgenden en (wijkver pleegkundigen. Samen staan zij garant voor een kwalitatief hoge dienstverlening op het gebied van wijkverpleging en ziekenverzorging. Zowel over dag, 's avonds en in het week end. Het kruiswerk STN is Toch vatte hij het plan op, zich- gevestigd m het gezondheids- zelf te overtreffen. De Heemkun dige Kring De Bevelanden ver klaarde zich in een vroeg stadi um onverkort bereid, de financië- De kerkeraad had al contacten gehad met diverse architecten, maar plotseling verscheen de onbekende en (naar later bleek) onervaren architect J. Verheul op het tapijt. Hij kreeg de opdracht, maar hij maakte er een potje van. Zijn werk werd door gezaghebbende deskundigen afgedaan als 'geliefhebber'. I i i pérste Als hij zijn voordeur uitstapt en links uit zijn ooghoeken kijkt, ziet hij links de toren van de kerk oprijzen. En vrijwel elke zondagmorgen zit hij op de stoelen van de kerk te luisteren naar wat de predikant te vertellen heeft. Gerard Lepoe ter hééft wat met die kerk. Als kind groeide hij in en rond dat gebouw op. 's Winters hielp hij zijn opa (die er koster was) op zondagmorgen met het gereed- zetten van de warme stoven. In die kerk liggen dus min of meer zijn wortels. Vanaf zijn jeugd speelt het gebouw een steeds belangrijker rol in zijn leven. Zelfs spreekt hij van 'een moeilijk te definiëren gevoel van verbondenheid'. Juist die verbondenheid met het majestueuze kerkgebouw van Kapelle heeft ertoe geleid, dat amateur-geschiedkundige Ge rard Lepoeter vijf jaar geleden begon met een archievenonder- zoek, zoals er in Nederland waarschijnlijk niet veel zijn geweest. (Victor de Stuers) al in 1875 tot de ontboezeming bracht: "Onder de Zeeuwse dorpskerken bekleedt dit gebouw een eerste plaats". -oratio *n*itas Dinsdag 26 september is het de landelijke dag van de thuis zorg. Kruiswerk STN (Stich ting Thuiszorg Nederland) wil deze gelegenheid aangrijpen om haar cliënten wat extra aandacht te geven. Ze wil dit doen in de vorm van een klei ne attentie. Ook aan de instel lingen en zorgverleners met wie STN contacten onder houdt zal op originele wijze de geschiedenis van een kerk duidelijk worden gemaakt dat geschreven kan worden. Dat durf is rustig hardop te zeg gen", aldus auteur Lepoeter. Het boek dat Gerard Lepoeter schreef over 'zijn' kerk, heeft als titel meegekregen 'De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld'. De titel slaat op de vele nieuw tjes die de auteur vond tijdens zijn jarenlange speurtocht door de archieven. Zijn ontdekkingen over de stammenstrijd tussen Kapelle en Biezelinge ten tijde van de Reformatie noemt hij 'his torisch belangwekkend'. t/m maat 128 BABY - KINDERSPf CIAALZAAK Kerkplein 8, Yerseke \Telefoon 0113 574210/ appel met stevig sappig vruchtvlees en een zeer goed zuurzoet aroma en is verkrijgbaar t/m okto ber. Dankzij het prachtige voorjaar en de uitzonderlijke mooie zomer, met onafgebroken wekenlang duren de tropische temperaturen, is er sprake van een goede appeloogst. De opbrengst is iets groter dan vorig jaar en bij sommige rassen kunnen de appels in grote sorte ringen geplukt worden. Erg belangrijk is dat de appels vol van smaak zijn; de wekenlange onafgebroken zonneschijn heeft duidelijk een gunstige invloed op de smaak en het aroma van de Nederlandse appel gehad. Een pret tig vooruitzicht dat we dit najaar en de komende winter, vooral met Elstar en Jonagold, nog eens volop van deze prachtige zomer kunnen nagenie ten". wacht, raak je steeds gemoti veerder om door te gaan". Op de vraag hoe hij denkt dat zijn boek ontvangen zal worden, zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd, dat het voor alle bezitters een écht naslagwerk wordt over de geschiedenis van de kerk. Ik denk, dat de bezitters er vele Het nieuwe Nederlandse appelseizoen, waarin de Bevelanden een behoorlijke partij meeblaast, is vorige week geopend door Ed Nijpels. Hij deed dat door het uitdelen van 10.000 appels op het Cen traal Station, Dijkzigt Ziekenhuis, Sophia Kinder ziekenhuis en Revalidatieziekenhuis, alle te Rotter dam. Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland zegt over de enkele weken geleden op gang gekomen appeloogst: "De aandacht bij de seizoensstart gaat vooral uit naar het appelsoort Delcorf, maar ook Elstar, Elan, Cox d'Orange en Golden Delicious worden al geplukt en verkocht. Alleen de Jonagold wordt iets later in september geplukt. Delcorf is een in ons land vrij nieuwe appel, het betreft hier een kruising van de Golden Delicious en de Stark Jongrimes. Het is een mooie rood/gele eind van de vorige eeuw opnieuw mocht inrichten, omdat in bepaalde delen van de kerk de predikant niet te verstaan was. Bovendien moesten de koorbanken wor den gerestaureerd. ■w ECHT LEER I -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1