Provincie Zeeland Minder reclameborden Natuurmaand juni garage de jager goes Q "OOSTPOLDER" DE GROENE-GOES AUTOBEDRIJF JAN JOBSE COMMISSIES IN BEROEP LU LU LU Ringbaan-west 24 - Goes - Tel. 01100-31110 VOLVO CAMPING OLMENVELD Woensdag 13 september 1995 13 DE BEVELANDER saab-daihatsu KIP SUN-LINE SPECIAL! 1993 Volvo 440 vanaf Vert. R. Ketelaar-Tel. 01100-20873 77.000 km 28.000 km 93.000 km 160.000 km 107.000 km 60.000 km 12.000 km 160.000 km 49.000 km 46.000 km 125.000 km 94.000 km 61.000 km 79.000 km 1992 1993 1993 1991 1989 1993 1995 1990 1992 1992 1991 1988 1992 1990 1990 1991 1993 1992 1989 1987 1989 1989 1988 1985 1985 1986 Audi 80 1.8S Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6; postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 KIP CARAVANS Bovag Autobedrijf van Damme Daihatsu Feroza Cabrio Top 4x4 demo Uw Saab en Daihatsu dealer is er ook voor: financiering leasing inruil garantie APK keuren en vakkundig schadeherstel De vraag uit Provinciale Staten “Hoe wordt omgegaan met reclameborden op landbouwgrond langs provinciale wegen" was voor GS aanleiding de zaken eens op een rijtje te zetten, De conclusie luidt dat het eigenlijk uit de hand is gelopen en dat het een stevig karwei is om weer orde op zaken te stellen. Boven 3500,- 3 mnd. garantie. Nieuws autowereld 1992 30.000,- AUTO- EN SCHADEBEDRIJF Suzuki Swift GTI 21.000 km 33.450,- Zeeland krijgt in 1996 een na tuurmaand waarin natuurge- richte recreatie centraal zal staan. De provincie vindt dat zo'n natuurmaand, jaarlijks in juni, een belangrijke bijdrage zal leveren aan de seizoens- verlenging en uitbreiding van het recreatief-toeristisch aan bod buiten het hoogseizoen. De al bestaande cultuurmaand verlengt het seizoen in het na jaar. Bovendien wil de provin cie begrip kweken voor de na tuurwaarden in Zeeland. Een zogeheten initiatiefgroep heeft een opzet gemaakt voor een natuurmaand. In de groep zitten vertegenwoordigers van natuuror ganisaties en uit de sector recre atie. De rest van het jaar wordt gebruikt om de ideeën over pro grammering, organisatiestructuur en financiering verder uit te wer ken. Recreatie in de natuur Onder natuurgerichte recreatie verstaan de plannenmakers heel veel. Het kan dan gaan om fiets-, wandel- en vaartochten; water- sporten als zeilen, toervaren, dui ken en vissen; vogels kijken; land goederen bezoeken; helpen op biologische boerderijen; natuurtui nen bezoeken, en schelpen zoe ken. Maar ook workshops en cur sussen op het gebied van natuur en milieu, eventueel in combinatie met beeldende kunst en zelfs culi naire evenementen. Kwetsbare gebieden worden niet echt uitgesloten, maar de aan dacht zal vooral uitgaan naar de openbaar toegankelijke natuur. Voor juni is gekozen omdat deze buiten het hoogseizoen ligt en in die periode niet alle gebieden kwetsbaar zijn. Budget De komende maanden moet dui delijk worden of de provinciale VW de organisatie op zich kan ne men. Een nog op te richten bu reau moet verbanden leggen tus sen de verschillende activiteiten die Zeeland een breder en groe ner imago moeten geven dan het gebruikelijke beeld van zon, zee en strand. Die activiteiten zijn on der meer de cultuurmaand, het maritiem cultuurhistorisch erfgoed en het plattelandstoerisme. 1988 1986 1984 1985 1983 1984 1984 1983 1982 1983 1983 '91+'92 65.000 km 1991 1985 1985 1983 1986 1984 1983 Voor de voorbereiding van 1995 is 45.000,- beschik baar. De provincie gaat vervol gens jaarlijks 165.000,- be steden aan de financiering van activiteiten en voor personeel, publiciteit en promotie. De opzet is 111.000,- te verga ren via sponsorgelden en toe- gangs- en deelnemersgelden zijn begroot op 150.000,-. Het tota le beschikbare budget komt zo jaarlijks op 426.000,-. Milieutijdingen Het artikel over Natuurmaand juni is ontleend aan Milieutijdingen, een periodiek verschijnend infor matieblad van de provincie. Het blad gaat over de laatste ontwik kelingen op milieugebied in Zee land. Andere onderwerpen zijn: meer water voor natuur, kritiek op waterbeheersplannen, experimen ten schone landbouw, zuiverings slib, boeren en natuur en natuurlijk tuinieren. Milieutijdingen is gratis ver krijgbaar bij het informatie centrum van de provincie, Ab dij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. Hier is tevens een gratis abonnement te bestel len. Dinsdag 19 september komt de bezwaarschriftencommissie bijeen voor drie openbare zit tingen. Drie instellingen verzetten zich te gen eerdere besluiten die hebben te maken met de uitvoering van de Wet op de bejaardenoorden: verzorgingscentrum De Burght, Huize St. Antonius en Stichting Ter Weel. De zittingen zijn achtereenvolgens om 14.00, 14.30 en 15.00 uur en vinden plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. 6.250.- 2.650,- 10.500,- Net als elders in Nederland is het ook in Zeeland eigenlijk uit de hand gelopen met de hoe veelheid reclameborden in het landschap, vinden Gedepu teerde Staten (GS). GS steken de hand daarbij in eigen boe zem en stellen vast dat de pro vincie weinig heeft gedaan aan de wildgroei. Het dagelijks provinciebestuur voelt er wel voor de controle over te dra gen aan de gemeenten, maar dan moet eerst wel orde op zaken zijn gesteld in de huidi ge situatie. De laatste jaren is een passief handhavingsbeleid gevoerd, heet het in ambtelijk jargon. Dat bete kent in de praktijk dat aanvragen voor het plaatsen van een bord worden beoordeeld waarna al of niet ontheffing wordt verleend. Praktisch probleem is dat veel re clamemakers geen aanvraag in dienen en de borden gewoon plaatsen. Omdat er geen aan vraag is toetst de provincie niet en achteraf optreden is maar in enkele gevallen gebeurd. En zo kon het gebeuren dat volgens een telling in 1991 1200 illegale bor den in het landschap stonden. Na dien is niet meer geteld, maar de verwachting is dat het aantal bor den fors is toegenomen. Maatregelen Het al of niet toestaan van recla- meborden is langs twee wegen te toetsen: de Wegenverordening en de Milieuverordening. De Wegen verordening is toepasbaar als het gaat om plaatsen van borden in bermen of bermsloten. Toepas sing is ook mogelijk als het bord niet langs de weg staat maar in het weiland of op de akker en het uitzicht in bijvoorbeeld een bocht of op een kruising belemmert. Als de verkeersveiligheid niet in het geding is maar er is wel spra ke van 'landschapsvervuiling' dan biedt de Milieuverordening moge lijkheden het plaatsen van een bord niet toe te staan. Belangen In de gevallen waarbij de provincie wel is opgetreden, blijkt dat be langhebbenden meer dan voor heen de neiging hebben in beroep te gaan tegen een weigering. Voor 8-1990 3-1988 2-1989 6- 1992 12-1993 7- 1991 11- 1992 12- 1989 4-1987 4-1986 8-1985 4-1986 11-1981 6.950,- 6.750,- 4.750,- 3.750,- 2 750,- een deel is dat toe te schrijven aan de toename van belangen bij het plaatsen van een bord. Om te beginnen natuurlijk degene die re clame wil maken voor zijn of haar produkt. Ook de eigenaar van de grond waarop het bord komt te staan heeft een belang want die krijgt er veelal een vergoeding voor. Verder is het reclamebord zelf ook een produkt dat in toene mende mate door professionele bedrijven wordt gemaakt. Deze bedrijven willen hun produkt na tuurlijk wel geplaatst zien. Tussen al deze belangen lijkt het land schappelijk belang nauwelijks weerklank te vinden. Wil de provincie succes hebben in beroepsprocedures dan moet ze een consequent handhavingsbe leid voeren. Om die draad weer op te pakken, stellen GS voor voelt wel voor een eenmalige grote schoonmaakactie. Maar dat vergt een forse personele inzet. Hoe groot die inzet is, is nog niet te overzien. Ook zit ten aan een dergelijke opera tie nogal wat beleidsmatige haken en ogen. GS laten nu alles op een rijtje zet ten, waarna de statencommissie ruimtelijke ordening de knoop mag doorhakken of tot een derge- moet gebeuren: onderzoek naar een projectaanpak. De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en kennen het zogeheten spreekrecht. Wie wil kan van de gelegenheid gebruik ma ken zijn of haar mening te ge ven over een van de onderwer pen op de agenda en op die manier de aandacht van de statenleden vragen. Tenzij anders vermeld zijn de ver gaderingen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agen da’s en bijbehorende vergader stukken liggen ter inzage in het in formatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. onderwerpen: het tweede Zeeuw se milieumanifest vergunningverle ning en de startnotitie MER com munaal en industrieel verwijderingsslib. nieuw plan voor de jeugdhulpverle ning. De discussie is vooral infor matief bedoeld en is nog niet be sluitvormend. Er zijn geen verdere agendapunten. Van particulier Mazda RX-7, wit, 1980 Honda CB 400 N. gereviseerde motor. 1981 VW Golf GTI 16V. zwart, alarm, cv. 1987 Merk Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Volvo Citroën Citroën Ford Ford Type 360 GL 2.0i Sedan 340 GL 1.4 aut. 340 GL Spec. Aut. 440 DL 1.7 440 1.7 440 DL 1.7 440 DL 1.7 440 Sunray 1.7 440GL 1.8i 440 DL 1.8i 440 1,6i Special 460 GL 1.7 240 GL 2.3 LPG 740 GL 2.3i Black Line 740 GL 2.31 Estate 850 2.51 20V GLT 850 2.51 20V GLT BX 1.6 RE BX 1.6 TGi Sierra 2.0i CL Sedan Sierra 2.0i CL 5-deurs 4.0 Sovereign 6 cil. aut. 323 1.5 GLX Sedan Vectra 1.8 GLS HB ClioS 1.4i 19 RL 1.4i, 23.000 km 21 Nevada TL 1,7i Corolla 1.6 16V Liftback Corolla 1.8 XLD Sedan 340 DL 1.4 aut. Sierra 2.0 Lazer 205 1.3 11 TL 245 GLi aut. Jaar 8-1988 7-1988 3-1991 1-1989 1-1991 1-1990 5- 1991 6- 1991 12-1991 6-1992 1-1994 3- 1991 1- 1987 4- 1988 2- 1987 3- 1992 4- 1994 6- 1989 4-1990 1-1992 7- 1992 Citroen AX Gti Hyundai Pony 1.3 LS Hatchback Mercedes 190 diesel Opel Kadett 1.6! 5-drs. Peugeot 205 Color Line Seat Ibiza 3-drs., sunroof Toyota Corolla 1.6 XL! sedan VW Passat 1.8 CL, LPG Saab 9000 2.0i 16V CD Saab 9000 2.3I 16V CD, airco, leder Saab 9000 2.0 Turbo CD, airco Saab 9000 2.0i, 5-drs. Saab 900 CL, 4-drs. Saab 900 CL, 4-drs. Saab 900 Turbo cabriolet Aanbiedingen beneden 7.500,- incl. APK Opel Kadett 1.3N, automaat Renault 5 TR Saab 900 4-drs. LPG 66.000 km 111.500 km 43.000 km 133.000 km 152.000 km 164.000 km 170.000 km 190.000 km 77.000 miles Citroën BX, 90.000 km Toyota Starlet Renault 11 TL Renault 11 TD diesel Mazda 626 1600 GL Suzuki Swift Volvo 343 Renault Fuego Alfa Romeo Veloce Sprint Opel Kadett stationcar Opel Rekord 2.0 E 11.950.- 11.450.- 7.650.- 6.500.- 5.950.- 5.750.- f 5.250.- 4.250.- f 3.950,- DEALER Personenwagens Prl|s 8.950,- 8.950,- 15.950,- 12.750,- 16.950,- 18.500,- 19.950,- 19.950,- 22.950,- 23.500,- 28.750,- f 22.500,- 9.500,- 16.500.- 15.950,- 45.950,- 59.500,- 8.950,- 8.250,- 23.950,- 24.500,- Gapingseweg 5, Serooskerke (w) Tel. 01189-2040 Fax 3234 Garantie en inruil mogelijk Oostpolderweg 11Krabbendijke, tel. 01134-3388, fax 01134-3389 Openingstijden: dagelijks van 8.00-18.00 uur en van 19.00-21.00 uur 's Zaterdags van 08.00-18.00 uur Kwaliteit die zichzelf terugverdient Wij verhuren ook tourcaravans Alle modellen 1996 in onze showroom Ook het adres voor uw occasion caravan Dealer voor geheel Zeeland Abdij DAIHATSU CHARADE 1.31 TS AUTOMAAT Bouwjaar maart 1994 Km. stand: 16.000 Kleur: zw^rtmet. inclusief trekhaak Prijs: 21.950,- Erkend Koni Service Center Wissenkerke, telefoon: 01107-1477 Citroën BX 1600 RS 5-drs84.000 km 1986 Fiat Uno 45 IE Turbo 3-drs75.000 km 1992 Ford Escort 1300 CL Clipper stat.car.. 48.000 km 1993 Ford Fiesta 1.1 i Cheers, 3-drs29.000 km 1992 76.000 km 1987 150.000 km 1988 141.000 km 1984 Jaguar Mazda Opel Renault Renault Renault Toyota Toyota Beneden de 7.500,- Volvo Ford Peugeot Renault Volvo f 36.500,- 8.750,- 16.950,- 18.950,- 22.950,- 19.950,- 26.500,- 10.950,- Daihatsu Applause Xi automaat, stuurbekr. Daihatsu Charade 1.3 TX Daihatsu Charade 1.3 TX Limited Daihatsu Charade Turbo diesel Daihatsu Charade TS Special Daihatsu Cuore TS Daihatsu Valera SR (demo) eerst eens na te gaan wat er zoal sidie Breed Overleg Deltawateren, subsidie Neckermann, rekening 1994 en diverse begrotingswijzi gingen Natuur en Recreatieschap Projectaanpak De Grevelingen, concept-conve- Het dagelijks provinciebestuur nant decentralisatie Verkeer en Vervoer, subsidie Stichting Taz voor verbetering kwaliteit van uien en de achtergestelde lening voor het project reinigen van bagger specie. 21 mnd. jong, km.stand 500, met 34 maanden fabrieksgarantie, grijs kenteken 27.000,- incl. BTW De statencommissie milieube heer en waterhuishouding komt donderdag 21 septem ber, aanvang 14.00 uur, bijeen op het adres Groenewoud 1. De statencommissie Algemeen De agenda vermeldt de volgende Bestuur vergadert maandag 18 september, aanvang 13.45 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: samenvatting van de vergadering van het Georgani seerd Overleg d.d. 25 aug., noti tie gemeentelijke herindeling, wijzi ging provinciaie indeling Goeree-Overflakkee, werkerva ringsproject doelgroepen, sociaal statuut Zeeland bij reorganisatie van de Middelburgse organisatie- eenheden, 15e wijziging begroting provincie, overzicht aan- en verko pen eerste zes maanden 1995, demonstratieproject duurzame verkeersveiligheid West-Zeeuwsch- Vlaanderen, decentralisatie subsi dies hoofdwaterkeringen en mus- kusrattenbestrijding, overdracht muskusrattenbestrijdingstaak, voorbereidingskrediet WOV, uit voeringsbesluiten Interreg II, sub- Kg**', „z- ...WM De statencommissie welzijn vergadert woensdag 20 sep tember van 14.00 tot 17.00 uur. Het gaat hier om een extra bijeen komst, speciaal bedoeld om eens lijke grote schoonmaakactie wordt êoe^ door te praten over een overgegaan. Als er geen illegale borden meer staan, willen GS met de gemeen ten gaan praten om de verant woordelijkheid voor het handhaven over te dragen aan hen. Nissan Patrol GR 2.8 td, aangepast voor grijs kenteken, diverse accessoires, wit, excl. BTW. 1991 Peugeot 405 SR 1.9. 4-d.. antraciet, met stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, schuifdak, 11/1988 Nissan Sunny 1.6 coupé 2-d., wit. 1988 VW Golf 1.8» 5-d.. rood. 10/1986 Mazda 626 1.6 Limited 5-d., blauw met.. 1986 Honda Prelude 1.8 EX 3-d.. blauw met.. 1987 Renault 5 GTL 5-d., wit. 1986 Ford Fiesta 1.1 C 3-d., zwart met.. 1986 Renault 11 TL 5-d.. rood. 1986 Nissan Micra 1.0 Automaat 3-d., wit, 1985 Anjelierstraat 5-7 Goes Tel. 01100-16810 Fax 01100-30311 Privé: J. de Jonge 01100-32773 G. Dekker 01100-33887 BEDRIJFSWAGENS: 2x Toyota Lite-Ace 1.5 Commercial Nissan King Cap 2.5 D DIESEL: Ford Escort 1800 CL 3-drs160.000 km 1989 Opel Kadett 1700 Stationcar, 5-drs166.000 km 1989 Opel Vectra 17 TD LS, 4-drs128.000 km 1992 Peugeot 205 1800 XLD, 3-drs GOEDKOPE AUTO’S: Citroën BX 19 TRD 5-drs... Citroën BX 1.4, 5-drs Nissan Sunny 1500 Coupé Opel Kadett 12S 3-drs Opel Kadett 12S 3-drs VW Polo MOTOREN: Honda CMX 250 Rebel20.000 km 1988 Bij ons gekochte en in onderhoud zijnde auto’s worden door ons gratis van APK voorzien. Exclusief 10,- afmeldingskosten Noordland 2a Heinkenszand (Industrieterr. Noordlandseweg) Tel. 01106-3837 na 17.30 uur 01180-11611 Zaterdags open van 9-12 uur 7.250,- 4.950,- 3.250,- 3.950,- 1.500,- 2.500,- 3.500,- 1.950,- 2.950,- 1.500,- 1.950,- Ford Fiesta 1400 S Mazda 626 1800 GLX, 5-drs., LPG Mercedes 280 SE Mitsubishi Colt 1200 ELS85.000 km 1988 Mitsubishi Colt 1200 EXE98.000 km 1987 Nissan Micra 120091.000 km 1989 Opel Corsa 1.2 Swing, 3-drs88.000 km 1989 Opel Astra 1.4 GL, 3-drs., met stuurbekr.24.000 km 1994 Opel Kadett 1.3 N Club, 5-drs130.000 km 1989 Opel Kadett 1600 Automaat80.000 km 1989 Renault Laguna RT 1.8, 5-drs15.000 km 1994 Renault Safrane 2.2 IRN140.000 km 1992 Suzuki Alto GL 5-drs14.000 km 1991 Toyota Corolla 1600 XL 4-drs113.000 km 1988 Toyota Corolla 1300 XLi, 5-drs46.000 km 1991 VW Golf 3 GL 1.8i, 3-drs, met st.bekr.. 62.000 km 1993 VW Polo 1.3 Coupé, 3-drs99.000 km 1990 VW Passat CL 1800 Variant stb100.000 km 1991

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13