Nakomelingen van geëmigreerde gezinnen Karman komen op Noord-Beveland hun wortels zoeken: Zeeuwse Koorschool Bezorging 250.000e maaltijd aan ouderen sluit zondagviering 40-jarig jubileum af De Zeeuwse Koorschool sluit het jubileumjaar af met een feestelijke Hoogmis. Deze slotviering van het 40-jarig jubileum is op zondag 17 sep tember a.s. om 10.30 uur in R.K. Maria Magdalenakerk te Goes en heeft een bijzonder feestelijk karakter. Mgr. Mus- kens, Bisschop van Breda, gaat voor in een pontificale Hoogmis. Gezongen wordt de 'Mass of the Holy Ghost' van Herman Strategier; ook wordt Gregoriaanse muziek gezon gen. Dirigent is Evert Heijblok en het koor wordt begeleid door organist Jeroen Pijpers. De Zeeuwse Koorschool hoopt dat deze plechtige afsluiting door velen zal wor den meegevierd, zoals dat gedurende het gehele jubi- KLEURENFOTO'S 3^ss C weekblad voor zuid- en noord beveland Ibcnctton Rapid f GRAND THEATER GOES 01100-15165 "Nieuw Zicht op Zeeland" in Oosterscheldeziekenhuis Woensdag 13 september 1995 - 47e jaargang no. 37 F- i Morgen meteen naar: TService Herfstmode ‘95 Elfstedentocht..." l V! VERSCHOORE Nu kopen is straks geld verdienen!! Opril Grote Markt 11, Goes, tel. 01100-31479 EE c/ord GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS Met pontificale Hoogmis in Goes Goes Lange Kerkstraat 44/ 20.00 u. Wij geven de hele maand september modecheques uit t.w.v. fl 5,00 bij iedere besteding vanfl 50,00. Deze cheques kunnen vanaf 16 okt. t/m 11 nov. weer bij ons besteed worden. (niet op aanbiedingen en/of andere akties) Rapid Service Goes met SURRENDER in de feesttent Kiekieris Stamboom- toerisme Kats: de omgeving van de Kerkstraat, vanwaar eind vorige eeuw enkele Karmannen naar Amerika emigreerden. FILMPROGRAMMA VANAF 00.14 T/M WO. 20 SEPTEMBER Zaterdag a.s. OPEN HUIS met MODEFLITSEN en LIVE MUZIEK Zie ook onze advertentie in de mode-bijlage van deze week VVV-gids CHRISTINARICCI8ILLPULLMAN CAÏHYMORIARTY ERICIDLE SHHt GERAEDR.MOIEN lEFfBEÏ^MUGOMiW^aiLIIMILSOI Jan Karman de Oude J«Filins a"Paradis 'Vaderhuis' IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.991 ff..V za. «september za. 23 september za. 30 september AMERIKAANSE TOERISTEN IN DROMMEN NAAR KATS AnneMareL i'/ti1 ii "...hadden we bij ons Ui;! L APK BEL: «I 100-10176//Ol 180-38370 Deze week kunt u nog aansluiten bij één van onze clubs Dan^o-ooL janviER Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. Rinus Karman (62) uit Middel burg zegt het lachend. Maar hij laat er serieus op volgen: "Als ik er écht wat reclame voor zou gaan maken, zou Kats binnen de kortste keren vergeven zijn van de Amerikanen". De voormalige wiskundeleraar (en voormalig hoofd van de lage re school in Wissenkerke) kan zich erop beroemen, dat hij bij bosjes Amerikanen naar Noord- Beveland trekt. "Ik sta er af en toe écht van te kij ken", zegt de heer Karman in zijn woning in een prachtige buiten wijk van Middelburg. Hij moet dan vaak terugdenken aan de rondzendbrief, waarmee het alle maal begonnen is. (Van een onzer redacteuren) Veel Karmannen kwamen in de loop van de eeuwen door ver huizing echter terecht op de dorpen van Noord-Beveland. In de vorige eeuw woonden in alle dorpen (Kats, Kortgene, Colijnsplaat, Geersdijk, Kort gene, Kamperland en Wissen kerke) families met de naam Karman. is een Kodak Photo cd, gemaakt voor het gebruik op een foto-cd speler. Dat is een computer met een cd-rom speler of een cd-i speler. Met een computer is het mogelijk om een foto van de Fotodisk Zeeland te bewerken en eventu eel in een document op te nemen. Tijdens de tentoonstel ling 'Nieuw Zicht op Zeeland' is ook een foto-cd speler met tele visie opgesteld, zodat ook de niet vergrote foto's bekeken kun nen worden. De expositie duurt tot 19 september en is alle dagen geopend. eigen geschiedenis, zo creë ren ze hun 'vaderhuis'. Een paar voorbeelden. In mei 1993 werd Rinus Karman opge beld door ene Robert Meijer uit Hawaii, die hem vertelde dat zijn moeder (een Karman) in 1901 was geboren uit een echtpaar Karman dat vanuit Kats naar Amerika was vertrokken. Zijn vader en zijn opa waren op. Noord-Beveland schaapherder geweest. "Aan de hand van oude kadas- terkaarten hebben we in Kats kunnen achterhalen, waar zijn "Haar voorouders waren geë migreerd vanaf het adres Veer- weg F 83 k in Kamperland, maar ik heb niet kunnen terug- Rinus Karman. vinden, welk pand dat nou pre cies was, ook later niet". "Ze zal beslist niet de laatste zijn, want ik sta in contact met veel andere Amerikanen, die allen vroeg of laat naar hier zullen komen om de 'stamregio' van hun voorvaderen te bekijken". SPOKEN BESTAAN NIETT WACHT MAAR TOT JE CASPER ZIET! KATS/COLIJNSPLAAT - "Ik voel me een beetje de onbezoldigd directeur van de VVV van Noord-Beve land". 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag 14.00-19.00 u. Zondag.. 14.00-19.00 u. Woensdag14.00 u. BACK TO THE 70’s (d.j. Bennie) 20+ avond in de Geveltjes “VRIJ DRINKEN" entree f 25,- ook voor discovervoer: 01105-1717 Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. BIFIBEL-BIOS 06-93631 a.s. zaterdag KROEGENTOCHT Toegang vrij GEORGE BAKER zingt al zijn bekende hits, gezelligheid troef In mei van dit jaar belde vanuit een hotel in Middelburg een mevrouw uit Charlotte (Michi- Zoekend naar voorvaderen die tussen 1880 en 1910 vanaf Noord-Beveland naar Amerika emigreerden, schreef Rinus Kar man uit Middelburg in 1991 een rondzendbrief aan naamgeno ten, wier namen hij had gevon den in een Karman-adressen- Ook volgende week zullen weer Amerikaanse stamboomtoeris- ten door Kats lopen, want dan komt ene Marjorie Lyford uit Madison (Wisconsin) naar Euro pa. "Ze krijgt dezelfde behande ling als al die anderen. Ik laat ze alles zien, wat met Karmannen te maken heeft. Zij wil, geloof ik, vooral naar Kats en Colijns plaat". "Hij wilde met alle geweld Noord- Beveland en Kats zien. Hij is hier drie dagen geweest (als onder deel van een Europese vakantie trip) en achteraf heb ik van zijn vrouw gehoord, dat hij het bezoek aan de geboortegrond van zijn ouders het meest indruk wekkende deel van zijn vakantie had gevonden". Later kwamen aarzelend wat brieven binnen. Maar vooral 4 mensen die aan genealogie deden, hebben hem aan veel namen van Amerikaanse nako melingen geholpen. De verwach te stroomversnelling ontstond Donderdag. Vrijdag Zaterdag Zondag Dinsdag Woensdag grootouders hadden gewoond. Het huisje stond er nog: in de Kerkstraat, ongeveer tegenover de Middenstraat. Hij heeft het allemaal gefilmd en gefotogra feerd. We hebben nog met oude dorpelingen over herinneringen gepraat en we zijn zelfs nog iemand tegengekomen die in de verte nog familie van hem was. Dat bezoek hing van leuke toe valligheden aan elkaar". MAANDAG 18 SEPTEMBER AANVANG 20.00 UUR gan) op. "Ze had stamboomon derzoek gedaan in het rijksar- chief in Middelburg en had daar mijn naam aangetroffen. Ze heette Barley via haar man, haar meisjesnaam was Bastiaanse. Speciaal voor haar genealogisch onderzoek was ze naar Zeeland gekomen. Ze stamt af van een Karman en ook haar heb ik mee getroond naar Noord-Beveland. Ze bleek familie te hebben gehad in Kats, Geersdijk, Colijnsplaat en Kamperland". "Zover ik heb kunnen nagaan, emigreerde deze Jan Karman vermoedelijk vanuit de Elzas (Frankrijk) naar Nederland. Zijn stamland is in dat geval Hongarije, en zijn oorspronke lijke naam Kérmén. Naar alle waarschijnlijkheid is zijn fami lie omstreeks 1500 (of eerder) naar het westen weggevlucht voor de oprukkende Turken en terechtgekomen in Frankrijk". Het zijn allemaal nakomelingen van enkele families Karman, die aan het eind van de vorige eeuw naar de Verenigde Staten emi greerden. Al die huidige afstam melingen komen op Noord- Beveland hun 'roots1 zoeken, met name in Kats waar de mees te Karmans oorspronkelijk van daan komen. Op dinsdag 12 september is te 's-Heerenhoek de 250.000e maaltijd bezorgd aan een kliënt van de maaltijdenbezorging aan thuiswonende ouderen in de Gemeente Borsele. In een perio de van ruim 12 jaar, de start van deze voorziening was op 4 mei 1983, heeft er een grote groei plaatsgevonden. Er werd gestart met 7 kliënten. Nu zijn dat er 150. Oorzaak van deze groei is in de eerste plaats gelegen in de wens van de ouderen zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Een andere oorzaak is het overheids beleid om een verschuiving van duurdere naar goedkopere voor- Op de vraag, hoe hij het vindt om zulk een wereldwijd toerisme naar Noord-Beveland eigenhan dig op gang te hebben gebracht, zegt Rinus Karman: "Ik voel me af en toe nét een VVV-gids. Wél boeiend, maar ook erg vermoei end, want mijn Engels is niet meer zo goed. Ik heb 40 jaar geleden Engels gehad op school, ik heb het sindsdien niet vaak gesproken of geschreven, en dan slijt het héél snel". Ten slotte zijn we natuurlijk nieuwsgierig, waar de heer Kar man nou zélf eigenlijk vandaan komt. Wat was het land van her komst van Jan Karman de Oude, die circa 1550 neerstreek in Rit- them? In de Expogang op de begane grond van het Oosterscheldezie- kenhuis aan de 's-Gravenpolder- seweg 114 te Goes, is een ten toonstelling van de Zeeuwse fotograaf Ente Breed uit Bigge- kerke. De expositie 'Nieuw Zicht op Zeeland' is een selectie uit honderd foto's die gemaakt zijn voor de Fotodisk Zeeland. Onderwerpen zijn onder andere de Deltawerken, verschillende Zeeuwse steden en dorpen en natuurgebieden. Kortom een beeld van de Provincie Zeeland onder naam "Nieuw Zicht op Zeeland". De Fotodisk Zeeland mensen aangeschreven met het verzoek om inlichtingen over hun afstamming. Binnen enkele weken kwamen er 23 brieven onbestelbaar terug. Verder hoor de ik niks”. zieningen te bewerkstelligen. De maaltijden worden betrokken van de bejaardenoorden De Kraaijert, Poelwijck en service flat De Schakel. De kwaliteit van de maaltijden voldoet aan alle eisen die men daaraan kan stel len. Ook aan alle dieetvoorschriften kan worden voldaan. Sinds eni ge jaren is er de mogelijkheid van menukeuze. De ouderen/ deelnemers kunnen dus hun eigen weekmenu samenstellen. In deze dienst van de St. Welzijn Ouderen Borsele zijn in totaal 98 vrijwilligers werkzaam, die hier aan gezamenlijk 8510 uren besteden. NIEUW: Elke Ford gratis APK keuren? vraag naar onze voorwaarden Sinds hij in november 1986 in De boekje uit de States. "Ik heb 70 Bevelander een verhaal las over amateur-genealoog Jan Mol uit Colijnsplaat is de heer Karman zich intensief gaan toeleggen op de genealogie (voorouder- onderzoek) van zijn familie. Ze heten doorgaans Karman, maar vooral in de kerkelijke archieven komen ze ook voor onder de naam Karreman. Ten diepste zijn de Zeeuwse Karmans en Karremans allemaal afstamme lingen van ene Jan Karman de Oude, die zich rond 1550 waar schijnlijk vanuit de Elzas vestig- pas, toen een schooldirecteur uit de in Ritthem (bij Vlissingen). New York hem op diskette alle nakomelingen toestuurde van de Amerikaan Jozias Karman, des tijds emigrant van Noord-Beve land. Aan die diskette kon Rinus Karman natuurlijk óók het een en ander toevoegen, en vervolgens ging die diskette ook vanuit Mid delburg weer de hele wereld over. De familie Langius is op vakantie en heeft zich voor 2 weken genesteld op een naburige camping. De familie woont in Friesland en is voor het eerst op bezoek in West-Brabant. "Nederland is zo mooi. En om nou een heel jaar op de elfstedentocht te gaan zitten wachten... Neen, wij heb ben andere ideeën over vrije tijdsbesteding. Uren lang in de auto puffen ligt ons ook niet zo. Temeer, omdat je in eigen land voldoende aan je trekken kunt komen. Met een caravan achter je auto duurt het toch allemaal wat langer..." Zijn vrouw is het met hem eens en bekijkt het ook nog van de andere kant. "Vakantie is niet goedkoop. Je geeft altijd meer uit, omdat je vaker ergens een terrasje pakt, uit eten gaat en ga zo maar door. Daarom probeer ik om ook tijdens de vakantie op maar een winkel als de kleintjes te letten. Dat doe ik bij ons in Friesland Jan Bruijns". ook. Dus waarom dan ook niet hier...? In eigen land vind je niet alleen je eigen vertrouwde merkartikelen, want die hebben ze hier in alle geuren en kleuren, bovendien kun je veel beter in de gaten houden wat je betaalt. En ik moet zeggen... hadden we bij ons maar een winkel als Jan Bruijns, dan wist ik het wel. Ik ben hier goedkoper uit en dat tijdens de vakantie. Als je dat aan mensen vertelt is er bijna niemand die het van je aanneemt, maar geloof me het is echt zo! Dit heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Het wordt wat mij betreft dan ook tijd dat Jan Bruijns bij ons in de buurt een winkel opent. Ik kan hem ver zekeren dat hij alvast op één vaste klant kan rekenen", zegt mevrouw Langius. "We hebben nog even te gaan en gelukkig hebben we uitstekend weer, want ver geet niet dat het bij ons in het hoge noorden toch altijd een paar graden koeler is. Dit was onze eerste kennismaking met West-Brabant en die is ons heel goed beval len. Ik denk er nu al aan om volgend jaar terug te komen. Voor de boodschappen hoeven we het in ieder geval niet te laten...", besluit een tevreden mevrouw Langi us. ■100 "Jur Cinmi BRIEF ENCOUNTER (1947 ZWART/WIT) - Gevoelig verhaal over twee getrouwde mensen die een ontmoeting hebben in de stationsrestauratie die leidt tot .een kortstondige, maar heftige romance. Effectief gebruik van Rachmaninoffs pianoconcert is een hoogtepunt in dit geloofwaardige liefdesdrama. En zo begon ook het 'stam- boomtoerisme' naar Kats. Amerikanen zijn een volk zon der geschiedenis en ze willen daarom dolgraag rondkijken in de plaatsen en streken waar hun verre voorouders werden geboren. Zo maken ze hun Kleurenfoto's vanaf V 1 FOToH VERSCHOORE Hulst 's-Gravenhofplein 8 Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Terneuzen Noordstraat 6 Goes Grote Markt 7 (25 m. naast HEMA) leumjaar ook het geval was. Daarnaast verschijnt deze week de nieuwe CD Kerkgang in koorzang (veel gevraagde koorwerken gezongen in de R.K. Maria Magdalenakerk te Goes). De CD is een weer klank van veertig jaar kerkmu ziek gezongen door de Zeeuwse Koorschool met koorwerken van: Gabrieli, Delalande, Mendelssohn, Lloyd Webber, Rutter en Gre goriaans. De CD eindigt met een virtuoos gespeelde tocca ta van Dubois door organist Bram Beekman. Aan deze cd werkten mee: het jongenskoor van Zeeuwse Koorschool, het R.K. Mannenkoor en organist Bram Beekman. De muzikale leiding was in handen van Evert Heijblok. h tz

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1