.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. 15e Kapelse Dag was een succesnummer NewYork] Nieuwe computerapparatuur voor Cliëntenbond Zeeland Boek over Ringwal-burgen van Robert van Heeringen Zaterdag open huis bij vernieuwd Shape Goes Dansz geeft voorstelling met Dordts Danstheater Zeldzame Burg ontdekt te Kloetinge Kunstveiling bracht ruim f 19.000,- op Subsidie door NFGV, geleverd door IMHA Stichting Horeca Onderwijs Postbus 1161, Breda lx 076-710078 Woensdag 6 september 1995 DE BEVELANDER 7 postkantoor In strijd tegen de Vikingen Schaapherders aan de Schelde CURSUS CAFÉBEDRIJF f 295,- 6 dagen all-in, r 5 vanaf T f Vikingen slaags met Zeeuwen NVVH Goes Rondleiding op Monumentendag te Colijnsplaat Drietanden Je regelt 't op het - Si M (foto Jack de Man). De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. vanaf monumentendag zaterdag 9 september in de boekhandel een standaardwerk voor f 59,90! Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland R.M. van Heeringen, P.A. Henderikx en A. Mars archeologisch en historisch onderzoek naar de verdedigingswerken, opgeworpen tegen invallende Noormannen Uit het archeologisch onderzoek Deze week verschijnt er een bijzonder boek over de strijd van de Zeeuwen tegen de Noormannen. Met name wordt daarin aandacht besteed aan de rol van de Ringwal-bur- jen. Terugkijkend naar Kapelse Dag 1995 kan de stichting Kapelle Promotion niet anders dan tot de conclusie komen dat de vijftien- BiJ de foto: een vroegere luchtfoto van Kloetinge. Er is een ring herkenbaar die er op zou duiden dat hier een Ringwal- burg gesitueerd was. turele activiteiten in de gemeente in 1996. William Hoondert vertel de ons namens de organisatie dat de veiling goed was voor ruim 19 mille opbrengst. Ook het ringrijden in de Van der Biltstraat trok veel bekijks. Voor de toren van de hervormde kerk vormden zich rijen nieuwsgierigen voor een beklimming. we opzet qua lessen, instructie en begeleiding. Hierin worden zij de activiteiten zijn uitgebreid met super workout, ski-aerobic, inter val steps en power steps (steps voor mannen). Voor sportende moeders is er op de maandag, dinsdag en don- kinderopvang aanwezig. Tevens introduceert Op de foto v.l.n.r.: Dhr. Zamora Garcia (vice-voorzitter), dhr. de Rijk namens IMHA Compu ters, Dhr. Gijssels (voorzitter), Dhr. Walhout (secretaris) en Dhr. Reijnierse (penningmees ter). 'Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland', R.M. van Heeringen, P.A. Hendrikx, A. Mars (red.), 260 pag., met Engelse samenvatting, bijlage de plat tegrond van de opgravingen in Oost- Souburg, gebonden, is een uitgave van De Koperen Tuin in Goes (0113- 231072), ISBN 90-72138-41-4, ƒ59,90. Vanaf zaterdag 9 september verkrijg baar in de boekhandel. boekhandel en uitgeverij De Koperen Tuin Gasthuisstraat 12-14 4461 JS Goes tel. 0113 -231072 fax: 0113 - 230241 Binnenkort start de cursus Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Terneuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 3 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hoby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens ‘n eigen bedrijf (je) te beginnen. Er is thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia’s, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine etc. exploiteren. Vraag naar onze 2750 andere bestemmingen. blijkt, dat er in het schorrenge- bied achter de duinen vooral schaapherders woonden, die ook runderen en paarden hiel den. Eeuwen daarvoor was het deltagebied van de Schelde ont volkt geraakt doordat de zee door de zeegaten in de duinenrij aan de kust was binnengedron gen. De zee had er vervolgens vrij spel gekregen, wrikte veen los en zette klei af. Uit muntvond- sten op stranden blijkt, dat er in de 17de eeuw nog wel handels- nederzettingen bestonden in het duingebied van Walcheren en Schouwen. Achter de duinen had zich tenslotte een slikken en schorrengebied gevormd, waar zich tenslotte, na eeuwen, weer mensen vestigden. Dijken om hen tegen de zee te bescher men, waren er nog niet. In de 9de eeuw maakte het door schaapherders bewoonde Scheldegebied deel uit van het Frankische rijk, dat op gespan nen voet stond met Denemar ken. Groepen Noormannen trok ken plunderend langs de kust en belaagden de Scheldedelta en het Vlaamse kustgebied. Ze voe ren in schepen met slange- of drakekoppen, zoals gebleken is uit de zeldzame vondst van een houten steven van een Viking schip tijdens baggerwerkzaam- heden in de Westerschelde. Hun aanvallen maakten het voor de Franken dringend noodzake lijk, de kustverdediging beter te gaan organiseren. Een aanval vond plaats op 17 juni 837. De Noormannen landden op Wal cheren, waar zich een konings goed en militaire steunpunten bevonden, en versloegen de Franken. Daarbij werden de Wal- cherse graaf Eggihard gedood en ook Hemming, een Deense prins die aan Frankische zijde vocht. Aanvankelijk Noormannen De ringwalburgen wijzen erop, dat zich ruim duizend jaar gele den in de Zeeuwse kuststreek Foto: Het looporkest van "Euphonia" trekt door de Van der Biltlaan. De afdeling Goes e.o. van de NVVH opent op donderdag 7 september het seizoen in "de Steen", Beestenmarkt 5 te Goes. Als gast is aanwezig dhr. D.J. v.d. Zaag, burgemeester van de gemeente Goes, die iets vertelt over het gemeentelijk beleid. Aan het eind van de bijeenkomst wordt nog een stille veiling gehouden. Aanvang 9.30 uur. Monumentendag op Noord- Beveland concentreert zich dit jaar sterk op Colijnsplaat. Daar zal zaterdag 9 september a.s. het dorp in het teken staan van z'n beschermd dorpsgezicht. Er zal een rondleiding door Colijnsplaat worden gegeven. Deze rondleiding start om 14.00 uur vanaf Café de Patrijs te Colijnsplaat (Voorstraat 66). Voor alle deelnemers staat hier gratis een lekker kopje koffie klaar. Vanaf dit punt zal de heer De Bruyne de rondlei ding starten. Al wandelend door Colijnsplaat zal hij u informeren over de geschiede nis van Colijnsplaat, de ramp van 1953 en het monument, over de geschiedenis van het vroegere gemeentehuis en nog veel meer. Ook neemt hij u mee naar de Hervormde Kerk, waar een orgelconcert gege ven zal worden. De rondlei ding duurt ongeveer 11/2 uur en is gratis. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de VVV Noord-Beveland, tel. 01107- 1595. Op 9 september a.s. zijn kaarten in voorverkoop van de uitvoering die de Stichting Dansz uit Goes dit najaar samen met het Dordts danstheater geeft in De Prins van Oranje te Goes. De voorstel ling is op zaterdag 4 november a.s., aanvang 20 uur. Velen weten dat de amateurdanswe- reld de laatste tijd bruisende ont wikkelingen kent. Amateurdan- sers zijn erg creatief en durven veel. Ze zijn niet bang voor kri tiek en daarom manifesteren ze zich niet alleen in de provincie, maar ook ver daarbuiten. Lande lijk behoort St. Dansz tot de top amateurdansgroepen. En ze durven hun choreografieën te laten bekritiseren door internatio naal bekende choreografen. Een ander goed bekend staande groep is Dordts Danstheater onder leiding van Jan Stoeve. Jan werkt op een heel andere manier dan Lia Sorber van St. Dansz. Jan laat z'n choreogra fieën ontstaan door improvisatie rond een door hem bedacht the ma. Tijdens de ontmoeting tussen deze twee dansgroepen zult u van beide groepen nieuwe cho reografieën zien. St. Dansz heeft dit seizoen een choreograaf uit Rotterdam aangetrokken Anne- mieke Weyers. Ze is tevens docente moderne dans aan de Rotterdamse balletacademie. Uit haar bemoeienis is een prachti ge choreografie ontstaan op muziek van "Slagerij van Kam pen". Zeker de moeite van het bekijken waard. Een andere nieuwe presentatie is het werk van Yolanda v.d. Heyden. Yolanda heeft al meerdere dan sen voor St. Dansz gemaakt en Domburg lag niet ver van het koningsgoed, waar de Westho- vense kreek voor handelssche pen, maar ook voor Noormannen een aantrekkelijke landings plaats vormde. Ook de Arne, bij Middelburg, vormde een toe gang tot het eiland. Souburg lag dichtbij de monding van de Wes terschelde, niet ver van een kreek, die mogelijk later de haven van Vlissingen vormde. De burg van Burgh op Schouwen lag aan de noordzijde van de Scheldemonding, in het bewoon de kustgebied, achter de duinen en dichtbij een kreek. De ring walburgen werden blijkbaar alle maal aangelegd op droge en vei lige plaatsen, in de buurt van riviermonden, waar ook de Noor mannenschepen het land wilden binnenkomen. Tot op heden werd er vanuit gegaan, dat de Bevelanden en de andere achterliggende eilan den toen nog onbewoond waren. De vroegste bewoning zou heb ben plaatsgevonden in de elfde eeuw, toen er op heuveltjes kas teeltorens werden gebouwd, waar de vliedbergen ons nog aan herinneren. De ontdekking van een ringwalburg bij Kloetin ge kan dat beeld totaal verande ren. De periode van de vroege Mid deleeuwen .is altijd in nevelen gehuld gebleven. Sinds 1939 zijn de Zeeuwse ringwalburgen ech ter door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonder zoek archeologisch onderzocht, het meest uitgebreid tussen 1969 en 1983 de ringwalburg van Oost-Souburg. Inmiddels zijn daar in 1994 het terrein en de wal van de ringwalburg her steld. De archeologische vond sten die er zijn gedaan werpen ook licht op bewoning van het terrein na de tijd van de Noor mannen, in de 10de eeuw. Behalve de huizen van bewo ners, zijn vele gebruiksvoorwer pen gevonden, van aardewerk, metaal, glas, natuursteen, been, hoorn en gewei. In Domburg was een opvallende vondst het skelet van een vrouw, dat als schijn- offer in de wal was begraven. het gaat haar goed af. Deze laat ste dans is ontstaan uit een samenwerkingsproject met de provincie Zuid-Holland. Ook Dordts Danstheater komt met nieuw werk. Deze groep heeft ook een theatrale uitstraling, maar het publiek zal de verschil lende benaderingen van de 2 dansgroepen ten aanzien van bewegen duidelijk bemerken. Derhalve zal het een interessan te ontmoeting worden voor beide groepen en het publiek. Zoals gezegd gaat de kaartverkoop a.s. zaterdag 9 sept, van start. Kaarten zijn in voorverkoop bij De Prins van Oranje te Goes. Entree 17,50 voor CJP en Pas houders 65 plus 12,50, dona teurs ƒ10,- en kinderen tot 12 jaar 8,- entree. De tijd van de Noormannen, dat ze in de Zeeuwse kuststreek ver schenen en hun schepen ieder een schrik aanjaagden, ligt intus sen ruim duizend jaar achter ons. Er zijn uit die tijd, zo lang geleden, maar weinig schriftelij ke bronnen. Om iets te weten te komen over de mensen die toen de kuststreken bewoonden, zijn we daarom vooral aangewezen op wat ze in de bodem hebben achtergelaten. Het boek over de ringwalburgen geeft vele archeologische vond sten, zoals sporen die ruiters gebruikten bij het berijden van paarden. En naar aanleiding van grondsporen, is men er nu in geslaagd te reconstrueren in wat voor soort huizen mensen èn vee toen woonden. Van één soort vondsten, de benen drie tanden, weet men nog steeds niet, waarvoor ze hebben gediend; ze stellen de archeolo gen voor een groot raadsel. De ringwalburgen verdienen het om als archeologische monumenten goed te worden beschermd. Wie een beeld wil krijgen van een ringwalburg, kan sinds vorig jaar in Oost-Souburg terecht. In Zeeland staat Monumenten dag 1995, op 9 september, in het teken van het boek 'Vroeg-Mid deleeuwse ringwalburgen in Zeeland'. Het boek is het resul taat van vele jaren van archeolo gisch en historisch onderzoek naar de vroege bewoning van het Zeeuwse deltagebied. Op vrijdag is er een studiebijeen komst in de Middelburgse abdij, met als sprekers dr. R.M. van Heeringen, Dr. R.C.G.M. Lauwe- rier en Prof. dr. P.A. Hendrikx. Daar wordt 's middags het eerste exemplaar aangeboden door Jan Bruijns van uitgeverij De Koperen Tuin aan de gedepu teerde voor Cultuur, drs. G.L.C.M. de Kok. Enkele van deze burgen zijn oekend. Maar volgens auteur Robert van Heeringen is het waarschijnlijk dat er ook in Kloe tinge een dergelijke burg was. Met die verrassende gedachte komt de voormalige provinciaal archeoloog Robert van Heerin gen vrijdag naar buiten, bij de presentatie van de studie 'Vroeg- Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland. Hij baseert zijn stelling op de studie van landschapspa- tronen en archeologisch onder zoek moet nog uitwijzen, of hij het bij het rechte eind heeft. Ringwalburgen zijn er momen teel bekend langs de Zeeuwse kuststreek: Oostburg, Souburg, Middelburg, Domburg en Burgh. Heeft Robert van Heeringen gelijk, dan blijkt de bewoningsge- schiedenis van Zuid-Beveland veel vroeger te zijn begonnen, dan dat historici tot nu toe heb ben aangenomen. Een aantal Zeeuwse plaatsna men eindigt op 'burg', maar er zijn nog andere tekenen die her inneren aan de Vikingtijd. In 1994 is de wal en het burgterrein van de burg van Oost-Souburg gereconstrueerd. De burg van Burgh op Schouwen is ook onbe woond en duidelijk herkenbaar. In Middelburg, Domburg en Oostburg is de ronde vorm van de burgen in de plattegrond nog herkenbaar. Na vele jaren van archeologisch en historisch onderzoek werpt een boek over de Zeeuwse ringwalburgen nu nieuw licht op de bewoners van het Zeeuwse deltagebied en hun strijd tegen de Noormannen. een felle strijd afspeelde. Noor mannen die via zeearmen en rivieren de streken langs de Noordzee binnenvielen en plun derden, raakten in de Zeeuwse kuststreek slaags met de plaat selijke bewoners: de 'Suevi'. Om in tijden van gevaar zichzelf en hun vee in veiligheid te kunnen brengen, bouwden de kustbewo ners ringwalburgen, met een dia meter van 144 tot 265 meter, met een aarden wal en een ondiepe gracht. Ringwalburgen zijn zeldzame archeologische monumenten. Men vindt ze ook in omringende landen, maar nergens zoveel en zo dicht bij .elkaar als in Zeeland. Hieruit blijkt meteen al dat de Scheldedelta in de tijd van de Noormannen-invallen strate gisch van groot belang was. Wal cheren alleen al telde maar liefst drie ringwalburgen. Blijkbaar had het eiland ook al redelijk wat inwoners, die verspreid woon den. We moeten ons Zeeland in die tijd voorstellen als een gebied van schorren en slikken achter een duinenrij aan de kust, waar de zee bij vloed kon door dringen en waar men bij storm vloed maar op een paar plaatsen de voeten droog kon houden. De plaatsen waar men zich vestigde waren niet alleen hooggelegen, maar ook in de buurt van een kreek, waar schepen konden aanleggen. XjjSttjTx SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: OOK CURSUS RESTAURANTBEDRIJF EN HORECA ONDERNEMERS VAARDIGHEDEN plunderden de nederzettingen aan de kust en de oevers van rivieren, maar in het laatste kwart van de 9de eeuw gingen ze te werk via een heel andere strate gie. Ze richtten in vijandelijk gebied versterkte winterkampen in en gingen zich vandaaruit met paar den over land verplaatsen en uit gestrekte gebieden afstropen. Tussen 879 en 892 voeren de Noormannen de Scheldemon ding herhaaldelijk in en uit. In 880 werd door hen opnieuw tegen Zeeuwen gevochten. De Vikingen waren zeer gebeten op de 'Suevi', de Zeeuwen, wat bewijst dat ze al eerder tegen hen hadden gestreden. De Franken vormden legers die de Noormannen probeerden te verslaan en bouwden in deze jaren ook ringwalburgen in de buurt van riviermondingen, waar de Noormannenschepen het land konden binnenkomen. In Vlaanderen werd onder leiding van de Vlaamse graaf Boudewijn II een aantal burgen gebouwd bij de mondingen van de Aa en de IJzer, en bij het Zwin en bij de monding van de Westerschelde. De ringwalburg van Oostburg werd aangelegd in het noordoos telijke deel van de Vlaanderen- gouw, bij de monding van het Zwin. Op Walcheren werden maar liefst drie burgen gebouwd: in Oost-Souburg, Middelburg en Domburg. De ringwalburg van Sinds deze week beschikt de Cliënten bond Afdeling Zeeland over een splinter nieuwe compu ter en bijbeho rende printer. De firma IMHA Computers te Goes/Vlissin- gen heeft zorg gedragen voor de levering van een supersnel le Pentium p.c. De computer is volledig naar de wensen van de Cliënten bond samen gesteld, waar bij er uiteraard op gelet is dat men er geruime tijd mee vooruit kan. Het is de bedoeling dat met de p.c. de administratie van de Cliëntenbond wordt vereenvou digd. De aanschaf werd mede moge lijk gemaakt dankzij een subsidie van 1.800,- van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezond heid (NFGV) en de Goese Rabo bank (ƒ100,-). "IMHA Compu ters zal haar steentje bijdragen in de vorm van de gebruikelijke snelle service en technische ondersteuning indien nodig", Goes, Grote Markt 14-16, tel. 01100 - 51333 aldus de directie. Dat de Cliën tenbond Afdeling Zeeland groei ende is, blijkt wel uit het sterk gestegen ledental in het laatste half jaar. Er blijkt in de regio een duidelijke behoefte te bestaan. De bond is gevestigd in Dagcentrum 't Tref punt en men is daar d.m.v. een antwoordapparaat continu tele fonisch bereikbaar. De Cliënten bond behartigt de belangen van psychiatrische en ex-psychiatri- sche patiënten binnen de gees telijke gezondheidszorg. Een eerste thema-bijeenkomst met als titel 'W.A.O. en psyche' werd zeer druk bezocht. Daarnaast is men vertegenwoordigd in diver se commissies en overlegstruc turen binnen de geestelijke gezondheidszorg. de editie een succesnummer was. Men schatte het aantal bezoe kers op ongeveer 25.000 en dat zou kunnen wijzen op een record-aantal. De combinatie van attracties, kunst en folklore blijkt goed aan te slaan. Vooral de kunstveiling was een succes nummer. Alle schilderijen die de gemeente Kapelle ter beschik king had gesteld, werden ver kocht. De opbrengst is voor cul- Shape begin oktober voor haar bestaande en nieuwe leden een nieuwe lidmaatschapspas. Deze geeft recht op kortingen uiteenlo pend van 5 tot 15 procent bij diverse Goese middenstanders en bij talrijke andere winkels door het gehele land. Shape zal in de toekomst ook activiteiten gaan organiseren zoals speciale workouts en een fitnessgala die ook toegankelijk zullen zijn voor niet-leden. Voldoende redenen om vrijblij vend een kijkje te komen nemen op de open dag. Fitnesscentrum Shape Goes organiseert op 9 september a.s. een "open dag". Deze dag wordt bijgestaan door gediplomeerde georganiseerd zodat de huidige instructrices met ruime ervaring klanten en andere belangstellen- in het lesgeven. De nieuwe opzet den kennis kunnen maken met houdt o.a. in dat het gehele fit- Shape nieuwe stijl. nesscentrum nu in een nieuw Het Centrum opende op 15 jasje is gestoken en de bestaan- december 1989 haar deuren en is al jaren een vertrouwd adres voor fitness, aerobic, callanetics, steps en kickboxing-lessen. Eigenaar Tom van Leeuwen en bedrijfsleider André Rooimans, beiden gediplomeerd instrukteur, derdagmorgen hebben gekozen voor een nieu- f -f: uX'- 4

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7