.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Korenfestival koor Vredelost Yerseke Golden Palace: riant nieuw Uitzendburo Overflow: nieuw in Zeeland Arbell: een verrassend s I! 8-9-10 SEPTÜ andere schoenwinkel restaurant in Kapelle ff. ^7^ Met Chinees-lndische specialiteiten Bij aankoop van een komplete bril 50, korting of een zonnebril op sterkte kado. öp-fetca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 MEDISCHE DIENST ZEELANDHALLEN - GOES MARCO MORENO HYPNOSESHOW Feestelijke patisserie-aanbiedingen 125 Jaar Van Opdorp: een zaak met grote reputatie 4~ l vrijdag 8 sept Aan Piet Heinstraat te Goes Deze week opent vestiging Goes Poppenbeurs Woensdag 6 september 1995 17 DE BEVELANDER voor 9 en 10 sept. 1995 IP»' TANDARTSEN: APOTHEEK: Tel. 01100-21020 ...14.00-22.00 uur ...10.00-18.00 uur ...10.00-18.00 uur 12,50 17,50 25,00 Consumentenbeurs met ruim 125 deelnemers over bovennatuurlij ke verschijnselen, paranormale en alternatieve geneeswijzen met consulten, demonstraties, adviezen en informatie. Dagelijks ook 14 lezingen. beursrestaurant 22.00 uur Bezoekersbrochure met onderwerpen en aanvangstijden lezingen op aanvraag verkrijgbaar. Info: 01100-21020 Expositie bibliotheek VREDESBURO Bijeenkomsten voor slechthorenden Openingstijden: Vrijdag: zaterdag: zondag: Toegang Para Norma: Marco Moreno: Vrijdag Passe Partout: Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. Tel. beeldend HUISARTSEN: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. H.S. Heijers, Hoofdstraat 77, Kortgene, tel. 06-53 25 71 31. Apotheek De Spinne, De Spinne 11- 62/11-64, Goes. Tel. 01100-28228. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. REGIO ZEELAND M.C. van Haaren. Tel. 01180 25369. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. Y. Oyevaar, tel. 01100-51404. MAATSCHAPPELIJK WERK: PARA NORMA Ti Ji MARCDEREGT 3Q OHWi Tot 30 september exposeert P.A. v.d. Kreeke olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen in de Bibliotheek van Wemeldinge. Zijn werk is sterk geïnspireerd op technieken van oude meesters en het impressionisme. Zondag 10 september is er in De Prins van Oranje te Goes weer een grote poppenbeurs. Naast de bonte verzameling nostalgi sche en nieuwgemaakte pop- pen/beren biedt de komende beurs ook poppenmeubeltjes, kleding, berenwagentjes en pop pen en berenaccessoires. Te bewonderen onder meer de grootste collectie exclusieve pop- penmeubeltjies van Nederland. Aanwezig zijn de bekende pop penmaakster Betty Rausch en de poppendokters Gerda en Willem Heurter. De beurs is geopend van half elf tot half vijf. Entree vijf gulden, kinderen gratis. Leger des Heils Zondag 10 sept.: 10.00 uur: mevr. T. v.d. Roest-Kleinmeijer (“Nationale Ziekenzondag”); 19.00 uur: dienst in verpleeghuis Ter Valcke (“Nationale Ziekenzondag"). TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord Ouderenkoor Vredelust te Yer seke bestaat vijf jaar. Het zorg centrum zelf vierde onlangs het 25-jarig bestaan. Reden voor speciale activiteiten in de maand september, waaronder een Ko renfestival. Elke woensdag in deze maand zal een gastkoor uit de regio optreden. Gastheer en mevrouw zijn de koorleden van het Ouderenkoor Vredelust. Elk optreden begint om 14.30 uur in De Rijke Buurt in Vredelust. Toe gang is vrij. Op 6 september: kwaliteit van haar produkten steeds verder te verbeteren. Op 23 september zal de zaak aan de Korte Kerkstraat in hartje Goes verder een speciale speculaas dag houden. Men kan dan in de bakkerij proeven welke speciali teiten Van Opdorp in dit kader in huis heeft. Verder zal tot eind van het jaar maandelijks een jubileumtaart worden gemaakt, waarvan de prijs bijzonder scherp is gesteld: te weten een tientje in plaats van vijftien gul den, zoals gebruikelijk. Kees Westdorp heeft voor begin okto ber een open dag op het pro gramma staan. Overigens lopen er ook contacten met de beken de illustrator Han v.d. Broeke. Hij zal een serie illustraties maken, waarbij de heerlijkheden die de patisserie uit Goes heeft te bie den, in beeld zullen worden gebracht. De afbeeldingen zullen in een beperkte oplage en serie worden uitgegeven. Dat zal ver moedelijk in december gestalte krijgen. Een origineel idee dat in die maand ongetwijfeld ook wel "in de smaak" zal vallen. Overi gens blijft Van Opdorp ondanks de hoge leeftijd van de zaak regelmatig werken aan vernieu wing. Nog betrekkelijk kort gele den werd de presentatie van de produkten in de winkel onder de loupe genomen. Er werd onder meer een compleet nieuwe koel techniek geïntroduceerd. De heer Westdorp c.s. viert overi gens volgend jaar een lustrum. Het is dan namelijk twintig jaar geleden dat hij de gerenom meerde zaak overnam van de familie Spelier. kontakt, iets wat kenmerkend is voor de dienstverlening van Overflow." Het uitzendburo heeft, zoals gezegd, een breed draagvlak. Of het nu gaat om een produktie- kracht, lasser, havenarbeider, openbare zangmiddag; ieder die graag zingt en eens mee wil zin gen met Ouderenkoor Vredelust is van harte welkom. Op 13 september treedt het Ouderenkoor Poelwijck uit 's-Heer Arendskerke op. Op 20 september treedt op: Ouderen koor Gasthuis uit Goes. Tot slot treedt op 27 september op het Ouderenkoor Maria-oord uit Hansweert. Ook u bent, als belangstellende van harte wel kom!! hoofdruimten. Golden House heeft er duidelijk naar gestreefd het verblijf tot een feestelijke gebeurtenis te maken. De kaart, al befaamd vanwege de vesti ging "Golden House" in Goes, vermeldt een groot aantal spe cialiteiten. Met name de rijstta fels blijken sinds de opening, enkele weken geleden, goed in de smaak te vallen. De familie Ji heeft tijdens en na de opening veel gelukwensen in ontvangst mogen nemen. En ook voor Kapelle, het Groene Hart van Zuid-Beveland, is het restau rant in de nieuwe opzet ongetwij feld een aanwinst. Dat bezoekers ook van elders uit de regio komen, ligt voor de hand. Er is immers in de directe omgeving mooie parkeergele genheid. Golden Palace is dagelijks geo pend van 11.00 - 22.00 uur (ook op zon- en feestdagen). De afdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden organiseert een bijeenkomst op 12 september a.s. om 19.30 uur in de Ooster- kerk, Bergweg 88, te Goes. De heer H. van Bruggen (audio loog), zal een lezing houden over "Het reilen en zeilen van het Audiologisch centrum". Leden en belangstellenden zijn van harte welkom. Óp 7 september is het feest in Goes. Dan wordt er nl. in Goes de eer ste Arbell schoenenwinkel in Nederland geopend en de 10e in Euro pa. Arbell-winkels vindt u op dit moment in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Wegens het succes is besloten om ook Nederland ken nis te laten maken met de succesvolle Arbell-formule. De Arbell schoenenwinkels zijn echte family-stores, zijn eigentijds en gezellig ingericht en hebben een zeer complete en modieuze collectie dames-, heren- en kinderschoenen in huis voor zeer aantrekkelijke prijzen. Deze Arbell-zaak is van de familie Verton uit Zierikzee, die ook winkels heeft in Middelharnis, Vlissingen en Middelburg. Kwaliteit en service zijn punten die hoog in het vaandel staan en uiteraard is de bediening perfect. U wordt geadviseerd door vakkundig opgeleid personeel dat u met raad en daad tex zijde staat. Omdat de gehele collectie op maat gepresenteerd wordt, is het ook mogelijk om lekker zelf door de collectie heen te neuzen om zodoende een keus te maken. Omdat het dus feest is, krijgt u van donderdag 7 september tot en met zaterdag 9 september bij aankoop van een paar dames- of herenschoenen een overheerlijke slagroomtaart kado. Ook de kinde ren zijn niet vergeten, bij aankoop van een paar kinderschoenen trak teert Arbell deze op een smuldoos van Queen's Burger met daarin een overheerlijke hamburger, frietjes en een coke! Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: dr. A. Mossel man, Hogenakker 8, Kruiningen. Tel. 01130-81233. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - .19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. STICHTING WERKGELEGENHEID ALLOCHTONEN ZEELAND Hulpverlening aan allochtonen op het gebied van wonen, werk, vrije tijd, etc. (tevens ook klussendienst voor part.). Dag. geopend. P. Krugerstraat 190, Vlissingen, tel. 01184-15011, fax 01184-11167. DIABETES INFORMATIE POST OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcentrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. KRAAMCENTRUM STICHTING HOMECARE ZEELAND. 01100-32924. het geleden bakkerij Opdorp Goes geopend. Reden om dit jubileum in gepaste stijl te vieren. De heer Kees Westdorp heeft samen met zijn patis- serie-team en verkoopmede werkers voor komende weken dan ook aantrekkelijke aanbie dingen op het programma staan. Ter gelegenheid van het 125- jarig bestaan heeft Van Opdorp' een speciaal bedrijven- en kan- toorgebak ontwikkeld. Bedrijven uit de regio Goes kunnen op voordelige wijze dit jubileumge- bak proeven. Het wordt boven dien in Goes en randgemeenten bezorgd. Tussen 4 september en 4 november zal Van Opdorp tevens een spaaractie houden. Bij iedere besteding van tien gul den ontvangt men een spaar punt. Wie er achttien heeft krijgt een gratis appeltaart. De kwali teit ervan is, zoals vanouds, ver zekerd. Want Van Opdorp is al vele jaren aangesloten bij het befaamde Patisseriecollege, dat binnen de Benelux probeert de kleuren Engels rose en bruinro de tinten afgewisseld door veel goudkleurige accenten in de vorm van fraaie versieringen van wanden, omlijstingen en andere messing ornamenten. Niet alleen het complete interieur werd vernieuwd, ook het front van het restaurant aan de Bieze- lingsestraat onderging een ingrij pende facelift, inclusief verplaat sing van de hoofdentree. Het restaurant heeft een gescheiden afhaal-afdeling gekregen. En ook die is met veel smaak inge richt: wit-marmerkleurige tegels, royaal van opzet en met een groot aantal comfortabele stoe len voor wie even op de bestel ling moet wachten. Wat het restaurant zelf betreft, dat is in de nieuwe opzet inge deeld in sfeervolle compartimen ten, makkelijk zittende zetels en er is plaats voor totaal een kleine 90 gasten, verdeeld over twee Kapelle heeft er een riante I nieuwe zaak I bij. Het gaat om Chinees Indisch Specia liteitenrestau rant Golden Palace. Het werd kort gele den met veel feestelijk ver toon geopend door loco-bur- gemeester G. de Maat, die het lint van de nieuwe zaak openknipte. Golden Palace is te vinden op het adres Bie- zelingsestraat 2, in hartje Kapelle dus, waar voorheen al vele jaren een ander Chinees restaurant was gevestigd. Het pand heeft een ingrijpende ver bouwing ondergaan en enkele honderden genodigden konden daar kennis van nemen tijdens een bijzonder geslaagde ope- ningsreceptie, welke over enkele avonden werd verdeeld. De nieuwe eigenaar van Golden Palace is de heer G.Y. Ji die voorheen al geruime tijd werk zaam was in het Chinees-lndisch restaurant Golden House bij Winkelcentrum de Bussel te Goes-Zuid. Het gaat om een gerenommeer de zaak, die momenteel wordt gedreven door mevr. Ji en een andere broer. Mevrouw Ji was nauw betrokken bij de opzet van de nieuwe zaak in Kapelle en dat is merkbaar aan de verfijnde inrichting van Golden Palace. Die naam is geen loze kreet, want in het interieur worden de Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. M.J. Kooiman, Van Hoogendorplaan 6, Goes. Tel. 01100-14450, van zater dag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.P. Keizer, Frans den Hollander- laan 29, Goes. Tel. 01100-16405. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. C.T. Miermans, Kloe- tingseweg 3, 's-Heer Abtskerke. Tel. 01103-2089 b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. A.J. de Wijs, Zeeburg 1, Yerseke. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.D. Elzinga, Spoorlaan 2, Krabbendijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J.A. de Jong, Biezelingsestraat 57, Kapelle, tel. 01102-41290. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Geldof/J. de Graaf, Korteweg 23, Driewegen. Tel. 01195-5275. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- Afscheidswoord bij crematie of 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk- begrafenis voor buitenkerkelijken, dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- Aanvragen via tel. 01180-14251 50908. - KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIÈNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK "DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u„ buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-137$. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491 b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 Zit A&tA&lk f Eén van de bekendste bak- I kers en patis- 1 seriezaken in - Zeeland is al vele jaren Van Opdorp aan de Korte Kerk straat te Goes. Dezer dagen is 125 jaar dat Van in werd CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIÊNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER" Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.). Met ingang van 4 september a.s. vertellen over de nieuwe vesti- heeft de Zeeuwse arbeidsmarkt ging: "Het is onze filosofie dat een uitzendorganisatie alleen haar taak goed kan verrichten als men zich midden tussen de mensen in het hart van de plaat selijke bedrijvigheid bevindt. Alleen dan kan er immers sprake er andermaal een nieuw uitzend buro bij. Het gaat om het buro Overflow, gevestigd aan de Piet Heinstraat 6 te Goes. Overigens gaat het om bekende gezichten die het uitzendburo in Goes heb ben geopend, te weten Jolanda zijn van een goed persoonlijk en Sandra (de Koeijer) die reeds een langjarige ervaring hebben op gebied van personele dienst verlening. Als slogan wordt gevoerd: "Voor een baan op elk nivo, kom naar uitzendburo Overflow". Jolanda en Sandra kracht, lasser, zijn afkomstig van een grote lan- technisch tekenaar of directiese- delijke uitzendorganisatie. Ze cretaresse. I .x..

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17