Provincie Zeeland Commissies c I LANGE VORSTSTRAAT 70 - GOES jjf IN NEPERLAND lor fil u l 7? W11MWI 51 IN BEROEP d Wh fa fa illï Hollywood 'ïr DE BEVELANDER 13 -4 Wt A x- 7 T A z W'i A 71 a T De statencommissie welzijn vergadert maandag 11 sep tember. De bijeenkomst begint om 09.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: informatie over de PABO van de Hogeschool Zee land, tussentijds verslag "Een zee van vrijheid”, overzicht bestedin gen welzijnsfonds, mededelingen IPO, herstructurering welzijn, nota ouderenzorg/plan bejaardenoor den 1997 - 2000 en het conve nant cultuur 1995 en 1996 tussen ministerie 0CW en zuid-Nederland. -) De statencommissie ruimtelij ke ordening vergadert woens dag 13 september, aanvang 09.30 uur. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: beslispuntennotitie streekplan Zeeland, uitleg lening 7 mln voor landinrichting, recla meborden langs wegen, project herstel natuur Westerschelde, ruil verkaveling Biervliet, streekplanuit- werking berging baggerspecie, studiemiddag voor bestuurders, oriëntatie plattelandsvernieuwing, notitie woningbouw 1995, reke ning provincie 1994, begrotings wijziging 1995, begroting 1996, meerjarenraming 1996 -1999 en begrotingswijziging 1996 Natuur en Recreatieschap De Grevelin- gen. dingskrediet W0V en het concept convenant decentralisatie verkeer en vervoer. De statencommissie voor eco nomie vergadert woensdag 13 september, aanvang 14.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: beslispuntennotitie streekplan Zeeland, subsidie Breed Overleg Deltawateren i.o., onderzoek 'Zoom-as raakt Zee land’, beantwoording vragen over Traco/Prolion, subsidie kwaliteits verbetering uien, subsidie Necker- man, achtergestelde lening pro ject reinigen baggerspecie (onder voorbehoud), uitvoeringsbesluiten Interreg II1994-1999 (onder voorbehoud) en nabespreking ver gadering havenschappen. De Provinciaal Planologische Commissie (PPC) voor Zeeland vergadert donderdag 14 sep tember, aanvang 10.00 uur. Er staan vier te bespreken onder werpen op de agenda: ruilverkave ling Biervliet, de intergemeentelij ke structuurvisie Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen, het ont- werp-streekplanafwijking W0V in samenhang met aanvullend MER en ontwerp-antwoordnota, en tot slot, het onderzoek Zoomas. Het ligt voor de hand Goeree- Overflakkee in te delen bij de provincie Zeeland stelt de staatssecretaris van binnen landse zaken, mevr. A.G.M. van de Vondervoort. Het agrarisch en recreatieve ei land past meer bij eilandenprovin cie Zeeland dan bij het verstede lijkte Zuid-Holland is de strekking van de motivatie bij het concept- voorontwerp van wet Goeree-Over flakkee dat tot 4 november ter in zage ligt in alle openbare bibliotheken in Zeeland en in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg. De besluitvorming over de bestuurlijke indeling van Goeree-Overflakkee komt lang zamerhand in de laatste fase. Tot 4 november is inspraak mogelijk. Daarna is het aan de staatssecretaris van binnenlandse zaken om een voorstel voor een wets ontwerp voor te leggen aan de Kamer. Goeree-Overflakkee telt 44.510 inwoners verdeeld over vier gemeenten: Goede- reede, 10.848; Dirksland, 7.609; Middelharnis, 16.269; Oosflakkee, 9.784 Sowieso Goeree-Overflakkee krijgt sowieso te maken met bestuurlijke veran deringen. Allerlei bestuurlijke ban den met het Rotterdamse worden verbroken en moeten met een an dere regio weer worden opge bouwd. Dat geldt onder meer de gemeenschappelijke regeling voor regionale brandweertaken, ambu lancevervoer en geneeskundige hulpverlening bij rampen en voor de politieregio. Het opbouwen van nieuwe bestuurlijke samenwer kingsverbanden is nodig omdat het provinciaal bestuur van Zuid- Holland vorig jaar heeft besloten dat Goeree-Overflakkee niet bij de nieuwe stadsprovincie Rotterdam zou gaan horen. Dit in tegenstel ling tot een eerder besluit in 1992 waarbij datzelfde provinciaal be stuur besloot het eiland bij Rijn mond te voegen. Maar van meet af aan heeft het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten in de discus sie over de stadsprovincie Rotter dam gesteld dat Goeree-Overflak kee niet thuishoort in die nieuwe provincie. Aan dit standpunt hebben de pro vinciale bestuurders van Zuid-Hol land zich vorig jaar geconfor meerd. Er moet nu dus iets gebeuren en de vraag rijst wat dan het beste is voor de gemeen ten en de bewoners van het ei land. Standpunten De gemeenteraden van Oostflak- kee en Goedereede hebben geko zen voor aansluiting bij Zeeland, die van Middelharnis en Dirksland zijn voor aansluiting bij Zuid-Hol land. Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland wil dat het eiland ge woon bij Zuid-Holland blijft en Zee land vindt dat Goeree-Overflakkee sociaal geografisch en bestuurlijk goed past bij de provincie Zee land. Dat vindt ook de staatssecre taris van binnenlandse zaken nu indeling bij Rotterdam niet meer tot de mogelijkheden hoort. De staatssecretaris vindt dat het eiland te ge ïsoleerd komt liggen van Zuid- Holland als de provinciewor- ding van Rotterdam en de Haaglanden eenmaal een feit is. Er ontstaat dan een langge rekt gebied zonder logische ruimtelijke en sociaal-econo- mische samenhang. Verder voert de staatssecretaris aan dat het karakter van het over wegend agrarische en recreatieve eiland beter past bij Zeeland dan bij Zuid-Holland-Zuid. Verdere besluitvorming Na de inspraakperiode die 4 no vember afloopt is het uiteindelijk aan het parlement de knoop defini tief door te hakken. De verwach ting is dat de staatssecretaris mikt op besluitvorming op het mo ment dat de Kamer zich ook zal uitspreken over het wetsvoorstel over de stadsprovincie Rotterdam. Immers, op het moment dat die provincie een feit wordt, moeten ook de bestuurlijke verbanden van uit Goeree-Overflakkee elders zijn ondergebracht. Het wetsvoorstel over Rotterdam ligt inmiddels bij de Kamer, van daar dat de verwachting gerecht vaardigd lijkt dat de definitieve be sluitvorming uiterlijk volgend jaar haar beslag zal krijgen. Bijvoorbeeld: noteer, terwijl je naar de film kijkt, achter elke scè ne om welk onderwerp het gaat. Of maak een film over Zeeland of over een zeeuws onderwerp.» De lesbrief hoort bij de film 'Zee- De hoorcommissie bestem mingsplannen houdt donder dag 14 september twee open bare zittingen. Om 14.00 uur gaat het om het be stemmingsplan Molenwerf II van de gemeente Mariekerke. Tegen het openstellen van een pad voor gemotoriseerd verkeer hebben bezwaarmakers bedenkingen met het oog op aantasting van rust, onveilige verkeerssituatie, scheur vorming van de woningen en waar devermindering van eigendom. Om 14.30 uur is de partiële her ziening van het buitengebied van de gemeente Zierikzee in het ge ding. Hiertegen is het Landbouw schap in het geweer gekomen om dat het vindt dat de agrarische sector te veel beperkingen krijgt opgelegd. Dat zou met name het gevolg zijn van het verbod be staande bedrijven om te schake len naar agrarische veredelingsbe- drijven. Zowel de bezwaarmakers als genodigd hun standpunt mon deling toe te lichten. De bijeenkomsten zijn in het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 De vergaderingen van de sta tencommissies zijn openbaar en beginnen met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan van de gelegenheid gebruik maken zijn of haar visie te ge ven over een van de onderwer pen die op de agenda staan. Voor het agendapunt 'beslispun tennotitie streekplan Zeeland' is er geen mogelijkheid meer in te spre ken. Over dit onderwerp hebben de statencommissies gezamenlijk 7 september een inspreekverga- dering gehouden. De bijeenkomst van de PPC is wel openbaar maar spreekrecht kent de commissie niet. Tenzij anders vermeld zijn de ver gaderingen in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda's van de commis sievergaderingen en de bijbe horende stukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. land bij hoog en bij laag'. De film laat volgens de samenstellers zien dat bijna alles wat in Zeeland ge beurt, te maken heeft met de lig ging aan zee en met het ritme vam eb en van vloed. Op die ma nier is de industrie en handel, his torie, onderwijs, ontspanning, wo nen en werken in beeld gebracht. De lesbrief is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. De film 'Zee land bij hoog en bij laag' (16mm of video) is gratis te lenen bij het informatiecentrum. 'Ticket to Hollywood' is de titel van een zojuist verschenen lesbrief. Hierin staat onder meer beschreven hoe in grote lijnen een film tot stand komt. Ook staan er enkele opdrach ten in. Woensdag 6 september 1995 AAZeten dat je meteen slaagt? Met de zekerheid van jarenlang plezier van je aankopen? ARBELL is dan je schoenenwinkel! A Wie wil kan zijn of haar me ning over de indeling van Goe- de gemeentebesturen zijn uit- ree-Overflakkkee tot 4 novem ber schriftelijk kenbaar maken bij de staatssecretaris van bin nenlandse zaken, postbus 20011, 2500 EA Den Haag. ARBELL, DE ANDERE SCHOENENWINKEL, is voor iedere stad een reden voor een feest. Het feest in Goes wordt extra speciaal. ARBELL Goes is de eerste ARBELL-vestiging in Nederland en de hon derdste in Europa!! Reden te over voor een extra feestelijke opening. Daarom op 7,8 en 9 september 1995 bij aankoop van een paar schoenen een overheerlijke taart* kado! En bij aan koop van een paar kinderschoenen een verrukkelijke smul doos** van Queens- burger! De statencommissie waters taat en verkeer vergadert maandag 11 september, aan vang 14.00 uur, op het adres Groenewoud 1 in Middelburg. De volgende onderwerpen staan op de agenda: vervoersoverzicht PSD over juli 1995, beslispunten notitie streekplan Zeeland, over zicht aan- en verkopen eerste helft 1995, demonstratieproject duur zame verkeersveiligheid in west Zeeuwsch-Vlaanderen, decentrali satie subsidies onderhoud hoofd waterkeringen en muskusratten bestrijding, aanvulling voorberei- Abdij Nieuws JU Goeree-Overflakkee c l X 01 7 7 Ml i 1 taart per klant Zolang de voorraad strekt 1 smuldoos per kinderldant Zolang de voorraad strekt Omgeving Goedereede ARBELL staat voor een eigen tijdse kollektie dames, heren en kinderschoenen; staat voor een grote keus kwali- teitsschoeisel in ieders smaak of stijl. Bij ARBELL kun je rustig rondkijken, je wordt vakkun dig geholpen en je krijgt een prima service. Bij ARBELL kopen is prettig kopen. Let op onze verrassende openingsacties! f 1 OP 7 SEPTEMBER OPENT ARBELL, DE ANDERE SCHOENENWINKEL/' EN DAT MOET GEVIERD WORDEN I BURGER - j Z. f y'-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13