't Papegaaitje is al zo nauw 1 1 LET OP! Nog t/m a.s. zaterdag een winkel vol DEMO MODELLEN, OCCASIONS en EINDE SERIE NAAIMACHINES VOOR STUNTPRIJZEN (zie advertentie in ‘de Bevelander’van vorige week 30 aug.) I I 059 199 Hl Papegaaistraat 4, Goes, tel. 01100-14187 ÏWI O89I049 M C'EST LA VIE sl E 98 ioMi VAN GILS I DftQGIST^.^1 o BIJ DIRX ALTIJD ALLES VOOR DELAAGSTE PRIJZEN! J vm] ANDREtON 5HAMPO ft i 4 S «b 69 b x ALLE BEKENDE MERKEN ONGEKEND GOEDKOOP VOLQLEXTRA VERRASS'NGSKOOPJES 98 Sw I HUI 4 NE f r> DOVE ELDERS, cDove FA DEOROLLER Wil I JWBËER^r^s°ï0UsTSNEN DEALER I Os kodak Onze magazijnen puilen uit van de zo-goed-als-nieuwe naaimachines einde serie en diverse demo-modellen. Daarom STUNTEN wij van donderdag 31 augustus t/m zaterdag 9 september IN ALLE PRIJSKLASSEN REVLON NAGEL LAK DOUCHE JUNIOR GELLAC POMPSPRAY EN NAVULLING CHARM LUCHTVERFRISSER BUS 300 ML DEXTRO ENERGY KLEENEX PLygHE beer/ Gemeente Noord-Beveland 41 INFORMATIERUBRIEK OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN FLACON 200 ML 300 ML i kleuter bouwstenen BALLERINA DOEKJES ZOEK UIT: ZACHT SCHOON K VASELINE INTENSIVE CARE FLACON 300 ML FLACON 50 ML DOOS 90 STUKS k. Kodacolor V? NIEUW! j Ml HAAR-HAsneaEsl F0t0RÓLLÊtje$ GOES (zuid): Beukenhof 14 (winkelcentrum De Bussel-bij Jan G DE BEVELANDER Woensdag 6 september 1995 12 c 1 i ELDERS bouwplannen M L elders i DOEKJE? FLACON 50 ML HERZIENING DECORATIESTELSEL HUISHOUDT'^' STUKS VOORBEREIDINGSBESLUITEN DIVERSE SMAKEN ULTRA TISSUES lb I' nkt Vaseline Intel DUS MAKEN WIJ RUIMTE! ■M" langer luchtig t-.®a 2?89 Kortgene, 6 september 1995. :S ƒ298 S'- 36- '95 ;fp(/G4TioMi; ■3 ~fxfsh oase Jjjl c snaro adssito töBtJn alUTu-oo o «kdj, .u-na4U«« cüBiarrensuia^ Bouwvergunningen bouw voetgangersviaduct Veersedam te Kamperlamd I I I AFTER SHAVE IN DIVERSE FRAAIE KLEUREN POMP- FLACON OF NAVULLING Riolering en herinrichting Oost-Havenstraat en 2e fase Havelaarstraat te Colijnsplaat De herinrichtingsplannen zijn ten gevolge van het overleg met de bevolking op 10 juli j.l. aangepast. De gewijzigde tekeningen hangen gedurende twee weken voor iedereen ter inzage in de etalage van de SRV-winkel (tevens postagentschap), Kruisstraat 26 te Colijnsplaat. Ingediende meldingen bouw tuinhuisje Bemhardstraat 17a te Kortgene. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mw. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. Kortgene, 6 september 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, De secreatris, mr. F.G.A.G. Weijmans De burgemeester, M.L. Everaers Kortgene, 6 september 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers M.L. Everaers Burgemeester van de gemeente Noord-Beveland. keuze uit diverse SOORTEN Net als elk jaar zullen ter gelegenheid van Koninginnedag in 1996 koninklijke onder scheidingen worden uitgereikt. Maar vanaf heden gaat dat anders dan tot nu toe. Dit is het gevolg van de aanvaarding door het parlement van een herziening van het decora tiestelsel. vet haak EXTRA STRENGTH CREAM SHOWER wcnznacu jcuauni ka tl I I VOOR ALLE SCHOONMAAK KLUSJES 199 MET GLYCERINE EN AMANDELMELK Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland brengen ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijk Ordening ter kennis, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 augustus 1995 heeft verklaard c.q. bepaald dat, I. a. een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan ”2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat”, vastgesteld d.d. 26 augustus 1991 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Zeeland d.d. 11 februari 1992, nr. 921247.72, voor het per ceel Satumuslaan 29 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sec tie R, nummer 529, zoals dat nader is aangeduid op de bij dit besluit behorende teke ning; b. een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan ’’Bebouwde Kom Colijnsplaat”, vastgesteld d.d. 13 maart 1984 en gedeeltelijk goedgekeurd door gede puteerde staten van Zeeland d.d. 28 mei 1985, voor het perceel Oost-Zeedijk 2 (hoek Oost-Havenstraat/Oost-Zeedijk) te Colijnsplaat, kadastraal bekend gemeente Kortgene, sectie H, nummers 1030 en 1032, zoals dat nader is aangeduid op de bij dit besluit behorende tekening; II deze besluiten één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 7 september 1995, in werking treden. Genoemde besluiten liggen met de daarbij behorende tekeningen, met ingang van don derdag 7 september 1995, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. De uiterste datum waarop de voorstellingen, die tegen de algemene decoratiegelegen- heid 1996 worden ingediend, bij het Kapittel voor de civiele orden moeten zijn is 15 november 1995. In verband hiermee zal ik graag de voorstellen vóór 1 oktober van u ontvangen. MAAKT de HUID WEER 1 ZACHT EN I SOEPEL GEEFT DIREKT WEER ENERGIE KEUZE UIT DIVERSE SOORTEN THEO EN ANJA HEMELAAR MET SUPER- DRY- LOTION iANP I .TCK< 1 Informatie over de mogelijkheden om iemand voor een koninklijke onderscheiding voor te stellen en de wijze waarop dit kan worden gedaan, wordt gegeven door mevrouw R. Eshuis-Wolfs, secretaresse van de burgemeester. Het is belangrijk dat voordat een deco- ratievoorstel wordt ingediend, met de burgemeester wordt overlegd. 04?8 De belangrijkste verandering betreft de criteria die zullen worden gehanteerd. Meer dan vroeger ligt de nadruk op de bijzondere verdiensten van de voor een onderscheiding voorgestelde persoon. Daarbij telt hetgeen de betrokkene in een bepaalde functie heeft gedaan, alleen nog maar als aanvullend element mee. Verder is het de bedoeling dat een betere spreiding van onderscheidingen over alle bevolkingsgroepen wordt bereikt. Een andere wijziging betreft de eremedailles in de Orde van Oranje-Nassau. Deze zul len vanaf Koninginnedag 1996 niet meer worden uitgereikt. Nieuw is de ridderlijke graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bouw tuinhuisje Bemhardstraat 17a te Kortgene De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer J. Welleman te Kortgene voor de bouw van een tuinhuisje bij het pand Bemhardstraat 17a te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108-1553) DiRX langer luchtig UCU7S UIT DIVERSE SOORTEN i j I I 100 ASA 24 OPNAMES NU IÖSAMEN 4 -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 12