32 C Bijna elk dorp had vroeger zijn kasteel: 0.39 Ekkehart Saretz speelt orgel in Kerk Goes aagusW* Seminar Internet bij Kamer van Koophandel Open school voor ouderen in Goes, Kapelle, Yerseke S KLEURENFOTO'S TIDE GRAND THEATER GOES 01100-15165 weekblad voor zuid- en noord beveland I - VERSCHOORE Deze week: Woensdag 23 augustus 1995 - 47e jaargang no. 34 (Van een onzer redacteuren) BEL:OI IOO- 2OI76//OI 180-38370 START LESSEN VANAF 1 SEPTEMBER GOES - MIDDELBURG - ZIERIKZEE - MIDDELHARNIS NOORD- EN ZUID-BEVELAND -- Overal in Europa wer den ze gebouwd in de middeleeuwen: de kastelen en kas teeltjes van de adellijke mensen. De 'speeltjes' van de rij ken. Laat u verrassen FILMPROGRAMMA VANAF 24 T/M 30 AUGUSTUS Bergen en kastelen Attentie! De eerste 100 bezoekers aan de kassa voor Free Willy krijgen gratis een Free Willy beker! Een maquette van het kasteeltje 'Bruelis' in kapelle, in zijn 17e-eeuwse vorm. Het kasteeltje ontstond ook uit een een voudige stenen woontoren. Later werden hieromheen steeds meer vertrekken bijgebouwd. Door de eeuwen heen werd het steeds gemoderniseerd, maar het bleef bescheiden van omvang. Het werd ondermeer bewoond door de geslachten Van Bruelis, Van Maalstede-van Bruelis, Van Cats, Van Huffel en Van Citters. Het bouwwerk werd aan het begin van de vori ge eeuw afgebroken. De foto toont een maquette die ook op de expositie in het museum is te zien. De maquette is gemaakt door de heer P. Lindhout. Koffieconcert Zonnebloem 06-9363! Zowat elk dorp Buitenhuizen Deze week collecte van de Miva VOOR ELKE PRIJS iH VERSCHOORE IN ELKE KLASSE l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: O.W IM De speeltjes van de rijken Borsele DAn^cHOOL janviER DENSE RUNS BEEF N 6 E R O Hollywood P.c«ur»» Ze verschenen uiteindelijk ook in Noord- en Zuid-Beveland. Maar helaas....vrijwel geen enkele is nog terug te vinden. Op de plaat selijke plattegronden resteren slechts namen, die verwijzen naar een stuk middeleeuwse his torie, waarvan geen tastbare bewijzen meer zichtbaar zijn. baar aanwezig. We daar later op terug. Al deze wijsheden over de kas- teelberg (motte) en het kasteel was ongeveer in de twaalfde eeuw (1100-1200). Vervolgens ondernam ook de kleine land adel, vooral ook in Zeeland, der gelijke bouwprojecten. Dat was in de periode 1250-1325. Na het laatstgenoemde jaar is er vrijwel geen enkele verdedi gingstoren meer bijgebouwd. Het was toen kennelijk uit de mode. Het stond wel stoer, zo'n stenen toren op een berg met een gracht eromheen, maar dan zijn gegarandeerd méér kastelen dan u ooit gedacht hebt. meeste kastelen is ook een luchtfoto 'geplaatst', waarop de exacte lokatie van het kas teel met een rode stip is aan gegeven. Tijdens ons bezoek aan de expo waren er inwoners van Yerseke die nooit hebben geweten, waar precies het 13e-eeuws kasteeltje stond dat in 1926 al werd gevon den door de vasthoudendheid van de plaatselijke historicus G.D. van Oosten. Dat wil zeg gen: niet het kasteeltje werd gevonden, maar delen van de fundamenten. Dat gold ook voor die inwoners van 's-Heer Arendskerke die in De expositie werd samengesteld door Dirk van der Linden, educa tief medewerker van het muse um. De begeleidende teksten werden geschreven door muse umdirecteur Frank de Klerk. en daar tot hun verbazing vast stelden, dat ze nooit exact heb ben geweten, waar het kasteeltje van het geslacht Van Schenge heeft gestaan. Op de tentoon- maals: er is voor iedereen van Noord- en Zuid-Beveland veel interessants op te steken over de historie van zijn of haar dorp. Maarten in de Groe, Kloetinge, Berg van Troje (Borssele), Cou- dorpe (Driewegen), Ellewouts- dijk, Nisse,'s-Heer Abtskerke, Duivelsberg (Kapelle), Sinouts- kerke, Baarsdorp. Velen noemen de kasteelbergen ook 'vliedber gen', naar een andere veronder stelde functie. 20.00 u. 21.30 u. 21.30 u. 21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Wél werden, in de eeuwen na 1325, veel van die torens 'uit gebouwd' tot complete kaste len, met een gracht eromheen: de z.g. waterburchten. Een deel van die bouwwerken ging verloren door overstromingen in de 15e en 16e eeuw (onder meer de ruïneuze vloeden van 1530 en 1532). Vrijdag19.00 u. Zaterdag 14.00-19.00 u. Zondag.. 14.00-19.00 u. Woensdag14.00 u. (Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur, zaterdag 13-16 uur. De kastelen expositie duurt tot en met 16 september a.s.). Van de vele tientallen kasteel bergen die door de lagere land adel (de ambachtsheren) in onze regio werden opgeworpen, zijn er op Zuid-Beveland nog twaalf bewaard gebleven. Op Noord- Beveland geen enkele. Het gaat om de kasteelbergen van: Wemeldinge, In de Groe, Sint Alleen bij Oud-Sabbinge staat nog het z.g. Hooge Huys, een restant van het 13e-eeuwse kas teel dat er ooit in volle glorie stond. Als de toenmalige gemeente Wolphaartsdijk niet krachtdadig had ingegrepen toen het gebouw in verval raakte, had het Hooge Huys niet meer bestaan. Nu is het prachtig gerestaureerd, 't Is een juweeltje! Hoewel van de kastelen zelf wei nig meer is overgebleven, is nog wei een aantal bergen bewaard gebleven, waarop die kastelen destijds gebouwd werden. Het gaat om de z.g. kasteelbergen, op zijn Frans genoemd de 'cha teaus a motte' (kastelen op berg). Van die bergjes zijn er in het Zuidbevelandse landschap nog minstensj2 duidelijk zicht- Kleine landadel Aanvankelijk was het bouwen van dergelijke verdedigbare wer ken uitsluitend voorbehouden aan de vorsten. Daarna, na het verminderen van het koninklijk gezag, hielden de hertogen en (slot) zijn te zien en te lezen op de graven zich ermee bezig. Dat een interessante expositie in het Museum van Noord- en Zuid- Beveland aan de Singelstraat in Goes. Daar wordt onder de titel 'Van mot tot slot' een overzicht gegeven van alle kastelen die er in onze regio ooit hebben gestaan. Bezoek de tentoonstel ling en laat u verrassen, want het moet er natuurlijk wél een vijand zijn lies (van katholieken huize) ver trokken naar andere streken,- toen de Reformatie veld won. Vaak werden hun bezittingen in de nieuwe Republiek verbeurd verklaard en verkocht. En als dure adellijke woningen eenmaal in verval raken, zijn ze niet meer te redden. Want wie zal het onderhoud betalen Zonnebloemafdeling organiseert zaterdagmiddag 9 september een gratis koffiecon cert in De Stenge te Heinken- zand. De middag begint om 14.30 uur en is tot stand geko men -in samenwerking met de fanfare Euterpe. Eenieder die De Zonnebloem een warm hart toe draagt is welkom. Het thema van de Zonnebloemdag is dit jaar: "Contacten die helpen". BIFFBELBIOS Nucoorm.«KJm*iiiw Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Aan de hand van teksten, prenten, foto’s, plattegronden, opmetingstekeningen en maquettes wordt van elk Noord- en Zuidbevelands kas teel aangegeven, hoe het eruit moeten hebben gezien. Bij de Op de expositie in het Museum wordt duidelijk, dat de kastelen die (globaal) tussen 1250-1325 in onze omgeving werden gebouwd, niet 'uit de lucht kwa men vallen'. Ze waren een uit vloeisel van een mode die - Europawijd- al in de elfde eeuw begon. Immers, al vóór 1100 ‘raakte het bouwen van een ver dedigbare toren op een kunst matige heuvel flink in zwang in een gebied dat zich uitstrekte van Ierland tot Hongarije en van Denemarken tot Zuid-ltalië. In heel Europa dus. In de komende weken begint de Open School voor ouderen weer met haar bijeenkomsten. Er zijn Open Schoolgroepen in Goes, Kapelle en Yerseke. De Open School komt wekelijks bij elkaar gedurende een heel schooljaar. De groepen hopen dat zich weer mensen zullen aanmelden want er zijn nog plaatsen vrij. Alleen de groep in Yerseke is vol. De Open School kent een vast programma dat uit twee hoofdeiementen bestaat. Ten eerste is dat de behandeling van belangrijke, vaak actuele onderwerpen die de groep in onderling overleg kiest. Bij de behandeling van die onderwer pen zijn de deelnemers zelf actief betrokken. Ieders persoon lijke levenservaring is een bron van kennis en wijsheid, die op deze manier goed benut wordt. Taal is het tweede onderdeel van Op het Marcussen-orgel van de Grote of Maria Magdalenakerk concerteert op zaterdag 26 aug. a.s. de Duitse organist Ekkehard Saretz. Saretz is cantor-organist van de Stadtkirche St.-Marien in Torgau (Sachsen) en geeft der halve leiding aan de langst bestaande Lutherse Cantorij van Duitsland. Zijn muziekopleiding ontving hij aan de Kerkmuziekschool van Halle, de geboorteplaats van Handel. Voorts volgde hij mees- tercursussen bij o.a. Guy Bovet en Daniel Roth. Ekkehard Saretz heeft een aantrekkelijk en afwis selend programma samenge steld uit werken van Bach (de 'grote e-moll', Felix Mendelssohn (de geliefde zesde Sonate over het 'Gebed des Heren') Alexan dre Guilmant (die niet zo beken de maar zeer fraaie Derde Sona te) en tot slot de Premier Sonate van Felix Borowski, een uit Polen afkomstige Amerikaanse compo- De kastelen/kasteeltjes die in de museumexpositie behandeld worden, zijn die van: Waarde, Na 1550 deed een compleet nieuw kasteeltype zijn intrede. De militaire functie stond hier minder centraal. Het kasteel werd méér een buitenhuis, een soort chique tweede woning, met veelal prachtige tuinen erbij: Gis- tellis (Kapelle), Voorhoute (Kruiningen) en Watervliet (Hein- kenszand). Maar ook adellijke families blij ven menselijke drama's niet bespaard. In de loop der volgen de eeuwen stierven sommige families uit bij gebrek aan man nelijke nazaten. Sommige fami- deelnemers organiseert. Te den ken valt aan korte cursussen, lezingen en excursies. Wie belangstelling heeft krijgt de gelegenheid om de eerste weken vrijblijvend mee te doen, daarna kan men zich definitief als deelnemer aanmelden of stoppen. De kosten voor deelname bedra gen 100,00 voor een heel jaar. leder van 55 jaar en ouder is wel kom maar het programma is wel afgestemd op mensen die vroe ger geen of hooguit enkele jaren voortgezet onderwijs hebben gevolgd. Belangstellenden worden ver zocht vooraf contact op te nemen met het Oosterschelde College in Goes. Er is een gratis brochure beschikbaar. Het adres van het O.C. is: Postbus 2102, 4460 MC in Goes. Telefoon: 01100-31170. ^^seunwp bezoek kwamen meeste kasteeltjes, die Noord- en Zuid-Beveland in het verle den Ze werden allemaal in de periode 1250-1325 gebouwd, aanvankelijk (veelal) als houten verdedigingstoren, waaromheen een houten palissade stond. Aan de voet van de kasteelberg stonden de huizen, waar men in vredige tijden stelling'wordt het met een'(ietwat woonde. Ook deze woon- en werkgebouwen waren vaak verouderde) luchtfoto en een omringd door een gracht. Vermoedelijk werden de Noord- en rode stip duidelijk gemaakt. Nog- Zuidbevelandse torens en huizen direct al in baksteen gebouwd. nist die door zijn omzwervingen met veel culturen in aanraking kwam en gepaste nieuwsgierig heid derhalve op z'n plaats lijkt. Het concert begint om 20.00 uur. Toegang ƒ7,50, CJP en 65+ 6,-. Kinderen 3,-. Kats, Kortgene, Coiijnsplaat, Oud-Sabbinge, 's-Heer Arends kerke, Kruiningen, 's-Heer Hen- drikskinderen, Heinkenszand, Goes, Nisse (3x), Kapelle (4x), Baarland-Hellenburg, Baarsdorp en Borssele. Deze week wordt bij de r.k. ker ken de jaarlijkse Miva-collecte gehouden. De collecte is zater dag 26 en zondag 27 augustus a.s. Al 60 jaar lang is Miva actief bij het oplossen van vervoers- en transportproblemen in de derde wereld. Waren het in de beginja ren voornamelijk Nederlandse missionarissen die werden geholpen, vandaag de dag zijn het ook honderden medewerkers van kerken en daaraan verwante ontwikkelingsorganisaties die op onze steun kunnen rekenen. Veel pionierswerk werd en wordt gedaan op het gebied van gezondheidswerk en onderwijs, van armoedebestrijding en soci aal werk, van evangelisatie en vorming. Vaak zijn het paters, zusters, broeders en vele vrijwil ligers die aan deze ontwikkeling vorm geven. Zij staan niet in de 'spotlights', maar werken in de schaduw van het nieuws. Hun, dikwijls langdurige, aanwezig heid zorgt haast ongemerkt voor verbetering van de leefsituatie van duizenden. Zoals bijvoor beeld father Tony Barros in India die melaatsen verzorgt en bege leidt en hun kansen biedt op terugkeer in de samenleving. Of zuster Maria Scholte in Bolivia die in haar crèches kinderen opvangt die anders hun heil zou den zoeken op straat, Pater Jan ter Meer in de Filippijnen die naast zijn pastoraal werk samen met de boeren een bloeiende coöperatie tot stand bracht. Of Lily Kareo in Uganda die door cursussen vrouwen bewust maakt van hun eigenwaarde en daarmee baanbrekend werk doet voor de emancipatie. Alle maal voorbeelden van activitei ten die door hedendaagse mis sionarissen worden gedaan. aan de hand van praktijkvoor beelden door specialisten behandeld. Wanneer u wilt weten welke mogelijkheden Internet voor u te bieden heeft, meldt u zich dan vóór 4 septem ber a.s. aan voor één van deze seminars! De seminars over Internet worden gehouden op 18 en/of 19 september in Hotel Arion te Vlissingen en op 14 sep tember bij de Kamer van Koop handel in Terneuzen. Aanvang 19.15 uur. Voor inlichtingen en aanmelding kunt u contact opnemen met coördinatrice mevr. Adri Kievit, tel. 01180-73540 voor Kamer Middelburg en met mevr. Jac queline Begheijn van Kamer Ter neuzen, tel. 01150-12952. De elektronische snelweg, Inter net... De laatste tijd duiken deze termen overal op. Uw mogelijk heden om door middel van auto matisering toegang te krijgen tot informatie nemen snel toe! De Kamer van Koophandel biedt u de gelegenheid met deze zaken nader kennis te maken. De Kamer van Koophandel orga niseert in samenwerking met Zeelandnet diverse seminars over Internet. U wordt uitgebreid geïnformeerd over de mogelijk heden en zakelijke toepassingen van Internet: een wereldwijd computernetwerk. Tevens krijgt u een demonstratie van de meest elementaire zaken, zoals Elektronic-mail, \N\N\N en FTP. Deze worden de Open School. Het gaat dan niet om taalles zoals veel oude ren die van vroeger kennen met ontleden en grammatica, maar het gaat ook hier weer om de dagelijkse praktijk. Het lezen van de zogenaamde kleine lettertjes, het voeren van een gesprek, het schrijven van een brief of het samen bespre ken of maken van een gedicht zijn voorbeelden van wat er alle maal kan. In alle Open School groepen is taal een favoriet onderdeel. Verder is de sfeer in de groep vriendschappelijk en aangenaam. Contacten zijn in de Open School belangrijk dus wordt er ook een sfeer geschapen waarin die goed gedijen. Wie eenmaal meedoet aan de Open School kan ook meedoen aan de vele extra's die het Oos terschelde College voor haar Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 De redactie van een streek- krant wordt geacht, een rede lijke heemkundige kennis te hebben van de eigen regio. Maar ook wij konden ons nog laten verrassen: van enkele kastelen hebben we niet gewe ten, dat ze ooit in het Noord- of Zuidbevelandse landschap hebben gestaan. Kleurenfoto's 4^ Rb vanaf Vel9 fotoI Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) in De Bevelander uitvoerig aandacht voor Kapelse Dag die traditiegetrouw de laatste zaterdag van augustus wordt gehouden. Het gaat om de vijftiende editie, een lustrum dus. Ook aandacht voor de Goese Nachtmarkt en aangezien we ook deze week nog zomerse vooruitzichten hebben, zullen ongetwijfeld 's avonds velen naar Goes gaan om er wat ver koeling te vinden op de terrassen en aan de kramen van stil- Ie "kramers" en standwerkers. Verder komend weekeinde watersportfeest in Ellewoutsdijk. Willy is terug met een nieuw en spannend avontuur. Alleen deze keer neemt hij zijn hele familie mee als hij op zoek gaat naar zijn beste vriend.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1