.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. Geslaagd feest in Hoedekenskerke Intercultureel festival Expositie 50 jaar ZVU Méérmarkt Geuze Beach Beeldschermbril-actie van Pearle Opticiens Nieuwe Nivon-uitgave over Zeeuwse Delta Cursussen Engels in Goes Hoewel de grenzen binnen de Europese Gemeenschap zijn verdwenen, zullen de talen bin nen de diverse landen altijd blij ven bestaan. Dit blijft een pro bleem als u op vakantie gaat, tenzij u daar iets aan gaat doen. Binnenkort starten er in uw woonplaats cursussen Engels. Voor het zeventiende achtereen volgende jaar worden de cursus sen georganiseerd door het Insti tuut AVO. Er is een cursus voor de absolute beginners, waarvoor geen enkele vooropleiding nood zakelijk is en een cursus voor mensen met enige voorkennis. Men gaat er op de cursussen van uit dat de mondelinge taal veruit het meest wordt gebruikt. Aan het spreken en verstaan wordt daarom veel aandacht besteed. De sfeer tijdens de les sen is door de grote verschei- op Grote Markt te Goes DE LAATSTE zn JOU IIVII NG S W E E Ki TOTAAL UITONTDAK OPGERUIMDE PRIJZEN! DE LAATSTE KOOPJES VOOR BIJZONDER Het Reisvaerdig Beveland had zomers weekeinde Kermis weer terug naar de Grote Markt in Goes Terre des Hommes Goes start nieuwe seizoen Volleybaltoernooi Zaterdag 12 aug. te Wemeldinge IwlMlWf Ml Middeleeuwse fakkeloptocht tijdens Mosseldag Yerseke elke portemonnee 'Land van Overkanten' 4 CURSUS CAFÉBEDRIJF f 295,- JACOBS MEUBELPLEIN ROOSENDAAL Stichting Horeca Onderwijs Met o.a. werving vrijwilligers DE BEVELANDER Woensdag 9 augustus 1995 7 bheeAnieaaiJ Tbpform iedere voor voor Y Bezoek onze koopjeshal: klassieke en moderne bankstellen, eethoeken, kasten en lampen voor weggeefprijzen. Fietstocht international «ethoek Serpa in kersen direkt uit voorraad leverbaar. Keuze uit ënS®^ in leder ta| lO of 90 x 200 LÜMH-tt! seniorenbed ptok" van smaak, Postbus 1161, Breda'S* 076-710078 4 ƒ1 meubelen De cursus is zowel mondeling als schriftelijk te volgen. INTERIEUR WAARBORG artiesten die een graantje mee pikten van de vrijgevigheid van bestaan van de zijde van de kerkelijke en burgerlijke autori- variété. Dit aanbod wordt in de regel gecompleteerd door georganiseerde, veelal traditionele feestelijkhe den zoals optochten, volksspe len, jaarmarkten en danspar- OOK CURSUS RESTAURANTBEDRIJF EN HORECA ONDERNEMERS VAARDIGHEDEN zelf konden de bezoekers het museumwinkeltje bezoeken, de kerktoren kon worden beklom men en wie niet op de fiets of per auto naar Hoedekenskerke wilde gaan, kon vanuit Goes extra rit ten met de stoomtram maken. De weersomstandigheden hiel- foto's gemaakt die op de ten toonstelling te zien zullen zijn. Elk adres vertegenwoordigt een stukje ZVU-geschiedenis. Aan de verschillende adressen zullen dan ook de daarmee verbonden gebeurtenissen worden gekop peld. Op 24 panelen zullen daar naast kleine stukjes tekst worden afgewisseld met historisch en recent visueel materiaal, om een sfeertekening van de cursussen te geven. Tevens zal cursusma teriaal in verscheidene vitrines worden ondergebracht. De offi ciële opening zal op 21 augustus a.s. plaatsvinden. Hierbij zal het jubileumboekje '50 jaar ZVU' worden gepresenteerd. Enkele sprekers zullen de geschiedenis van de ZVU vanuit hun eigen invalshoek nader belichten en daarna zal de heer G. de Kok, Gedeputeerde Provincie Zee land, de openingshandeling ver richten. Het geh^e jubileumjaar zal, op provinciaal en regionaal niveau, aan dit feestelijke feit ruim aandacht worden besteed. In het ZVU-programmaboekje 1995- 1996 vindt u hierover nadere informatie. Op zaterdag 12 augustus a.s. organiseert Toerclub Walcheren een fietstocht rond de Wester- schelde. De afstanden van deze tocht zijn 125 of 220 km. De start en aankomst in café Dorpszicht, Dorpsplein 6 te Koudekerke. Er kan worden ingeschreven vanaf 8.00-9.00 uur. Binnenkort start de cursus Cafébedrijf o.a. in: Middelburg, Vlissingen, Goes, Témeuzen, Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Oosterhout. Deze cursus bestaat uit 10 wekelijkse lessen en kost in totaal f 295,-. Men kan zich nog aanmelden. Lagere school als vooropleiding is voldoende. Het examen is op 3 januari. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hoby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd de gedachte om ooit nog eens ‘n eigen bedrijfjje) te beginnen. Er is thans een groot tekort aan vakbekwaam Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia’s, vrijblijvend wijnproeven etc. Ook gaat men gezamenlijk naar een Brouwerij. Met het Diploma kan men een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine etc. exploiteren. Slechts een half uurtje rijden vanaf Goes. A58 richting Breda, afslag Roosendaal-Oosf, schuin l.o. McDonalds/McDrive. denheid in leeftijd van de cursis ten ongedwongen en daardoor wordt de bij volwassenen vaak aanwezige spreekangst over wonnen. De cursus duurt 24 avonden van een uur en wordt voorafgegaan door een introduk- tieavond. Op deze avond .wordt bekeken op welk niveau de cur sus wordt gestart en waar'de cursisten het meeste behoefte aan hebben. U bepaalt dus zelf mede de inhoud van de cursus. Er is geen examen aan de cur sus verbonden. Wel bestaat de mogelijkheid aan het eind van de cursus een certificaat uitgereikt te krijgen. De cursussen worden gegeven in de Westerkerk, Westwal 4 te Goes. Voor alle informatie over bovenstaande cursussen kunt u bellen met mevr. I. Kuipers, tel: 05910 - 32222. Pearle Opticiens, met onder meer een vestiging te Goes, heeft een actie opgestart wa^r met name Internetters plezier van kunnen hebben. Last van vermoeide, brandende of geïrri teerde ogen na een tijdje werken achter het beeldscherm? Voor gebruikers van Internet is de oplossing nabij. Als zij intikken http://pearle.riv.nl kunnen zij - met korting - een beeldscherm- bril van Pearle aanschaffen. Eén miljoen Nederlanders werkt met beeldschermen. Voor de ogen is dat nogal inspannend: voortdurend moe ten zij focussen van toetsenbord naar beeldscherm, naar leesma teriaal en terug. Dat vergt veel aanpassing en mensen met (of zonder) oogcorrectie kunnen daardoor klachten krijgen als vermoeide, branderige ogen, hoofdpijn of zelfs nekpijn. Een beeldschermbril (ook wel: com puterbui) is de oplossing. Zo'n bril wordt speciaal aangemeten voor één bepaalde persoon, Goes draagt hieraan een steen tje bij door fondsen te werven voor één van de projecten en door het vergroten van de naamsbekendheid van Terre des Hommes. Dit doet de werkgroep d.m.v. verkoop van artikelen, waarvan een gedeelte zelfge maakt is, het houden van lezin gen en wat er verder maar bedacht kan worden. Hebt u een hart voor het kind in nood en wilt u zich hiervoor inzetten, neem dan contact op met: Marianne Westra, tel. 01100 - 33881 of Ineke Elenbaas, tel. 01100 - 13869. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Zeeuw se Volksuniversiteit is 'in de periode van 21 augustus t/m 30 september in de Zeeuwse Biblio- werkzaam is, te zien zal zijn. De ZVU wil de bevolking ook nu (hernieuwd) kennis laten maken met volwasseneneducatie in de breedste zin en een overzicht geven van de ontwikkeling, die de cultuurvoorziening en cultuur spreiding door haar toedoen in Zeeland de afgelopen 50 jaar heeft doorgemaakt. Daarnaast wil de ZVU inzicht geven in de structuur van de vrijwilligersorga nisatie en de onderverdeling in regionale werkgroepen in Zee land. Tenslotte wil zij een indruk geven van het kwalitatieve ge halte van het cursusaanbod. De ZVU was in deze vijftig jaar op Volgende week donderdag, vrij dag en zaterdag (17, 18 en 19 augustus) wordt in Goes op de Grote Markt een manifestatie gehouden onder de titel "Inter Cultureel". Drie dagen lang is er een podium met dans en muziek en treft men in het centrum van Goes culinaire stands en import- artikelen uit alle windstreken. Inter Cultureel is donderdags en vrijdags geopend van 12.00 - 24.00 uur en op zaterdag van 09.00 - 24.00 uur. De organisatie vertelt over Inter Cultureel: "Het doel is veelzijdig: het afwijzen van opkomend racisme, verschil lende culturen en nationaliteiten dichter bij elkaar te brengen en groot deel van de feestelijkheden zich afspeelde. Daar was o.a. een braderie, er was een feest tent met live-optredens en het heropende café-cafetaria De Steiger zorgde voor de nodige verfrissingen aan de oever van de Westerschelde. In het dorp Deze week vrijdag (11 augus tus) begint in Goes de jaarlijkse zomerkermis. Voor het eerst na lange tijd is de kermis terug naar hartje Goes, naar de Gro te Markt. Een locatie, waar vol gens velen, de kermis van oudsher ook eigenlijk thuis hoort. De Goese kermis duurt tot en met 16 augustus a.s. Op de slotdag, woensdag, wordt de kermis om 22.00 uur afge sloten met een vuurwerk. Ver der is er maandag 14 augustus a.s een speciale middag voor gehandicapten. Kermis is al eeuwenlang een volksfeest voor jong en oud. Over het fenomeen 'kermis' zijn al ver schillende boekwerken en stu dies verschenen, zoals o.a. het boek: 'Een roes van vrijheid, Kermis in Nederland' van de hand van Prof. Dr. G.H. Jansen uit Utrecht. Op verzoek heeft Prof. Dr. Jansen, vanuit zijn deskundigheid, zijn visie op de kermis gegeven. Hij vertelt: 'Kermis is een volksfeest van zeer hoge, eerbiedwaardige ouderdom. Kermis komt name lijk voort uit het kerkelijk inwij dingsfeest (dedicatio eccle siae), dat zo’n 1.000 jaar geleden in een 'ontwakend', expanderend, driftig bouwend Europa tot nieuwe feestelijk heid leidde. Over heel Europa werden duizenden nieuwe ker ken, kapellen, kloosters, gast huizen e.d. gebouwd die alle met het hiervoor gebruikelijke groot-ceremoniëel (de kerke- mis) werden ingewijd. Deze kerkemis werd elk jaar op de inwijdingsdag herhaald. De gelovigen - verplicht tot misho ren en verboden om op die dag 'slafelijke arbeid' te verrichten- stroomden toe. Echter: waar volk is, is nering en mét de in ieder Lipano. Model 7650. Van Modelwisselingen van bekende marken: werekffiêreêmmi ting. TOPCLASSI' js W /2W5. “IWülel elkaar beter te leren accepteren en respecteren". Drie dagen lang kan een ieder genieten van diverse culturen; er zuilen vele kraampjes staan met cultuur gerichte snuisterijen als kleding, sieraden, beeldhouwwerk en vele speciaal handgemaakte attributen. Ook is aan de inwen dige mens gedacht: er zullen diverse stands staan met hapjes uit diverse landen en windstre ken. Van Griekenland tot China en van Sardinië tot Egypte en vele landen daartussen. Verder zijn er dansdemonstraties en zul len muziekgezelschappen en orkesten acte de présence geven op het podium. in Nederland op ongeveer 2.000 plaatsen, vaak meerma- lig per jaar, kermis gevierd en ieder jaar komen er nog nieuwe bij of worden al bestaande ker missen met één of meer dagen uitgebreid. Kermis is een histo risch gegroeid, traditioneel volksfeest, dat jaarlijks op ongeveer 2.000 plaatsen wordt gevierd. Elke afzonderlijke ker mis is geworteld in de plaatse lijke geschiedenis en de plaat- Voor het derde jaar in succes sie, pakt de Lepelstraat te Yer seke in samenwerking met de toneelgroep uit Yerseke groots uit op de mosseldag zaterdag 19 augustus a.s. Na een Frans en Italiaans spekta kel vormen nu de Middeleeu wen het middelpunt van één enorm toneel/middenstand en horecagebeuren. Dit begint al op vrijdag 18 augustus met, voor het eerst en uniek een Middeleeuwse fakkeloptocht, die zo rond 23.00 uur start in de Lepelstraat en rond 01.00 uur ook weer eindigt in de Lepelstraat. In deze optocht ziet u de Mid deleeuwen aan u voorbijtrek ken, compleet met edelen, de geestelijkheid en de burgerij in al zijn facetten. Zo'n nachtelij ke ommegang is dus geen muzikaal spektakel, maar moet meer de sfeer oproepen van een devote ommegang met "luit en lier en aangepast ekdfisth verworwd dekbed kado. It me! raxblkosljes 140 x 200 voor J, 160 x 200 voor f 180 x x 200 NU halve /Ox2UÜ,SUx I 90 x 210 HU halve prijs; cornputermeubel /O/ oecRowo [Of v*n Of wtT or m HERKEND? \K \£RKEKX OHOWWIS./o/ V-\ WSTtLUNCtN /SI Dezer dagen is verschenen de Nivon-streekwijzer Zeeuwse Delta - land van overkanten. Het is de zesde in de reeks 'cultuur- en natuurgidsen voor Nederland se landschappen'. Deze reisgid sen gunnen de lezer een blik achter de coulissen van Neder lands mooiste landschappen. Wie met enige regelmaat in het buitenland op vakantie gaat, zal zich er elke keer over verbazen hoe gevarieerd en uniek Neder land eigenlijk is. Binnen Neder land neemt de Zeeuwse Delta weer een hele bijzondere plaats in. Nergens is de haat-liefdever- houding tussen zee en land zo merkbaar. De gids beschrijft Zeeuws- Vlaanderen, de Zeeuwse eilan den en Goeree-Overflakkee. Het is een land van overkanten. De eilanden werden overstroomd, bedijkt, soms weer overstroomd en bedijkt. In de Delta komt men de monumenten van de strijd tegen het water overal tegen. Dij ken, welen, inlagenl, kreken, ver dronken land, slikken en schor ren - achter elk landschapsele- SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK. Voor gratis Brochure of aanmelden, bel: Europese feestkalender en verbreidde zich van daaruit ook over andere delen van de wereld. Met de tijd evolueerde ook ker mis als volksfeest. De geschie denis van de samenleving weerspiegelde zich in de geschiedenis van de kermis. 'Heiligheid' en 'handel' raakten vergeten, resp. schoven naar de achtergrond. Het 'vermaak' rukte op naar een alles over heersende eerste plaats. Ker- vermaakzaken, kinderzaken, mis ontwikkelde zich tot het verkoopzaken, oefeningspe- hevig begeerde jaarlijkse feest len, behendigheidsspelen en van allen met allen. Kermis markeerde de tijd, doorbrak de regel gecompleteerd dagelijkse sleur en de eeuwige plaatselijk zorgen, kermis maakte saam horigheid zichtbaar. Het was overigens niet allemaal harmo nie wat de klok sloeg. Kermis tijen. Hoedekenskerke kan terugzien op een geslaagde manifestatie welke afgelopen weekeinde werd gehouden door 'Het Reis- vaerdig Beveland'. Met name zondag zochten vele bezoekers verkoeling op het Veerplein te Hoedekenskerke, waar een vertier". Medewerking aan dit spektakel wordt verleend door de middenstand/horeca Le pelstraat, toneelgroep "Kom t'r us ni kiek'n", muziekvereni ging Mozart, enthousiaste Yersekenaren en diverse paardenliefhebbers. Na even de korte nacht in het hooi te hebben doorgebracht tooit de Lepelstraat zich op zaterdag 19 Augustus in een Middel eeuwse gedaante, compleet met, in alle vroegte, herauten te paard, die de bevolking kond doen van het komende gebeuren. Om 10.00 uur barst het geweld los met een blik op het Middeleeuwse leven. Com pleet met dubbel en dwarse minstrelen, vlees aan het spit, verfijnde happen, duivelse drankjes elk uur een wagen spel met boert en klucht. "Schrik niet van uitbrekende pest, typhus en dyfteri", aldus de organisatie. ment gaat een bewogen ge schiedenis schuil. Het water was niet alleen een bedreiging; het opende ook de weg naar de rest van de wereld. De Zeeuwen blie zen een toontje mee in de mari tieme geschiedenis van Europa. De voorspoed heeft een keur aan monumentale stadjes nage laten. De streekwijzer is niet alleen een leesboek, maar ook een doe-boek. Samen met een zestal wandel- en fietsroutes voert de reisgids de actieve natuur- en cultuurliefhebber van vestigingstad naar voorstraat- dorp, van duin naar petroche misch complex, van kreekrug naar poelgrond. Niet alleen vakantiegangers maar ook de Zeeuwen zelf zullen plezier bele ven aan de tochten langs bloem rijke dijkbeemden, mosselha- vens, vliedbergen, Zeeuwse schuur en vogelkijkhut. De Nivon-Streekwijzer 'Zeeuwse Delta' telt 128 pagina's en is inclusief 6 routefolders. Het is verkrijgbaar of te bestellen in de boekhandel (ISBN 90-6064-833- 1) en kost 23,90. pen mee om er een geslaagd zomers weekeinde van te maken. Het doel werd alleszins bereikt: het promoten van Hoedekens kerke en de toeristische moge lijkheden die de atoomtram Goes-Borsele heeft te bieden. afgestemd op diens ogen en werkomstandigheden. Werken achter een beeldscherm wordt dan weer een klachtenvrije bezigheid. De Pearle-opticiens hebben van het aanmeten van beeldschermbrillen hun specia lisme gemaakt. De aanschaf van een beeldschermbril hoeft geen aanslag op de portemonnaie te zijn. Sinds enkele jaren zijn werkgevers verplicht om voor werknemers die meer dan dan twee uur per dag achter een beeldscherm werken, zo'n bril (deels) te vergoeden, al geldt dat natuurlijk niet voor Internetters die alleen privé achter het beeld scherm zitten. Voor gebruikers van Internet is de aanschaf van een beeldschermbril wel zeer aantrekkelijk. Zij ontvangen 25% korting op het montuur van een beeldschermbril van Pearle, als zij de kortingsbon gebruiken die zij via Internet kunnen uitprinten. Pearle biedt hen op internet bovendien veel interessante informatie. Dit jaar wil Terre des Hommes Goes het seizoen beginnen met het werven van enthousiaste nieuwe vrijwilligers. Terre des Hommes is een organisatie die als doel heeft om hulp te verle nen aan het noodlijdende kind, waar ook ter wereld, zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Terre des Hommes werkt snel en direct in de vorm van kleinschalige pro jecten, en streeft daarbij vooral naar duurzame verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden. De vrijwilligerswerkgroep in “Ik vond dat we in Wemeldinge in Deelname is mogelijk voor de zomer best iets aan bijzonde- teams van buurtverenigingen, re activiteiten konden hebben, bedrijven en de campings uit Vandaar dat we dit Beach-Vol- Wemeldinge en omgeving. Het leybaltoernooi hebben georgani- toernooi begint om 14.00 uur en seerd.” er zijn aantrekkelijke prijzen te winnen. Overigens kunnen ook Aan het woord is de heer C. toeschouwers aan hun trekken Geuze van de gelijknamige koen. Op het'Dorsplein komt een Méérmarkt te Wemeldinge. Hij is feesttent te staan met terrassen de initiatiefnemer tot een groots en ‘s avonds vanaf 20.00 uur zal opgezet volleybaltoernooi dat er live-muziek zijn. Aan de orga- zaterdag 12 augustus te Wemel- nisatie wordt medewerking ver- dinge op het Dorpsplein wordt leend door de Wemeldingse gehouden. Er hebben zich inmid- muziekvereniging OKK, de voet- dels al zo’n dertig teams aange- balvereniging Wemeldinge en meld voor het toernooi. Zoals de Audio Consult. naam aangeeft, wordt het Mocht het eerste Beach Volley- gespeeld op het strand. Daartoe baltoernooi een succes worden, zal circa honderd kubieke meter dan is een vervolg zeer wel zand over het Dorpsplein worden mogelijk. In dat geval wordt dan gestort, waar de teams elkaar op gedacht aan een nog bredere 2 velden kunnen bestrijden, opzet. theek te Middelburg een over zichtstentoonstelling te zien. Deze geeft een duidelijk beeld van de ZVU en de vorm waarin de activiteiten van 50 jaar vol wasseneneducatie en -vorming gestalte hebben gekregen. De tentoonstelling is bedoeld voor iedereen die in de ZVU is geïnte resseerd. Doelstelling is een pre sentatie te geven van het histori sche en recente materiaal van het volksuniversiteitswerk in Zeeland. Na voornoemde perio de zal het tentoonstellingsmate riaal worden aangepast en geschikt gemaakt ten behoeve van een reizende tentoonstelling vijf verschillende locaties gehuis- die in de regio's, waarin de ZVU vest. Van deze vijf adressen zijn nering komt de 'speelman' jwerd in de 1.000 jaar van haar mee.... Kooplieden die hun waren aan de man probeerden te brengen kregen gezelschap teiten bij herhaling geconfron- van muzikanten, jongleurs, teerd met hardnekkig wantrou- acrobaten, goochelaars, vuur- wen, met scherp verbod en spugers, bereleiders en andere gewelddadige onderdrukking. Kermis kwam tenslotte alle aanvallen te boven, kwam een feestelijk gestemde menig- terug waar ze al was afge- te. De kerkmis werd een erken- schreven, vernieuwde zich, de feestdag, die op talloze trok zich op aan nieuwe tech- plaatsen op ongeveer dezelfde nologie. In onze dagen wordt er wijze, zij het op zeer uiteenlo- in Nederland pende tijdstippen, werd gevierd. Langzamerhand ver schoof het accent in de feest viering naar het wereldse marktplein buiten de kerkmu ren. De herinnering aan het sacrale begin vervaagde. Ker kemis werd kerremis, kerremis werd tenslotte kermis. Uit 'han del', 'heiligheid' en 'vermaak' was een nieuw feest geboren. Kermis als volksfeest verwierf zich, onder uiteenlopende selijke identiteit en heeft daar- namen, een vaste positie op de door een typisch eigen karak ter. Elke kermis wordt voorts gekenmerkt door vaste tijdstip pen van begin en einde en dus door een in de tijd beperkte duur. Het aanbod van kermis attracties verwijst naar verle den, heden en toekomst en richt zich op alle generaties gezamenlijk. Kermis is een totaalfeest, een feest van allen met allen. Kinderen, jonge en oude volwassenen vinden op een kermis voor 'elck wat wils': vermaakzaken, verkoopzaken,

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7