Provincie Zeeland Beestenboelmiddag Aanvragen van subsidie BETONTEGELS o OPSLUITBANDEN PALLISANDER rond of rechthoekig 8 x 25 x 100 vanaf Personeel powe NETTE SCHOONMAAKHULP voor huisartsenpraktijk 's-Gravenpolder, voor circa 6 uur per week in de avonduren. TUINHOUT GEWOLMANISEERD PUNTPAALHOUDER CLASSICO SIERBESTRATING in div. kleuren aantal kleine cirkelsteen ƒ0,40 OPSLUITBANDEN gis 5x 15x 100 h UITZENDBUREAU Oosterschelde College i Biologisch museum ƒ13,- ƒ8,50 OPEN SCHOOL voor ouderen ƒ3,50 ƒ4,10 Info-centrum ƒ1,00 ƒ1,30 ƒ4,35 ƒ4,55 ƒ1,20 ƒ1,80 ƒ5,55 ƒ5,75 X SERVEERSTER 1 COMMISSIES ‘PALEN GEVRAAGD PLANK BLOKHUTPROFIEL .m: BALKJES RABATDELEN 1 4 Woensdag 9 augustus 1995 DE BEVELANDER 30x15x41/2 30 x 30 x 41/2 lengte maat 40 x 60 x 5 50 x 50 x 5 360 2,70 p/m 6 x 20 x 100 390 6,45 p/m 300 6,90 p/m nu plank relief "De weg naar de top begint bij Powerjob" plank anti slip 360/420 3,05 p/m 300 5,85 p/m Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 VOORSTAD 23 TEL. 01100-22668 PRODUKTIEMEDEWERKERS LASSERS EN PIJPFITTERS PRODUKTIE MEDEWERKERS liefst in het bezit van een auto. grijs rood geschaafd 17x 140 Sinds kort is onze bouwmarkt direct te bereiken op tel. 01105-2020 Provinciale staten beslissen 8 september over een krediet van 1,5 miljoen gulden voor het opknappen en gedeeltelijk vernieuwen van de huisvesting van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland (PSD). 28 x 44 300 2,30 p/m 45x70 270/300/420 4,05 p/m rood gelakt 75 cm hoog 71 x 71 mm leeftiicl tussen de 11 18 en 22 iaar Qne^(uirant "&e//eoae" Nieuws Huisvesting PSD r Woensdag 16 augustus, 15.30 De Bevelander bv 18x95 28 x 145 Plaats.- 70x70 180/270/200 6,00 p/m V In het provinciaal informatiecen trum is allerlei materiaal voorhan den over het provinciaal bestuur. Er zijn beknopte versies over hoe het landschap in Zeeland is ont staan, de veerboten over de Wes- terschelde en over hoe het provin ciaal bestuur werkt. Andere onderwerpen zijn lokatiebeleid en mobiliteit, muskusrattenbestrijding en botulisme. Het meeste materi aal is gratis. Voor sommige din gen moet worden betaald. Het provinciaal informatiecentrum is op het adres Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, tel: 01180 - 31400. De openingstij den zijn op werkdagen: 9.30 - 12.30 en 13.30 -15.30 uur. Woensdag 16 augustus is het griezelen geblazen in het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle. Kinderen van ne gen tot en met twaalf jaar kun nen dan meedoen aan een Beestenboelmiddag met als onderwerp "geleedpotigen". Achter die wat afstandelijke benaming gaan allerlei kleine kriebel- en kruipbeestjes schuil, zoals insekten en krab ben. Eerst kunnen ze in alle rust, bij voorbeeld vanachter glas, worden Wie een graantje wil meepikken van de miljoenen guldens aan subsidies die de provincie op jaarbasis uitgeeft, kan gebruik maken van een sinds kort verschenen leidraad: het informatie blad Subsidie van de provincie. Het blad is een verkorte weergave van de subsidieverordening. Eruit blijkt onder andere dat particulieren in de regel niet op een provinciale bijdrage kunnen rekenen. De subsidies zijn voorbehouden aan officiële instellingen, zoals stichtingen en verenigingen. Van die instanties wordt bovendien gevraagd dat de activiteiten die ze ondernemen of de initiatieven die ze ont plooien, passen binnen de doelstellingen die het provinciaal bestuur zich heeft gesteld. Daarbij kan het om alle beleidster reinen gaan: van cultuur tot waterbeheer en van stads- en dorpsvernieuwing tot ontwikkelingssamenwerking. bekeken. In het museum is de ten toonstelling Grote Griezels te zien en onderdeel van de expositie zijn de vernieuwde aquaria. Daarna begint het echte werk. Iedereen kan naar buiten en krijgt gereedschap mee. Er zijn zeven, tuinschepjes, loeps en naamzoek- lijsten. De geleedpotigen worden dan in de natuur opgespoord. Op drachten die daarbij horen, zijn het natekenen en uitzoeken wat zich daar zoal wriemelend voort beweegt op de grond, in de lucht en in het water. Het samen kijken naar een “grie- zel-videofilm" in het museum is het einde van het programma. De film gaat overinsekten. Dertig kinderen kunnen aan de Beestenboelmiddag, die van twee tot vier uur duurt, meedoen. Per kind kost het zes gulden. Voor die prijs krijgt iedereen een consump tie. Ook de werkbladen vallen er onder. Zo is voor de kantine met de kleed- en wasruimte voor de mannen van de werkplaats in 1982 al gekozen voor semi- permanente bouw. Dat is dan inmiddels ook af te zien aan de muren en het dak. De voortdurende invloed van het zoute water in de buitenlucht en van de wind zijn inmiddels ook binnen merkbaar. Niette min is het PSD-personeel zui nig met het gebouwtje omge sprongen: de leverancier heeft destijds een levensduur van tien jaar voorspeld. De stenen gebouwen, waar het kantoor gedeeltelijk en de werk plaats compleet onderdak vinden, zijn uit het begin van de jaren vijf tig. Zij zijn van een degelijke con structie, maar ook hier is alleen het hoognodige aan verspijkerd, in afwachting van de WOV. Boven dien wordt inmiddels met ruimte gebrek gekampt binnen de kan- toormuren. Volgens de huidige planning moe ten de PSD-ers het tot 2002 met hun behuizing uitzingen. Dat kan alleen als er nu grondig wordt in gegrepen. De kantine met de aanverwante ruimte moet worden vervangen door een semi-permanent gebouw van twee lagen. De begane grond In afwachting van de Wester- schelde oeververbinding (WOV) is geruime tijd alleen het hoognodige aan onder houd en uitbreiding gedaan voor de onderkomens van het kantoor- en werkplaatsperso- neel van de bootdienst aan de Prins Hendrikweg in Vlissin- gen. wordt kantine. De verdieping wordt ingericht als kantoor met vier kamers, dat met een lucht brug wordt verbonden met het be staande kantoor. De was- en kleedruimte komt niet in het gebouw terug, maar wordt zo dicht mogelijk bij de werkplaats gesitueerd. Met dit al is 850.000 gulden gemoeid. De rest van het bedrag, 650.000 gulden, is nodig voor groot onder houd aan het bestaande kantoor en de werkplaats. De muren, pla fonds, trappen, daken en afvoeren worden onderhanden genomen. Het sanitair, de keukeninrichting, de fietsenstalling en de opslag ruimten worden vernieuwd. De elektrotechnische krachtstroomin- stallatie moet ook worden ver nieuwd en de airconditioning moet gedeeltelijk aangepast en gedeel telijk vernieuwd worden. Dat laat ste gaat ook op voor de verwar-. mingsinstallatie. In de werkplaats worden de luchtverversings- en de beveiligingsinstallatie aangepakt en er moet een automatische slagboom voor het parkeerterrein komen. Voor een deel vallen de werkzaamheden te rangschikken onder maatregelen volgens de wet op de arbeidsomstandighe den. De wet is ter behartiging van de veiligheid en het welzijn van al le werknemers in het leven geroe pen. De statencommissie voor wa terstaat en verkeer bespreekt het voorstel in haar vergade ring van 14 augustus, 13.30 uur, in Het Groene Woud 1, Middelburg. Provinciale staten nemen de uiteindelijke beslis sing in september. Het werk kan dan nog dit jaar beginnen en volgend jaar worden afge rond. Maandag 14 augustus, 9.30 uur, vergadert de statencommissie voor welzijn in de Statenzaal, Ab dij 10, Middelburg. Op de agenda staan onder meer het overzicht monumentensubsi dies, inclusief de draaipremies voor windmolens, onderzoek naar knelpunten in het ambulancever voer en een bijdrage aan het woonzorgproject Coensdike in Aardenburg. De jaarrekening 1994, de beste dingen uit het kleine-kernenfonds en de sanering van de tekorten bij het Zeeuws orkest komen ter sprake. Andere punten zijn de stand van zaken van de provincia le bemoeienis in de ouderenzorg, hulpverlening na seksueel mis bruik en de herstructurering van de provinciale welzijnsstructuur. j O wil meer informatie over OPEN SCHOOL voor ouderen O geeft zich op voor de I OPEN SCHOOL voor ouderen - in Goes - op woensdag- of donderdagmiddag - vanaf 31 augustus 1995 - 1OO,- voor een heel jaar - veel extra’s Er Is ook een Open Schoolgroep die niet aan leeftijd is gebonden. Op dinsdag- of vrijdagochtend. plaats is, tenzij anders bij de aankondiging gemeld: het pro vinciehuis, Abdij 6, Middel burg. De vergaderstukken liggen ter inzage in het provinciaal infor matiecentrum, Abdij 9, Middel burg. Alle commissievergaderingen beginnen met spreekrecht uur, is de beurt aan de staten commissie voor economie. Geagendeerd zijn de ontwerp-nota lokatiebeleid en mobiliteit en ruim telijke problemen in de verblijfsre- creatie. Gerapporteerd wordt over het pro ject Zeeland Maritiem en over de sociaal-economische consultatie- groep. Bijdragen aan Zeeland-Na- tuurmaand, aan de bouw en ex ploitatie van twee bedrijfsverzamelgebouwen in de gemeente Borsele en aan het pro duceren van zeesla uit het Veerse Meer completeren de agenda, sa men met de vergaderstukken voor de havenschappen Vlisgingen en Terneuzen en met de strategische visie op het Scheldebekken. Vrijdag 18 augustus, vergadert ook de statencommissie milieu. De aanvangstijd is 14.00 uur, plaats van samenkomst: Het Groe ne Woud 1, Middelburg. Bij de ingekomen stukken is het onderzoek naar de schelpenop- De statencommissie voor ruim telijke ordening vergadert vrij dag 18 augustus, 9.30 uur. Beraadslaagd wordt over de noti tie woningbouw 1995, de platte landsvernieuwing, de ruimtelijke problemen in de verblijfsrecreatie en over de ontwerp-nota lokatiebe leid en mobiliteit. De status van nationaal park voor de Ooster- schelde en een subsidie voor aan- Over hoe een subsidie-aanvraag er moet uitzien, welke ambte naar als contactpersoon kan optreden en hoe het met de uitbe taling en afrekening zit - het wordt allemaal in het informatie blad vermeld. "Subsidie van de provincie" is verkrijgbaar bij het provinciaal informatiecentrum, Abdij 9, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, 01180-31400. aantal grote cirkelsteen ƒ0,45 aantal normale steen ƒ0,45 Om zeker van een plekje te zijn, is het handig zich tijdig aan te mel den. Dat kan bij de balie van het museum: Duinvlietweg 6, Oostka pelle. Het kan ook telefonisch: 01188-2620. U kunt contact opnemen met Dhr. Ooijen, Jacob Valckestraat 17, 4461 KB Goes. Tel. 01100-14583 Wij zoeken met spoed: in de metaalsector (draaiers en frezers) met ervaring in de fijnmechanica. voor diverse opdrachten in het land (ervaring is een pré) Maar natuurlijk bemiddelen wij ook in alle andere branches. Dus kom je inschrijven, je bent de gehe le dag welkom. 01100-22668 Aangenaam en nuttig Maak van je leeftijd lééftljd. Ga niet terüg naar school, maar loop vooruit door wèèr naar school te gaan. Wekelijks een middag bezig met boeiende onderwerpen. Veel aandacht voor de Nederlandse taal. Niet te moeilijk, want de Open School is bestemd voor mensen die vroeger niet de kans hebben gehad om door te leren. Verder contacten met andere groepsleden In een aangename sfeer, gevarieerde en boeiende werkwijze, excursies, enz. Kom vrijblijvend een middagje meedoen. Hersengymnastiek van de bovenste plank. Informatie /aanmelding: Stuur bon In open enveloppe zonder postzegel naar: Oosterschelde College Antwoordnummer 705 (geen postzegel) 4460 WB Goes Of bei: 01100-31170 Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan: Huisartsenpraktijk 's-Gravenpolder, Langeweg 40, 4431 RP 's-Gravenpolder, binnen 2 weken na dato. De statencommissie waterstaat en verkeer vergadert maandag 14 augustus, 13.30 uur, aan het adres Groene Woud 1, Middel burg. Op PSD-gebied zijn er de jaarreke- koop van slikken in de Biezelingse Ham (gemeente Borsele) komen ter tafel. ning 1994, een verbouwingsvoor- stel voor 1,5 miljoen gulden (zie elders in deze Abdijnieuws) en een krediet voor onderhoud en aan passing van de dubbeldekker Prins Willem-Alexander. Ook de in zet van de schepen per 1 januari volgend jaar, als de enkeldekker Prinses Margriet uit de vaart moet, is onderwerp van gesprek. In de gemeenten Duiveland en Rei- slagloods in Vlake opgevoerd, merswaal moet een stukje weg aan het openbaar verkeer worden onttrokken en er wordt gepraat over plannetjes voor een fietspad 28 x 145 28 x 145 Naam: I Adres: I Postcode: j Telefoon: BOUWMARKT Abdij 18x 145 360/450/540 3.95 p/m W’: 1 zoekt een - ervaring gewenst F hoofdzakelijk voor de weekeinden Agendapunten zijn verder het mi lieuverslag 1994, de evaluatie van het milieufonds en het verstrekken van bijdragen uit het fonds voor tussen café De Rode Leeuw en de gescheiden inzameling van afval Oude Rijksweg in Arnemuiden en en voor windenergie, een rotonde in de Stoofweg in Westerschouwen. Algemene uitgangspunten van be leid komen aan bod in de ontwerp- voor het publiek. De vergader- nota lokatiebeleid en mobiliteit (vestigingsplaatsen worden afhan kelijk gesteld van de (openbaar)vervoermogelijkheden) en in de decentralisatie van het verkeers- en vervoerbeleid. z- A 8

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 4