—3 KLEURENFOTO'S Opnieuw bruggroep in Goes SALONIKI 16 naustus Mi ZOMER IN ZEELAND VAKANTIEBIJLAGE wXIWXIw I IliUIVIbMMfc NOORD-BEVELAND zie pag. 12 en 13 weekblad voor zuid- en noord beveland GRAND THEATER GOES 01100-15165 GRIEKSE AVOND OP ZEE S'SS G Woensdag 9 augustus 1995 47e jaargang no. 32 Orgelconcert N.H. Kerk Kapelle 101 DALMATIËRS Ventilator op statief 60 Watt. 3 snelheden. ‘ii BES 'F U111 WITH A Ook op het water... Nummer één Vaardigheden Plus en min A. Joachimkade 30 01100-33220 FOTOl FM l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 - 1,1% - 1,7% Belangstelling FILMPROGRAMMA VANAF 10 T/M 16 AUGUSTUS IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS VERSCHOORE Bevelands Manhuistuinconcert Orgelconcerten eflieKS^lflUraT€N^T(,URflNT F JU.. 7 I t* Reserveer tijdig Watersport groeit als kool De wind in de zeilen dh; j ft 14.00 uur I X Laurins Oiils •n Dick Maas prmntirin A THINK FAST LOOK ALIVE OIF HARO Op hetVeerse Meer van 18.00-24.00 Griekse bands 3-gangen menu Vrijdag Zaterdag Zondag De duizenden witte vaantjes die ‘s zomers op de Zeeuwse wate ren hun kopjes opsteken, onder strepen het belang van de pro vincie Zeeland als watersportge- bied. “De provincie is vol,” wordt vaak gezegd in drukke zomer- weekeindes. Dat begint intussen bijna ook op het water te gelden. Jaarlijks wordt door de provincie Zeeland het overzicht ‘Ontwikke lingen van de recreatievaart’ opgesteld. Registratie van water- sportgegevens gebeurt in Neder land nergens zo nauwkeurig als in Zeeland. In onze provincie De drukste sluizen in Zeeland waren vorig jaar onveranderlijk de Grevelingensluis bij Bruinisse en de Krammersluizen ten noor den van Sint-Philipsland. De Zandkreeksluis bij Katseveer (de toegang tot het Veerse Meer) is derde in de rij. worden de passerende schepen geteld op de sluizen, ze worden geteld als ze (als passanten) in een jachthaven aankomen en bovendien wordt bijgehouden hoe lang een pleziervaartuig in een bepaalde jachthaven blijft. Daardoor ontstaat een scherp en betrouwbaar beeld van hoe de watersporters varen en voor wel ke sluizen en jachthavens ze een voorkeur hebben. Zelfs kan eruit worden afgeleid, hoeveel water sporters er niet in een jachtha ven overnachten, waar bijvoor beeld langs een eilandje in het Veerse Meer. Uit het overzicht over 1994 mag de verheugende conclu sie worden getrokken, dat Zee land in allerlei opzichten de watersportprovincie nummer 1 is gebleven. Twee jaar geleden al kon worden vastgesteld, dat Zeeland de rest van Nederland qua drukte ver vó'ór bleef, vorig jaar was het ver schil nog ‘afgetekender’. Terwijl de cijfers voor geheel Nederland een lichte stijging van het aantal watersportbewegingen met 0,7% laten zien, is de stijging voor Zeeland maar liefst 4,1%. Een ander aspect van meedoen aan de bruggroep is, dat er veel aandacht geschonken wordt aan studievaardigheden en sociale vaardigheden. Jan Capello: 'De eerste heb je nodig om snel en effectief te kunnen studeren. Omdat wij ons richten op men sen die niet beschikken over diploma's van het voortgezet onderwijs en het wellicht ook allang geleden is dat men op school zat, is het erg handig dat je leert te studeren. Ook doen we veel aan sociale vaardigheden, zoals luisteren, spreken in de groep, je mening geven en Ook windsurfen is een watersport. Maar cijfertjes dadrover staan niet in het provinciale watersportoverzicht. samenwerken. Daar leer in de regel veel van en het is niet alleen gemakkelijk bij verdere studie. Ook kun je dat gebruiken op tal van andere momenten in het dagelijks leven.' 53.327 48.486 36.906 27.226 23.061 19.129 15.133 De groei kan ook goed worden afgemeten aan het aantal slui zen dat een groei boekte. In 1993 waren er dat slechts 2 van 2.836 1.268 De ranglijst over 1994 ziet er als volgt uit: Nederlanders Belgen Duitsers Engelsen Overigen Zondagochtend na de Kadefeesten in Goes. De tijd: circa 10 uur. De jachthaven is weer vrijwel leeg. Al vroeg in de mor gen hadden de watersporters met spoed het water van de Oosterschelde opgezocht, vluchtend voorde hoge temperatu ren die landinwaarts werden verwacht... Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. ••n film van Dick Maas 74,0% 15,0% 6,5% 3,5% 1,0% BIF1BELBI0S 06-9363! Kleurenfoto's 9e 3 9 Hulst 's-Gravenhofplein 8 Q Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) 43,3% 7,6% 7,5% 5,0% 3,7% 3,6% 3,1% 2,4% - 0,5% geleerd weer eens op te frissen en er wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn voor verdere studie. Aan het eind van het jaar kunnen mensen dan heel bewust een keuze maken. Dat kan een beroepsopleiding betreffen, dat kan de mavo zijn, maar een zin volle vrije tijdsbesteding kiezen is even zo waardevol. We sluiten geen mogelijkheden uit', aldus Jan Capello. Het is bedoeling dat de twee bij eenkomsten per week op één dag gegeven worden en wel op dinsdag. De bruggroep komt bij elkaar in het gebouw van het Oosterschelde College in Goes in de Zusterstraat 11De kosten bedragen 100,- voor een heel jaar en voor dat bedrag kan men ook mee doen aan andere activi teiten die het R.E.C. biedt en val len onder de basiseducatie. Mensen die kinderopvang nodig hebben, kunnen een vergoeding krijgen. Belangstellenden kun nen een gratis brochure aanvra gen. Wie liever meteen een per soonlijk gesprekje wil over even tuele deelname is van harte wel kom. Even bellen van te voren is wel noodzakelijk Het adres van het Oosterschelde College is Postbus 2102, 4460 MC Goes. Tel.: 01100-31170. Zaterdag 12 augustus bespeelt de vaste organist van de Herv. Kerk te Kapelle, Henk G. van Putten, het Batz-Witte-Orgel in een orgelconcert waarbij het pro gramma geheel uit werken van de Franse componist Alexandre Guilmant bestaat. In het pro gramma zijn o.a. opgenomen het bekende 'Lamentation' opus 45, het koraalvoorspèl 'Was Gott thut das is wohlgetan', opus 93 en de Sonate nr. 7, opus 89. Alexandre Guilmant was een beroemd Frans organist/compo- nist uit de romantische stijlperio de die een vruchtbare compo- neerpen had. Zijn symphonische orgelmuziek is bij velen erg geliefd, niet in het minst door de emotionele lading welke zijn muziek kenmerkt. Op deze con certavond is er dus volop gele genheid om hernieuwd kennis te maken met zijn orgeloeuvre. Donderdag20.00 u. Vrijdag21.30 u. Zaterdag21.30 u. Zondag21.30 u. Maandag, dinsdag....20.00 u. Woensdag20.00 u. DIE HARD WITH A VENGEANCE In een warenhuis gaat een bom af. Ene Simon eist de aanslag op, maar hij wil alleen praten met de aan lager wal geraakte politie man John McClane. McClane wordt ergens uit de goot getrokken en ingezet. Simon geeft hem raadseltjes op, die binnen een bepaalde tijd opgelost moeten worden. Overschrijding van de tijd wordt onmiddelijk afgestraft. Als de FBI ontdekt wie Simon in werkelijk is, wordt duidelijk waarom hij zijn zinnen op McClane heeft gezet. BfHICtkllllS JtBfMV IROHS SAHUfl t JACKSOH de 11vorig jaar maar liefst 8 van de 11. De stijgingen en dalingen ter vergelijking op een rij: Hansweert Roompotsluis Bergsediepsl. Terneuzen Bruinisse Goese Sas Katseveer Vlissingen Krammersluis Kreekraksluis Veere Wetenswaardig zijn ook altijd de percentages over de verdeling van de ‘Zeeuwse’ watersporters naar nationaliteit. Het beeld week vorig jaar niet veel af van wat gebruikelijk is: 1. Colijnsplaat 2. Goes, gem. jachthaven 3. Yerseke 4. Kortgene, Delta Marina 5. Wemeldinge, gem. jachtha ven 6. Goes, De werf 7. Wolphaartsdijk, havens 8. Kamperland (Van een onzer redacteuren) NOORD- EN ZUID-BEVE- LAND -- Tijdens het mooie weer van de afgelopen weken kon op de Zeeuwse wateren met het blote oog ‘spitsuur’ en ‘filevorming’ worden vastgesteld. FLODDER In de eerste film werd de familie Flodder met een wek gericht kanonschot uit hun huis in Zonnedael verjaagd door een getergde generaal. In de tweede film beproef de de familie haar geluk in Amerika, maar werd meteen weer op het eerstvolgende vliegtuig teruggezet naar Nederland. Voor de derde en meest spectaculaire film, zijn ze weer terug in Zonnedael. Een keihard en' komisch treffen tussen de familie Flodder en de buurt bewoners die juist het vijfentwintigjarig jubileum van de wijk in stijl willen vieren. Een reeks van achtervolgin gen, feestelijkheden, vechtpartijen, verliefdheden, vee lingen en rolstoel-races leiden tot een explosief einde van Zonnedael. zaterdag, zondag, woensdag Henk G. van Putten (1946) stu deerde orgel bij Piet van den Kerkhoff en later bij Arie J. Keijzer aan het Rotterdams Con servatorium. In 1971 behaalde hij het solistendiploma met onderscheiding met de aanteke ning improvisatie. Hij studeerde verder bij prof. Anton Heiller te Wenen aan de Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Aan de Nederlandse beiaard school te Amersfoort studeerde hij beiaard bij Peter Bakker. Naast organist te Kapelle en concertgever in binnen- en bui tenland is hij stadbeiaardier van Middelburg en Vlissingen. Waaier 0 40 cm. Oscillerend. Standaard in hoogte verstelbaar. Garantie 1 jaar. I99.- Er waren zoveel jachten en krui sertjes op het water te vinden, dat zich ‘s avonds bij bruggen en sluizen grote aantallen vaartui gen ophoopten. Het was volkomen begrijpelijk dat -zeker in de dagen met tem peraturen tegen de 30 graden- de watersporters ‘s morgens zo snel mogelijk de frisheid van het water opzochten en ‘s avonds pas zo laat mogelijk een jachtha ven binnenvoeren. Of helemaal géén haven... Tijdens de Kadefeesten rondom de stadsjachthaven in het cen trum van Goes was de jachtha ven ‘afgeladen’. Maar op de zon dagmorgen na afloop van de Kadefeesten was er omstreeks tien uur al bijna geen enkel jacht meer te bespeuren. Iedereen wil de, met opnieuw 25 graden in zicht, zo snel mogelijk de verkoe ling van de Oosterschelde opzoeken... 10. Terneuzen 11. Kreekraksluis Opmerkelijk in dit rijtje is de ‘prestatie’ van de sluis bij Hans weert. In 1993 liep het aantal passerende pleziervaartuigen nog tegen de 4000, vorig jaar steeg dat tot boven de 5500, een toename van méér dan 40%. Een doorsteek van de - Ooster schelde naar de Westerschelde (of omgekeerd) is voor de water sporters kennelijk aantrekkelijk geworden, nu de sluis bij Wemel- dige is verdwenen. Het traject kan nu worden afgelegd met 1 sluispassage in plaats van met 2. De cijfertjes over de vraag wel ke jachthaven in Zeeland de meeste gastschepen hebben ontvangen, zullen we u bespa ren. Wél valt uit de statistieken een beeld te herleiden over de populariteit van de jachtha vens in onze eigen streek Noord- en Zuid-Beveland. De meeste bezoekende schepen (want dat is de maatstaf) werden genoteerd in de jachthaven van Colijnsplaat (3742 vaartuigen), de minste in Ellewoutsdijk (18 stuks). De cijfertjes van het aantal gepasseerde pleziervaartuigen over 1994 zijn voor de diverse sluizen als volgt: 1. Bruinisse 2. Krammersluis 3. Katseveer 4. Veere 5. Vlissingen 6. Goese Sas 7. Roompotsluis 8. Bergsediepsluis 12.690 9. Hansweert 5.586 Hedenmiddag, woensdag wordt in de Manhuistuin te Goes weer een concert gege ven. Het wordt verzorgd door het Senioren Orkest Zeeland. Dit orkest is opgericht op 18 september 1980 en verzorgde sindsdien op vele plaatsen in Zeeland uitvoeringen. Men was al meerdere keren ook in Goes te beluisteren. Het Seniorenor kest bestaat weliswaar uit oudere musici, maar men speelt nog steeds met jeugdig elan. De ware muziekliefhebber zal dus ruimschoots aan zijn trekken komen bij dit concert. De uitvoering duurt van 14.30 tot 16.30 uur. De ingang van de Manhuistuin bevindt zich bij het poortje rechts van het REC- gebouw aan de Zusterstraat 11 (voorzijde) of bij het hek in het Schuttershofgebied (achterzij de). Bij slecht weer wordt uitge weken naar de Grote Kerk. 9. Goes, Goese Sas 10. Kats 11Ellewoutsdijk Deze top-11 verschilt niet veel van het jaar ervóór. Er is één majeur verschil: Colijnsplaat heeft de eerste plaats overgeno men van de gemeentelijke jacht haven van Goes. Inloophuis Oase is de hele zomer geopend. U bent er welkom voor een kopje kof fie, thee op fris. U kuilt er dé krant lezen of een praatje maken. Sinds kort is er een mooi terras, met luifel, zodat u nu ook lekker buiten kunt zitten, in de zon of de scha duw. Op woensdagavond zijn de openingstijden veranderd, u kunt dan terecht van 19.30 - 21.30 uur. Verder zijn de openingstijden hetzelfde gebleven: maandag Vm don derdag van 09.30 -11.30 uur. Het inloophuis is er voor iedereen, gewoon voor de gezelligheid. - 'i Vrijdag I september Het Oosterschelde College in Goes is van plan om aan het eind van maand augustus opnieuw te starten met een brug groep in Goes. In een bruggroep kunnen volwassenen terecht die van plan zijn om weer te gaan leren maar twijfelen wat ze zullen gaan doen en of ze het wel zul len kunnen bijbenen. De brug groep bereidt hen voor op een goede keuze en spijkert onder tussen de kennis van diverse vakken bij. De bruggroep is bedoeld voor volwassenen die niet beschikken over een afge ronde vooropleiding, zoals mavo of hoger. De cursus gaat twee bijeenkomsten per week omvat ten en kost 100,-. Er is een regeling voor de vergoeding van kinderopvang. Jan Capello van het R.E.C. in Goes is erg enthou siast over het plan om weer een bruggroep te starten. 'Het is nu al enkele jaren gelqjtt een volle groep bij elkaar te krijgen en we denken dat er ook nu weer goe de belangstelling zal zijn. Voor mensen die opnieuw willen gaan leren is het een uitstekende gele genheid. Je krijgt een jaar lang de tijd om wat je vroeger hebt Aanvang concert: 20.00 uur, deuren 19.30 geopend, toe gangsprijzen: 7,50 en 5,- voor CJP; pas65; t/m 12 jr. 5,-. In pauze consumpties verkrijg baar. Magdalenastraat 5, Goes Tel. 01100- 15715 Ntur FiUjda COfN mm »r COM/MGH>Z *1 SHUH st WlLLI Tatjana SlMIC |jp Hr imam PssscHirs ScMurr Htun M SARDII Swttr Lou LardiI 1111 II lE DB ËE W* «sS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1