.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Goes-Borsele vice versa Amerikaanse Loc voor d'teme/1 kW Feestelijkheden in Hoedekens kerke op 4, 5 en 6 augustus Het werkend trekpaard in actie te Burgh-Haamstede 175 Festival voor koren en ensembles te Goes Voor 7e maal 't Reisvaerdig Beveland 7 Muziek 15e en 16e eeuw GEEN1-3O8MAAR pp Uniek museumstuk weer op de rails DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS OOK VOOR DIESEL Li SUPER BENZINE ^192 GEEN 2.03 MAAR #7 !•- Europees Natuurjaar met Natuurmonumenten in De Zak van Zuid-Beveland in Koorkerk Middelburg EURO LOODVRIJ GEEN 1.86 MAAR op JAN BRUUNS 't ^isvaerdig ftevetand festiviteiten V 4’1 Internationaal kamermuziekfestival r oiiiwlsdj irr ALLES IS VÉÉL GOEDKOPER BIJ Extra tochten in augustus il/e, jL Woensdag 2 augustus 1995 DE BEVELANDER 7 dtleedenieuwd ddtee/Lni&tu&d K I 5 en 6 augustus 1995 ,r DIE FIETS VAN ’N GEELTJE KOMT JE DUUR TE STAAN! Café Cafetaria Ontmoetingspunt voor jong en oud!! WINKELCENTRUM DE BUSSEL - GOES ZUID ^4 |g| Bijdrage Julianafonds voor dorpshuis Nisse Het Juliana Fonds heeft in het kader van zijn Zeeuwse dorps huizenproject aan Stichting Dorpshuis Nisse een bijdrage gegeven van 30.000,- voor het nemen van energiebesparende maatregelen en de aanbouw van een berging. Om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden, is het Juliana Welzijn Fonds in februari 1994 een tweejarige actie gestart voor de Zeeuwse Dorpshuizen. i BI fflNGBAANÖgs^- van DE KOPER VAN DE BUIT GAAT NIET VRUUlT! NS STATION Met echte Zeeuwse gezelligheid d.m.v. feestelijh programma met een kentnerkyan eenvoud Voor de zevende maal worden dan in het kader van "t Reisvaer dig Beveland' feestelijkheden georganiseerd. 'En die zijn dit jaar nog wat breder van opzet dan gebruikelijk. Want naast een goed georganiseerde kermis, een braderie, extra ritten met de stoomtram en ritten met een dubbeldekbus, zal ook het nieu we speel - en dierenpark zijn te bezoeken en bovendien vindt de officiële opening plaats van café- cafetaria "De Steiger" aan het Veerplein', aldus vertelt Herman Schuitert die nauw bij de organi satie is betrokken. De feestelijkheden rond "t Reis vaerdig Beveland' zijn in de loop der jaren een begrip geworden. Niet zozeer vanwege de omvang ervan, maar vooral vanwege de gezellige sfeer, de mogelijkhe den om elkaar weer eens te ont moeten en de unieke ligging van Hoedekenskerke als stopplaats van de stoomtram en het uitzicht over de Westerschelde', aldus de organisatie. Die organisatie is ook dit jaar weer in handen van het Comité Hoedekenskerke onder aanvoe- Een maal per jaar wordt het dorp Hoedekenskerke aan de Westerschelde ingeno men door vele honderden bezoekers van buiten. Dat is al een jaar of zeven het geval en zal ook in het weekend van 4, 5 en 6 augustus a.s. weer staan te gebeuren. lande. Om 17.30 uur vertrekt de trein weer terug naar Goes. Mis deze kans niet om met een unie ke stoomtrein naar en van Hoe dekenskerke te reizen! Op beide dagen rijdt nog een tweede trein van Goes via Hoedekenskerke naar Oudelande en terug. Deze trein vertrekt om 14.00 uur uit Goes en komt daar om 17.00 uur weer aan. Op en rondom het station van Hoedekenskerke zal op gepaste wijze aandacht worden geschon ken aan het feit dat, mede door de Amerikanen, Nederland werd bevrijd. Verder biedt het evene ment nog vele andere activiteiten zoals een kermis, modellen van boten, auto’s en vliegtuigen, enkele stoomwalsen enz. Bij de foto: locomotief 4389 van het U.S. Army Transporta- tión Corps in het depot Batig- nolles in 1945. Foto: L. Villain. De stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland, gevestigd te Ovezande, organiseert dinsdag 8 augustus een unieke oogst-demonstratie. Tus sen 16.00 en 21.00 uur zal men aan de Luchten- burghseweg 1 te Burgh-Haamstede op één per ceel graan negentien trekpaarden aan het werk kunnen zien. Het unieke van deze demonstratie is dat Zelfbinders, elk getrokken door drie trek paarden, aan het werk te zien zijn. In Zeeland zijn nog maar enkele zelfbinders, welke in staat zijn goed werk te leveren. Eén zeifbinder is com pleet gerestaureerd door familie de Visser uit Biggekerke, de andere is eigendom van de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland en wordt in bedrijf gehouden door A. Verhage en A. Pauwe. Een zeifbinder maait het graan het bindt het tot schoven. Het voortrekken van een zeif binder is een zwaar karwei voor de paarden, dit komt omdat de zeifbinder uit veel draaiende delen bestaat, bovendien moet voor een goed resultaat de machine met een vrij hoge snelheid worden voortbewogen. De schoven worden met een prachtig gerestaureerde boerenwagen, getrokken door twee trekpaarden, afgevoerd. Behalve het maaien wordt ook graan gedorst MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM met een antiek dorsmachine. Eén trekpaard zal worden ingezet om met een ros een hekelma- chine aan te drijven. Een ros bestaat uit een groot horizontaal draaiend wiel wat via een over brenging een stationair werktuig aandrijft. Het tandwiel wordt in beweging gebracht door een rondstappend paard. De hekelmachine werd vroeger gebruikt om vlas te hekelen. Twee paar den worden ingezet voor het bewerken van de stoppel met een ploeg en een cultivator. Eén paard zal door de hoefsmid worden beslaan. De Zeeuwse Vlegel zal met een stand aanwezig zijn om hun produkt, milieuvriendelijk geteeld graan, te promoten. De Stichting Het Werkend Trek paard zal met een informatiestand aanwezig zijn. Er worden unieke foto's van trekpaarden in actie verkocht. Er zal volop ruimte zijn voor de liefhebbers om te fotograferen en te filmen. Het evenement kan alleen doorgang vinden als het weer meewerkt. Via de plaatselijke VVV's kan informatie worden ingewonnen. De organisatie van deze unieke oogstdemonstratie met trek paarden, is geheel in handen van de stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland. De toegang- prijs bedraagt 5,- (kinderen gratis). GESCHIEDENIS EN NATUUR Eeuwenlang werd om iedere nieuwe inpoldering een dijk gelegd. Zo ontstond een besloten landschap met een bont patroon van slinge rende dijken. Natuurmonumenten heeft niet voor niets de dijken in haar eigendom onder de noemer 'Bloemdijken' gebracht. Vooral de zuidhellingen zijn bekend om hun grote hoeveelheid bijzondere plan ten. Hier bloeien bijvoorbeeld soorten als wilde marjolein, agrimonie, leverkruid, kaardebol en knoopkruid. 1 Nieuwe Veerweg 4 4433 BB Hoedekenskerke 01193-9935 WERK Om de dijken bloemrijk te houden moeten planten als braam en brandnetels kort gehouden worden. Na de bloei maait Natuurmonu menten de dijken. Een enorm karwei, de schuine kanten! Gelukkig hebben de medewerkers op sommige dijken hulp van de schapen van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde. Met een herder, trekken de schapen langs de dijken in de buurt van de schaapskooi. INFORMATIE In de routebeschrijving vindt u naast de route ook veel informatie over het ontstaan van het landschap, oude gebruiken en het natuurbe heer. Met een excursie hoort u dikwijls nog meer van een deskundi ge gids, met zijn of haar hart in de Zak van Zuid-Beveland. De markt kraam biedt de mogelijkheid meer te weten te komen over de Vereni ging Natuurmonumenrten en op zaterdag kunt u er prima 'winkelen'. Natuurmonumenten hoopt veel mensen te mogen ontvangen! o m o JAN BRUUNS riment gebleven, maar men heeft goede hoop dat er in de toe komst in de zomer weer een veerbootje gaat varen, waar fiet sers en voetgangers gebruik van kunnen maken. Probleem is momenteel de aanlegmogelijk heid te Hoedekenskerke, waar de haven moet worden uitgebag gerd. De opening van 'De Stei ger' vindt vrijdagavond a.s. om 21.00 uur plaats. De feestelijkhe den worden zaterdag en zondag voortgezet. Herman Schuitert vertelt: 'Vorig jaar konden we bezoekers laten kennismaken met de uitbreiding van het station voor de stoom trein, de overkapping en een echt seinhuis. Nu is er ook een eindpuntvoorziening gekomen in de vorm van het Natuur-, speel- en dierenpark. Er zijn een kinder boerderij, een dwaaltuin, water partij en uitkijktoren bij gekomen. Leuk voor de mensen die een rit met de stoomtrein maken, maar ook voor degenen die per fiets of auto Hoedekenskerke aandoen'. Het feestelijk weekeinde in Hoe dekenskerke biedt, zoals ge- RICHTING 1 ZIERIKZEE ROTTERDAM Iz I s WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, S BEUKENSTRAAT1 zegd, verder een braderie en kermis. Die kermis is groter van opzet dan voorgaande jaren. En dat is mede te danken aan Opus Evenementenservice uit Goes die daarbij ondersteuning ver leent. Ie opening plaatsvinden café-cafetaria 'De Steiger'. Dat kwam een jaar geleden in nieuwe handen en sindsdien is er hard gewerkt aan een facelift van dit bekende etablissement, waar de laatste jaren nogal wat wisselingen van de wacht plaats vonden. Sinds een jaar is 'De Steiger' weer regelmatig ge opend en ook aan de kwaliteit is hard gewerkt. 'Daar zijn we heel ring van Rinus de Bart, de stich- gelukkig mee. Want het is uitein- ting Stoomtram Goes-Borsele en dit jaar ook de eigenaar van 'De Steiger' in de persoon van Rinus Rentmeester uit Ovezande en Opus Evenementenservice uit Alle Zeeuwse natuur- en milieu-organisaties verzorgen een jaar lang om beurten activiteiten in het kader van het Europese jaar van de natuur. De maand augustus verzorgt de Vereniging Natuurmonu menten een aantal activiteiten in de Zak van Zuid-Beveland. Wat is er te doen? Vanaf 5 t/m 30 augustus is er bij de schaapskooi in Nisse een rou tebeschrijving te krijgen over een fiets- en een wandeltocht vanaf de Schaapskooi in Nisse over de Bloemdijken, waarvan Natuurmo numenten er veel beheert. De dichtstbijzijnde fietsverhuurder zit in Heinkenszand (01106-1254). Wie met de trein wil komen kan op het station in Goes voor fietsverhuur terecht (01100-14170). leder weekend is er een gratis excursie vanaf de Schaapskooi in Nisse 5 en 19 augustus om 10.00 uur zijn er wandelexcursies, 12 en 26 augustus om 10.00 uur zijn er fietsexcursies. Voor deze excursies moet men zich van te voren aanmelden op telefoonnum mer 01195-5933. In de schaapskooi is een kraam aanwezig met informatie’over de vereniging Natuurmonumenten. Alle zaterdagen in augustus is de kraam bemand en zijn 'groene' artikelen te koop. openingstijden en ook veel werk heeft gemaakt van een sfeervol le inrichting. Met name ook het sanitaire gedeelte is vernieuwd Daaronder een goed opge- en ^atwas herd nodig'. Aldus de Lx Z"^ tZl ZX l—I I A ZX k-4- BA I IA ZX zx u -I J _p Beveland'. Mede vanuit Hoede- Karaoke- kenskerke is trouwens vorig jaar een serieuze poging onderno- men om weer een kleine veer- zich af rond de Oude Veerhaven, dienst op Terneuzen te herstel- Daar zal vrijdagavond de officie- len. Het is voorlopig bij een expe- PICSEL sen, heeft de SGB de locomotief terug gebracht in haar oude staat. Haar groene jas is vervan gen door een statig zwarte. In witte letters zijn de oude op schriften aangebracht, evenals het beeldmerk van het U.S. Transportation Corps. In deze uitvoering zal de loc. dienst doen bij de SGB. Binnenkort kunt u nader kennis maken met deze boeiende loco motief. De eerste ritten zijn gepland tijdens het evenement ‘“t Reisvaerdig Beveland” op 5 en 6 augustus. Dit evenement vindt plaats op het Havenplein te Hoedekenskerke. Op deze dagen vertrekt de loc. met een speciale trein om 11.00 uur van uit Goes. Het SGB-perron vindt u daar aan de Van Doornestraat. Verder zal de loc. enige pendel ritten uitvoeren tussen de sta tions Hoedekenskerke en Oude- Op 17 augustus a.s. zingt het Vocaal Ensemble Groningen onder leiding van Wilfred Rene- man in de Koorkerk (Koorkerk- hof) te Middelburg een program ma van oude koormuziek. Het programma, bestaande uit muziek van Zuid-Nederlandse en Vlaamse componisten, is een gevarieerde selectie van zowel wereldlijke als geestelijke mu ziek uit de vijftiende en zestiende eeuw. Het betreft weken van o.a. Clemens non Papa, Péver- nage, Pipelare en de la Rue. Het concert begint om 20.30 uur en duurt ruim een uur. De toegang voor het concert bedraagt 10,- Kaarten uitsluitend aan de zaal. Het Vocaal Ensemble Gronin gen is een gemengd koor van zestien ervaren koorzangers. Het ensemble bestaat slechts één week per jaar. Iedere zomer komen de zangers bijeen om in vier dagen een programma van oude koormuziek in te studeren. Het Fonds stelt 990.000,- beschikbaar om in de provincie Zeeland het voortbestaan van de dorpshuizen veilig te stellen. 33 Dorpshuizen krijgen bij toepas sing van energiebesparende maatregelen een bijdrage van maximaal 30.000,-. ANTHONY FOKKERSTRAAT .7 tv. In 1991 was dat een Engels pro gramma, in 1992 Italiaans, in 1993 Frans, in 1994 Duits en dit jaar dus Zuid-Nederlands en Vlaams. Er wordt gerepeteerd in de Stiftskerk te Weerselo (Twen te), waar woensdagavond 16 augustus ook de première plaatsvindt. Na het concert in Weerselo zet het Vocaal Ensemble Groningen koers naar Zeeland, waar aansluitend drie concerten gegeven zullen worden: donderdagavond 17 augustus in de Koorkerk te Mid delburg, vrijdagavond 18 augus tus in de Catharinakerk te Zoute- lande en zaterdagavond 19 augustus in de raadszaal van het Belfort te Sluis. Evenals in 1992 en 1993 zal het Vocaal Ensemble Groningen acte de présence geven in de serie frin- geconcerten van het Holland Festival Oude Muziek te Utrecht. Dit zal zijn op zaterdagmiddag 26 augustus. A PER liter delijk een plaats waar veel men sen die een rit met de stoomtram maken, even op adem willen komen, 't is plezierig dat de heer Rentmeester weer een zekere Goes. Opus heeft met name de regelmaat heeft gebracht Jn de organisatie van het amuse- 1 mentsprogramma op en rond het Oude Veerplein van Hoedekens kerke voor haar rekening geno men. Lutx, y wv. 'f—y zette kermis aan de haven en heer Schuitert van "t Reisvaerdig een Elvis Presley-meeting op zondagmiddag met K-i._ show. Zoals gezegd speelt een groot deel van de feestelijkheden De Stichting Stoomtram Goes-Borsele beschikt over een voor de Benelux unieke Amerikaanse locomotief. Deze zal komend week einde worden ingezet tijdens de manifestatie Reisvaerdig Beveland, wel ke in Hoede kenskerke wordt gehou- h I. 7;'. 4 rf*® Op zaterdag 23 september orga niseert de Culturele Raad Goes voor de zesde maal het Interna tionaal Muziekfestival voor kleine koren en ensembles. Eerder vond dit festival plaats in 1985, 1987, 1989, 1991 en 1993. Dit evenement heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een begrip. Zowel wat betreft deelnemende groe pen als qua publieke belangstel ling is er veel belangstelling voor het festival. In totaal hebben zich een klein 60 koren/ensembles aangemeld. Hieruit is noodge dwongen geseleceerd, omdat er ‘slechts’ plaats is voor 33 groe pen. In verschillende opzichten kan gesproken worden van een zeer bijzonder festival. Uitgangspunt is het gegeven dat op muzikaal terrein te weinig aandacht wordt geschonken aan uitvoeringen van kleine koren en ensembles. In de muziekwereld bestaat evenwel toch het verlangen om in kleine groepen te musiceren. Voorts komt het publiek op speelse wijze in aanraking met kamermuziek, terwijl tevens de jeugd wordt geïnteresseerd voor culturele zaken. Met het festival wordt een breed publiek bereikt en hoewel het thans geen deel meer uitmaakt van het Zeeland Nazomers Festival, is het evene ment uitgegroeid tot een voor aanstaande culturele activiteit in onze provincie in de maand sep- De heer Schuitert vertelt: 'Verder zijn weer diverse attrakties opge nomen in het programma zoals een tweetal stoomwalsen, en klein treintje waarin kinderen een rondrit kunnen maken, een uit stalling van modelboten en de monstraties van radiografisch bestuurbare modelautootjes. Ook zullen oude landbouwma chines worden tentoongesteld en is het voor kinderen mogelijk een rondritje te maken op een pony. Om het dorp te bereiken kan gebruik gemaakt worden van het treintje omdat weer een aange paste dienstregeling is opgesteld zodat ook een klein ritje vice ver sa Oudelande tot de mogelijkhe den behoort. Naast het treintje rijdt er ook nog een dubbeldek bus door de zak van Zuid-Beve land die speciaal de campings aandoet. Wie nog meer wil zien van het dorp kan een rondwan deling maken en daarbij o.a. een bezoek brengen aan het 'Wien- keltje van Wullempje' terwijl op zaterdag de mogelijkheid be staat tot het beklimmen van de toren van de Nederlands Her vormde Kerk. Een wandelroute is in de kinderboerderij en in de stand van de organisatie ver krijgbaar. De avonden worden gevuld met veel muziek. Hier voor wordt een grote feesttent geplaatst. Vrijdagavond wordt hier een dansavond gehouden ter gelegenheid van de opening van Café-cafetaria 'De Steiger' die zal duren tot 2.00 uur 's nachts'. 3OESZUID^\_ VZgÈUKËNST^ I num „Ut DU BEUKENSTRAAT1 ~-ZZjwswÈG~7g~- den. Deze loc. 4, de ing. H.F. Enter, is een rangeerloco- motief met typisch Ameri- t kaanse ken merken zoals de stoomfluit. Ook heeft de loc. een bijzonder verle den. De locomotief is gebouwd in 1943, in opdracht van het Ameri kaanse leger. Na D-day in 1944 kwam de loc. in navolging van de geallieerde legertroepen naar Frankrijk. Hier deed de loc. van het Transportation Corps van de U.S. Army dienst op diverse sta tions. De foto geeft een beeld van de SGB-loc. op het spoor wegemplacement van Batignol- les in het westen van Frankrijk in 1945. De loc. draagt hier nog het nummer 4389. Dergelijke loco motieven deden bijvoorbeeld ook dienst in Antwerpen en in het zuiden van Nederland. Vijftig jaar geleden werd ons land, mede door de Amerikaan se troepen, bevrijd. Onder ande re vanwege de herdenking van deze belangrijke gebeurtenis- tember. Ruim 30 koren en ensembles staan op deze dag garant voor zo’n 20 uur klassieke muziek. Het aanbod is zeer divers. Zo’n 350 musici zijn op deze dag actief in Goes. Er wor den werken ten gehore gebracht van de Middeleeuwen, Renais sance tot hedendaagse, moder ne componisten. Daarmee is het festival uniek in zijn soort in ons land. Tijdens de middagpauze verzorgt stadsbeiaardier Sjoerd Tamminga een concert op het carillon. Het programma is bijge voegd. Het festival wordt gehouden op drie locaties in het centrum van Goes: de Grote of Maria Magda- lenakerk, het Museum voor Zuid en Noord-Beveland en de Zeeuwse Muziekschool. Deze locaties zijn uitermate geschikt voor een dergelijk Muziekfestival. Niet alleen uit historisch oogpunt en qua akoestiek, maar ook gezien de stijlen vormgeving zijn dit unieke ruimten voor concerten van klei ne ensembles. De onderlinge lig ging bevordert voorts een per manente publieksstroom. Het Muziekfestival vindt plaats tussen 10.30 uur en 16.30 uur. Tussen 17.00 uur en 18.00 uur is er een slotmanifestatie in de Grote Kerk, waarbij door een selectie van de deelnemende groepen korte optredens worden verzorgd. CENTRUM GOES WEST

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7