Provincie Zeeland 1 Inspraak plannen Kanaalzone Een beetje schoner z ESPRIT ETHIOPIË HOGE INRUIL jüwi Ki Renault Laguna Break: veel ruimte en comfort C.A. GEUZE rollux ESPRIT Slankere i monturen Dunnere glazen Mooi, veilig en energiebesparend flleus Optiek BEER GIRO 555 DEN HAAG IN BEROEP k DE VLIEGER B.V. ZUID WEG 01100-16806 (16524) 14 Woensdag 2 augustus 1995 DE BEVELANDER ■F*” F 'HF Première: Naar aanleiding van het Milieuverslag 1994 besteedde AbdijNieuws vorige week aandacht aan een reeks the- HYSTER Emanïïdü Kubota Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Bij aan schaf van nieuwe gaskachel Eigen plaatsing. Advies en offertes vrijblijvend op aanvraag. Gespecialiseerd straalbedrijf Voor o.a.: profielen pleziervaartuigen landbouwwerktuigen staalconstructies aluminium Mg 8 Een belangrijk probleem werd opgelost. Dikke glazen kunnen minderdik (staat mooierjen minder zwaar (voelt prettiger). En toch uitstekend van kwaliteit, lichter en zeer goed ontspiegeld Vraag informatie. horloges 4 JUWELIER Wonen, werken en recreëren. Het moet weer samen kunnen gaan in de Kanaal zone Zeeuwsch-Vlaanderen. De plannen ervoor zijn een paar jaar geleden ge maakt in het zogeheten Plan van aanpak. Nu is een volgende stap gezet met een intergemeentelijke structuurvisie: de voorbereiding om alles ruimtelijk vorm te geven in bestemmingsplannen en streekplan Zeeland. Mi Nieuws HORLOGER 1 We» HEFTRUCK-SERVICE Abdij T I M E W E A R Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan- deren In de Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan- deren werken overheden, instan ties en bedrijven al jaren samen aan het oplossen van knelpunten tussen werken en wonen. Een pro jectbureau dat is gehuisvest in het We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. Dat is de strekking van het Milieuver slag 1994 van de provincie Zeeland. Voor het jaar 2000 zullen overheden en bedrijven nog heel wat werk worden ver zet om de gestelde doelen te behalen. Maar de kansen liggen er: steeds meer bedrijven werken met be drijfsmilieuplannen, boeren wor den steeds kritischer op het ge bruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen, de gemeen ten zijn begonnen.met het ge scheiden inzamelen van huisvuil en de provincie heeft de vergunning verlening en de controle aardig op orde. Er is een mooie manier om uw pand te beschermen en bovendien energie te besparen. Rolluiken in vele, vele uit voeringen leverbaar. Belt u ons voor het maken van een afspraak. U kunt zich dan in onze showroom rustig oriënteren. Wij verstrekken u graag alle informatie en maken desgewenst - geheel vrijblij vend - een offerte. rolluiken vertikaal zonneschermen knikarm zonneschermen jaloezieën vertikaal jaloezieën horizontaal rolgordijnen horren hordeuren stadhuis van Sas van Gent coördi neert de uitvoering van een reeks plannen die het gevolg zijn van het zogeheten Plan van Aanpak. Eind 1994 waren 93 van de 118 te slopen huizen in de buurtschap pen Boerengat, Koegorsstraat en Axelsche Sassing aangekocht. Met het bedrijfsleven is overeen stemming bereikt over eerder toe gezegde transacties en de over- heidspartijen hebben een extra duit in het zakje gedaan om de ge stegen prijzen te compenseren. De bedrijven die een bedrijfsmi lieuplan moesten opstellen, heb ben dat gedaan en de stedebouw- kundige visies van Sluiskil en Sas van Gent liggen klaar. Voor de ontwikkeling van het industrieterrein Axelse Vlak- te/Autrichepolder is een mi- lieu-effectrapportage opge steld en de benodigde planologische procedures zijn in gang gezet. De bestemmingsplannen voor de woongebieden in Axel en Philippi ne zijn afgerond en Terneuzen Schouwen In de Cauwers inlaag wordt het water doorgespoeld met schoon kwelwater. Langs de rand van de inlaag is een aantal kwelbuizen ge plaatst die voor een constante aanvoer van water zorgen. Zo is de kwaliteit van het water gega randeerd. De rijke flora in de duinen in de kop van Schouwen wordt be dreigd door verdroging. Dat komt door waterwinning, het wegstro men van duinwater naar de polder en wateronttrekking door het naaldbos. Het wegstromen van het duinwater is sterk verminderd door het plaatsen van 34 stuwtjes in de binnenduinrand. Verdere plannen worden nog uitgewerkt. staat klaar voor een sprong over de Otheense Kreek voor kwalita tief goed wonen. Ook ligt er on dertussen een rapport over het landschap en kunnen de voorbe reidingen ter hand worden geno men voor de aanpassing van be stemmingsplannen voor het buitengebied en inpassing hiervan in het streekplan. Dat gebeurt in de zogeheten intergemeentelijke structuurvisie, waarover elders in AbdijNieuws een apart artikel is opgenomen. Tot slot is een eerste studie afgerond over verplaatsing van de zwartgoedsector en over de goederenspoorlijn op de ooste lijke kanaaloever. Maar randvoorwaarde is wel dat de kwaliteit van het wonen moet verbeteren en dat nieu we woongebieden tot in lengte van jaren kwalitatief hoog waardig wonen moeten bie den. En dat kost ruimte. Niet alleen voor het bouwen van huizen en voorzieningen, maar ook voor voldoende natuur. Per slot van rekening is natuur van grote waarde voor ook de recreatie. In de Intergemeentelijke structuur- Economische groei, maar niet ten koste van de kwaliteit van wonen en recreatie; daar gaat het om in een reeks van plannen voor de Ka naalzone Zeeuwsch-Vlaanderen. Kortom, het benutten van econo mische kansen en mogelijkheden van het gebied staat voorop. visie Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaan deren staat beschreven hoe alle ruimtevragende plannen zijn uit te werken in bestemmingsplannen en zijn in te passen in het streekplan Zeeland. De structuurvisie is dan ook geschreven-onder verant woordelijkheid van de drie ge meenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen en de provincie Zee land. Voor de goede orde; het gaat nu nog niet om de bestemmingsplan nen of het streekplan zelf, maar om alle informatie die nodig is om die plannen te kunnen maken. Voor de overheden is het van be lang om te weten of ook de inwo ners en andere gebruikers van de Kanaalzone met het stuk uit de voeten kunnen. Vandaar dat de structuurvisie ter inzage ligt en ie dereen de gelegenheid heeft om Verkoop - Verhuur - Reparatie tot 15 september te reageren. In spraak dus. Bedrijvigheid Nieuwe plekken voor bedrijvigheid vragen, behalve de nog beschik bare ruimte van 200 hectares, een ruimte van tegen de duizend hectares. Op die manier krijgen bedrijven voldoende kansen en kan in voldoende mate rekening worden gehouden met allerlei mi- lieu-eisen. Onder meer de Axel sche Vlakte/Autrichepolder, de Mosselbanken, de oostelijke en westelijke kanaaloevers Terneu zen en de Poel- en Ghellinckpolder kunnen dienen voor uitbreiding van de bedrijvigheid in het gebied. Voor de verbetering van de infra structuur moet rekening worden gehouden met de uitvoering van een volwaardige noord-zuidverbin- ding (Westerscheldeoeververbin- ding, ondertunneling kanaal en aansluiting Tractaatweg, een goe derenspoorlijn Axel Zelzate, een nieuwe zeesluis en verdieping/ver .breding van het kanaal en opwaar dering van de N 61 tot autoweg. Woningbouw Terneuzen, Axel en Philippine zijn de plaatsen waar vooral de wo ningbouw zal kunnen plaatsvinden. De Otheense Kreek bij Terneuzen leent zich voor de bouw van uitein delijk ongeveer 2.500 woningen. In Axel zijn het vooral de Buth- straat en de Eerste Verkorting die in aanmerking komen voor uitbrei ding van de woningbouw en in Philippine kan het gaan om de Ka- naalpolder. Ook in andere plaatsen is woning bouw voorzien, maar dan gaat het vooral om het opvullen van de open gaten, inbreien in de vaktaal, veelal in samenhang met renova tie. men. Het gaat dan om het vermin deren van de geluidsbelasting en uitstoot van stoffen en verminde ring van de risico's voor externe Inspraak Schriftelijke reacties op de plan nen moeten voor 15 september worden gestuurd aan Burgemees ter en Wethouders van Terneuzen, postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Wie zijn zaken mondeling wil be pleiten kan dat doen tijdens de in spraakavond 5 september, aan vang 19.30 uur, in welzijnscen- trum 't Meulengat, St. Elisabeth- straat 1 in Sluiskil. Dinsdag 8 augustus komt de com missie voor de bezwaarschriften bijeen in een openbare zitting voor de behandeling van drie zaken. Zowel de indiener van het be zwaarschrift als de tegenpartij, in al deze gevallen is dat de provin- Sas van Gent en Terneuzen en in het informatiecentrum van de pro vincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. Een zwart/wit ko pie van het plan is daar ook gratis verkrijgbaar. Een uitgave in kleur kost 80,- land. De natuur leed er sterk on der een overmaat aan voedings stoffen. In 1994 is de kreek opgeknapt door een deel van de bodem uit te baggeren en te be dekken met een zandlaag. Vanwe ge de ligging in de Zak van Zuid- Beveland heeft de kreek een belangrijke landschappelijke waar de. Het Milieuverslag 1994 is gra tis verkrijgbaar bij het infor matiecentrum van de provin cie Zeeland, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. Maalweg 2A, 4456 RM Lewedorp Tel. 01196-13388, faxnr. 01196-13880 tel. 01103-2044 's-Gravenpolder SINDS I 834 BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER Lange Kerkstraat 30 4461 JH Goes tel. 01100-15005 fax. 01100-51420 WW Verhuur vorkheftrucks terreinheftrucks Kubota mini-gravers Hyster-vorkheftrucks, alle types, diesel, LPG, elektrisch Manitou-terreinheftrucks Crown-stapelaars en handpallettrucks Kubota mini-gravers nen de al eerder vastgestelde mi- lieugrenzen. Ook moet bij de verdere plannen rekening worden gehouden met verplaatsing van de schoven. Om 14.30 uur krijgt be- zwartgoedsector naar SluiskiL Oost. Natuur en landschap zijn gebaat bij een brede natuurgordel, de zo geheten ecologische verbindings- zone, tussen Oost- en West Zeeuwsch-Vlaanderen. Ongeveer op de plek van het open gebied tussen Sas van Gent en Zand straat. Zwaakse kreekrest De Zwaakse kreekrest is een van ma's: verstoring, verzuring, verspreiding, verwijdering en de grotere kreken op Zuid-Beve- vermesting. Deze week een kijkje in de verschillende ge bieden die in het verslag aan bod komen. iNijverheidsweg 15, 4695 RC Sint-Maartensdijk Tel. 01666-2470 Fax 01666-4096 Milieu en landschap In het Plan van aanpak Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen zijn al af spraken gemaakt over allerlei mi lieumaatregelen. voor de bestaan- cie, krijgen de kans hun standpun- de bedrijven geldt dat deze ten uiteen te zetten in deze open afspraken moeten worden nageko- bare zittingen. Om 14.00 uur komt de gemeente Oostburg aan bod. De provincie heeft de gemeente een zogeheten opclassificatie geweigerd. Tegen veiligheid. De uitbreiding van (nieu- deze weigering komt het gemeen- we) bedrijvigheid moet passen bin- tebestuur in het geweer. Een inwoner uit Ouwerkerk is het er niet mee eens dat de behande ling van zijn bezwaarschrift is ver- ZONWERING ROLLUIKEN JALOEZIEËN van 8 tot 9 inch. De Laguna Break is tot aan de C-stijl gelijk aan de hatchback. Daarachter volgt een opvallend vormgege ven achtercompartiment met hoog doorgetrokken zijruiten. De grote achterklep en de tot aan de dakspoiler doorlopende achter lichten geven de Break een eigen gezicht. De achterspoiler is voorzien van een derde rem licht. Bij de meest luxueuze ver sie (RXE) is de achterruit apart te openen (optie RN en RT). Dakre- lings zijn standaard vanaf het RT-niveau. Alle uitvoeringen zijn leverbaar als zevenpersoons familiale. Hierbij werd extra aan dacht besteed aan de veiligheid van het kind. De derde bank is voorzien van verstelbare hoofd steunen, armsteunen en drie- puntsveiligheidsgordels. Om de gevolgen van een eventuele bot sing te verkleinen is het kinder- bankje achterstevoren geplaatst. Als het bankje niet wordt gebruikt, kan het eenvoudig wor den weggeklapt of uit de auto worden verwijderd. Zo kan opti maal gebruik worden gemaakt van de bagageruimte, die met een maximale inhoud van 1.782 dm3 tot de grootste in zijn klasse behoort. Ten opzichte van de hatchback groeide de lengte van de Laguna Break met 11,2 centi meter tot 4,62 m, terwijl de wiel basis (2,67 m) gelijk bleef. Ook de standaard uitrusting komt gro tendeels overeen met de bestaande Laguna. Zo zijn alle Breaks voorzien van onder meer stuurbekrachtiging, centrale ver grendeling van portieren en ach terklep met afstandsbediening en zonwerend glas rondom. Elektrisch verwarmde zijruiten achter zijn standaard op alle ver sies, uitgezonderd de vijfper- soons RN waar zij als optie leverbaar zijn. De definitieve prij zen van de Laguna Break zullen in september worden bekend gemaakt, maar zullen zo'n 2.000 tot 2.500 gulden hoger zijn dan de vergelijkbare hatchback. 1 I trokkene de gelegenheid zijn bezwaar tegen de verschuiving uit de doeken te doen. Met de Wet openbaarheid van be stuur in de hand zegt de firma Westerschelde v.o.f. uit Amstel veen de beschikking te willen heb ben over een aantal stukken die betrekking hebben op de wester- scheldeoeververbinding. 'Nee', zegt de provincie, 'die stukken zijn niet bestemd voor derden'. Vanaf 15.00 uur krijgen beide partijen KERKPLEIN 5 - KAPELLE-BIEZELINGE TELEFOON 01102-41489 BABY - KINDERSPECIAALZAAK Kerkplein 8, Yerseke \Telefoon 01131-4210y w Nieuw: modieuze horloges van ESPRIT. Nederlands Design. 50 Modellen afgestemd op het huidige modebeeld. Eenvoud in vormgeving, materiaal en kleur. Kast en band nikkelvrij. Prijzen vanaf 99,- Informatie De Intergemeentelijke structuurvi sie ligt ter inzage in de gemeente- de kans hun standpunt uit te leg- huizen van de gemeenten Axel, gen. Vanaf eind september a.s is de nieuwe Laguna Break leverbaar in Nederland. De stationwagen uitvoering van de succesvolle Renault Lagu na wordt lever baar in zeven versies. Er is keuze uit vier motoren met een vermogen van 61 kW (12- kleppen diesel motor) tot 102 kW (16-klep- I pen benzine motor). Alle versies zijn leverbaar als familia le, die plaats biedt aan vijf vol wassenen en twee kinderen. Door het uitgebreide motoren gamma legt Renault bij de Lagu na Break evenveel nadruk op het gebruik in de vrije tijd, als op het bedrijfsmatig gebruik. Ook is veel aandacht besteed aan het comfort. Dankzij het gebruik van isolerende materialen in het ach tercompartiment en ondanks het uitzonderlijke volume van de bagageruimte, ligt het geluidsni veau slechts één decibel hoger dan in de hatchbak. Renault heeft bij de ontwikkeling van de Break extra aandacht besteed aan de veiligheid van de passa giers. Zo bestaan de veiligheids voorzieningen uit verstevigings- profielen in de portieren, ver- grendelbare hoofdsteunen op de voorstoelen en pyrotechnische gordelspanners. De achterbank, die kan worden voorzien van drie hoofdsteunen (standaard op RXE), heeft een versterkte rug leuning en is uitgerust met drie driepunts rolgordels. Op een groot aantal versies is een in de achterbank geïntergreerde kin derstoel leverbaar. De versterkte langsbalken en wielkasten ach ter zorgen in de Break familiale voor een nog betere bescher ming van de inzittenden op de kinderbank. Het ophangingssys- teem en het onderstel zijn over genomen van de hatchback, zij het dat de afstellingen werden aangepast aan het bijzondere karakter van een break. Op de achterwielen werd de diameter van de trommelremmen vergroot

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14