1 Ik waarschuw alleen £,^(4°° w® Z6 augustus a 2 20-50% KORTING S 4 voor zomersmog als 't écht belangrijk is 1 KLEURENFOTO'S w. IE I SHLONIKI 9 Woensdag 2 augustus 1995 - 47e jaargang no. 31 Weerman Erwin Kroll: VERSCHOORE f.55,00 iiü Rapid Morgen meteen naar: ICE NIEUWE KOLLEKTIE "Service weekblad voor zuid- en noord beveland mi GRAND THEATER GOES 01100-15165 101 DALMATIËRS I uk flfc,., GRIEKSE AVOND OP ZEE 4 fc u- i" Ar I 1 r T THINK FAST LOOK ALIVE DIE HARD Rapid Service Goes Goes Lange Kerkstraat 44y FLODDER kA KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 1 il BB Zomersmog FILMPROGRAMMA VANAF 3 T/M 9 AUGUSTUS Zonnebaden Insectenoverlast - IS Zwemmen - IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS BS! l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 ««*•**•- Vrijdag I september BB 01^1 Voeding 111 jrw Een warme zomer in Zeeland Op de voorpagina's stond 't afgelopen maandag te lezen. 't Was nog nooit zó druk op de Zeeuwse wegen als afge- W ..i' ■X •V. 'o Reserveer tijdig F ip 14.00 uur 'Wjifeg APK Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. APK Keuren inklusief afmelden Op hetVeerse Meer van 18.00-24.00 Griekse bands 3-gangen menu Vrijdag Zaterdag Zondag Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. i A ge glazen, zodat u kunt zien of er een wesp in het glas zit. Zoete dranken niet te lang staan of dek ze af. Heeft u vragen, bel dan de G.G.D. Zeeland. Lauhihb GlfU •n Dick Maas prtunttrtn A 19.00 u. 19.00 u. 19.00 u. ••n film van Dick Maas In de eerste film werd de familie Flodder met een wet gericht kanonschot uit hun huis in Zonnedael verjaagd door een getergde generaal. In de tweede film beproef de de familie haar geluk in Amerika, maar werd meteen weer op het eerstvolgende vliegtuig teruggezet naar Nederland. Voor de derde en meest spectaculaire film zijn ze weer terug in Zonnedael. Een keihard en komisch treffen tussen de familie Flodder en de buurt bewoners die juist het vijfentwintigjarig jubileum van de wijk in stijl willen vieren. Een reeks van achtervolgin gen, feestelijkheden, vechtpartijen, verliefdheden, vee lingen en rolstoeFraces leiden tot een explosief einde van Zonnedael. J8ÉS- CC PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims A lopen weekend. Gevolg van een nieuwe warme zomer. Wie de moed had om zaterdag en zondag op de fiets te stappen, had overigens in de Zak van Zuid-Beveland volop ruimte. Geen temperatu ren echter om teveel inspan ning te leveren. Immers: de fel le zon en warmte van de voor bije dagen kunnen ook hun tol eisen. In hoeverre dat 't geval kan zijn, blijkt uit de tips die de GGD in Zeeland speciaal op een rij heeft gezet voor de lezers van onze krant. Boven dien gaf weerman Erwin Kroll voor onze lezers een toelich ting bij het begrip smog, waar we afgelopen weken en dagen weer mee te maken hadden. Donderdag20.00 u. Vrijdag21.30 u. Zaterdag21.30 u. Zondag21.30 u. Maandag, dinsdag....20.00 u. Woensdag20.00 u. DIE HARD WITH A VENGEANCE In een warenhuis gaat een bom af. Ene Simon eist de aanslag op, maar hij wil alleen praten met de aan lager wal geraakte politie man John McClane. McClane wordt ergens uit de goot getrokken en ingezet. Simon geeft hem raadseltjes op, die binnen een bepaalde tijd opgelost moeten worden. Overschrijding van de tijd wordt onmiddelijk afgestraft. Als de FBI ontdekt wie Simon in werkelijk is, wordt duidelijk waarom hij zijn zinnen op McClane heeft gezet. BRUCE WHLIS JEREMY IRONS SAMUtl t. JACRSOR Aanhoudend warm en zonnig water is dan blauwgroen of rood bruin verkleurd. Er ontstaat een smerige stinkende brij. Er kun nen giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier. Als je in oppervlaktewa ter wilt zwemmen doe dat dan in door de Provincie gecontroleerd oppervlaktewater. Bij twijfel kan er altijd contact opgenomen wor den met de Provincie. Ook op Teletekst pagina 720 wordt infor matie gegeven over de kwaliteit van het water. Na het zwemmen in verontreinigd water kunnen klachten ontstaan zoals: misse lijkheid, braken, diarree, huidirri- taties en oog- en oorklachten. Vooral jonge kinderen en bejaar den lopen kans om ziek te wor den. De GGD adviseert bij deze klachten in eerste instantie con tact op te nemen met de huis arts. Bij gezondheidsklachten die in relatie worden gebracht met zwemwater kunt u naar de GGD bellen om dit daar te melden. zaterdag, zondag, woensdag De GGD's in Zeeland en Brabant hebben met het oog op de zomer een brochure gemaakt, waarin gewezen wordt op de gezond heidsrisico's bij warm weer. Evenals in 1994 hebben we ook op Beveland deze zomer te maken met hoge zomertempera- turen en volgens de GGD is het van belang dat extra aandacht wordt geschonken aan onze hygiëne. Sociaal Verpleegkundi ge L.N. v.d. Berge vertelt daar over: 'Niet voor iedereen is een lange hete zomer, zoals de afge lopen tijd, even aangenaam. Bij aanhoudende hitte kunnen er nadelige gezondheidseffecten optreden zoals diarree en zonne steek. Met name zwemmen in open water of natuurbaden en bedorven voeding vormen een risico. Maar ook zonnebad en zomersmog en insectenoverlast kunnen voor vervelende ver schijnselen zorgen.' met elkaar in aanraking laten komen. Eet geen rauw of half gaar vlees of vis. Afval dient sneller dan normaal opgeruimd te worden omdat vliegen zich bij warm weer sneller kunnen vermenigvuldi gen. Dek voedsel altijd af en. verwijder afval in een afgeslo ten bak/container. Het gebruik van een barbecue heeft nog een ander risico, namelijk het gevaar voor brand, leder jaar ontstaan er gevaarlijke situaties omdat geprobeerd wordt met b.v. spiritus een kwij nend vuurtje nieuw leven in te blazen. Deze manier van vuurtje stoken is een direct risico voor de omstanders. Er kan namelijk een steekvlam ontstaan. Bij warm weer transpireert men meer. Door het verdampen van zweet wordt warmte aan het lichaam onttrokken. Veel drinken is goed om het vochtverlies door transpiratie op te vangen. Te snel drinken van gekoelde dran ken of grote hoeveelheden ijs kan echter maag- of darmkram pen veroorzaken. Omdat de dorst groot is, vullen sommigen dit aan met alcoholische dran ken. Dit vergroot echter weer juist de dorst. Het advies is gewoon water of isotone drank te drinken. Bij langdurige hitte bestaat voor jonge kinderen en ouderen een verhoogde kans op uitdrogen. Hoewel een zonnesteek weinig voorkomt, is het langdurig ver toeven in de brandende zon niet prettig. Zoek de schaduw op of draag een zonnehoedje. Bij zon nesteek of 'heat-stroke' kan de patiënt zijn lichaamswarmte niet kwijt. Een buitentemperatuur hoger dan 35 °C en extreme inspanning kunnen rol spelen bij het ontstaan van een zonne steek. Maar ook de aanwezig heid van hart- en vaatziekten, leeftijd (vaak ouderen), vetzucht, verminderd bewustzijn en ver minderd vermogen tot transpire ren zijn hierop van invloed. De zon langdurig op de blote huid laten schijnen geeft kans op ver- De laatste weken van warmte is af en toe weer gewaarschuwd voor zomersmog. In Zeeland en Beveland bleef het afgelopen weken in verhouding tot overig Nederland soms flink waaien, waardoor we weinig last van smog hadden. Maar wat niet is kan nog komen. IVe hadden een gesprek met weerman Erwin Kroll en die vertelt ons wat zomersmog precies inhoudt, welke schadelijke gevolgen smog kan hebben. Daarbij tekent onze nationale weerman aan, dat hij uitslui tend waarschuwt wanneer het écht belangrijk is. Hij vertelt: Zomer smog ontstaat op mooie warme zomerdagen. Wanneer de zon uit bundig schijnt en de wind uit het zuid-oosten komt, wordt vervuilde lucht naar ons land aangevoerd. Die lucht bevat met name twee soor ten vervuilende stoffen. In de eerste plaats stikstofoxiden, die ont staan door verbrandingen in industrie en verkeer. In de tweede plaats gaat het om zogenaamde vluchtige organische stoffen; die komen vrij door verdamping van oplosmiddelen die in de chemische industrie geproduceerd en verwerkt worden. Als op deze twee soorten stoffen fel zonlicht schijnt, wordt daaruit door een chemische reactie ozon gevormd. En met name die ozon is de boosdoener tijdens de perio den van zomersmog. Ozon is een stof die van nature altijd al in de buitenlucht aanwezig is. Onder de omstandigheden die ideaal zijn voor zomersmog, kan de hoeveelheid ozon in de lucht vier tot vijf maal zo hoog worden als normaal. Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen daardoor tijdelijk last van hun luchtwegen krijgen: benauwd heid, hoest en zelfs duizeligheid of een misselijk gevoel. Wie niet vaak aan zomersmog wordt blootgesteld, zal er geen blijvende gevol gen aan overhouden, zo blijkt uit onderzoek. Maar voor mensen die tijdens een periode van ernstige smog regelmatig zwaar werk bui tenshuis verricht, of buiten gaat sporten, is het echt niet gezond meer. Die zware activiteiten kunnen daarom beter vermeden worden wanneer zich ernstige zomersmog voordoet. Dit geldt in nog sterkere mate voor mensen die een aandoening aan de luchtwegen hebben, zoals CARA-patiënten. Het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksge zondheid en Milieu-hygiëne, geeft dagelijks actuele informatie over de smogsituatie in Nederland. Op Teletekst pagina 517 is te lezen waar u rekening mee moet houden. De kans op zomersmog is het grootst in de maanden juli en augustus, een dan met name in de mid dag. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, wordt ook in het weerbericht na het journaal op televisie een smogverwachting gege ven. Weerman Erwin Kroll krijgt de gegevens daarvoor van het RIVM, maar bekijkt zelf ook of er echt reden is om in het weerpraatje te waarschuwen voor zomersmog: "Kijk, ik hoef de mensen niet op de zomersmog te wijzen, als er al een tijdje sprake van is. Alleen als ver anderende weersomstandigheden er op duiden dat er een periode van zomersmog aan zit te komen, besteed ik daar aandacht aan. Dit doe ik dan slechts bij ernstige smog, want anders zou ik in de zomer iedere dag wel kunnen waarschuwen. Dat zou ook geen effect meer hebben." Hoewel de Nederlanders pas de laatste jaren regelmatig met zomersmog geconfronteerd worden, heeft Kroll niet de indruk dat smog vroeger nooit voorkwam. 'Wel is het zo dat er steeds meer aan dacht aan wordt besteed, omdat we nu weten wat de gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn.' In de zomer zijn er meer muggen en wespen. Niet altijd is bekend of men overgevoelig is voor wes- pe- of bijesteken. Voor overge voelige mensen kan een wes- pesteek fatale gevolgen hebben. Een steek in de keel kan voor iedereen levensbedreigend zijn. Ga dan zo snel mogelijk naar de E.H.B.O. van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of meldt u bij de huis arts. Drink daarom uit doorzichti- Bij de foto: De warme zomer van 1995 biedt alle mogelijkheden voor genoegens aan 't strand, zoals hier bij Katseveer. Maar aan veel zonnen zitten ook risi co's, zo laat de GGD ons weten. Welke? Dat leest u op deze pagi na. (foto Anton Dingemanse). Als gevolg van de aanhoudende warmte lopen de zwemmers in open water en natuurbaden een verhoogd risico om ziek te wor den. Bij aanhoudende hoge tem peraturen bestaat de kans dat de kwaliteit van het oppervlaktewa ter vermindert. Hierdoor kunnen ziekteverwekkende micro-orga- nismen zich sneller vermenigvul digen. Dit geldt minder voor zwembaden waar met chloor of andere desinfecterende midde len de waterkwaliteit op peil gehouden wordt, maar vooral voor open water en natuurba den. Deze zwemplaatsen in open water en natuurbaden worden weliswaar regelmatig gecontro leerd door ambtenaren van de Provincie, maar dit is nog geen garantie. In samenwerking met de A.N.W.B. geeft de Provincie jaarlijks een folder uit waarin de te verwachten kwaliteit van het zwemwater wordt aangegeven. Deze folder is gratis verkrijgbaar op o.a. V.V.V.-kantoor en biblio theek. Ga niet zwemmen in oppervlaktewater dat door blauwwieren is verontreinigd. Dit branding. Tevens bestaat er een verhoogde kans op huidtumoren. Zonnebrandmiddelen stellen deze risico's iets uit. Laat liever de huid geleidelijk aan de zon wennen en vermijd urenlang 'lig gen bakken' in de zon vooral op het heetst van de dag (12.00 - 15.00 uur). Misschien niet zo bekend maar ook in de schaduw wordt men bruin. Zonlicht en sommige medicamenten verdra gen elkaar niet, waardoor over gevoeligheidsreacties kunnen ontstaan. De apotheker kan u daarover informeren. L Kleurenfoto's vanaf V 19 fotoHverschoore Hulst 's-Gravenhofplein 8 Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Terneuien Noordstraat 6 Goes Grote Markt 7 (25 m. naast HEMA) Magdalenastraat 5, Goes Tel. 01100- 15715 weer verhoogt de kans op het ontstaan van zomersmog. De ernst van de zomersmog wordt bepaald door het gehalte aan ozon in de lucht. In het algemeen reageert een groep van 10-15% van de bevolking op zomersmog met klachten: hoesten, benauwdheid en geïrriteerde ogen. Daarnaast kunnen bij patiënten bekend met luchtweg- aandoeningen de klachten van benauwdheid verergeren. Deze klachten worden erger bij inspanning. Vermijd daarom in de perioden van zomersmog overmatige inspanning (tussen 15.00 - 20.00 uur). Volg hierover de berichtgeving in de pers en Teletekst pagina 517. Nmr FirlJD» C0tK mm VKIJtfltCHt n CoHiHGHyZr' SrtfAK of Want Tatjaka Siauc Mp Uittuil PVfCHIft SutllTT Htutt M tiHDIt Jw«r lou lAHBtt Een 'buikgroepje' in de zomer is meestal het gevolg van het nutti gen van verontreinigd voedsel en/of water. Voedsel bederft snel en ook een barbecue vormt een risico. Deze maagdarmstoornis kan voor met name kleine kinde ren en bejaarden levensbedrei gend zijn i.v.m. het risico van snelle uitdroging. Deze personen met diarree moeten dan ook snel naar de huisarts gaan. Bij warm weer bederft voedsel snel; de hygiëne in de keuken zal dan ook zeker in de zomer optimaal moeten zijn. Voor het koken en eten: was uw handen met water en zeep en droog ze af met een schone handdoek. Maak de plaatsen waar voedsel bereid wordt, regelmatig goed schoon en bewaar eten dat kan beder ven in de koelkast. Bij verblijf op de camping is koel bewaren een probleem. Juist onder deze omstandigheden is een goede hygiëne extra belangrijk. Er wordt op een camping immers gebruik gemaakt van gemeen schappelijke sanitaire voorzie ningen. Deze kunnen een rol spelen bij de verspreiding van ziektekiemen. Bij een barbecue loopt met extra risico om een 'buikgriepje' op te lopen. Hier vol gen een aantal tips om het risico op een 'voedselvergiftiging' te verlagen. Bewaar het vlees altijd in de koelkast eventueel in een koel box. Gebruik uitsluitend volledig ontdooid vlees. Haal het vlees zo kort mogelijk voor het barbecuen uit de koel kast. Rauw en bereid voedsel niet 11 I

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1