Provincie Zeeland Een unieke actie voor een mooie en schone Goese Polder A''A~A''A~A~A~A~Ai de Goese Polder AttA^A^AttAttA^A1 IK DOE MEE DOE ALLEN MEE AAN DEZE GROTE SCHOONMAAKAKTIE JAz Wijkbeheer DE GOESE POLDER i.o. De eerste week van augustus gaan wij in GOESE POLDER een SPECIALE AKTIEKAART verspreiden. Wij verzoeken U vriendelijk het onder ste gedeelte van deze kaart in te vullen, (ook als U niet mee wilt doen), zodat wij er achter kunnen komen hoe we deze aktie het beste kunnen indelen. De kaart wordt bij U opgehaald in de 2e week van augustus. Op 4 september a.s. wil wijkbeheer de Goese Polder een grote schoonmaak- aktie in de Goese Polder houden. Plaats 4 september de aktiekaart voor Uw raam. Wij danken U bij voorbaat voor Uw medewerking. 11 DE BEVELANDER Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 De Sponsors re Polder Woensdag 26 juli 1995 de G< De uitvoering van de actie 'We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op.’ Het zou het motto kunnen zijn van het Milieuverslag 1994, een boekwerkje van veertig bladzijden waarin de provincie een overzicht geeft van verbetering en verslechtering van het milieu in Zeeland. Om de gestelde doelen voor het jaar 2000 en verder te halen, zullen overheden en bedrijven nog heel wat werk moeten verzetten. Nieuws Een beetje schoner 'X DE GOESE POLDER GAAT VOOR SCHOON! 3 - V 1 X A Steeds meer bedrijven werken met bedrijfsmilieuplannen, boeren zoeken meer en meer naar de minst schadelijke bestrijdingsmid delen, bijna alle Zeeuwse gemeen ten zijn begonnen met het ge scheiden inzamelen van huisvuil en de provincie heeft de vergunning verlening en de controle op orde. Kortom, aardig wat redenen om met enig optimisme de toekomst tegemoet te zien. Maar ja; als de auto steeds schoner wordt en zuiniger gaat rijden, waardoor er min der kwalijke stoffen in de lucht komen, maar we gaan met zijn allen toch meer kilometers rij den, dan is het eindresultaat dat er toch meer is vervuild. De conclusie mag dan ook zijn dat milieubeleid een weerbar stige materie is en veel heeft te maken met menselijk ge drag. Milieuverslag Het Milieuverslag maakt de resul taten in 1994 inzichtelijk aan de hand van een reeks thema's waar iedereen mee heeft te maken: ver storing, verzuring, verspreiding, verwijdering en vermesting. Vervolgens doen de schrijvers van het verslag uit de doeken hoe de vlag er bij hangt in een aantal ge bieden: Kanaalzone Zeeuwsch- Vlaanderen, Zwaakse kreekrest, Schouwen-west, zuidkust Schou wen, kreken Zeeuwsch-Vlaanderen en in een aantal bodembescher- De overlast van verkeersgeluid is voor een deel in te dammen door nieuwe wegen ver buiten de bebouwde kom aan te leg gen, of, andersom, geen be bouwing toe te staan in de buurt van drukke wegen. De provincie toetst de gemeente lijke bestemmingsplannen dan ook op dit punt. r Is het niet mogelijk bebouwing uit de buurt van wegen te houden dan blijft er weinig anders over dan ge luidsschermen aan te leggen of subsidies te verstrekken voor het isoleren van gevels. nog een aantal onderzoeken. Als dat is afgerond kan het toezicht ook daar optimaal worden inge zet. Drie van de twaalf bedrijven die stinken voldoen aan de normen bleek eind 1994. Met de overige negen wordt verder gepraat. Ove rigens is begin '95 het landelijk stankbeleid gewijzigd. Het is nog niet bekend hoe dat voor Zeeland uitpakt en wat voor gevolgen dat heeft voor de bedrijven. Van de zeven bedrijven die een ex tern veiligheidsrapport (EVR) moe ten hebben, beschikken er zes over de benodigde goedkeurin gen. Het zevende bedrijf, waarvan vorig jaar bleek dat het EVR-plich- tig is, zal uiterlijk begin 1996 ook een dergelijk goedgekeurd rap port hebben. Over de mogelijke gevolgen van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt voortdurend overlegd tus sen betrokken overheden. Met het opstellen van onder meer een rampenbestrijdingsplan voor de Westerschelde is ondertussen een begin gemaakt. Verzuring De uitstoot van zwaveldioxyde, stikstofoxyde en ammoniak ver oorzaakt verzuring, een kwalijke zaak voor de bodem en onder meer de vitaliteit van bossen. Ook problemen met de ozon zijn een gevolg van de uitstoot van deze stoffen. Industrie (45%), scheep vaart (33%), landbouw (12%) en verkeer (10%) zijn de bronnen van deze vorm van vervuiling. Sinds 1980 is de uitstoot bijna gehalveerd. Bij de industrie zette de daling van de uitstoot door ten opzichte van 1993. Dat neemt niet weg dat er in 1994 meer uitstoot was dan in '93. Oorzaak: toename van het aantal bedrijfsuren van de ko lencentrale van de nutsbedrij ven. Energiebesparing en doelmatiger gebruik van energie moeten een deel van oplossing brengen. Ook het gebruik van windenergie kan zorgen voor vermindering van uit stoot van verzurende stoffen. Daarvoor zijn aanzienlijk meer windmolens nodig dan er nu zijn. Wat dat betreft zijn er volgens de provincie problemen met het vin den van geschikte lokaties voor windmolens. Een ander probleem is dat het Rijk de energiesubsidies heeft teruggedraaid. Het autoverkeer in Zeeland nam in 1994 toe met 1,5%. In voorgaan de jaren was dat telkens 3%, over eenkomstig het landelijke beeld dat zich niet wijzigde in 1994. Zeeland was dus een uitzonde ring. Men blijft werken aan een reeks voorbeeldplannen om het autoverkeer wat in te dammen. Dat kan variëren van de invoering van nieuwe vormen van openbaar vervoer en het aanleggen van par keergelegenheid en kantoren in de buurt van stations tot actieplannen om vaker de fiets te pakken. Verspreiding Met verspreiding bedoelen de be leidmakers de vermindering van milieugevaarlijke stoffen die te rechtkomen in lucht, water of bo dem. In 2010 moet het zo ver zijn dat de vastgestelde risicogrenzen niet worden overschreden. trum Bergzicht te Goes heeft zich bereid verklaard een bijdrage van 300 Een deel van de vermindering van de uitstoot wordt gereali seerd per bedrijfstak volgens een landelijke aanpak. Dat neemt niet weg dat met een aantal bedrijven in Zeeland goede afspraken waren te ma ken over de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen als etheen, benzeen en fluor. Ook de landbouw probeert het ge bruik van schadelijke stoffen te verminderen. Dat kan door uitge kiende doseringen toe te passen en door te zoeken naar alternatie ven. Op het terrein van de land bouw lopen verschillende proef projecten. Ook in 1994 zette de daling van de uitstoot van ammo niak zich voort. Was de uitstoot in 1980 nog 3,5 kiloton en in 1990 nog bijna 3 kiloton, in 1994 zakte de uitstoot tot onder de 2 kiloton. In 2010 mag de uitstoot, volgens de huidige inzichten, niet hoger zijn dan 1 kiloton. Verwijdering Het verwijderen van afval moet de komende jaren in Zeeland fors ver anderen. Preventieve maatregelen moeten tot gevolg hebben dat we met elkaar acht procent minder af val produceren. De helft van het afval moet worden hergebruikt, 10 mag worden verbrand en 25% gestort. In 1991 werd nog 75% van het afval gewoon ge stort. Voor het eerst in jaren is er minder huishoudelijk afval te rechtgekomen op de stort plaatsen. Dat komt doordat gemeenten een begin hebben gemaakt met de gescheiden inzameling van groente-, fruit en tuinafval. De compost die dit oplevert blijkt van een goe de kwaliteit. De hoeveelheid gestort afval van de industrie is eveneens gedaald evenals de hoeveelheid bouw- en sloopafval. Opvallend is de afname van de Polder gaat voor Schoon' heeft overi gens ook elders in den lande al de nodige aandacht gekregen. Aanvan kelijk heeft de organisatie contact gezocht met Rotterdam, waar al meer- zette schoonmaakactie wordt gehou den. Daar heeft men veel praktische tips gekregen. Van de andere kant was men in Rotterdam weer blij met het idee van De Goese Polder om een stort van saneringsgrond: 33 kilo ton in 1994 tegen 121 kiloton in 1993. De verklaring lijkt voor de hand te liggen. Half 1993 werd de maatregel van kracht dat grond die nog te reinigen was niet meer mocht worden gestort. Toch kunnen er aanzienlijke schommelingen optreden bij de hoeveelheiden te storten sane ringsgrond. Immers, het ene jaar wordt er meer gesaneerd dan het andere jaar. Vermesting Fosfaat en stikstof zijn voedings stoffen. Maar als er te veel van in de bodem of in het grondwater te rechtkomt is er sprake van veront reiniging. In de vaktaal heet dat vermesting. Vooral de kwaliteit van het op pervlaktewater moet inboeten bij vermesting. Algengroei maakt dat duidelijk zichtbaar. Slecht doorzicht en eenzijdige soortensamenstelling is het gevolg. Als de temperatuur 's zomers wat oploopt kan het leiden tot zuurstoftekort en soms tot stank. Zout kwelwater, neerslag, huishoudelijk afvalwater en de landbouw zijn de bronnen van een te veel aan stikstof en fos faten. in de wijk wil uitvoeren, kan zich daar voor tevoren aan melden. Dat kan bij de Wijkinfo-winkel, die vanaf deze week weer geopend is. Maar ook bij de heer A.J. Vrancken, tel. 11242. Ver der staat er voor dinsdagavond 15 augustus een bijeenkomst gepland in wijkcentrum De Spinne. Iedereen is daar welkom, aanvang 20.00 uur. Daar wordt de actie verder toegelicht, er kunnen vragen worden gesteld, enz. Wijkbeheer hoopt dat er grote belangstelling zal zijn voor deze Bewo- nersavond. In de komende weken zal overigens nog meer informatie over deze uniek actie volgen. Dat zal onder meer gebeuren in Weekblad De Beve lander, waar we u binnenkort op de hoogte willen brengen van de laatste stand van zaken. Immers: De Goese Polder gaat voor Schoon! En daarbij is ieders inzet van veel belang: van groot tot klein, van jong en oud. Om de problemen van het kwelwa ter te verhelpen is een goede be heersing van het waterpeil maar een gedeeltelijke oplossing. Het vorig jaar was met name het wa terschap De Drie Ambachten ak- tief met het verhogen van het pol- derpeil. Voortgaande perfectionering van de waterzuivering moet het moge lijk maken dat binnen een paar jaar 75% van de stikstof en fosfa ten in het huishoudelijk afvalwater niet meer terecht komt in het op pervlaktewater. In de beheersplan nen van de waterschappen is na te gaan welke maatregelen de schappen nemen om dat doel ook echt te bereiken. De mestproduktie vanuit de land bouw daalde in 1994 ten opzichte van 1993. De oorzaak moet voor al worden gezocht in de afname van het aantal varkens, schapen en pluimvee. De hoeveelheid geïm porteerde mest is gelijk gebleven. Het ziet er naar uit dat dit jaar, nu de gebruiksnormen zijn aange scherpt, het niet zal lukken binnen de berekende ruimte te blijven. De actie 'De Goese Polder gaat voor Schoon!' krijgt (gelukkig) ondersteuning van vele zijden. Onder meer van sponsors uit Goes en overig Zeeland. Hier onder de namen van de sponsors die zich tot op heden hebben gemeld: Regionale Woningbouw vereniging, Vabog, Sinke Kome- jan, PTA, Ford Adria, Fiat Dage- vos, Hyundai Van Vliet, Inwoners van de Gevangenis Torentijd, Gemeente Goes, Drukkerij Zer- landia, Intertoys Speelgoed, Win- kelver. De Spinne, BP Mol, Per fecta Chemie, Proconsult Project Ontwikkelaars, Dietvorst en Te Brake Advocaten, Het Paard van Troje (Boekh.), PWG Bedrijfskle ding, Viola Nacht- en Ondermo- de, Schipper Accountants (Beker- sponsor). Overigens zijn nieuwe sponsors nog altijd welkom. Ze kunnen voor informatie terecht bij de Wijkinfowinkel of het bestuur (de heer Vrancken), tel. 01100 - 11242. Gratis verkrijgbaar Het Milieuverslag 1994 is gratis verkrijgbaar bij het informatiecen trum van de provincie Zeeland, Ab dij 9 in Middelburg, tel. 01180 - 31400. I gaat voor h goat voor Deze kaart op 4 september voor uw venster plaatsen a.u.b. Abdij mingsgebieden. Tot slot komen de middelen aan bod die de pro vincie kan inzetten om 'iets aan het milieu te doen’. De thema’s komen deze week aan bod in AbdijNieuws. Volgende week is het de beurt aan de gebie den en de middelen, de instrumen ten. Wie niet zo lang wil wachten kan het Milieuverslag ook alvast bestellen bij het informatiecentrum van de provincie, tel. 01180 - 31400. Het kost niet meer dan een telefoontje. Verstoring Verstoring is, het ligt in het woord besloten, ‘iets waar je last van hebt'. In het milieubeleid gaat het dan om zaken als geluid, stank en risico's voor ongevallen (externe veilgheid): gevolgen van voorna melijk industrie en verkeer. Geluidshinder van industrie is 'in te perken' door het aan brengen van een grens rond om de terreinen: zonering in de vaktaal. Buiten die grens mag het geluid niet hoger zijn dan 55 decibel. Nieuwe bedrij vigheid binnen de zone of ver andering van bedrijfsvoering mag niet leiden tot meer la waai buiten de aangebrachte grens. Het al dan niet verlenen van ver gunningen is een volgend middel om de zaak onder controle te hou den. Ook kan er in een aantal ge vallen sprake zijn van saneringen. Voor het toezicht op geluidsbron nen is een bepaald systeem opge zet dat werkt voor dertien gezo- neerde industrieterreinen. Voor de overige zeventien terreinen lopen De Goese Polder gaat voor schoon! De organisatie rekent erop dat dit geen loze kreet blijkt te zijn. Er is heel wat werk verzet om de organisatie rond te krijgen. Maar 't belangrijkste is natuurlijk de schoonmaakactie zélf. Daaraan wordt meegewerkt door 825 kinderen van de scholen in de Goese Polder. Dat zijn De Twee master, De Holtkampschool en 't Noorderlicht. 's morgens een bespreking en 's mid dags hadden we de zaak in grote lij nen rond', aldus Guus Vrancken namens het bestuur van Stichting De ingeschakeld, het asielzoekerscen- Goese Polder. Op de schoonmaakdag zelf (4 september) zal vanuit Rotter dam de Opzomerbus naar Goes komen om de actie te ondersteunen. Vanuit Zeeland zelf werd verder spon tane medewerking gekregen van de gevangenis te Middelburg, waar bewoners aan de slag zijn gegaan om gereedschap op maat te maken, zoals prikstokken en ander gereedschap om het zwerfvuil te lijf te gaan. Met name de kinderen kunnen van dat 'maatge- reedschap' plezier hebben. Zoals elders op deze pagina al staat te lezen, zal aan de schoonmaakactie een grote verspreiding van kaarten vooraf gaan. Men wordt vriendelijk doch dringend verzocht de kaart in ieder geval in te vullen. Of men nu wèl of niet wil meedoen. En verder worden bewoners in de gelegenheid gesteld om ook zelf met suggesties te komen. Wie bijvoorbeeld in groepsverband een bepaald schoonmaak-projectfie) Zoals u elders kunt lezen werken alle denkbare instanties en orga nisaties mee aan de schoon maakactie die begin september in De Goese Polder plaatsvindt. Dat zijn, naast de Gemeente Goes, de drie scholen in De Goese Pol der: De Holtkampschool, De Tweemaster en Het Noorderlicht. Verder Veilig Verkeer Nederland, de Wijkonderhoudsploeg, de Poli tie, het Milieu Educatie Centrum, het Opzomerteam Rotterdam en ook Asielzoekerscentrum Berg zicht te Goes. Maar uiteraard wordt ook gerekend op man-uren te leveren en een groot aan- de inzet van alle overige bewoners, tal sponsors (zie lijst elders) heeft Dat zijn er zo'n 7.000, die, zoals elders medewerking toegezegd. 'De Goese wordt gemeld, allen persoonlijk wor den benaderd middels de deelname- kaart. Die kaart komt ook in de bus bij de mensen die normaliter verstoken willen blijven van drukwerk en een sti cker op hun brievenbus hebben. 'We dere jaren een dergelijke groots opge- hopen dat ze er begrip voor hebben, dat ze nu een keer ons drukwerk in de bus krijgen, 't Gaat immers om een belangrijke actie, waar iedereen in de wijk belang bij heeft', aldus het dage lijks bestuur bij monde van de heer speciale actiekaart uit te geven. Op die Guus Vrancken. manier is te meten hoe groot de De schoonmaaktactie zou onbetaal- respons wordt. Enthousiast op de baar zijn, zonder de vrijwillige mede- actie werd trouwens ook gereageerd werking van iedereen. 'We hebben het door de gemeente Goes. 'We hadden budget nu beperkt kunnen houden, waardoor een actie in deze omvang mogelijk is', aldus de organisatie. Niet temin worden alle denkbare diensten '1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11