.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Fuchsia's Kleine drukte op de bruiloft Kruiningen Vrijdag 7 juli was het een 'kleine drukte' voor het gemeentehuis in Kruiningen. Ruim 20 kinderen van kinderdagverblijf 'De Bevelanden' uit Kruiningen zorgden voor een feestelijke verrassing voor hun juf Ester van Haut en haar kersverse echtgenoot Marcel Lobbezoo. Samen met enkele ouders en met de andere leidsters van het kin derdagverblijf begroetten ze het echtpaar met mooi versierde bogen en een vrolijk lied. Orgelconcert door Dirk Jansz Zwart kijken 176 Woensdag 26 juli: kinder feest binnenstad Goes Zeeuwse Rijwiel- en Toer vierdaagse 25-28 juli a.s. Gastgezinnen gezocht voor Litouwse folkloregroep Normaal weer op veldtocht Belgische Camaro Club zondag 23 juli in Goes Zondag 23 juli a.s. organi seert de Belgi sche Camaro Custom Club een 'meeting' voor hun bui tenlandse lief hebbers en belangstellen den van de Corvettes, Camara’s en Firebirds. Deze auto's staan bekend om hun uitstraling, sty ling en karak ter. Deze dag worden er van uit België en Nederland 65 deelnemers verwacht, wel ke onderling weer verschillen in model en bouwjaar (vanaf de jaren vijftig tot op heden). Vanaf circa 11.00 uur is het verzamelen op de Gro te Markt. Vanaf 14.00 uur is er een rondrit die zal gaan langs 's- H.H. Kinderen, 's-H. Arendsker- ke, Lewedorp, Wolphaartsdijk, Goes en terug naar de Grote Markt. Tussen Lewedorp en Wolphaartsdijk is er een korte R Meeting fans Amerikaanse auto's Met vertrek in onder meer Goes ggaj DE LAAGSTE BENZINE-PRIJS BIJ JAN BRUUNS OOK VOOR DIESEL SUPER BENZINE ^-f93 GEEN 2.Ö4 MAAR #7 Twee vernieuwde speel tuinen in Goese Polder EURO LOODVRIJ GEEN L87 MAAR Op l/an 7-77 augustus te gast in Goes JAN BRUUNS geen 1.318 MAAR ka 1 I Woensdag 19 juli 1995 DE BEVELANDER 7 VïwAhh'Hws btteeVvnietuvA WINKELCENTRUM DE BUSSEL GOES ZUID liter 2 S» B -1 «ajt,'»:»:»-. i 3 1 f IBM S3 -H&1 De bekende organist Dirk Jansz. Zwart heeft in Zeeland nogal wat aanhang. Tegen die achtergrond wordt ook deze zomer weer een serie concerten door hem gege ven in de sfeervolle Hervormde Kerk van Dreischor. Het eerste concert dat hij in de reeks zou geven, op 13 juli jl., kon wegens ziekte niet doorgaan. Donderdag 20 juli a.s. morgen dus, hoopt hij dat cjoed te maken. Het concert begint dan om 20.00 uur. Het programma dat hij op 20 juli hoopt uit te voeren, is samenge steld uit composities vanaf de zeventiende eeuw tot op heden. Zo worden werken uitgvoerd van Buxtehude, Kellner, Clérambault en Boëllman (de populaire Suite Gothique). Ook vermeldt het pro gramma koraalbewerkingen van Jan Zwart, Willem Vogel en de concertgever, namelijk over de psalmen 24, 92 en 150. Deze concerten hebben elke week plaats op donderdagavond van 8 tot 9 uur. De data zijn op 20 en 27 juli, en 3, 10 en 17 augustus. Sinds vorige week is de wijk Goese Polder twee vernieuwde speeltuinen rijker. Ze zijn te vin den aan de Bechstede en Roo- seveltstede. Beide speeltuinen zijn in het kader van Premie op Actie verplaatst en aangelegd. Het was mogelijk om de speeltui nen te vernieuwen door bijdra gen van Fa; F. Duynhouwer, Fa. Rijk te Heinkenszand en Super markt Golff. Omdat oudere jeugd bij de speelvoorzieningen achter De Spinne voor overlast zorgde, wil den de bewoners dat Goes de speeltoestellen zou verwijderen. De bewoners van de Bechstede daarentegen wilden graag een speeltuin. De bewoners hebben vervolgens zelf de speeltoestel- ;A len verplaatst. Ook het terrein achter De Spinne is heringericht. Door de speelvoorziening te ver plaatsen naar de Bechstede zijn beide wensen vervuld. De bewo ners van de Rooseveltstede wil den de zandbak, die regelmatig voor overlast zorgde, vervangen door een speeltoestel. Door zelf de handen uit de mouwen te ste ken, konden de kosten van de nieuwe speeltuin beperkt blijven. Het project Premie op Actie is opgezet met het idee dat bewo ners zich samen inzetten om hun woonomgeving schoner, veiliger en leefbaarder te maken. Door gezamenlijk iets te doen ter ver betering van de eigen woonom geving (dit is de actie) kan de groep een premie versieren. maaltijden en kunnen overnach ten. Dagelijks wordt er een pro gramma voor de groep georgani seerd. Het vervoer van de gas ten wordt grotendeels door de Goese organisaties verzorgd. De gasten worden dagelijks op bepaalde punten opgehaald en weer afgezet. De groep verzorgt tijdens haar verblijf o.a. voorstellingen in: Kamperland, Oostkapelle, West- kapelle, Sluis, Amsterdam, Bar- De Achterhoekse groep Nor maal, die bijzondere banden onderhoudt met Zeeland, komt binnenkort weer op veldtocht. Markt te parkeren. Afgezien van het ongemak voor de deelne mers, voorkomt men dat de eigen auto wordt ingesloten door Amerikaanse auto's die zich in de loop van de ochtend op de Markt verzamelen", aldus Fred en Joke Hundersmarck die van uit Kapelle nauw bij de organisa tie van deze meeting zijn betrok ken. Hetooê neveld en Bredene en Middel- kerke in België. De groep brengt een dansprogramma van ander half tot twee uur met muziek, zang en dans uit Litouwen. Het ensemble brengt voor de eerste maal een bezoek aan Goes. Wanneer u nader geïnformeerd wilt worden of wanneer u zich als gastgezin wilt aanmelden, dan kunt u contact opnemen met de heer Gerard van Damme, tel. 01100-31755. JAN BRUINS Komende weken kunnen fuch- sia-liefhebbers weer terecht bij medetuinliefhebbers in de regio die hun fuchsia's te kijk zetten. Vanuit Kwadendamme wordt ons gemeld dat Lenie Menheere- Westdorp de tuin op het adres Langeweegje 33 heeft openge steld op 22, 23, 29 en 30 juli van 10.00 -17.00 uur. In Waarde kan men terecht op het adres Julia- nastraat 52 bij Lenie Voshol en wel tot 29 juli a.s. op woensdag, donderdag en zaterdag van 13.30 -16.00 uur. Vanuit Wemel- dinge wordt bericht dat de familie Smits aan de Pr. Julianastraat 1 open fuchsiatuin houdt op 22 en 23 juli tussen 10.00 en 17.00 uur. De tuin staat voor de negende maal dit jaar open voor publiek. Men treft er zo'n 300 verschillen de soorten fuchsia's, er wordt een film gedraaid en ook de Ned. Kring van Fuchsiavrienden is aanwezig. Toegang gratis. Bij de foto: geen gebrek aan activiteiten in zomers Goes. Eind vorige week werd er een braderie gehouden, opgezet in samenwerking met de Goese Middenstands Centrale, die ook tekent voor het komende Kinderfeest in de binnenstad. De foto geeft een indruk van deze tweede Goese braderie- nieuwe-opzet. mers brengt. Zo zal geen con cert in 1995 gelijkluidend zijn. Het gemoderniseerde decor, waar ontwerper Bennie Jolink andermaal de hand in had, bevat reusachtige opblaaselementen, een fonkelnieuw achterdoek en een onvervalst strokanon, waar mee het slot van elk optreden extra kracht wordt bijgezet. theater waarover we al vertel den, staat bij het Stadhuis op de hoek van de Lange Kerkstraat. 100 Kinderen kunnen ruim 25 minuten lang genieten van een spannend verhaal. Meedoen mag, want de poppen maken het verhaal samen met de kinderen. Spannend en leuk. Kinderdag is een activiteit van de G.M.C. Standplaatsen onder voorbe houd. Info: Marco Visser, Speel- boom: 1 65 57. Dinsdag 25 juli a.s. gaat in Goes en Middelburg voor de zevende maal de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse van start. De organisatie rekent ook dit jaar weer op zo'n 1500 deelnemers die in vier dagen tijds de mooiste plekjes van Zeeland op de fiets bekijken. De fietsliefhebbers komen uit het hele land. In Goes is het vertrek bij Sportpunt Zee land. In Goes kan men kiezen uit drie afstanden n.L de 25, 40 en 60 kilometer. Nieuw in Goes is de avondfietsvierdaagse over dezelfde drie afstanden. Dit voor personen die niet in de gelegen heid zijn overdag mee te fietsen. Iedere dag wordt er gestart tus sen 09.00 en 12.00 uur vanuit het "Sportpunt Zeeland", gele gen in het stadsrecreatiepark "De Hollandsche Hoeve" en in Middelburg vanuit het restaurant op tennispark "De Veste". De berijders van het stalen ros mogen hun eigen tempo bepa len, maar moeten wel om 17.00 uur weer op het eindpunt zijn. Voor de avondfietsvierdaagse vanuit Goes kan er vertrokken worden vanaf 18.00 uur en de sportievelingen moeten uiterlijk om 22.00 uur zich weer gemeld hebben in Sportpunt Zeeland. Vanzelfsprekend zijn er onder weg kontroleposten opgenomen. deelnemers overnachten op de idyllisch gelegen stadscamping, van waaruit men al deze attrac ties op loopafstand kan bereiken. Overigens is het niet verplicht om tijdens de Rijwiel- en Toer vierdaagse ook vier dagen te fietsen. Voor wie het beter uit komt en de gezellige sfeer eens wil proeven, kan ook voor één of meerdere dagen inschrijven. Voor de deelnamekosten hoefgt u het niet te laten. Voor vier dagen betalen volwassenen 17,50 en kinderen 10,-. Een daginschrijving kost 5,- per deelnemer. Bij inschrijving ont vangt u het programmaboekje met vele organisatorische en cul- tuur-historische wetenswaardig heden. Ook bevat dit program maboekje vele reductiebonnen voor aantrekkelijke kortingen bij de diverse horecagelegenhge- den. En wie plotseling wil deel nemen en echter geen fiets ter beschikking heeft geen nood, er zijn bij de organisatie fietsen te huur. Belangstellenden voor de fietsvierdaagse kunnen een inschrijfformulier ophalen bij de VW's in Goes (01100-20577) en in Middelburg (01180-16851). Om administratieve rompslomp en onnodig oponthoud op de eerste startdag te voorkomen is het mogelijk om op maandag 24 juli a.s. op beide startplaatsen tussen 14.00 en 17.00 uur in te schrijven. Wie meer wil weten kan kontakt opnemen met de sekretaresse van Stichting Zeeuwse Rijwiel- en Toervier daagse, Leni Mathijssen (01100- 12737). tussenstop. Men verwacht om ongeveer 16.00 uur terug te zijn op de Grote Markt in Goes. Zon dagmorgen is de Grote Markt alleen toegankelijk voor deelne mers van de Amerikaanse auto's. Het organisatiecomité doet daarom een dringend beroep op autobezitters hun auto's in de nacht van zaterdag op zondag niet op de Grote A PER LITER Woensdag 26 juli is het Kinder feest in de binnenstad van Goes. De winkeliers, verenigd in _de G.M.C. hebben dan van 11 uur in de morgen tot 4 uur in de middag diverse gratis kinderattracties in de binnenstad geplaatst. Dit alles in samenwerking met het evenementenburo Pias-kinder- evenementen. Als je alle attracties wilt bezoe ken, kijk dan hier waar ze te vin den zijn. Laat een figuurballon maken, eet een gratis oranje sui kerspin of drink op het mini-ter ras een lekker glas limonade van de limonadekabouter. Nog niet genoeg???? Ga er dan maar eens voor zitten! Het Pias pop pentheater geeft om het uur een spannende voorstelling die maar liefst 25 minuten duurt. Teveel uitgerust bij het poppentheater? Nou dan ga je toch gewoon springen op het splinternieuwe Donderdag 27 juli treedt Nor maal op in de feesttent van Kas téél van Batavia te Westkapelle. De groep die ook op Beveland veel aanhang heeft, is deze Deze zijn vrijwel allemaal onder- plezier voor jong en oud. Vele gebracht in horecagelegenhe den, zodat er voldoende moge lijkheden zijn om even uit te rus ten en de inwendige mens te ver zorgen. Zoals in vorige edities van de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse is gebleken, laat de organisatie van dit evene ment weinig aan het toeval over door het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen. De orga nisatie beschikt over onderling portofonisch kontakt door geheel Zeeland, een uitgebreid EHBO- team berijdt de routes en een mobiele rijwielhersteller zal eventuele deelnemers met man kementen aan hun vervoermid del weer vakkundig op pad hel pen. De aantrekkelijke routes van de 25, 40 en de 60 kilometer zijn uitgezet door de ervaren bestuursleden van de Stichting Zeeuwse Rijwiel- en Toervier daagse. Tijdens dit fietsevene- ment zijn maar liefst 40 vrijwilli gers ter beschikking om alles in goede banen te leiden. Ook zorgt de organisatie voor een aantal nevenaktiviteiten. Daar naast biedt het stadsrecreatie park "De Hollandsche Hoeve" met in Sportpunt Zeeland het nieuwe zwembad, pannekoek- huis, ambachtscentrum, kinder boerderij en speeltuinen, alle Van dinsdag 1 tot vrijdag 11 augustus a.s. zal het muziek-, zang- en dansensemble 'Pyni- melis' uit Panevezys uit Litouwen te gast zijn in Goes. Voor de 40 leden van dit ensem ble, in de leeftijd van 15 tot 25 jaar, zoekt men nog enkele gezinnen, die een tweetal gasten geheel vrijblijvend willen opne men. De bedoeling is dat ze in het gezin kunnen deelnemen aan de zomer op veldtocht onder het motto "Wi-j luusteren of niet". Het concert begint om 21.30 uur. In het voorprogramma treden The Emmeroyts op. Normaal brengt deze zomer een repertoire van hits uit alle voorbijgaande jaren. Voor fans is het daarbij belang rijk te weten, dat de band elke avond een andere reeks num- paddestoel-springkussen. Dit grote springkussen is overdekt; dus trek je maar niks aan van het weer. Cloonie Ballonie rijdt met zijn kwatskar op en neer door de Lange Vorststraat en maakt daar voor jou de leukste ballonen. Het paddestoel-springkussen staat in de Gasthuisstraat vlakbij het parkeerterrein Oostwal. Laat de vaders nog maar geld in meter gooien, want de kinderen willen springen in deze splinternieuwe springpaddestoel. De limonade kabouter staat lekker centraal. Vaders en moeders kunnen win kelen, kinderen drinken limona de op de kruising Lange Vorst straat, Klokstraat en Ganze- poortstraat. Ook nog zin in sui kerspinnen? Dan even de Grote Markt oversteken om op de hoek bij de P.Z.C. een grote oranje suikerspin te eten. Helemaal gra tis natuurlijk. O. ja het poppen- jiNGBAAN^gr- jÈUKÊNsgS 51 NS STATION o o 5 MET VOLOP PARKEER GELEGENHEID RONDOM HET WINKEL CENTRUM CENTRUM S S WINKELCENTRUM „DE BUSSEL,, 2 BEUKENSTRAAT1 at l GOES WEST /^^Ö^ElSTRAAT Vv/1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7