Provincie Zeeland A 998. 8X 69. 398. 4X 59.- OP=OP OP=OP Vinyl leg9en ui Alleen de naam zegt het al! 1695.- 895.- 695.- 895.- OP=OP 11 X 12 X Halsterseweg 265, Bergen op Zoom, tel. 01640-42205 Jacob Valckestr. 5 (bij Stenebrug), Goes, tel. 01100-50212 Koelaggregaten uit op rijdek gels uitgelegd dat het aggregaat uit moet. Wie zich niet houdt aan dit veiligheidsvoorschrift mag met het voertuig niet het schip op. Wie het aggregaat opnieuw in schakelt aan boord, wordt op het verbod gewezen. Bij het niet na volgen van de aanwijzingen van het PSD-personeel volgen juridi sche stappen. Dit is h1 uit onze c aar een kleine 9r p pgave ollectie Gratis PrlJs H Sterfte van vogels, vissen en zeezoogdieren op maa1y GLASKAS17 grenen MEIDENKAST/ grenen BUFFETKAST/ grenen 3-deurs DRESSOIR/ grenen Vloerbede^^ gratis met normaal 3398.- nu normaal 1890.- nu normaal 1390.- nu normaal 1790.- nu Repro antiek Veel uit voorraad leverbaar Geen lange levertijden 0P=0P Reserveer gratis (6 mnd.) ROTAN STOELEN v.a. EETKAMERTAFELS EETKAMERSTOELEN BUFFETKAST EIKEN °P=Op I Koppelkaart Verbetering fietspad Zeeuwse havens groeien Woensdag 19 juli 1995 19 DE BEVELANDER t i Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 4 x grenen v.a. 24 stuks, v.a. 11 xOP=OP van 1698.- nu Botulisme is in de zomermaanden helaas geen onbekend verschijnsel. Het is een vorm van voedselvergiftiging waaraan vooral watervogels en vissen doodgaan. Veel schade is te voorkomen door besmette of dode vogels, vissen en zeezoogdieren te melden bij het speciaal hiervoor ingestelde coördinatiepunt: 01180 - 31138 of 31137. z- I Nieuws PSD-opstelterrein Wissingen TO TO 1 3 DE MEUBELGIGANT f&' TOTALE ZOMER- Oz> LEEGVERKOOP Mie l 3 3 1 t t Op de rijdekken van de sche pen van de Provinciale Stoom- bootdiensten (PSD) in Zeeland is het voertuigen niet toege staan koelaggregaten te laten draaien. Het verbod aggregaten te laten draaien aan boord van de schepen is gebaseerd op voorschriften van brandveiligheid en op die voor ar beidsomstandigheden van het PSD-personeel (luchtverontreini ging). Dezelfde regel is overigens ook van toepassing op het niet met draaiende motor op het rijdek laten staan van voertuigen. de hoofdrijbaan, een breed fiets pad aan te leggen dat geschikt is voor fietsverkeer uit twee richtin gen. Datzelfde gaat ook gebeuren langs de traverse Nieuwland. De klus kost 280.000,- schrijft het dagelijks provinciebe stuur in een voorstel aan de sta tencommissie waterstaat en ver keer. Voor de uitvoering van de plannen is de instemming nodig van de statencommissie. De com missie vergadert 14 augustus. Door botulisme besmette vo gels zijn te herkennen aan ver lammingsverschijnselen aan kop, nek, vleugels en poten. Ze zijn ook niet in staat geluid te maken en vertonen geen ooglidreflex. Om uitbreiding van de ziekte te voorkomen is het belangrijk besmette of do de dieren zo snel mogelijk weg te halen. Dode dieren zijn besmettingshaar den waaruit botulisme zich verder kan verspreiden. Wie dode vogels en vissen aantreft wordt dan ook verzocht dit te melden bij het co ördinatiepunt. Melding van sterfte van zeehon den of andere zeezoogdieren is van belang om te achterhalen wat de doodsoorzaak is geweest. Warm weer Botulisme is een bacterieziekte. De bacterie heet officieel Clostridi um botulinum. Het produceert een gif dat bij besmette dieren verlam mingsverschijnselen veroorzaakt. Uiteindelijk tast het de ademha lingsspieren aan waarna het dier stikt. De bacterie kan zich alleen ontwik kelen in een eiwitrijk milieu als de Botulisme verspreidt zich snel via besmette dode dieren. Door het uiteenvallen en bezinken van gifbe- vattende kadavers kan dit gemak kelijk met het voedsel door water vogels worden opgenomen. het gif maar slaan het wel op. En larven zijn belangrijke voeding voor watervogels. Eén enkele lar ve kan voldoende dodelijk gif be vatten voor een volwassen eend. Vandaar dat het belangrijk is kada vers zo snel mogelijk op te rui men. Soorten botulisme Er zijn zeven soorten botulisme. De verschillende typen worden aangeduid met de letters A tot en met G. De mens is vooral gevoelig voor de typen A, B, E en F. Deze soorten komen weinig voor. In Ne derland komt type C het meest voor en treft in hoofdzaak vogels en vissen. Maar het laten liggen van besmette dode dieren ver hoogt het risico op het ontstaan van de ook voor de mens gevaar lijke soorten B of E. In de ontbindende kadavers kun- tot het jaar 2010. Het NEI heeft onderzoek gedaan naar de inves teringsplannen in de Nederlandse haven voor een goede beoorde- nen trouwens ook andere ziekte kiemen voorkomen die gevaar op leveren voor mens of dier. melding worden de dieren door het Rijksmuseum voor Natuurhis- torie in Leiden onderzocht en wordt de doodsoorzaak vastge steld. dan 20 hectare grond om uit te geven. Het uitgiftetempo bedraagt ongeveer vijf hectare per jaar. Toch is de ruimte over vier jaar niet uitgeput. In het Plan van aan pak kanaalzone Zeeuwsch Vlaan deren zijn afspraken vastgelegd om ook in de toekomst aan de vraag te kunnen voldoen. Zo lig gen er mogelijkheden in de uitbrei ding van de Axelse Vlakte. In Vlissingen is sprake van een specifiek gebied, ver buiten de stedelijke bebouwing, dat geheel Op Deltahoogte Het artikel over de zeehavens is ontleend aan 'Op Deltahoogte', 3 r i Het Zeeuws Museum en Histo- Op Deltahoogte is gratis verkrijg baar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 01180 - 31400. I- e e ir y k e e i- s >f Langs de N665, vanaf café De Ro de Leeuw tot Arnemuiden, liggen aan weerskanten van de weg te smalle fietspaden vinden GS. Nu die fietspaden toe zijn aan een on derhoudsbeurt is het beter aan die situatie een eind te maken. Het is de bedoeling het ene fietspad te laten vervallen en aan één kant van de weg, op veilige afstand van Informatie Dit artikel is ontleend aan het in formatieblad 'Sterfte van vogels, vissen en zeezoogdieren. Het in formatieblad is gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. if it I- m. -In 3t n k 3t Abdij - Ji rama, beide gevestigd in de Abdij van Middelburg, hebben de handen ineengeslagen met een zogeheten Abdijkoppel- kaart. Voor 8,50 (65-plus- sers en groepen van tenminste 15 personen betalen 7,- per persoon) kunnen volwassenen terecht bij beide instellingen. Dat is twee gulden goedkoper dan de aanschaf van twee ge wone toegangskaarten. De Koppelkaart is te koop bij de balies van het Zeeuws Museum en van Historama. De kaart is het he le jaar geldig. Wie bijvoorbeeld naar het museum is geweest en vervolgens liever de stad ingaat of naar het strand kan in de loop van het jaar met dezelfde kaart weer terecht in Historama. Groepen van maximaal 25 perso nen kunnen op afspraak (tel. 01180 - 26655) een Abdij-rondlei- ding met een gids reserveren. De kosten hiervan bedragen 75,-. De groep heeft dan anderhalf uur de tijd om in het Zeeuws Museum onder meer een kijkje te nemen in de schilderijenzaal en bij de serie wandtapijten uit de zestiende eeuw. Vervolgens gaat de tocht naar de andere kant van het Abdij- plein voor een bezoek aan Histora ma om een beeld te krijgen van de geschiedenis van de Abdij. Op verzoek is de rondleiding uit te breiden met een bezoek aan de kerkgebouwen en de statenzaal. Maden Een mogelijk nog belangrijkere bron van vergiftiging vormen de maden van vliegen. Vogellijken zijn een geliefde plaats voor bepaalde vliegen om hun eieren te leggen. temperatuur van het water 20 gra- De larven zelf zijn ongevoelig voor den of hoger is. Vooral kadavers van vogels en vissen in ondiep en stilstaand water, dat bij aanhou dend zomers weer snel wordt op gewarmd, voldoet aan deze eisen. re zeezoogdieren aanspoelen. Om deze dieren te kunnen bescher men is het nodig te weten onder welke omstandigheden de dieren leven en wat de doodsoorzaak is. Vandaar dat het van belang is alle gevallen van sterfte te melden. Na gen-oost; verbetering van de posi tie van het Zeeuwse wegtransport; met de fiets naar het werk onder het motto 'trap eens wat vaker naar de baas'; oesters yoor de Raad van Europa en tot slot de be weeglijkheid van het gemeentebe leid van Tholen. Zeezoogdieren Het komt voor dat dode zeehon- den, bruinvissen, dolfijnen of ande- ruimtelijke ordening; de speur- re zeezoogdieren aanspoelen. Om tocht naar buitenlandse investeer ders; de complimenten van minis ter Wijers; versterking van de stadscentra Goes en Terneuzen; de pijlen van het Amerikaanse overslagbedrijf Arrow op Vlissin- Ruimte Het havengebied Terneuzen be- schikt op dit moment over minder een uitgave van de economische o promotiegroep Zeeland; een soort nieuwsbrief voor het bedrijfsleven. De nieuwsbrief bevat verder arti kelen over Technovatie, schakel tussen bedrijfsleven en onderwijs; het nieuwe bedrijvencentrum 's- Gravenpolder; een interview met de nieuwe gedeputeerde voor ‘i" De Zeeuwse havens zullen de komende jaren sterker groei en dan andere havens in Ne derland. Dat is de conclusie die het Nederlands Econo misch Instituut (NEI) trekt na een onderzoek in opdracht van het ministerie van Econo mische Zaken. Voor de zeehavens in Nederland zijn de laatste jaren plannen opge- is bestemd voor havenactiviteiten, steld voor de verdere ontwikkeling Dat heeft geresulteerd in een wijd- se invulling met nog voldoende grond om uit te geven. Alles bij elkaar, volgens de onder zoekers, voldoende reden om aan ling van de noodzaak van de plan- te nemen dat aan de te verwach- nen en het te verwachten rende- ten vraag is te voldoen. ment. Voor het aan boord gaan moet het aggregaat worden afgezet. Het personeel op de aanlegplaatsen attendeert hierop. Zo krijgen koel wagens een foto van een vol PSD- opstelterrein aangereikt. Op de achterkant van de foto staat in het Nederlands, Frans, Duits of En-

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 19