i Wandelen of fietsen SPORT Bevelanden in ’t kort CULTUUR KORT over de bloemdijken Astrid op stage bij Lunchcafé De Bult Kennismaking in een technisch centrum Stimulans zoekt hulp Kindervakantiewerk in gemeente Goes Wim Vaarzon Morel in Galerie De Hoekweide van wat "buiten geschilderd" is. Een ongerepte kijk, durf en per soonlijkheid staan garant voor direkt, kleurrijk werk zowel wan neer het tuinen betreft, als ook in de paardenaquarellen of aqua rellen van zeilschepen. Goese leerlingen in de praktijk Hemelaar en CZ-Groep ook sponsors wegwedstrijd Voorzichtig economisch herstel in Deltagebied Workshop textiele vormen te Kapelle In september gaat in De Vroone te Kapelle een cursus textiel en textiele werkvormen van start. Donderdag 7 september a.s. wordt in dat kader in Kapelle de eerste workshop gegeven. Dat gebeurt door Mareike Geervliet. Belangstellenden kunnen zich vanaf heden al bij haar aanmel den, tel: 01623 - 22514. Er komen meerdere technieken aan bod, zoals zijdeschilderen, stof bedrukken/schilderen, batik, plangi, marmeren, monoprint. Verder bewerktechnieken, zoals y I Jacob Valcke Groep helpt Stoomtrein Goes Borsele! Excursie Natuurmonumenten naar De Kwade Hoek Zaterdag 5 augustus Wolphaartsdijk Jaarlijkse Erbo-enquete Kvk toont: Van 14 juli tot 20 augustus In zomer met Natuurmonumenten EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF li Woensdag 19 juli 1995 DE BEVELANDER 18 i I Campingdienst op 'Scheldeoord' Baarland 60 Jaar getrouwd Orgelconcert in Kapelle Excursies Den Inkel Ontspannings massage ■8» fa niet i - I i i wikkelingen in de voorafgaande jaren een dalende tendens ver toonden, kan 1994 bestempeld worden als een jaar met een voorzichtig economisch herstel. De omzet van het bedrijfsleven in de Rijn/Scheldedelta is in 1994 met 3% gestegen. Ook de export nam toe en wel met 2%. Een ander belangrijke sponsor is de CZ-Groep Zorgverzekerin gen. Jarenlang was de ZHV Ziektekostenverzekeringen een vaste sponsor van de 15 km wegwedstrijd in Wolphaartsdijk. Bij de fusie met de CZ-Groep gaat de sponsoring op dezelfe manier verder. Ook in groter verband - de CZ- Groep behoort met 1,7 miljoen verzekerden tot de top van de Nederlandse Zorgverzekeraars - wil men graag de samenwerking met de wedstrijdorganisatie con tinueren en de wedstrijd helpen dragen. Op de foto Mw J. van Beek (CZ-Groep) en Adrie Verstelle (Wedstrijdorganisatie) (Foto: Willem Mieras) EVENEMENTEN IN GOES PERIODE 20 T/M/27 JULI 1995 20 juli: Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Zomeravondbespelingen bei aard door G. Bodden. 20, 21 en 22 juli: Goese Kaden: Kadefeesten. 25 juli: R.K. Kerk, 11.00 uur: Toeristenconcert Zeeuwse Koorschool. 25 juli: Grote Kerk, 12.30 uur: Marktconcert door Kees van Eersel. 25-28juli: Sportpunt Zeeland: Zeeuwse Rijwiel-en Toervierdaagse. 26 juli: Jachthaven Wolphaartsdijk: Circusvoorstelling. 4 juli t/m 26 augustus: Stadhuis dagelijks, 11.00-17.00 uur (niet op zo. en ma.): Rondleidingen in het stadhuis op ieder heel uur. 27 juli: Grote Kerk, 19.30-20.30 uur: Zomeravondbespelingen bei aard door D. van Dijk. EXCURSIEPROGRAMMA De eerstvolgende fietsexcursies zijn op woendag 19 juli om 14.00 uur en op zaterdag 5 augustus om 10.00 uur Er is een wandelexcursie op woensdag 26 juli om 14.00 uur en op zaterdag 10 augustus om 10.00 uur. Voor de fietsexcursie moet iedereen zijn eigen fiets meenemen. Ver trekpunt is de schaapskooi in Nisse (aangegeven vanuit Heinkens- zand). De Vereniging vraagt voor excursies f5,- voor niet-leden, f 3,- voor leden en f 1,- voor kinderen t/m 12 jaar. SCHAPEN Om de dijken bloemrijk te houden grazen er schapen en worden gro te delen jaarlijks gemaaid. De Stichting Zeeuwse Schaapskudde zorgt voor een kudde schapen, die met een herder en een hond over de dijken dwalen. De beheerders zorgen voor kilometers maaiwerk, geen sinecure op die schuine dijken! Tijdens een twee uur durende wandeling hoort u alles over de geschiedenis van het landschap, het natuurbeheer op de dijken en natuurlijk over de planten en vogels die u tegenkomt. EXPOSITIES 23 juni t/m 18 september: Museum voor Zuid- en Noord-Beveland: Kastelen van de Bevelanden (info: 01100-28885). 30 juni t/m 16 augustus: Oosterschelde Ziekenhuis: Tentoonstelling "Promising Painters of Indonesia Today", (info: 020-6732268). 8 juli t/m 29 juli: Galerie Bekenes: Tentoonstelling "Bloemen en Indo nesische landschappen". Aquarellen en pastels van Nelly den Engelsman. 9 juli t/m 2 september: Galerie "Mi Parti": Zomerexpositie (info: 01100-31819). 14 juli tot 20 augustus: Galerie "De Hoekweide": Schilderijen, aqua rellen en schetsen van Wim Vaarzon Morel, (info: 01198-1152). Hele jaar: Galerie llona: Naïeve schilderijen van Ilona Schmit en sie raden van U. en S. Zöllner-Krumme (info: 01192-1242). Hele jaar: Galerie Jan Boer: Olieverven van Jan Boer. (Info: 01198- 2031). spoorbaan. Dit houdt in dat er regelmatig bielzen vervangen worden, dat de spoorligging indien nodig gecorrigeerd wordt en dat de overwegbeveiliging in orde dient te blijven. De huidige capaciteit van Weg Werken is onvoldoende om al deze werkzaamheden op lange termijn zelf uit te kunnen voeren. Bent u enthousiast, wilt u in de buitenlucht werken en wilt u tevens helpen bij de exploitatie van een spoorwegbedrijf, dan bent u altijd welkom bij de afde ling Weg Werken of één van de andere afdelingen binnen de SGB. Heeft u interesse of wenst u ver dere informatie, kom dan eens langs op een dinsdagavond of zaterdag en vraag naar dhr. Smits of dhr. van Willigen. De remise van de SGB is gevestigd aan de Stephensonweg te Goes (ingang tegenover de Agrimarkt). GESCHIEDENIS EN NATUUR Eeuwenlang werd om iedere nieuwe inpoldering een dijk gelegd. Zo ontstond een besloten landschap met een bont patroon van slinge rende dijken. Natuurmonumenten heeft niet voor niets de dijken in haar eigendom onder de noemer 'bloemdijken' gebracht, 's Zomers groeien en bloeien hier tal van meer en minder bijzondere planten. Wilde marjolein, bijvoorbeeld een ruige anjer, wollige distel en het beter bekende fluitekruid. Op de zuidhellingen groeien zelfs plante- soorten, die verder alleen in Limburg voorkomen! De Vereniging Natuurmonumenten neemt mensen mee op wandel- of fietsexcursies over haar smalle, langgerekte natuurgebieden, de bloemdijken in Zuid-Beveland. Aanmelden voor deze excursie kan op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur bij de familie Wink, 01195- 5983. i Ouddorp (aan de kant van Havenhoofd). De zee heeft veel invloed op het terrein, 's Winters kunnen grote delen onder water lopen. Op het brede strand kun je zien hoe zich allerlei duintjes vormen. Bij storm veranderen ze vaak van vorm of worden ze volledig weggespoeld door het zeewater. Achter de duinen liggen strandvlaktes en prachtig begroeide duinvalleien. Op een deel van het terrein gra zen koeien. Ze houden de begroeiing kort, waardoor er hier veel bijzondere soorten planten kunnen blijven voorkomen. Ook de verschillen in 'zoet en zout' in de bodem zorgen voor een rijke plantenwereld. Melk- kruid, zeekraal en lamsoor hou den juist van zoute bodems, duinviooltje, geel walstro en nachtsilene hebben net zo lief geen zout. In galerie De Hoekweide te Wolphaartsdijk is van 14 juli tot 20 augustus werk te zien van Wim Vaarzon Morel. De exposi tie draagt de naam "Buiten geschilderd" en wordt vrijdag 14 juli a.s. om 20 uur geopend door hoofdredacteur Andreas Oost hoek van de PZC. Wim Vaarzon Morel moet soms dikke truien en jassen dragen als hij schildert want hij werkt nooit aan een winterlandschap in zijn warme atelier. Alles geschiedt buiten, ter plekke "het tafereel is daar, waar je het ziet". Vandaar een glasheldere, soms ijle, soms bonkige afbeelding Op 18 juli waren de heer en mevrouw A. Cappon-Flikweert, wonende in Serviceflat 'De Horst', De Horst 232 te Goes, 60 jaar getrouwd. De heer Abraham Cappon is geboren op 20 augus tus 1906 te Waterlandkerkje en is werkzaam geweest als land bouwer en later als campinghou der. Mevrouw Lena Levina Cap pon-Flikweert is geboren op 9 mei 1910 in Wissenkerke. Het huwelijk is op 18 juli 1935 in Breskens voltrokken. Het echt paar heeft vijf kinderen en vier kleinkinderen. applicatie, mola, vrij borduren met de hand en de naaimachine, verstijven/verharden van textiel, matelassé. Tevens wordt er gewerkt met zij- devezels, papierscheppen, patchwork enz. Bij het werken zijn de technieken niet het belangrijkste. Zij zijn slechts het middel om een opdracht in textiel vorm te geven. De eerste work shop wordt gégeven op donder dag 7 september a.s. van 10.00 - 15.00 uur in 'De Vroone' te Kapelle. Op camping 'Scheldeoord' in Baarland is er zondagavond 23 juli weer een campingdienst. Deze begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de grote zaal van het Party-centrum. Het pro gramma voor deze avond ziet er als volgt uit: een kwintet van de fanfare 'Euphonia' uit Goes ver zorgt het muzikale gedeelte en begeleidt tevens de samenzang. De heer J.A. Verduijn uit Wemel- dinge verzorgt de meditatie. De toegang is vrij; ook voor mensen van buiten de camping. Wie vanuit Beveland in deze vakantietijd iets verder de natuur wil verkennen, kan op dinsdag avond met Natuurmonumenten mee op excursie naar het Noord- zee-natuurgebied Kwade Hoek. Dat gebied ligt juist buiten de Deltawerken. In juli en augustus zijn er wekelijks excursies. Ieder een kan mee. Omdat het terrein heel kwetsbaar is, is het bezoe kersaantal gelimiteerd en moe ten mensen, die zelf op pad wil len lid zijn van Natuurmonumen ten. Mensen, die mee willen met een excursie moeten van te voren een kaartje kopen bij 1/1/1/ Oud dorp. Er zijn excursies op: iedere dinsdagavond in juli en augustus om 19.00 uur. De excursies wor den begeleid door gidsen van het IVN. Het vertrekpunt is de parkeerplaats aan de Oostdijk- seweg tussen Havenhoofd en 'Wie steekt een handje toe bij het kindervakantiewerk?' Die oproep bereikt ons via Gré Visser die namens de stichting Stimulans Goes op zoek is naar versterking van de kant van vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie van het Goese Kindervakantie werk in de periode van 7 tot en met 11 augustus a.s. Dan is het de laatste vakantieweek van de basisschooljeugd. Dit jaar staan bijna op alle plaatsen de Smur fen in het middelpunt. Alleen 's- Heer Arendskerke heeft gekozen voor het thema 'De Oertijd.' Het programma is al rond (opgesteld door groepen vrijwilligers). Voor de uitvoering van de activiteiten Schetsen, die altijd zo'n schwung en vaart hebben bij Vaarzon Morel, kunt u op deze expositie ook bewonderen: elk facet van het paard vindt u bij deze bijzon dere expositie terug: het zwoe gende trekpaard en de dravers op de renbaan, de jockey's, de dieren die gelaten in het vroege ochtendlicht op de markt wach ten op hun nieuwe eigenaar. De laatste schoolweek was eigenlijk wel het meest interes sant voor Roland, Martin en Jac- co. Zij mochten een week lang meelopen met een stagebegelei der van Installatiebedrijf Wisse in Goes. Roland en Martin volgen aan de opleiding voor voorberei dend beroepsonderwijs in Goes de afdeling Installatietechniek, terwijl Jacco gekozen heeft voor de richting Elektrotechniek. Jac co was eigenlijk een beetje moei lijk bereikbaar, hij was op karwei in Wemeldinge waar de Firma Wisse een project uitvoert bij de jachthaven. Roland en Martin waren aanwezig in de werk plaats in Goes en wilden graag vertellen waarom ze voor de richting installatietechniek heb ben gekozen. Martin: "Mijn vader is service-monteur en hij heeft me eigenlijk zo enthousiast kun nen maken, dat ik ook gekozen heb voor deze richting. Er is heel veel te doen in de installatietech niek en je hebt enorm veel mogelijkheden. Via school heb ik kennis kunnen maken met aller lei beroepssectoren en mogelijk heden. Toch bleef ik erbij om te kiezen voor Installatietechniek. Enerzijds ben ik een sociaal iemand en anderzijds kies ik voor techniek. Enige tijd geleden mocht ik meehelpen om een C.V. ketel te installeren bij familie van mij. Nu ga ik mee op bezoek bij mensen die technische pro blemen hebben. Je merkt dan Vanwege de grote hoeveelheid werkzaamheden die nodig zijn om de spoorbaan Goes - Oude- lande in goede staat te houden, heeft de Stoomtrein Goes Borse le afgelopen zaterdag onder steuning gekregen van ca. 50 zeeverkenners van de Jacob Valckegroep uit Goes. Zij heb ben de baanonderhoudsploeg van de Stoomtrein Goes Borsele geholpen bij het schoonmaken van de spoorlijn tussen Baarland en Oudelande. Alle graspollen zijn op dit traject verwijderd. Hiermee wordt brandgevaar langs de spoorbaan voorkomen zodat de stoomtrein het gehele traject deze zomer veilig kan berijden. Het onderhoudswerk aan de spoorbaan wordt wekelijks uitge voerd door de afdeling Weg Werken van de SGB. Zij zijn ver antwoordelijk voor het in een goede staat houden van de Het investeringsvolume heeft, zoals ook de afgelopen twee jaren al het geval is geweest, een negatieve ontwikkeling door gemaakt (-1%). Hierbij dient opgemerkt te worden dat de sec tor chemie grotendeels verant woordelijk is voor een niet - nog - sterkere afname van het investe ringsvolume. De werkgelegen heid tenslotte is in 1994 met - 1,3% gedaald. Ten opzichte van de landelijke resultaten heeft alleen het investeringsvolume in de Rijn/Schelde Delta zich beter/minder negatief ontwik keld. Het percentage bedrijven dat 1994 met winst heeft afgeslo ten bedraagt 86%. Van alle bedrijven gaf 66% aan voldoen de rendement te hebben behaald. Deze percentages lig gen op hetzelfde niveau als in 1993. Zaterdag 22 juli bespeelt de Zwolse organist Lucas Linde boom het Batz-Witte-Orgel in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. Op het programma staan werken van o.a. Handel, Regel, Widor en Guilmant en de Valerius-suite van Willem Vogel. Aanvang concert: 20.00 uur, deuren 19.30 uur geopend, toe gangsprijzen: 7,50 en 5,- voor CJP; Pas65; t/m 12 jr. 5,- De laatste week voor de zomer vakantie was Astrid Franse uit Heinkenszand een hele week aan het werk in het Lunchcafé De Bult aan de Gasthuisstraat in Goes. Als derde klas leerling in de afdeling consumptief van het Goese onderwijsinstitiuut 'Groot Stelle' kon ze voor de eerste maal praktijkervaring opdoen in de horeca. Astrid: "Ik heb na de basisschool bewust gekozen voor de voorbereidende be roepsopleiding in Goes. Volgend jaar hoop ik mijn diploma te kun nen halen op C-niveau en wil me dan verder gaan bekwamen in de richting van het cafébedrijf. Ik wil zoveel mogelijk diploma's halen, zodat ik later eventueel ook zelf een café kan runnen. Ik vind het prettig om elke dag met mensen te kunnen omgaan, het werk in de keuken trekt me niet zo, je zit daar eigenlijk een beet je opgesloten. Hier in het Lunch café kan ik allerlei werkzaamhe den doen zoals serveren, drank jes inschenken en klaar maken, bestek klaar leggen, opruimen In Den Inkel onder Kruiningen worden in juli en augustus op de tweede en vierde dinsdagavond van de maand natuurwandelin gen gehouden in samenwerking met de Kon. Ned. Natuurhist. Vereniging. Vertrek steeds om 19.30 uur vanaf de parkeerplaats aan de Blauwhoefseweg bij het zwembad. De wandelingen wor den geleid door KNNV-gids Joop Westerweel. Deelname KNNV-leden 2,50. Alle derde klas-leerlingen van Groot Stelle, school voor voorbe reidend beroepsonderwijs, maakten enkele weken geleden kennis met het bedrijfsleven. Het onderwijs en het bedrijfsleven streven ernaar om praktijk en theorie dichter bij elkaar te bren gen. Voor Patrick Bal uit de afde ling motorvoertuigentechniek was het wel een heel bijzondere kennismaking. Hij deed praktijk ervaring op bij Garage de Groe ne in Goes, een garage waar je eigenlijk beter kunt spreken van een 'technisch centrum' De heer W.A. de Groene:De technische en electronische ontwikkelingen in de automobielbranche, en met name bij het merk Volvo, hebben een enorme vlucht genomen. De toekomstige monteur wordt steeds meer een specialist bin nen de onderneming. Hoewel vele jaren het beroep onderge waardeerd was, wordt het steeds aantrekkelijker om voor deze richting te kiezen. Niet alleen op het gebied van de techniek en electronica, maar ook het milieu en het arbo-gebeuren spelen een belangrijke rol. Na de verbouwing kan de mon teur als eerste in Nederland wer ken met nieuwe Koni stempel- bruggen, waardoor er efficiënter en sneller gewerkt kan worden. In de afdeling bedrijfswagens wordt er al meerdere jaren gewerkt met een 24-uurs servi ce, in de afdeling personenwa gens gaan we ook steeds meer in die richting van service-verle- ning. Opmerkelijk is dat er steeds meer personenauto's beroepsmatig worden gebruikt. Het mag eigenlij niet voorkomen dat een klant moet wachten. Vandaar dat we ook op zater dagmorgen direct beschikbaar zijn. Onze slogan is: 'Kwaliteit is produkt maal de organisatie.' De modernste en meest geavan ceerde apparatuur draagt bij aan een positieve uitstraling van de onderneming. Op het gebied van milieu was Daf koploper met het voeren van de groene L op de wagens die voldeden aan de Euro 2-normen en straks de Euro 3-normen. In ons bedrijf in Goes zijn we momenteel koplo per op het gebied van de milieu- eisen; het scheiden van gevaar lijke stoffen, vloeistof-dichte vloeren, olie- en waterafschei- ders, zodat er geen stoffen op het riool worden geloosd, contai ners voor banden, accu en accu- zuur, en volledige nieuwe uitlaat- gas-afzuigsysteem en een nieu we olie-installatie met een olie- depot. Als dealer van Volvo per sonenwagens, Daf vrachtwa gens en Fiat bestelwagens is 'De Groene Goes' een technisch automobielcentrum waar de toe komstige monteur een aantrek kelijke beroep kan uitoefenen.' Patrick: 'Er is hier veel gespecia liseerd gereedschap en appara tuur. Ik leer hier dan ook heel anders werken dan op school. Elke monteur heeft hier zijn eigen werkplek en gereedschap. Je leert hier ook op een heel andere manier met elkaar omgaan.' Vanaf vrijdagavond 4 augustus t/m zondag 6 augustus wordt er een zomerweekend met ont spanningsmassage en lichaams- werk voor vrouwen georgani seerd in centrum Namaskara te Kapelle. Het weekend is voor vrouwen die van rust en genieten houden en het fijn vinden op een ontspan nen manier met hun lichaam in de vakantieperiode aan de slag te gaan. Bio-energetisch lichaamswerk wordt gecombi neerd met biodynamische mas sages, en daarnaast worden andere ervaringsgerichte ont- spanningsvormen gebruikt, zoals meditatie, geleide fantasie, muziek. Het weekend staat o.l.v. Didi van Loon, biodynamische massagetherapeute, en Angèle Nederhof, lichaamstherapeute. Voor folder en opgave: 01184 - 67542 of 01180-25526. Belangstelling hiervoor? Dan kunt u het beste contact opne men met een van de coördinato ren van het kindervakantiewerk; Voor Goes-Zuid: Mattie de Dreu, tel.: 01100-30590. Voor Goes-Oost: Lidy Schipper, tel.: 01100-51094. Voor Goes-West: Colinda de Kok, tel.: 01100- 16855. Voor Goese Polder: Gré Visser, tel.: 01100- 14896/27585. Voor 's-Heer Arendskerke: Ineke v.d. Bijl, tel.: 01106-2169. dat ze blij zijn dat er een vakman op de stoep staat die hen direct kan helpen en dat vind ik juist interessant je kunt je vak uitoefe nen en ook iemand helpen die je nodig heeft". Roland: "Ik zie deze praktijkweek meer als een oriën tering op mijn keuze voor een vervolgopleiding aan de M.T.S. Momenteel kies ik ook voor ser- vicemonteur, maar dan in de oprichting van klimaatbeheer sing. En daar zijn ook veel toe komstmogelijkheden. De laatste jaren gaat het niet alleen meer om warmtetechniek, maar om koeltechnieken. Ook daar heb ben ze gespecialiseerde service- monteurs voor nodig". Dhr. Wil- lemstein van Installatiebedrijf Wisse is het volledig eens met de redenering van de beide jon geren. Er zijn heel veel mogelijk heden vooral bij de klantenservi ce, daarmee bedoelen we de aanleg, onderhoud en reparatie van kleinere dingen. Juist daar wordt gevraagd om een 'handy man' een monteur, die eigenlijk alles kan. Het gaat daar om de wil om verschillende dingen te doen die nodig zijn. Als installa- tiemonteur moet je ook wel eens een stukje hout kunnen zagen of een paar tegels kunnen zetten. De kracht van een bedrijf als het onze is mensen direct kunnen helpen. Bij de foto: Roland Noordhoek en Martin Molema aan het werk tijdens hun stageweek. Met betrekking tot de verwach tingen voor 1995 zijn de onder nemers in de Rijn/Schelde Delta optimistischer gestemd dan dat zij waren voor 1994, zij het dat het verwachtingsniveau voor 1995 onder het landelijk niveau ligt. De Kamers van Koophandel in Breda, Dordrecht, Middelburg, Rotterdam en Terneuzen werken al zo'n zes jaar samen in de zogenaamde Stuurgroep Rijn/ Schelde Delta Kamers van Koophandel. Deze samenwer king heeft tot doel de bijzondere economische mogelijkheden in het Deltagebied van Rotterdam tot Antwerpen te ontwikkelen. Eén van de vaste activiteiten van de Stuurgroep is daarom het opstellen van een rapportage over de regionale bedrijfsontwik keling in het afgelopen jaar. Net als het voorgaande jaar zijn ook dit jaar de resultaten van de ERBO in de vorm van een bro chure verwerkt. Deze brochure geeft een overzicht van de belangrijkste bedrijfseconomi sche ontwikkelingen in 1994. De cijfers geven de Stuurgroep aan leiding om met voortvarendheid verder te werken aan de ontwik keling van het gebied van Rotter dam tot Antwerpen. Daartoe zul len onder andere de contacten met organisaties van het Vlaams bedrijfsleven verder worden aan gehaald. naam aan de wedstrijd verbin den. Op de foto schudden Anja Hemelaar en Daaf Goedege- buur, namens de wedstrijdor ganisatie, elkaar de hand na ondertekening van het spon sorcontract. (Foto:Willem Mieras) De Kamers van Koophandel in het Rijn/Schelde-Delta-gebied hebben de ontwikkelingen van het bedrijfsleven op basis van gegevens uit hun jaarlijkse enquête, die alleen betrekking hebben op het Nederlands deel van de Delta, zijn in 1994 gema tigd positief geweest. Omdat de in de vakantieweek is nog behoefte aan vrijwilligers die één of meerdere dagen een handje willen helpen. De datum dat in Wolphaartsdijk de internationale atletiekweg- wedstrijd wordt gehouden komt in zicht: zaterdag 5 augustus. Zoals bekend, hebben zich voor deze belangrijke Zeeuwse wed strijd veel sponsors gemeld en uiteraard is het organiserend comité daar blij mee. Voor de wegwedstrijd zal Naaimachine handel Theo en Anja Hemelaar uit Goes weer een prijs in natura beschikbaar stellen. Sinds enige tijd importeert Hemelaar uit Italië de Itron Strijkmachine-lijn, semi- professionele apparatuur. Voor de winnares bij de dames-vete- ranen stellen zij nu een Itron strijkmachine t.w.v. 800,- beschikbaar. Hemelaar, die meer dan 20 jaar reeds in de Papegaaistraat in Goes is gevestigd, wilde graag weer zijn en ook met de kassa leren afre kenen. Het is heel wat anders dan op school. Je moet hard werken en altijd goed opletten dat je de bestelling goed noteert en geen fouten maakt bij het afrekenen. Dit werk doe ik nu voor de eerste keer, maar ik denk dat ik in de weekends en vakantie dit meer wil gaan doen. Je leert toch veel in de praktijk". Stagebegeleidster en eigenares mevrouw Rijk vindt het belangrijk dat stagiaires meerdere malen kennis kunnen maken met de praktijk. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen ze veel leren. Ze ervaren ook dat er hard gewerkt moet worden, vooral wanneer het druk is. "Een goede motivatie en inzet is in onze branche heel belangrijk. Door de vele kontakten met de klanten moet je ook de hele dag vriénde lijk' overkomen. In de horeca werk je vaak met een team waar een goede samenwerking onont beerlijk is. Een leerling met wat praktijkervaring is een grote winst voor de horeca". o MMMK I w Ja w paral CSSB 1

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 18