Van zoet naar zout: zwembassins, indoorsporten en aktieve buitenrekreatie Sportpunt Zeeland.»., welkom in de wereld van Voor uw glas-, schilder- en behangwerk wandeling Manteling n lT I ’nBETER[£VEN VooKKAnKeR- PATiëh/reH a VLIEGWERK HOLLAND Bekijk Zeeland vanuit de lucht WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND CENTRALE DIENST GEMEENTEWERKEN GROL ir' UNIEK IN NEDERLAND Rederij den Breejen 01110 -14995 ZSfwtpunt Zeeland 11 Woensdag 19 juli 1995 DE BEVELANDER OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN BOUWPLANNEN f li K o Gemeente Noord-Beveland 1 Goes..., hartje Zeeland ONTWERP-VERGUNNINGEN Met de paarden op vakantie Goes: Verrijn Stuartweg 41 Telefoon 01100-30145 BEKENDMAKING WET MILIEUBEHEER SCHILDERSBEDRIJF GOES - ROOSENDAAL - KORTGENE MANEGE-REITSCHULE Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK Rondvaarten Oosterschelde Party Service - Chartertochten BOUW BERGING BOTTERLAAN 37 TE KORTGENE i| f h 1 II* VERKEERSBESLUIT INSCHEPEN .•X - P SCHELPENSCHUUR TRIDACNA Prachtige sieraden van schelpen en mineralen Geopend van maandag tot zaterdag van 10- 12 en van 14-17.30 uur; zaterdags tot 17 uur. EINMALIG IN ZEELAND: MUSCHELNSCHUPPEN TRIDACNA' u NOORD-BEVELAND TIJD AANKOMST TIJD VERTREK TARIEF Zwembadweg 1-5 4463 AB Goes tel. 01100-33388 Calandweg 10, Arnemuiden, tel.: 01196-13289/13293 r- l Zwemplezier voor iedereen: binnen o.a. 3 bassins, superglijbaan, wildwaterkreek en zonnebanken. Buiten zonneterras met speel- en ligweide. Gelegen binnen het rekreatiegebied de Hollandsche Hoeve met o.a. wandel- boomgaard, kinderboerderij, pannekoekhuis en midgetgolf. Alles op wandel- afstand van het gezellige historische winkelcentrum van Goes. Een uitje voor het hele gezin Dagelijks geopend Rekreatie-bassins met wildwaterkreek, superglij baan, jetstreams, bubbelbad, kleuterbad met water- paddestoel, zonneterras, draaikolk, bubbelbanken, fonteinen, waterval en zonnebanken. Een vlucht boven Zeeland is een belevenis. Wij vliegen met u boven de Deltawerken of een bestemming naar uw eigen keuze. Goed idee zo'n uitstapje naar het Vliegveld Midden-Zeeland. U vindt er bovendien een gezellig café-restaurant met terras. Sportief biedt Sportpunt Zeeland nog meer met: tennisbanen, indoor tennis banen, squashbanen en 3 sporthallen. Binnen vier weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch vóór 9 augustus 1995 wordt verzocht (tel. 01100 - 49718 of 01100 - 41268), voor een ieder gele genheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkin gen daartegen. Goes, 19 juli 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters wnd secretaris, P. Visch Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Binnen vier weken na vandaag kan een ieder tegen de ontwerp-besluiten bij ons bestuur schriftelijk bedenkin gen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes of aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100 - 41268) bui ten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op ver zoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken worden verkre gen; op de afdeling milieu van de gemeente Goes, Oostsingel 2 te Goes, ma. t/m do. van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur en vrij, van 09.00 tot 12.00 uur. Op verzoek worden de stukken ook op donderdag van 17.00 uur tot 20.00 uur ter inzage gelegd op het bureau voorlichting van de gemeente. en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de gecoördineerde behandeling met de gemeen te Goes het volgende bekend. Op 24 mei 1995 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes (eveneens van J. Knieriem B.V. te Goes) een aanvraag ontvangen voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor het hier boven genoemde bedrijf. Wij zijn voornemens de gevraagde lozingsvergunning onder voorwaarden te verlenen. Het college van burge meester en wethouders is ook voornemens om de gevraagde Wm-vergunning onder voorwaarden te verle nen. Ter inzage De aanvragen, de ontwerp-besluiten en andere bijbeho rende stukken liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage: Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Kaarten verkrijgbaar bij alle VVVs en van Fraassen reisbureaus Dagelijkse rondvluchten U kunt al vliegen v.a. f 30,- p.p. min. 3 pers. Duin- en strandritten met begeleiding Lessen met pony’s en paarden (gediplomeerde instructie) Binnen- en buitenmanege Rijpaarden- en ponyverhuur Dagtochten inclusief lunch of barbecue Recreatieve activiteiten te paard Het gehele jaar geopend Gezellige kantine ANWB- en FNRS-erkend organiseren, zodat veel bezoe kers kennis kunnen maken met de cultuurhistorie en de natuur van Westhove. Zierikzee Colijnsplaat Burghsluis Zierikzee lehele rondvaart 19,50 ƒ12,50 15,00 ƒ5,00 Zierikzee Colijnsplaat Burghsluis Zierikzee ƒ8,50 ƒ5,00 13.30 14.35 15.55 17.10 Bouwaanvragen bouw woning Brededijk 1 te Kamperland; bouw stallingsruimte Havenweg 4 te Kamperland; bouw voetgangersviaduct Veersedam te Kamperland; bouw bedrijfsloods Emelissedijk 4a te Colijnplaat. Bouwvergunningen bouw woning en bedrijfsloods Vlietenburgweg 6 te Wissenkerke; bouw berging Wilhelminastraat 2 te Wissenkerke; bouw 3 recreatiewoningen Fazantenlaan te Kamperland; bouw serre Visserijweg 4 te Colijnsplaat; verbouw woning Voorstraat 26 te Colijnsplaat; bouw kantine Havenweg 1 te Kortgene; bouw berging en verbouw woning Essenlaan 6 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. Kortgene, 19 juli 1995 45 jaar kankerbestrijding staat voor meer openheid. Tussen pa tiënt en arts. Patiënten onder elkaar. Patiënt en familie. We gaan vooruit. Elk jaar weer. Steun de collecte. Blijf geven. Als niet alleen u maar ook uw paard eens aan een andere omgeving toe is, kan manege Grol u zeker van dienst zijn; wij kunnen het vervoer van uw paard regelen, u kunt beschikken over boxen en weiden. De hoefsmid en de dierenarts zijn in de directe omgeving aanwezig. volwassenen kinderen 4 t/m 12 jaar 65+ Hond of fiets 10.30 11.15 12.20 14.00 deeltnject per haven vaarprofr. rtd Zierikzee De directeur van de Centrale Dienst Gemeentewerken te Serooskerke, namens de gemeentebesturen van de bij de dienst aangesloten gemeenten, gelet op de desbe treffende bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer (Wm), maakt het volgende bekend: GIRO 26000 NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING, S0PHIALAAN8, 1075 BR AMSTERDAM TEL. 020 5700500. BANKREK. 70 70.70.007. POSTBANK: 26000 HOOT Stoofweg 10 - 4325 BB Renesse Telefoon 01116-1623, b.g.g. 1278 NEDERLANDSE KANKERBESTRIJDING Zuid-Beveland maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid In de mooie 'Manteling' tussen Domburg en Oostkapelle ligt beschermd tegen de wind, het kasteel Weshove en het Zeeuws Biologisch Museum, gevestigd in de Orangerie. Deze plek ademt de sfeer van de geschiedenis, van Floris V tot de renovatie en herstructerering van het park van dit moment. Bovendien is het gebied van grote natuurweten schappelijke waarde, en ondanks het feit dat het jaarlijks zeer veel bezoekers trekt, is er een gevarieerde fauna en flora waar te nemen. Genoeg redenen dachten wij om dit jaar een flink aantal geleide wandelingen te De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de familie Dessauvogie te Kortgene voor de bouw van een berging bij het pand Botterlaan 37 te Kortgene. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108 - 1553). Kortgene, 19 juli 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers A Op 23 mei 1995 hebben wij een aanvraag ontvangen van J. Knieriem B.V. te Goes, voor een vergunning ingevol ge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het metaalverwerkende bedrijf met een spuit-gietafdeling voor plastic produkten gele gen aan de A. Fokkerstraat 20 te Goes via de gemeente lijke riolering ter plaatse op zuiveringstechnische werken van het waterschap. De rondleidingen hebben elk een thema. Op woensdag 26 juli a.s. organiseert het Zeeuws Biolo gisch Museum de rondleiding 'Van zoet naar zout'. Deze rond leiding leidt van het bos tot aan zee en terug. Aanvang 18.30 uur tot 20.00 uur. Prijs: 6,50 voor volwassenen en 5,50 voor kin deren, inclusief entree museum. Vooraf aanmelden bij het Zeeuws Biologisch Museum, telefoon 01188 - 2620. Burgemeester en wethouders: 1zijn voornemens om, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een veranderingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan de gemeente Noord-Beveland voor het vismijnbedrijf aan de Visserijweg 1 te Colijnsplaat; 2. zijn voornemens om, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan de Provincie Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat voor de grondwaterzuiveringsin- stallatie aan de Hoofdstraat te Geersdijk (kadastraal bekend gemeente Noord- Beveland, sectie V, nr. 171); 3. zijn voornemens om, onder het stellen van voorwaarden ter bescherming van het milieu, een oprichtingsvergunning krachtens de Wet milieubeheer te verlenen aan de Provincie Zeeland, Directie Milieu en Waterstaat voor de grondwaterzuiveringsin- stallatie aan de Burgemeester van Citterstraat te Kortgene (kadastraal bekend gemeente Noord-Beveland), sectie F, nr. 2729); 4. zijn voornemens over te gaan tot ambtshalve wijziging van de op 10 juni 1985 aan de heer D.J. Anemaet krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning met betrekking tot de timmermanswerkplaats aan de Beatrixstraat (ongenummerd) te- Colijnsplaat. De wijziging zal bestaan uit het toevoegen van voorschriften met betrekking tot de algemene bedrijfsvoering, het voorkomen van bodemverontreini ging, brandveiligheid, geluidshinder, opslag, registratie en afvoer van (gevaarlijke) afvalstoffen, machinale houtbewerking (en stofverspreiding) en het handelen in geval van onvoorziene gebeurtenissen. De stukken met betrekking tot de ontwerp-vergunningen onder 1., 2. en 3. liggen vanaf 20 juli tot en met 16 augustus 1995 en de stukken met betrekking tot de ontwerp-wijzi- ging onder 4. liggen vanaf 20 juli tot en met 2 augustus 1995 voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, Hoofdstraat 79 te Kortgene, elke werkdag tijdens kantooruren, alsmede 's avonds na telefonische afspraak (01108-1553). Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-vergunningen onder 1., 2. en 3. kunnen tot en met 16 augustus 1995 en gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerp-wijziging onder 4. kunnen tot en met 2 augustus 1995 schriftelijk bij het college van burgemees ter en wethouders worden ingediend. Degene die schriftelijke bedenkingen indient, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het verzoek dient tegelijkertijd met de schriftelijke bedenkingen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Noord-Beveland. Indien daarom wordt verzocht, kan tot en met 16 augustus 1995 over de ontwerp-ver- gunningen onder 1., 2. en 3. en tot en met 2 augustus 1995 over de ontwerp-wijziging onder 4. van gedachten worden gewisseld tussen het bevoegd gezag, de aanvrager en overige aanwezigen. Bij de Centrale Dienst Gemeentewerken zijn aangesloten de gemeenten Arnemuiden, Brouwershaven, Domburg, Mariekerke, Noord-Beveland, Valkenisse, Veere en Westkapelle. Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland deelt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende mee. Met het oog op de verkeersveiligheid is een verkeers- besluit genomen, nr. 2389/95a, betreffende de Oude Zeedijk en de Steldijk te Kattendijke en te Wemeldinge in de gemeenten Goes en Kapelle. Dit verkeersbesluit houdt in dat aan de zuidkant van de Steldijk en aan de zuidkant van het gedeelte van de Oude Zeedijk ten oosten van Kattendijke een par keerverbod wordt ingesteld. Het verkeersbesluit en alle ter zake zijnde stukken liggen met ingang van morgen gedurende zes weken ter inzage op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100-41268) Buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen. Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tot het einde van de hiervoor vermelde termijn tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het dage lijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland, Nassaulaan 8, 4461 SX Goes. Het besluit treedt in werking op 26 juli 1995 tenzij met toepassing van artikel 8:81 Algemene Wet bestuursrecht een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening en hierop positief is beschikt. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de president van de arrondissementsrechtbank, postbus 5015,4330 KA Middelburg. Goes, 19 juli 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, Dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters Wnd. Secretaris, P. Visch Nieuwe Haven Zierikzee 't Luitje Haven Colijnsplaat bij de visafslag Haven Burghsluis Noordzijde Torenstraat 22 - Meliskerke Tel. 01186-2216 De grootste collecties tropische schelpen in Nederland; gedroogde vissen, zeesterren, krabben, kreeften etc. De grootste sortering mineralen van Zuid-Nederland. Toegang vrij Eintritt frei Hunderte von Muscheln, Korallen, Seesterne usw. Auch Steine und Minerale! ƒ7,50 ƒ5,00 In juli en augustus van maandag Vm donderdag Dinsdag 5 en dinsdag 12 september om 10.30 uur en 14.00 uur o® rftsarr ft,™,.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11