Als een ware Michelangelo; i Oude techniek: beurs voor verzamelaars l s w *1^1 20-50% KORTING bsrcö Qe39 KLEURENFOTO'S 9 r* i Lm weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 19 juli 1995 - 47e jaargang no. 29 ZOMER IN ZEELAND!! NU 40% Rapid Vijf gulden korting! KORTING k op de gehele zomerkollektie TSerwce b GRAND THEATER GOES 01100-15165 ZWN tevreden over ontwikkeling vervoer op de Bevelenden VAKANTIEBIJLAGE NOORD-BEVELAND pag. 9 t/m ff od f.55,00 Morgen meteen naar: is Nu bij aankoop van Phyto Bronz Plus bruinings-capsules en spray. Phyto Bronz Plus is 100% natuurlijk. Sneller bruin, beter beschermd! 4IEUWE KOLLEKTIE KINDERKLEDING Lange Kerkstraat 44/ FOTOl 'Iets nieuws' FASSAERT KONINGSTRAAT 9 GOES TEL.01100-27101 l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 i Kunstzinnig FILMPROGRAMMA VANAF 00. 20 JULI T/M WO. 26 JUL11995 DE ALLERLEUKSTE HONDJES ZIJN TERUG! GOES - Ooit schilderde de Italiaanse kunstenaar Michel angelo de koepel van de Sixtijnse kapel in Rome. Min stens één Goesenaar heeft intussen veel bewondering voor de man gekregen. De bar van hotel Arion in Vlissingen, waarboven Louis Burgs liggend op zijn rug een prachtige dolfijnen-schildering aanbracht. (Foto: Joop van Houdt). Uitdaging Rapid Service Goes IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS VERSCHOORE l0u,sSur9s te. begaan een aqX tWCÖ CÉ O l 6 fl 6 O l l j (Van een onzer redacteuren) lb 1 ..-.AV’ nen Drogisterij Parfumerie APK Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, Iaat dicht. APK Keuren inklusief afmelden Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag niek' nu aan het uitgroeien tot een groot evenement in Neder land. Voor deze groei is een belangrij ke stap gezet met de verhuizing van de Central Studio's naar de Koninklijke Nederlandse Jaar beurs. De organisatie van de verzamelaarsbeurs 'Oude Tech niek' staat borg voor een mooie beurs, stampvol oude techniek. De beurs vindt plaats in de Irene- hal van de Utrechtse Jaarbeurs en is op zondag 20 augustus geopend van 10.00 tot 17.00 uur. de bar van het pas voltooide grand-hotel Arion aan de boule vard van Vlissingen. De schildering is gebaseerd op het logo van het hotel, waarin twee orka's zijn verwerkt. Maar Louis Burgs vindt orka's geen sierlijke dieren Dat staat niet boven een gezellige bar. Daar om koos hij voor dolfijnen. De zwart-witte dieren spartelen nu Bij Schults werd toen onmiddel lijk aan Louis Burgs gedacht, omdat men wist dat hij in zijn vrije tijd aquarellen maakt. Een van zijn werken hangt bij Schults in een vergaderzaal. Toen het 'aanzoek' hem bereikte, had hij er direct oren naar. "Ik ben niet gewend om uitdagingen uit de weg te gaan", zegt hij. ik graag reclameschilder wil len worden. Dat lijkt me een prachtig vak. Tenminste, zoals het vroeger ging: gewoon uit de losse hand van die enorme schilderingen maken. Tegen woordig is dat niet meer zo moeilijk. Ze hebben een com- Lauhkns Guls en Dick Maas. presenteren 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 20.00 u. 20.00 u. Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 een film van Dick Maas Louis Burgs is geboren en geto gen in Goes. Zijn eerste baas was R. van Stee in Goes. Daar na werkte hij bij diverse schil dersbedrijven in Goes, Kruinin- gen en Kloetinge. Intussen werkt hij weer al ruim twintig jaar bij Schults Schilders in Zierikzee. Het zelf schilderen is niet meer zijn dagelijkse werk. Hij is nu actief met het coördineren en begeleiden van een aantal pro jecten, die Schults onder handen heeft. Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.14.00 u. UJ Voor meer info, zie advertentie op pagina 3 Lange Kerkstraat 16 - Goes Telefoon 01100-28714 PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims lange vorststraat goes Kleurenfoto's Hh Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) In twee dagen creëerde de Goe- se schilder een stuk zeewater met twee spelende dolfijnen erin. Hij kon, ruggelings liggend, slechts 15 tot 20 minuten achter een werken. Daarna moest hij enige tijd opstaan, de rug rekken en de kramp uit de handen laten trekken. "Bovendien waren die onderbrekingen goed, om tel kens even de voortgang van het werk van afstand te bekijken. Even kijken, of het nog wel goed ging". Tijdens en na het maken van de schildering is Louis Burgs is vaak vergeleken met Michelangelo, die aan de binnenkant van de koepel van de Sixtijnse kapel een groot aantal voorstellingen (voornamelijk scheppingstafere- len) schilderde. De heer Burgs heeft intussen veel respect gekregen voor de Italiaanse kun stenaar. "Ik moest schilderen op een platte zolder, maar h i j moest in een holle koepel afbeel-* dingen aanbrengen van mensen. Menselijke figuren hebben altijd veel rondingen. Het is verschrik kelijk moeilijk, écht verschrikke lijk moeilijk, om op een holle of een bolle ondergrond rondingen te schilderen. Je loopt het risico van een vertekend beeld. Ik snap niet, hoe hij het zo prachtig voor mekaar gekregen heeft". Hoewel Louis Burgs zichzelf 'maar een gewoon huisschil der’ noemt heeft hij toch kunstzinnige aanleg. "Ja, ik kom uit een familie, waar wel talent zit. Mijn vader kon prachtig tekenen en vrijwel al mijn broers en zussen hebben een artistieke aanleg. Zelf had Met een krachtsinspanning van enkele dagen heeft schilder Louis Burgs (54), liggend op zijn rug, een prachtige schildering aangebracht op het plafond van CLASSIC "Maar ja, ik kom uit een gezin van negen kinderen en mijn vader overleed toen ik één jaar was. Die artistieke wensen De opdracht voor het kunstschil- derwerk kwam enige tijd geleden binnen bij de werkgever van Louis Burgs: Schuts Schilders in Zierikzee. Opdrachtgever hotel Arion vroeg bij de oplevering van het hotel met bijbehorende appartementen, of Schults ook de schildering boven de bar kon verzorgen. Onlangs heeft die Goesenaar een soortgelijk staaltje van kunstzinnigheid volbracht. Het ging niet om een kapel. En het was ook geen werk van jaren. waren pure luxe. Dat kon alle maal niet. Ik bofte nog, dat ik als jongste de kans kreeg om het schildersvak te leren. Daar heb ik op een gedegen manier les in gekregen bij verscheidene bazen". Overigens is -naast zijn vak- het aquarelleren niet zijn enige hobby. Hij mag ook graag glasstralen en houtdraaien. aanbod en daarmee tot een niet op elkaar afgestemd scala van openbaar vervoerprodukten. De eerste concurrentieslag is even wel gewonnen: de openbare aanbesteding van een deel van het lijnennet op Noord- en Zuid- Beveland heeft geresulteerd in een opdracht voor ZWN om dit vervoer de komende 4 jaar uit te voeren. Nadat er in de laatste jaren bij beide fusiepartners een keur aan activiteiten is bijgeko men, zullen deze thans verder uitgebouwd worden. Het accent zal hierbij liggen op allerlei vor men van kleinschalig vervoer en technische dienstverlening. Tevens is in 1994 een start gemaakt met het op commercië le basis adviseren over vervoers- projecten en uitvoeren van haal baarheidsstudies. Verder ontwik kelt de ZWN Groep de laatste jaren, al dan niet in samenwer king met andere vervoersbedrij ven, nieuwe vervoersystemen en vervoertechnieken. De plannen voor een hoogwaardig railsys teem tussen de regio's Den Haag en Rotterdam worden momenteel uitgewerkt. Dit geldt eveneens voor de pilot-projecten om met onbemande elektrische voertuigen openbaar vervoer te realiseren. De omzet over 1994 is gestegen tot ruim 387 mil joen. Met een groepsresultaat van 6,9 miljoen, kan de ZWN Groep verder bouwen aan een gezonde financiële basis. Voor 1995 verwacht de ZWN Groep wederom een toename van de omzet en een kleine groei van het resultaat. formule gekozen omdat verza- melbeurzen op technisch gebied vaak beperkt zijn tot één object. Gebleken is echter dat de belangstelling van technische verzamelaars (en bezoekers) meestal veelomvattender is. Daarom biedt 'Oude Techniek' een staalkaart van alles wat op technisch gebied wordt verza meld. De verzamelaarsbeurs 'Oude Techniek' wordt georgani seerd door Frits de Graaf, die al 15 jaar de organisatie van de succesvolle Oldtimer Jaarbeurs Vehikel op zijn naam heeft staan. Onder zijn hoede is 'Oude Tech- Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. WHir Hum Coin Vruoikchi h Comncn Stuik Wtut forum Sihic Hiuuh Puschiik Sllnin Hiurn Simrt Shut ton Imhi ItrailSIH IfflAllll tIBUllflAli AMIoltaltHl tAIAAtM UAMBnMIMl iwMii’Hiit 'trmisMieimiiuitiisi itunamiltDAAI naw «ais iai wil ■M Dig HAAS Ml «tl HAAS IUIH anorM Htaa I AUDI IS UtlS V «tl KAAS WlUBBIK’'—..QT Evenals Michelangelo werkte Louis Burgs op een steiger. Het zolder-schilderwerk in grand-hotel Arion werd ge daan op een z.g. kamersteiger- tje met 21/z meter hoog, dat in de bar van het hotel werd opgebouwd. "Het heeft even geduurd, voordat ik de goede houding had gevonden. Staan was absoluut onmogelijk. Bovendien zou ik er een zere nek van gekregen hebben. Ik heb ook geprobeerd het werk zittend op mijn knieën te doen, maar ook dat ging niet zo goed. Oók problemen met mijn nek, en met mijn knieën. Uit eindelijk heb ik besloten, om het schilderwerk dan maar lig gend te doen". puter van 11/z 2 ton staan en daar tover je de prachtigste decoraties uit tevoorschijn". Het 'ondersteboven-kunst- werk' in grand-hotel Arion in Vlissingen was sterk afwij kend van zijn gebruikelijke werk. "Het was weer eens iets nieuws. Een érg leuke uitda ging. Het was natuurlijk span nend, of het wel zou gaan luk ken. Nu de schildering een maal af is, ben ik dolblij, dat het zo mooi geworden is". Dagenlang liggend op zijn rug /^schilderde Louis Burgs (54) LANGE VORSTSTRAAT 65 TELEFOON 0 I I 0 0 - I 3 2 5 6 De ZWN Groep, ontstaan in 1994 uit een fusie tussen twee randstedelijke personenvervoer bedrijven, de Westnederland- groep en Zuid-West-Nederland, presenteert deze week haar jaar verslag. "Op alle fronten stemt deze terugblik over 1994 tot tevreden heid", aldus de directie. De beide fusiepartners beschouwden een fusie als het meest wenselijk om de continuï teit vande ondernemingen in een sterk veranderende omge ving te garanderen. De ZWN Groep heeft op organisatorisch gebied alle kansen gegrepen om tot een efficiëntere structuur te komen. Daarbij is gekozen voor business units die zelf resultaat verantwoordelijk zijn en onder steund worden door een kleine staf met specialisten. De ZWN Groep heeft in het openbaar ver voer in 1994 het record aantal reizigers vervoerd van bijna 92 miljoen. Hiermee is het aantal reizigers van 1993 vervoerd van bijna 92 miljoen. Hiermee is het aantal reizigers van 1993 met enige procenten overschreden. Deze stijging is het gevolg van een licht autonome groei van het aantal reizigers, alsmede van de herverkaveling bij fusiepartner Westnederland, waarbij onder andere Leiden en haar regioge meenten aan het vervoergebied zijn toegevoegd. De concurrentie, waarop de overheid zich richt om het open baar vervoer aantrekkelijker te maken, kan leiden tot versnippe ring van het openbaar vervoer Liefhebbers van Oude Techniek, waarvan er ongetwijfeld ook op Beveland verscheidene zijn te vinden, kunnen zondag 20 augustus in Utrecht aan hun trekken komen. Daar wordt voor de tweede maal de Verzame laarsbeurs 'Oude Techniek' gehouden. Deze beurs brengt alle techni sche verzamelingsgebieden onder één dak, van stoommachi nes tot fotografica, van mecha nisch speelgoed tot antieke motorfietsen en van luchtvaart tot schrijfmachines. Ten opzichte van de eerste keer dat de verza melaarsbeurs 'Oude Techniek' plaatsvond, is het evenement nu een stuk grootschaliger gewor den. Op een totale oppervlakte van 6.000 m2 treft de bezoeker een omvangrijk aanbod van technische verzamelobjecten, zoals fotografica, modelspoor, mechanisch speelgoed, schrijf machines, antiek gereedschap en instrumenten. Deze worden omringd door grotere stukken, zoals motorfietsen, oude vlieg tuigmotoren en oldtimers. De verzamelbeurs 'Oude Tech niek' is vooral bedoeld om te snuffelen in het omvangrijke aanbod. Veel unieke stukken komen uit particuliere collecties of zijn ter beschikking gesteld door technische musea. De organisatoren hebben voor deze rond (aan de zolder) in blauw zeewater. "Ik heb eerst de achtergrond in zeeblauw gemaakt, en daarna de dolfijnen ingeschilderd, alles met sneldrogende acrylverf. De dolfijnen heb ik eerst met potlood getekend en daarna heb ik met een spatel zoveel mogelijk witte verf opgebracht. Acrylverf vloeit namelijk niet zo goed over. Ver volgens heb ik met zwart de ron dingen van de dolfijnen geschil derd. Bewust heb ik wat blauw van de ondergrond door laten schemeren, zodat het lijkt alsof ze onder water zwemmen. Daar bij ben ik tóch weer van de oor spronkelijke potloodtekening afgeweken". Ofc V' ff

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1