WAT EEN STREEK. .WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK Oude Citroëns in Zeeland Fort Rammekens deze zomer De Zeeuwse Rozentuin: een nieuwe Zeeuwse attractie 1 Tonnie Tazelaar op stage bij Molcon 15e Editie Kapelse Dag wordt extra feestelijk Het Goese Lederwarenhuis: nieuwe speciaalzaak in Goes ruimer opengesteld voor publiek Oogst schrijfmachines voor Litouwen groeit gestaag o Vanaf heden geopend onder Kats Dit jaar op zaterdag 26 augustus a.s. ,61 I 1I Woensdag 12 juli 1995 DE BEVELANDER 7 zó veel, dat ie VBO: Leendert Joosse. 12000m2 showroom PAAUWE Marconistraat 15, <011>00-20840 Als je nu in de uitverkoop bij Paauwe koqpt, dan ttudb jje «ftst prachtige bankstol, die mooie SKacfl, die tafel, die eetkamer, de slaapkamer vaim jje dromen, ihet wandmedbel, <cffde kast die jje ditijd al wilde hebben.wtor ttie®njjes of honderdjes sgocdkqpetrt Moet je eens kijken ihwe <dat voordeel pploppt als ije toevalligjuist hki een beril huis moet Starlichten! Geslaagden AOC Zeeland e.o.: IWfl isr (G (Q) S Willem woninginrichting tegen een Museum Vlissingen (01184 - 12498) en vragen naar de heer Kossen of de heer Weber. In het kader van een arbeids- oriëntatieweek voor alle derde klas leerlingen van de school voor voorbereidend beroepson derwijs 'Groot Stelle' in Goes werd Tonnie Tazelaar uit Goes geplaatst bij Molcon in Heinkens- zand. Tonnie wil na zijn opleiding aan het Goese onderwijsinstituut via het leerlingwezen verder leren voor gediplomeerd lasser. In één week tijd kon hij zich op de hoogte stellen van vele varia ties op het gebied van slijpen, boren en buigen. Samen met zijn stagebegeleider, de productie afdelingschef dhr. Raas werd hij in de gelegenheid gesteld om inderdaad met een groot aantal praktijkvormen in aanraking te komen. Dhr. E.J. Mol, mede-direkteur van producent en groothandel in wielen en banden voor de agrari sche industrie, Molcon B.V. in Heinkenszand, werkt graag mee wanneer gevraagd wordt om leerlingen kennis te laten maken met zijn vestiging in Nederland daar goed opgeleide mensen heel belangrijk zijn voor het bedrijfsleven. In de jaren vijftig ging de oprich ter P.K. Mol al met zijn gepaten teerde koppeling voor hulpwielen naar het buitenland en sinds die tijd is er al heel wat veranderd in het bedrijf. Naast de vestiging in Heinkenszand is er ook nog een zusterbedrijf, Interwheels in het Belgische Dendermonde. Beide bedrijven worden aangestuurd door de holding PEW Beheer (benaamd met de voorletters van direkteur E.J. Mol, zijn broer P. Mol en hun zwager W. Kole). Molcon streeft ernaar om na het behaalde NEN-ISO-9002 in mei 1996 in aanmerking te komen voor de NEN-ISO-9001 certifice ring. "Naast integrale kwaliteits zorg willen we ook product-ont- wikkeling, zodat we een nog bre der assortiment kunnen garan deren. Een modern bedrijf moet er steeds naar streven om zo dicht mogelijk in de buurt te komen van de wens van de klant. Ver der hebben we natuurlijk ook te maken met Arbo- en milieuzorg systemen. In samenwerking met het Goese OAZ bedrijfsadvies bureau trachten we steeds weer garant te staan voor een goede kwaliteit en aflevering op de afgesproken tijden", aldus dhr. Mol. Door de enorme diversiteit van materialen en handelingen binnen het bedrijf is er heel wat te zien en te leren voor de toe komstige metaalbewerker. Bij de foto: De Litouwse stu dente Ramuné bij een deel van, de apparatuur die door lezers van De Bevelander werd aan geboden. Kapelse Dag 1995 komt er aan. En volgens de Stichting Kapelle Promotion, die de feestelijkhe den ai geruime tijd aan het voor bereiden is, wordt het een extra feestelijke editie. Dat is te dan ken aan het feit dat het de vijf tiende editie van Kapelse Dag wordt. Een lustrum dus. Datum: zaterdag 26 augustus a.s. Tradi tiegetrouw de laaste zaterdag in augustus. Het organiserend comité meldt bij monde van William Hoondert, dat de formule van Kapelse Dag weliswaar onveranderd is, maar dat men wel nieuwe elementen aan het programma heeft toege voegd. Daaronder een groots opgezette kunstveiling. Door de 3-jarig Fruitteelt: Harold Boot, Joost Hirdes, Martin v.d. Maas, Arno Moelker. 3- jarig Akkerbouw: Richard v.d. Baan, Jeroen de Boed, André van Damme, Peter van Dix- hoom, Louke Kluijfhout, Wouter Nelisse, Duco Verbrugge, Nico Vogelaar. 4- jarig Veehouderij: Berendina v.d. Wal. I meubelen. De toegang tot deze unieke tuin, die commercieel van opzet is, is gratis. In de korte tijd van opening kwamen vele hon derden rozenliefhebbers uit bin nen- en buitenland er hun hart ophalen. tact opnemen met Het Stedelijk Momenteel worden een kleine aan de Katse Groeneweg 3 en omvat, naast de reeds genoem de kwekerij, een theepaviljoen, rondleidingen een openluchtruimte voor beel- Hier zulten de auto's te bezidhtF wolgd worden via Kattendijke en gen zijn bij Citroën-dealer Van Wemetdinge terug naar Motel Fraassen. Hierna zal de rit ver- Goes. zys in Litouwen. Wanneer men nog apparatuur beschikbaar heeft, kan men bellen naar G. van Damme, tel. 01100 - 31755. gebied van speciaalzaken is er echter de laatste tijd niet sterk uitgebreid. Vandaar dat we dachten dat onze lederspeciaal- zaak nog wel in het plaatje kon passen. We willen niet alleen goede artikelen verkopen, maar ook goede voorlichting aan de klant kunnen geven. De winkel is twaalf weken dicht geweest en we hebben geprobeerd ook de presentatie zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ook hebben we veel aandacht besteed aan een goede verlichting. We verko pen in het algemeen een artikel dat donker van kleur is en dat vraagt om goed en mooi licht. Verder hebben we onder het trapgedeelte een leuke kinder hoek gemaakt. De Zeeuwse Rozentuin. Dat is de naam van een riante oase die is te vinden in de polders onder het dorp Kats. Het gaat om een landschappelijke rozenkwekerij die in de korte tijd van haar bestaan al nationale belangstel ling heeft gekregen. De Zeeuwse Rozentuin is een schepping van Lenze Plass die samen met de Koninklijke rozenkwekerij Jac. Verschuren-Pechtold uit Haps op Zeeuwse bodem de basis heeft gelegd voor een Zeeuwse tuinattractie van allure. De men eerder hiermee begonnen) is fort Rammekens. Het werd ont worpen door de Italiaanse ingeni eur, Donato de Boni. Het fort schermde de -voor die tijd belangrijke zeearm- het Sloe en een deel van de Westerschelde af. Via het Sloe was de toen belangrijke haven van Middel burg bereikbaar. Via de Wester schelde met een vaargeul vlak langs Rammekens voeren de schepen naar de Vlaamse havens als Antwerpen en Gent. Rammekens werd dan ook gezien als de sleutel van de Nederlanden. Met de Nederland se opstand tegen het Spaanse bewind en de val van Antwerpen verplaatste de economische en politieke macht van Vlaanderen zich naar de steden in het graaf schap Holland. Daarmee werd de rol van Rammekens snel minder. Het fort werd al snel gebruikt als vertrekpunt voor diepliggende VOC-schepen of als quarantaine ruimte voor zieke zeelieden. Aan het eind van de achttiende eeuw werd daarvoor een hospitaal gebouwd in het fort. In 1809 werd in opdracht van Napoleon de zestiende en achttiende eeuwse bebouwing op de binnenplaats gesloopt en vervangen door - voor die tijd- moderne kazemat ten. Aan de landzijde werden extra wallen aangelegd. Na het vertrek van Napoleon verloor het zijn militaire functie en werd het achtereenvolgens gebruikt als opslagplaats en in de twintigste eeuw als champignonkwekerij om na 1970 langzaam te verval len. Het fort ligt er ogenschijnlijk verwaarloosd bij, maar door het degelijk materiaalgebruik is de schade te overzien. Naast de napoleontische aanpassingen zijn nog grote delen van de zes tiende eeuwse aanleg intact, zoals een indrukwekkende hoofdpoort met renaissance-ver- siering, het hoofdbastion met metershoge indrukwekkende gewelven en zijbastions met de plaatsen waar in de zestiende eeuw, deels overdekt, het geschut was opgesteld. Het biedt nu een verrassingstocht door een bijna vergeten stukje Zeeuws verleden. Het fort is dit jaar tot en met 31 oktober geopend van Zeeuwse Rozentuin is te vinden dinsdag tot en met zondag van 13.00-17.00 uur. In de maanden juli en augustus worden er op dinsdagavond i georganiseerd in samenwerking dende kunst en verkoopmoge- met het IVN. Kaarten daarvoor lijkheden voor exclusieve tuin- zijn verkrijgbaar bij de VVV-Vliss- ingen; tel. 01184 - 12345 en het Stedelijk Museum Vlissingen; tel. 01184 - 12498. Het fort is te vin den bij het bosgebied Ramme- kenshoek, bij Ritthem. Voor meer informatie kunt u con- ping is in videvorm bij de bene- denwinkel getrokken en deze open opzet verschaft de zaak een zeer royale opzet. Op de eerste verdieping, die dus zeer toegankelijk is gemaakt, treft men de reisartikelen-afdeling. Het Goese Lederwarenhuis voert binnen de collecties beken de merken, zoals Samsonite, Delsey, Esprit, Bag Sac en vele anderen. Zowel de buitenzijde als het interieur van de zaak wer den aangepast. De winkel is her kenbaar aan frisse kleuren. De heer Slinger vertelt over zijn nieuwe zaak: "Goes heeft natuurlijk al een groot aantal mooie en goede winkels. Er zijn de laatste jaren ook de nodige filiaalbedrijven bijgekomen. Op 250 soorten rozen op unieke wij ze getoond. "Maar vóór het eind van de zomer hopen we dat aan tal al te hebben verdubbeld. Bn het uiteindelijke streven is erqp gericht alle in Zeeland bekende soorten rozen te zijner tijd in de tuin te hebben", aldus Lenze Plass, die enthousiast kan vertel len over de opzet van deze unie ke tuin in de polders onder 'Kats. Het totale complex is twee hekta- ren groot. Voorheen was er een tuincentrum te vinden. Dat tuin centrum heeft als uitgangspunt gediend voor de opzet van deze Zeeuwse rozentuin. In korte tijd is er veel werk verzet en werd een complete rozen-lusthof aan gelegd. Bezoekers worden gast vrij onthaald en kunnen rustig rondwandelen, zich oriënteren in een duidelijke catalogus, vragen stellen over de verschillende soorten rozen. Momenteel is de Zeeuwse Rozentuin een bezoek méér dan waard, want de rozen staan op het toppunt van hun bloei. Bovendien is de opbouw van de tuin dermate landschap pelijk, dat eventuele kopers van rozen de bloemen ;in een zo natuurlijke omgeving kunnen bekijken. En ook ruiken. Want de Zeeuwse Rozentuin onder Kats biedt een veelheid aan rozen, waaronder ook oudere soorten; en rozen die heerlijk geuren. "Bij de opzet hebben we bewust gekomen voor een landschappe lijke kwekerij. Want het uitkiezen van een roos vanaf een plaatje is onvoldoende. Je moet hem Tm een zo natuurlijk mogelijk kader kunnen zien", aldus de creatieve ondernemer die van huis-uttzeer vertrouwd is met het kweken van rozen. Hij vertelt: 'Er zijn de laatste tijd belangstellenden utt België geweest die onder de indruk waren van dte opzet en onze col lecties. Dat is commercieel natuurlijk heel interessant. Want het betekent dat je aan kenners exclusieve soorten kunt leveren. Maar eerlijk gezegd zijn we ook blij om aan meer bescheiden lief hebbers iets te kunnen vertellen over de rozen. Iedereen is dan ook van harte welkom. Je kunt het bezoek aan onze kwekerij een beetje zien afe een uitje. Vandaar dat we ook geprobeerd hebben het gezellig te maken met zitjes, het theepaviljoen. En ook kunstkenners hebben intus sen onze ruin ontdekt. Want het leek ons een aardig idee de tuin open te stelten voor het expose ren van monumentale kunst, ook van landelijk bekende kunste naars", aldus Lenze Plass. Het is de bedoeling dat er per seizoen één grote expositie van beelden de kunst in het domein wordt ingericht. Daaronder sculpturen, maar ook mooi in het landschap passende constructies, speciaal afgestemd op de Zeeuwse Rozentuin. De Zeeuwse Rozentuin is deze zomer geopend tot en met okto ber en wel van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Na telefonische afspraak ook buiten deze tijden. Bestellin gen die deze zomer worden gedaan, worden in het najaar geleverd. De Patan, dit te de vereniging van eigenaren van achterwiel- aangedreven Citroëns, organi seert op zaterdag 22 jdii voor haar ledeneen rit door Zuid- Beveland. Achterwielaangedre- ven Citroëns werden gebouwd tot 1934. De deelnemende auto's zijn dus allemaal minstens 60 jaar oud, maar zij verkeren, dankzij meestal langdurende restauraties, in uitstekende staat. Dat deze oude Citroëns nog tot grote prestaties kunnen komen blijkt uit het feit dat de Patan regelmatig grote reizen voor hun leden organiseert. Wat te denken van de rit itetanbul- Amsterdam of Amsterdam- Parijs-Amsterdam? Zaterdag 22 juli doen de Citroëns het wat rus tiger aan want dan gaat de rilt vanaf Motel Goes via de Zak van Zuid-Beveland terug naar Goes. gemeente Kapelle zijn uit gemeentelijk kunstbezit zo'n 150 werken beschikbaar gesteld, welke geveild zullen worden. Daartoe zijn al contacten gelegd met een bekend Amsterdams Veilinghuis, dat op zaterdag 26 augustus de veiling zal leiden. De opbrengst is bestemd voor één of meerdere culturele eve nementen in de toekomst. Uiter aard zal de groots opgezette bra derie eveneens een der pilaren zijn onder Kapelse Dag 1995. Evenals afgelopen jaren zal de braderie worden opgebouwd rond het hele centrum van Kapelle, hetgeen betekent dat men een groot aantal standhou ders verwacht die hun tenten - of idilHDat is lachen! Deze zomer zal het fort tot en met 31 oktober geopend zijn op dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Het fort en het omliggende gebied, dat beheerd wordt door Staatsbos beheer Deltagebied, zal in 1995 in samenwerking met het Stede lijk Museum Vlissingen nog rui mer toegankelijk zijn dan in 1994. Niet is alleen het fort gedurende een langere periode voor het publiek toegankelijk: gelijktijdig heeft Staatsbosbeheer het groot ste deel van het bos toegankelijk gemaakt voor het publiek. Daar voor is onder andere een brugge tje hersteld en heeft het water schap Walcheren een trap aan gebracht bij het kroonwerk, zodat men via het fort, over de napole ontische wallen (waarop een schaapskudde loopt) het bos kan bereiken en uiteraard ook andersom. Ook dit jaar gaan de opknapwerkzaamheden aan de binnenzijde van het fort gestaag door. Er is een hek aangelegd om te voorkomen dat men van de muur valt, de binnenplaats wordt schoongemaakt en deuren wor den gerepareerd en waar nodig geschilderd. Ook dit jaar is in twee kazematten een verbeterde expositie ingericht over de histo rie van het fort en over de omlig gende natuur. Fort Rammekens ligt in het natuurgebied Rammekenshoek. Dit natuurgebied is ontstaan na het afsluiten van een gat in de dijk, dat in 1944 was ontstaan na geallieerde bombardementen om Walcheren te kunnen bevrijden. Dit gebied werd na 1945 inge plant met bomen en in beheer gegeven aan Staatsbosbeheer. Slechts een klein deel van dit bos was toegankelijk. In het voorjaar van 1994 werd door Staatsbos beheer Deltagebied een beheersplan opgesteld voor het gebied Rammekenshoek. Hierin wordt gestreefd een groter deel van het bos toegankelijk te maken voor recreatief medege bruik. Daaraan gekoppeld wordt gestreefd naar een structurele openstelling van het Fort Ram mekens. Het Stedelijk Museum Vlissingen zal samen met Staats bosbeheer het fort voor het publiek toegankelijk maken en er activiteiten gaan organiseren. Op relevante plaatsen wordt door Staatsbosbeheer duidelijke infor matiepanelen geplaatst. In het fort zijn meerdere kazematten voor presentatie doeleinden geschikt gemaakt, zodat er meer dere activiteiten mogelijk zullen zijn. Het fort Rammekens is gele gen aan de rand van Walcheren in het bosgebied Rammekens hoek in de buurt van Ritthem. Dit fort uit 1547 is het oudste fort in West-Europa van dit type. In het begin van de zestiende eeuw ble ken bestaande forten en kaste len, gebouwd met relatief dunne en hoge muren niet geschikt voor de nieuwe vormen van oorlogs voering. Door de introductie van kanonnen konden dergelijke gebouwen eenvoudig genomen worden. Er ontstond de behoefte aan verdedigingswerken met dik ke aarden wallen en bastions, om geschut op of in te plaatsen. Het eerste verdedigingswerk van dit type in West-Europa (in Italië was De qproep die via De Bevelander ®riige weken geleden werd gedaan voor schrijfapparatuur ■voor Litouwen is niet zonder gevolgen gebleven. Het afgelo pen .weekend is het grootste deel van de computers, schrijfmachi nes, faxen, kasregisters e.d. al met een bus meegegeven naar Litouwen. Nog dagelijks zijn er lezers van De Bevelander die apparatuur beschikbaar stellen, soms zelfs nieuwe apparatuur die weinig of niet is gebruikt, zoals computers en tekstverwerkers. Tevens is er ook ai apparatuur beschikbaar gesteld voor non-profit organisa ties in Litouwen, die op zoek zijn ding mee naar de stad Paneve naar klein-keuken-apparatuur, zoals snijmachines, kop en scho tels en koffie-apparatuur. Begin augustus gaat er weer een zen- anderzins- opslaan op een gedeelte Van der Biltlaan en onder meer Biezelingsestraat. De kermis, die ook traditioneel bij Kapelse Dag hoort, zal worden opgebouwd in het hart van Kapelle, op en rond het Kerk plein. De organisatie wil Kapelse Dag 1995 meer nog dan vroeger onder de aandacht brengen van een breed publiek. Tot de activi teiten behoren onder meer bra derie, optredens van artiesten, oude ambachten, kermis, ring steken, rommelmarkt, poppen theater, autoshows, mode shows, sportdemonstraties,optredens door koren, looporkest, gezellige terrassen, ponyrijden, enz. Goes heeft er sinds vorige week een lederspeciaal- zaak bij. Het gaat om Het Goese Leder warenhuis. De royaal opgezet te winkel is te vinden op de hoek St. Adri- aanstraat en Wijngaard straat, woordig drukke lokatie die de Grote Markt verbindt met het winkel gebied van het Kolveniershof. Het Goese Lederwaren huis is opgezet door Jan Rien Slinger, dietevens al mede-eigenaar is van een bekende lederzaak in Middel burg. Hij vertelt: "Het was me bekend dat in Goes een andere lederwa renspeciaalzaak dicht ging. Deze is weliswaar heropend met een nieuwe eigenaar die al een dergelijke winkel in Goes had. Maar er leek me niettemin ruimte voor een nieuwe vestiging. We willen een geheel eigen collectie en eigen gezicht voeren. De eer ste reacties van de klanten die na de opening binnenkwamen, waren heel positief". Het Goese Lederwarenhuis heeft op de benedenverdieping een winkel oppervlakte van circa 100 vier kante meter. De eerste verdie- 2-jarig Veehouderij: Arno Aar- noudse, Alex Krijger, André t Mannetje. 2- jarig Plantenteelt Geluk. 3- jarig Veehouderij: Barry Ie Grand, Erik van Leeuwen, Kees van Loon, Mieke Poppelaars, Grada Vaes J W F -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7