.WAT EEN STREEK.WAT EEK STREEK..WAT EEN STREEK. Goesenaar winnaar van Sparta Railstarfiets Safari Adventure Tour Discotheek Kiekieris C0611 Fabrian Zonwering opent toonzaal te Kortgene Fabrian Zon wering, geves tigd aan de Rip- straat 27 te Kamperland, heeft kort gele den onder Kort gene een nieu we toonzaal geopend. Deze is te vinden aan de Prinsendijk 5, in het pand waar voorheen een droogbloe- menbedrijf was gevestigd. In de nieuwe toonzaal heeft men de moge lijkheid om alle soorten zon- binnenwering, uitvalscher men, markie zen, knikarm-systemen e.d. te bekijken. "Maar ook blijkt het in de praktijk heel handig, wanneer klanten tevoren een bepaald systeem kunnen uitproberen. Of ze het makkelijk kunnen bedie nen", zo vertelt Dolph Knottne rus, die twee en een half jaar geleden Fabrian Zonwering opzette. Nonius: Leuke winkel in vrije- tijdskleding uitgebreid Zlcf/'e van Stationsrijwielstalling Bij aankoop van een komplete bril 50,- korting MEDISCHE DIENST Jeugdsoos De Vaete viert te Geersdijk 4e lustrum Aan de Havenstraat te Colijnsplaat of een zonnebril op sterkte kado. ©ilHIca Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 13 Woensdag 12 juli 1995 DE BEVELANDER voor 15 en16 juli 1995 *r De stalling biedt meer Winnaar uit Goes Werken in landschap met K.N.N.V. AIS ELKE SECONDE TELT L h k J - miilidlIlOWIMMIlliT~"I MARCDEREGT HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK Op vrijdag 14 juli a.s. viert soos De Vaete te Geersdijk het 20- jarig bestaan. Het programma ziet er als volgt uit: Bij de foto: Bestuur soos De Vaete Edelsmid, Zetter, Ontwerper Diamantexpert, Edelsteenkundige Vlasmarkt 10 Goes vakantie van 15 juli t/m 29 juli In de rijwielshop is een volledig ingerichte werk plaats aanwezig, waar alle denkbare reparaties kunnen worden uitgevoerd. Behalve voor het stal len en repareren van rijwielen kan men hier ook terecht voor de aankoop of voor het huren van een fiets. Op 30 juni werd de actieperiode rond stationsrij wielstalling afgesloten met de prijsuitreiking. Ieder een die in de maand mei een maand- of jaarkaart kocht voor de maand mei mocht zijn of haar fiets in de maand juni gratis stallen. Tevens lootte men mee naar een nieuwe fiets. Via opvallende gele labels aan de sturen van de fietsen werden diegenen die hun fiets buiten de stalling in een fietsklem hadden gezet attent gemaakt op het aanbod. Ook stond op het label dat de stalling helemaal niet zo duur is, zeker niet als wordt bedacht dat het diefstalrisico nagenoeg afwezig is. Ook de jaarkaarthouders van de stalling hebben meegeloot naar de te winnen nieuwe Sparta Rail starfiets. De gelukkige winnaar is geworden de heer T. Meerman uit Goes. Vrijdagmiddag ontving hij uit handen van de Rijwielstallingexploitant, de heer J. v.d. Kam zijn nieuwe fiets (zie foto). Discotheek Kiekieris te 's-Hee- renhoek staat zaterdagavond 15 juli a.s. in het teken van de Safa ri Adventure Tour. Deze trekt momenteel door ons land ter promotie van exotische drankjes. Iedere bezoeker die eigen keuze in de collecties te leggen. En we hebben voorbije jaren gemerkt, dat deze filosofie goed aanslaat", aldus de eigena resse van de winkel in Colijns- plaat. Nonius heeft bekende namen in huis, zoals Red Green Lady en Man, Patagonia, Paul Shark, Armor Lux, H20, Naf Naf, Camel enz. De collectie oogt fris, omvat vooral lekkere comforta bele kleding en hoewel men er vanwege de watersport het nodi ge blauw in aantreft, zijn ook andere frisse kleuren royaal aan wezig. In het seizoen - nu dus - is Nonius zeven dagen per week geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. ouder is dan achttien jaar kan tij dens de tour nader kennis maken met Safari en bovendien zijn er voor bezoekers en proe vers leuke attenties, waaronder kans op een lang weekend 'stap pen' in Londen. REGIO ZEELAND J. v. Dam. Tel. 01188-3607. Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. A.M. Koster, van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 01100-14314 De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. J. Stevens, tel. 01198-1186. KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar via tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen 's avonds in Goes (Beukenstraat van 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. MAATSCHAPPELIJK WERK: 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551 OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. beschikking over een toonzaal van circa 100 vierkante meter. Er zijn uitbreidingsmogelijkheden. In principe is de toonzaal iedere zaterdagochtend van 9.00 - 12.00 uur geopend. Maar ook kan de showroom worden bezocht op afspraak via de vesti ging in Kamperland. In de enkele weken tijds dat de toonzaal is geopend, wordt er al druk gebruik van gemaakt. In de prak tijk blijkt de presentatie het uit stekend te doen. Wie namelijk een buiten- of binnenzonwering wil aanschaffen, kan deze com pleet bekijken en ook het bedie ningsgemak ervan uitproberen. In enkele jaren tijds heeft Fabrian Zonwering een breed klantenbestand opgebouwd. "Je kunt zeggen dat onze klanten zijn te vinden in heel Zeeland, maar ook zijn er mensen uit Bel gië en Duitsland voor wie we opdrachten uitvoeren. Dat komt mede doordat er in de regio een groot aantal vakantiebungalows is. Dat is voor ons bedrijf een belangrijke groep, aldus de heer Knottnerus. Overigens zit hij al vele jaren in het vak en hij behoort tot de kleine groep van vakmensen die markiezen op maat kunnen leveren. Fabrian Zonwering voert onder meer het merk Harol. Verder Luxaflex, Velux en Multisol. Afspraken voor een bezoek aan de toon zaal kunnen worden gemaakt via tel: 01107-1315. samen met haar man zelf de ver bouwing en het idee voor de nieuwe opzet uitvoerde. Dat betekent dat het historische kader voor de mooie collectie vrije tijdskleding is gehandhaafd, inclusief boogramen en fraaie oude balken in het interieur. In eerste aanleg richtte Nonius (de naam is afgeleid van een sextant én legt verband met de naam Nonnekes) zich met de kleding vooral op watersporters. "Maar we hebben de laatste jaren een collectie die eigenlijk is bedoeld voor iedereen die vrije tijdskle ding zoekt. Hoewel we best de modetrends willen volgen, pro beren we ook heel duidelijk onze de oude school, waar de jeugd van Geersdijk veel plezier beleefde. Begin 1990 moest dit riante onderkomen met pijn in het hart verlaten worden, omdat de oude school gesloopt werd om plaats te maken voor nieuw bouw. De soos moest toen ver huizen naar het multifunctionele Drenthehuis waar een ruimte voor de soos beschikbaar was. De inrichting ervan is door de soos zelf gerealiseerd en beko stigd. De club telt nu 70 leden. Jaarlijks worden diverse activitei ten georganiseerd zoals een bar becue, volleybaltoernooi, tan- demtocht, kamp, paaseieren zoeken en er treedt regelmatig een band op. Vrijdags wordt er soos gehouden voor groep I in de leeftijd van 6-12 jaar met een afwisselend programma: knutse len, zwemmen, bingo, kegelen, speurtocht etc. Ook is er elke vrijdagavond vanaf 22.00 uur gelegenheid om een praatje te maken in het soosgebouw. Ook heeft de soos te Geersdijk een eigen voetbalteam. Soos De Vaete 20 jaar. De soos op Geersdijk is de enige soos op Noord-Beveland die deze mijl paal bereikt heeft. Ter ere van het 20-jarig bestaan zijn er spe ciale T-shirts gedrukt met als motto: "De Vaete op Noord- Beveland is de beste van het Zeeuwse land". Voor grote en kleine huisdieren Goes, 's-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tel. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: ’Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs, dr. Posthu mus, dr. Schut, dr. Slager, dr. v.d. Werff wordt waargenomen: dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. van den Stoep, Oostsingel 130, Goes. Tel. 01100-15306 van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. D.W. Thijssen, Heernisseweg 87, Goes. Tel. 01100-15003. Spreekuur voor spoedgevallen van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, ’s-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. Har- ten-Heilig, Clara's Pad 12, Heinkens zand. Tel. 01106-1234. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J. Kok, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131- 3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.D. Elzinga, Spoorlaan 2, Krabbendijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldin ge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, 's-Gravenpolder, Ovezande en ’s-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door: dr. J. Peene, Monsterweg 8, Borssele, 01105-1203. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. W.J. Klein Wassink, Havelaarstraat 28, Colijnsplaat. Tel. 01199-5304 en dr. H. van der Veen, Ooststraat 30, Wissenkerke, 01107- 2565. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. 16.00 uur: Kinderprogramma met soundmixshow; schminken van de kinderen met aansluitend feestdiner voor de kinderen. 19.30 uur: Officiële receptie met happy hour. 20.30 uur: Aanvang feestavond met de swingende band Fleur en als hoogtepunt een caraibische act. Het 20-jarig bestaan wordt gevierd met leden en oud-leden van soos De Vaete, de inwoners van Geersdijk en verder is ieder een van harte welkom om dit grandioze feest in de Middenweg te Geersdijk mee te vieren. De soos is opgericht in 1975 door Rein Swint, Piet van der Maas en Wim van Lobberegt. De eerste jaren werd er soos gehou den in 'Het Keldertje' van het Drenthehuis. Dit onderkomen werd echter al snel te klein door het groeiend aantal leden. In 1981 werd daarom geopend in De beheerswerkgroep van de K.N.N.V. afd. Goes gaat weer starten met onderhoudswerk zaamheden aan landschapsele menten in de regio Goes. Man nen, vrouwen, jongens en meis jes zijn van harte welkom op elke woensdagavond om 19.00 uur aan de Van Galenstraat (zijstraat van de Adm. de Ruyterlaan) te Goes bij de werkschuur van de Stichting Landschapsverzorging Zeeland waar de gereedschap pen opgeslagen zijn. Eens in de maand werkt men ook op zater dag van 09.00 uur tot 12.30 uur. De werkdata zijn: 12-15-19-26 juli, 02-09-16-19-26 augustus. Inlichtingen via telefoonnr. 01102-43091. uitbrei- onder- gaan. Nonius is opgezet door Dick Nonnekes en Corrine Koert. In de zes jaren dat de winkel in sportieve kleding bestaat, is Nonius niet alleen in de kring van watersporters een begrip gewor den, maar ook binnen heel Zee land. Er was vanwege de gestaag gegroeide belangstel ling dan ook behoefte aan uit breiding van het gezellige win keltje, dat is gevestigd in een karakteristiek pandje uit het jaar 1800. Het winkeltje van zo'n 25 vierkante meter is qua opper vlakte verdubbeld. "Zonder dat we overigens het oude karakter van ons pand hebben veran derd", aldus Corrine Koert, die Leger des Hells ZONDAG 16 JULI: Heiligingssamenkomst om 10.00 uur, o.l.v. de korpsofficieren. Straatzang om 18.30 uur. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE ’’BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van 's morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418, 1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK 'DE WISSELPLAATS’; voor kinderen die zich ’’anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, Sindsdien heeft zijn bedrijf, dat hij samen met zoon Mare en vriendin Evelyne runt, een sterke groei gekend. "We hadden onze zaak aan huis, maar toen het pand onder Kortgene beschik baar kwam, was dat een mooie kans om deze toonzaal annex werkplaats te openen", zo vertelt hij. Aan de Prinsendijk heeft Fabrian Zonwering thans de Aan de Haven straat 5 te Colijnsplaat is sinds 1989 Nonius geves tigd. Nonius houdt zich bezig met ver scheidene acti viteiten, zoals het dealer- schap van Lift- keel Yachts van het merk Parker, jacht- bemiddeling, assurantiën, maar ook met een winkel in kleding voor de vrije tijd. Met name de laat ste heeft een flinke ding HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING 'ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11. YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44, 4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL "DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13