Ko Dek (43) op de bres voor beter verkeersgedrag: vv vv T/M ZATERDAG bercö 20-50% KORTING KLEURENFOTO'S t.o^ V weekblad voor zuid- en noord beveland Woensdag 12 juli 1995 47e jaargang no. 28 i» Rapid 3e WEEK. TSenrice i DALMATlteS 0 GRAND THEATER GOES 01100-15165 x^”6LI0W I fcfcz-a f.55,00 Morgen meteen naar: Politic Brandweer Ambulance Bel snel 06-11. Stifan at Walli Tatjana Simic F - - I f’ (Van een onzer redacteuren) Rapid Service Goes Internationale oriëntatie FOTOI Laurens Geels en Dick Maasj presenteren f Dit jaar is er weer een SAIL AMSTERDAM. Wie herinnert zich niet het wereldspektakel van vijf jaar geleden? Dit jaar hoeft nie mand SAIL 95 Amsterdam te missen want uw krant organiseert er een extra Lezersreis naar toe! Zie elders in dit blad. mw rmhmi «r ■SB»» Ko Dek op het nieuwe Verkeers Veiligheids Centrum Zee land, langs de A256. De sproeiers van het oefenparcours staan aan KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.99 Solexkoers te Colijnsplaat op 15 juli DE ALLERLEUKSTE HONDJES ZIJN TERUG! FILMPROGRAMMA VANAF 00.13 JULI T/M WO. 19 JUL11995 GOES -- Elke dag gaan er 's morgens in Nederland 3 tot 4 mensen de deur uit, die er 's avonds niet meer i in komen. Hun leven ein- digt ergens op het asfalt. Ze worden het slachtoffer van 's lands grootste moorde naar: het verkeer. Veel beroepschauffeurs komen op het VVCZ hun vaardig heden opschroeven. Onder hen ook ambulancechauffeurs. (Foto: Annie van Es). IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIjS VERSCHOORE Technologie Slipcursus Niemandsland Uitbreiding ’’...Natje en droogje...” Autopuzzelrit te Kamperland SPORTIEVE HARDLOOPSCHOEN in wit/grijs/blauw-combinatie_ maten 36/46 s' A GOES, Schuttershof 18 HET MOET VEILIGER I W6' ’i» ■e i» 7 r iniiwr*»»' i APK Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. APK Keuren inklusief afmelden Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag "Elk jaar komen in ons land zo'n 1300 mensen in het verkeer om het leven. Jaar in jaar uit doet zich dus een ramp voor, die qua omvang bijna vergelijkbaar is met de watersnoodramp van 1953. En we vinden het niet eens ongewoon. Het is toch eigenlijk niet te geloven". Ook de ervaren autogebruiker zou bij tijd en wijle moeten aanto- "Wij zijn ons niet meer bewust van de bewegingsenergie van een auto. We beseffen niet meer welke krachten we ontwikkelen in een auto. En wij realiseren ons niet meer, hoe groot de remweg bij een bepaalde snelheid is. Dat veroorzaakt ongelukken. En dat heeft weer tot gevolg, dat veel jonge mensen 's morgens flui- nen, dat hij zijn rijbewijs nog altijd waard is. "Na de standaardrijop leiding krijg je soms te horen, dat deze of gene een zwaar ongeluk heeft gehad. Je voelt je niet ver antwoordelijk, maar wèl betrok ken. Daarom zijn we na de rijop leiding gaan zoeken naar moge lijkheden om de leerlingen extra 'bagage' mee te geven, hoe ze in bepaalde noodsituaties hande lend moeten optreden. Dus kort weg: hoe je mensen leert geva ren te herkennen en te vermijden en eventueel te beheersen. We proberen de leerlingen een goe de opleiding te geven. Daar hoort ook bij, dat je je afvraagt, hoe je kunt voorkómen, dat iemand (na de standaardrijoplei ding) op de weg in de fout gaat". "In ons hoofd zitten kennelijk een paar draadjes verkeerd- om. Als je in de jaren twintig of dertig in een auto ging zitten, waarschuwde de auto ons, als je te hard reed. Dan begon de auto te rammelen en de ban den te piepen. Tegenwoordig merk je in een moderne auto niet meer, of je 50 of 80 km/u rijdt". Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. "Maar wat denkt u van het ver keer! Daar vallen jaarlijks zo'n 1300 doden. Oók een enorme ramp. Elk jaar weer! Ook daar van zullen de wonden nooit helen. Er worden complete fami lies uit elkaar gerukt. Drie week eindes geleden verongelukte een compleet gezin (5 mensen) uit Vriezenveen. Twee weekein des geleden 6 mensen in Nijme gen. Zoiets kan ieder van ons overkomen, automobilist of geen automobilist. Cijfers van het CBS geven aan, dat ieder mens 60% kans heeft, betrokken te raken bij een verkeersongeval. Maar dat nemen we kennelijk allemaal voor lief. Totdat het aan je deurtje komt (zoals bij dhr Dek gebeurde - red.). Dan denk je daar opeens anders over". Ko Dek liet het er daarom niet bij zitten. Al in de jaren zeventig begon hij te zoeken naar moge lijkheden om rijlessen efficiënter te maken en rijopleidingen te verbeteren. Al in 1980 bezocht hij overal oefencentra, waar de cursist op speciale terreinen gauw zelf kon rijden en waar bij de instructeur 'vanaf de kant' kan bijsturen. Nadat hij in 1992 het terrein langs de snelweg A256 kreeg toegewezen, begon hij opnieuw aan een breedvoerige oriëntatie bij talloze verkeersveiligheids- centra in heel Europa. Via het Innovatiecentrum Zeeland legde hij zelfs contacten met Japan om daar kennis op te doen. tend van huis gaan, maar 's avonds niet meer thuiskomen. In 1953 stond de hele wereld op zijn kop, toen er 1850 doden vie len bij de watersnoodramp. De wonden daarvan zijn nu nóg niet geheeld". Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 te remtechniek leren en zo veel mogelijk snelheid eruit halen, zodat de overlevingskansen stij gen". "Van alle beroepschauffeurs die dagelijks voor hun werk op de weg zitten, raakt 75% in zijn leven betrokken bij een ver keersongeval. Vooral zij nemen, veelal in het kader van de Arbo- wet, deel aan onze opleidingen. Wist u trouwens, dat 20% van’ het ziekteverzuim te wijten is aan verkeersongevallen? Dus ook op de Wet Terugdringing Ziektever zuim spelen we in. Dat levert voor de bedrijven veel voordeel op. We zijn blij dat het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zee land (ROVZ) ons daarin onder steunt". 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 U. 19.00-21.30 U. 20.00 U. 20.00 u. een film van Dick Maas Ko Dek laat het er niet bij zit ten. Elk anderhalf jaar even veel doden als bij de waters noodramp van 1953. Het ver keer zal en moet veiliger....! i Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.14.00 u. classic lange vorststraat goes PERZISCHE-EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims Kleurenfoto's étA MM 4^ Qe 3 9 Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) Ook dit jaar wordt er weer een solexkoers gereden in Colijns plaat: op zaterdag 15 juli tijdens de jaarlijkse kermis. Inschrijven is mogelijk vanaf 13.30 uur in café 'De Patrijs'. Keuren van solexen ook vanaf 13.30 bij firma van de Heijde. Inschrijfgeld 12,50, waarvan 5,- voor het rugnummer; dit krijgt men bij inleveren weer terug. De start is om 15.00 uur in de Voorstraat. Er worden 4 manches gereden. Er zijn vele mooie prijzen te verdie nen en er is ook een mooie prijs voor de leukste, gekste of origi neelste solexcoureur. Hij knoopte bovendien verkeers- veiligheidsrapporten van over heid en ANWB aan elkaar, liet de economische haalbaarheid onderzoeken en nam zijn defini tieve beslissing. Enkele weken geleden, op 15 juni, stelde bur gemeester drs. D.J. van der Zaag, het centrum officieel in gebruik. rcoi "Er wordt wèl verteld door de automobielbranche, in hoe veel seconden een auto optrekt van 0-100 km/u, maar niet hoe je zo snel mogelijk van 100 naar 0 moet.... Wat is ABS, hoe ga je ermee om?". Ml Wie even snel over het terrein kijkt, ziet weinig méér dan een paar asfaltbanen. Maar de ech te snufjes zijn met het blote oog niet waarneembaar. Het terrein is uitgerust met veel onzichtbare technologische snufjes. Er is een radarinstal- latie. Er is een radiovolginstal- latie. Een deel van de baan kan in een handomdraai met sproeiers worden veranderd in een oefenparcours met deels glad wegdek. Het trainingscentrum is gebouwd volgens de eisen van de Deut sche Verkehrssicherheitsrat (DVR). En het doel? Volgens de heer Dek het volgende: "De automobilisten moeten leren, de gevaren tijdig te herkennen, de gevaren zo mogelijk te vermijden en -als de nood aan de man komt- deze gevaren te beheer sen". Met een dure term heet dat: het 'verhogen van het risico bewustzijn' onder de automobi listen. In een normale rijopleiding wordt een chauffeur bijvoorbeeld nooit geleerd, hoe hij moet voorkomen dat zijn auto kantelt, hoe hij een noodstop moet voorkomen. En al helemaal wordt niet geleerd, wat hij moet doen als hij onverhoopt écht in zo'n levensgevaarlijke situatie verzeild raakt. "Vrijwel geen enkele automobilist realiseert zich, wat het verschil is tussen 50 km/u rijden (en op tijd kunnen stoppen voor een over stekende fietser) óf 70 km/u rij den (en die fietser al remmend omverrijden met een snelheid van 60 km/u). Wij laten zien hoe in die situatie een auto tegen een stapel plastic pijpen aan rijdt. Je gelooft je ogen niet, als je ziet hoe die pijpen alle kanten op vliegen. De oplossing is: de juis- "Kort gezegd: de VVN-test op de basisschool (van Veilig Verkeer Nederland) én het autorijexamen (van het CBR, na je 18e) zijn de twee enige momenten in een mensenleven, waarop je een proeve van bekwaamheid behoeft af te leggen. Dat is véél te weinig om het verkeer veilig te houden", aldus Ko Dek. Daar kwam nog iets anders bij. De praktijk begon uit te wijzen, dat veel aanvullende opleidingen hun doel voorbijschieten. Dat geldt bijvoorbeeld vooral voor anti-slipcursussen. Die cursus sen zijn bedoeld om de rijtech- niek te perfectioneren en de rijstijl veiliger te maken. Maar in de praktijk bleken chauffeurs de geleerde anti-sliptechnieken te gebruiken om op gladde wegen harder te rijden. Ze dachten: ik kan wel harder, want ik heb een anti-slipcursus gehad. "De men taliteit werd dus in de verkeerde zin beïnvloed. En dat kon nooit de bedoeling zijn", aldus de heer Dek. Het centrum is bestemd voor particulieren en bedrijfsleven, en uiteraard voor de leerlingen en ex-leerlingen van verkeers school Dek. Het internationaal «erkende centrum is het tweede in Nederland. Het eerste staat in Rijssen (Ov.). Ko Dek (samen met twee broers eigenaar van de gelijk namige verkeersschool) heeft zich nooit kunnen neerleggen bij het feit, dat er tussen de verkeersles en een VVN-test op de lagere scholen én het 'grote' autorijexamen een gevaarlijke kloof gaapte. Een witte vlek in de tijd, een onbe zet niemandsland, dat binnen kort een béétje wordt opge vuld door het bromfietsrijbe wijs. Maar na het 'grote' auto rijexamen volgt er wéér niks. Geen enkele verplichting om te bewijzen dat men het rijbe wijs nog waard is. len. Als autorijschoolhouder is hij daarom al vele jaren op zoek naar mogelijkheden om zijn leer lingen en ex-leerlingen te behoe den voor ongelukken. De oplei ding moet anders en beter. Het uiteindelijk resultaat is sinds vorige maand zichtbaar en tast baar aanwezig op het industrie terrein De Poel in Goes-Zuid. Langs de autosnelweg A256 (schuin tegenover motel Goes) is het Verkeers Veiligheids Cen trum Zeeland geopend. Het is een stelsel van geasfalteerde wegen, waar met de meest geavanceerde technische en elektronische middelen het ver keersgedrag van automobilisten en toekomstige automobilisten wordt 'bijgespijkerd'. "Bovendien worden elk jaar óók nog eens 50.000 gewonden geregistreerd, van wie velen I voorgoed invalide zijn. Het men selijk leed en de medische kos ten zijn vrijwel niet te overzien. Feitelijk vinden we dat allemaal óók heel gewoon. Het is een soort geaccepteerd risico. Maar ik zal me er nooit bij neerleggen. Ik blijf me inzetten voor een veili ger verkeersgedrag van de auto mobilisten". Ko Dek (43) kan zich nog altijd verbazen over het gemak, waar mee Nederland laconiek reageert op de vele doden en gewonden, die in het verkeer val- Het verkeerstrainingscentrum is overigens nog niet compleet. Er komt nog een uitbreiding met banen voor fietsers en bromfiet sers. En in de laatste fase wordt er een verkeerstoren met instructielokalen gebouwd. Tot dat tijdstip wordt gebruik gemaakt van de instructieruimte van verkeersschool Dek aan de Van Doornestraat. De cursussen worden met name gegeven aan motorrijders, auto bestuurders, vrachtauto- chauffeurs, buschauffeurs, trek- ker-opleggerchauffeurs, brand weer-, politie- en ambulance chauffeurs. De kosten variëren van 250 tot 400 gulden, afhanke lijk van de cursus. Een groep bestaat maximaal uit acht of tien personen. De belangstelling voor het Ver keers Veiligheids Centrum Zee land (VVCZ) komt uit de eigen provincie en ver daarbuiten. Vanaf eind september tot december heeft voor elke dag al een bedrijf geboekt. Sommige bedrijven hebben al reserverin gen gemaakt voor september 1996. I Mevrouw Martens is praktisch ingesteld. Duwt ze met haar ene hand het winkelwagentje, in haar andere hand heeft ze het boodschappenlijstje. Zoon Dennis (5) is vrij van school en is maar wat trots dat zijn moeder geïnterviewd wordt... Wie denkt dat het mevrouw Martens niet uitmaakt wat ze bij de kassa moet afrekenen komt bedrogen uit en Jan Bruijns is daaraan "debet". Mevrouw Mar tens: "Het is natuurlijk al lang geen geheim meer dat je hier het goedkoopst boodschappen kunt doen. Mensen die daar aan twijfelen moeten maar eens inkopen komen doen. Dat merken ze vanzelf bij de kassa. Die fase heb ik allang achter de rug. Vandaar dat ik me daar ook niet druk over maak Mevrouw en gewoon die boodschappen in huis haal die ik "...dat merken ze vanzelf nodig heb. Zou ik dat namelijk bij een andere bij de kassa". supermarkt doen, dan is het leed niet te overzien...! En dat is toch een lekker gevoel. Dat je in een winkel inkopen doet en zeker weet dat je nooit teveel zult betalen. Iets anders is dat ik niet de persoon ben om langer te blijven dan nodig is. Ik weet wat ik nodig heb, ik kom, betaal en ga weg". Inpakken en wegwezen dus, stellen we vast... "Ja, zoiets. Bood schappen heb je gewoon nodig. We zijn met 2 kinderen en 2 volwassenen. Dan heb je iedere week je natje en je droogje in huis te halen. Niet meer en niet minder! Toen ik 12’/2 jaar geleden trouwde gaf ik ook m'n jawoord aan Jan Bruijns. Dat bevalt me prima en dat mag wat mij betreft nog jaren zo blijven!" Wat de foto betreft is onze gesprekspartner al even recht door zee: "Kom Dennis. Op de foto. En denk eraan... lachen!" Iy Nilly FHijda COIN vm VrIJBIRGHI Dt CONIHGH^^L Hikman Passcniir Scarutt Hiuir Sandia Swart Lou Landri IHIIIOOSIHOll NRIMMt GEESHMEBAM AIMEDfel MEIWEI CAYAteGROOI UARlOtSvvdaHdMl lottuilie PNHIPHERIIG w mistende MTRIA VAI GUST Mt keet* JELIER GSCHAAf muukHAIS «IDOIGEM MM 013 MAAS scewio 0ld MAAS A WUO1011 mnend K*tW IAUREIS GEEIS e»e 013 MAAS Woensdag 19 juli organiseert M.A.C. 'De Bevelanden' een eenvoudige puzzelrit in de omgeving van Kamperland. Aan deze gezelligheidspuzzelrit, wel ke wordt verreden aan de hand van een eenvoudig reglement kunnen zowel leden als niet- leden deelnemen in een aparte klasse voor beginners (B-klasse) en gevorderden (A-klasse). Door de ondernemersvereniging is een mooie prijzentafel beschik baar gesteld. U kunt inschrijven in het 'De Casembroothuis' tus sen 18.30 en 19.30. M l.5

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1