Nieuwe krachtige Audi A8 3.7 met Mazda 626 Honda Shuttle: nieuwe MPV met 'n vertrouwde naam Felicia Combi: nieuwe stationwagen van Skoda vierwiel-aandrijving Renault Espace met variabele turbocompressor Vanaf heden levert Renault een verbeter de dieselmotor in de Espace Alizé. De 2,1- liter turbodie- selmotor uit dit model is voor zien van een nieuwe turbo compressor met variabele geometrie. Deze techno logie is ontwik keld in de autosport en zorgt ervoor dat de motor betere presta ties levert onder alle omstandighe den en in het bijzonder bij een laag toerental. De nieuwe turbodieselmotor levert een vermogen van 68 kW (92 pk), een toename met 4,5% ten opzichte van de bestaande turbodieselkrachtbron. Dankzij de variabele geometrie kon het maximum koppel met 5% wor den verhoogd tot 190 Nm. Introductie Mercedes E-klasse bij Van Oeveren b.v. te Goes Renault perfectioneert de veiligheidsgordel Nu met airconditioning voor de prijs van een zonnedak!! Spannings Reductieprogrammering Vanaf augustus in ons land te bestellen AMAZING MAZDA DEALER H.J. RIJK B.V. s Kwaliteit, service en garantie: uw merken-dealer is er goed voor IH, 33 DE BEVELANDER Informeer nu naar de diverse uitvoeringen Let op: Wij kunnen in deze actie slechts een beperkt aantal airco's leveren, dus reageer snel! J. Weyermanweg 19, De Poel III, Goes. Tel. 01100-31848 Prestaties waarop deze aanbieding van toepassing is. i* -w De werking van SRP Ontwikkeling in recordtijd Botsproeven Woensdag 5 juli 1995 amhrt Onderzoek F. q i i 1 De prijs van de Renault Espace Alizé 2.1 dT met de verbeterde motor is onveranderd gebleven, en bedraagt 76.425,- inclusief BTW en verwijderingsbijdrage. bijzonder goed uit de verf. Een zeer hoog motorvermogen in combinatie met voorwielaan- drijving, was in de topklasse van de autowereld tot dusverre niet goed met elkaar te rijmen. Met de introductie van de nieuwe Audi A8 3.7 met zijn geavanceer de viermaal gelede vooras is dat fundamenteel veranderd. Met de voorwielaangedreven Audi A8 3.7 kan uitgesproken comforta bel worden gereden. Krachten vanuit de aandrijving hebben geen enkele invloed op de bestu ring, de Tiptronic schakelt zijde zacht en het hoge vermogen van de V8-motor wordt op superieure wijze overgebracht op het weg dek. Met een leeggewicht van 1645 kg (Duitse cijfers) is de Audi A8 3.7 met V8-motor en Tiptronic de lichtste auto in de luxe V8-klas- se. Het lage eigen gewicht is het gevolg van de door Audi geïntro duceerde aluminium carrosserie volgens de ASF-technologie en de relatief lichte V8-motor. De Audi A8 3.7 acceleert van 0 naar 100 km/h in 8,7 seconden en haalt een topsnelheid van 247 km/h. Bij gemiddeld verbruik vol gens DIN wordt er 10,1 liter per 100 kilometer ingespoten via de acht verstuivers (7,1 1/100 km bij constant 90 km/h, 8,6 1/100 km bij 120 km/h, 14,7 1/100 in de stad - vlg. 89/491 EWG). Onderweg vormen het motoront- werp, waarin het koppel centraal staat en de vijftraps Tiptronic een combinatie die uitgesproken zui nig met brandstof omspringt, zodat met deze luxe limousine, ondanks zijn uitmuntende rij- prestaties, ook bewust econo misch kan worden gereden. sche 4-traps versnellingsbak met het Grade Logic Control System. Dit registreert voortdurend de wegomstandigheden en rijstijl en stemt het schakelkarakter hierop af. Ook bij het karrosserie-ontwerp heeft Honda zijn eigen inzichten gevolgd: door een lagere bouw dan gebruikelijk bij MPV's ziet de Shuttle er opvallend elegant en sportief uit. De laag gelegen bodemplaat zorgt in kombinatie met vier nor male portieren voor gemakkelijk verschillende veiligheidsgor- delsystemen met optimale precisie te vergelijken. Door toepassing van simula- tieproeven konden de technici van Renault aantonen dat vei ligheidsgordels aan inzitten den de beste bescherming bieden, met name waar het de belasting van de borstkas betreft, indien gordelspanners en automatische oprolautoma- ten worden gecombineerd met een mechanisme dat de span ning van de veiligheidsgordel gecontroleerd afbouwt. -- - - - - in program- Vanaf de eerste fase van de aanrijding trekt de kabel van de oprolautomaat zich terug doordat pyrotechnische gor delspanners in de gesp van de gordel in werking treden. Ver volgens wordt de verplaatsing van de veiligheidsgordel door het blokkeren van de oprol automaat tot 20 mm beperkt. De spanning van de veilig heidsgordel wordt vanaf dat moment overgedragen op het spanningsreductiesysteem; De Combi is met 4.205 mm in totaal 350 mm langer dan de hatchback. Die extra lengte komt volledig ten goede aan de baga geruimte: met de achterbank neergeklapt biedt hij een laadvo lume van maar liefst 1365 liter. De levering begint dit najaar met keuze uit twee gerenommeerde 1,3-liter benzinemotoren met respectievelijk 40 kW (54 pk) en 50 kW (68 pk). In november volgt een versie met de door Volkswa gen ontwikkelde 1,6-liter benzi- ne-uitvoering met 55 kW (75 pk). Tijdens de BedrijfsautoRAI in een stuk staal dat is opge bouwd uit strips die op vooraf berekende wijze afscheuren. De exact berekende progres sieve scheuring van de hech tingen tussen de strips heeft een verplaatsing van de blok kerende oprolautomaat in ver ticale richting tot gevolg. Door die verplaatsing vermindert de spanning van de gordel in de juiste mate waardoor de op het lichaam inwerkende krach ten worden beperkt. uit op de turbineschoepen. Hier door komt de turbocompressor al in beweging bij een lage druk in de uitlaatcollector. Als de motor sneller draait, ontstaat een hoge re laaddruk waardoor de ope- ningshoek van de schoepen toe neemt De geregelde opening van de schoepen laat de uitlaatgassen doorstromen, waarbij de verde ling volledig is aangepast aan de overeenkomstige hoeveelheid gas bij elk motortoerental tot aan het maximum vermogen. Vanaf augustus kan in ons land de nieuwe Audi A8 met 3.7 motor worden besteld. Al vanaf sep tember wordt hij leverbaar. De verkoopprijs staat overigens op dit moment nog niet vast. Deze krachtige A8 3.7 valt op door zijn voorwielaandrijving met sterke V8-motor. De aluminium-technologie die in de Audi A8 voor het eerst in serieproduktie wordt toegepast, doet het goed op de automobiel- markt. De belangstelling blijkt onder andere uit het feit dat wereldwijd bijna de helft van alle kopers van de A8 voorheen in een ander merk auto reed. In ons land is de situatie vergelijkbaar: I ruim 40% van de kopers reed voorheen in een auto van een ander merk. Bijna 80% van alle A8-kopers (NL 50%) geeft momenteel de voorkeur aan het topmodel, de Audi A8 met 4,2 liter V8-motor en standaard vierwielaandrijving. Ruim 20% (NL 50%) kiest voor de Audi A8 2.8 met V6-motor. Dit type is leverbaar met voorwiel aandrijving, of als A8 2.8 quattro. In de nabije toekomst zullen deze verhoudingen veranderen, want met de A8 3.7 wordt de A8- modelreeks uitgebreid met een interessant alternatief in de top klasse. Technisch aantrekkelijk bij de Audi A8 3.7 is de combinatie van de 3,7 liter V8-motor (vermogen van 169 kW/230 pk) met een onderstel met voorwielaandrij ving. In het ontwerp van deze nieuwe V8-motor is vooral gestreefd naar een gunstig kop pel over een breed toerentalge- bied. Deze karakteristiek komt, mede dankzij de nieuwe vijftraps auto maat met Tiptronic en het Dyna misch Schakelprogramma (DSP) Het SRP-systeem kon in min der dan twaalf maanden wor den ontwikkeld doordat gebruik gemaakt werd van mathematische berekeningen en modelsimulaties. Deze methode werd door de ’Direc tion de l’lngénerie du Véhicule Renault’ ontwikkeld en maakt het mogelijk de prestaties van Tijdens de ontwikkeling van het SRP-systeem werd een honderdtal botsproeven uitge voerd in het Testcentrum in Lardy en bij de toeleveranciers TRW en Autoliv in Frankrijk en Duitsland. Daaronder bevon den zich vijftien botsproeven met auto’s, uitgerust met SRP, uitgevoerd bij een snelheid van 56 km/h en onder omstan digheden die overeenkomen met die van de zogenaamde ‘offset-crash’ (botsing drie kwart frontaal en tegen een vervormbare barrière). De proeven waarbij de auto werd gelanceerd en de uitge voerde crashtests tonen aan, net als de mathematische simulaties, dat het systeem even effectief is, zowel in combinatie mèt als zonder air bag: in beide gevallen zijn de meetwaarden voor de beschermingscriteria aanzien lijk beter dan zonder het SRP- systeem. Ten behoeve van de produktie van het SRP-sys teem werd 10 miljoen Franse frank in de ontwikkeling geïn vesteerd, waarvan 5 miljoen FF voor de beproevingen en het produktierijp maken van het systeem. instroom van de uitlaatgassen op het turbinewiel van de turbocom pressor. Hierdoor wordt het zogenaamde turbo-effect vrijwel onmiddellijk bereikt, zelfs bij een lage instroom. Een drukregelaar controleert de hoek van de schoepen. Deze regelaar wordt bestuurd door de oplading, die wordt bepaald door de druk in de inlaat. Bij een lage belasting is het schoepensysteem nagenoeg gesloten en wordt slechts een kleine hoeveelheid lucht doorge laten. Door de toepassing van het ven- turi-principe (versnelling van de gassen door verkleining van de secties), oefenen de uitlaatgas sen met grote snelheid invloed in- en uitstappen. Het interieur van de Shuttle biedt volop ruimte voor zes personen en is zeer komfortabel, onder ander door het lage geluidsni veau. De indeling kan op een zeer gebruikersvriendelijke manier worden aangepast aan de ver- voerswensen. De nieuwe Shuttle kost in de 2.2i LS-uitvoering, inclusief ABS en geavanceerde automaat, nog juist geen 67 mille. De luxueuze re 2.2i ES komt op 74.990,-. Bij de foto: 1. Begin van de botsing; gordelspanners treden in werking. 2. Blokkering in oprolauto- maten begrenst gordelbe- weging tot 2 cm. 3. De gordelspanning wordt overgedragen op het SRP- systeem. 4. Door de progressieve scheuring van de hechtin gen tassen de strips ver plaatst blokkerende oprol automaat in verticale rich ting. Krachten op het lichaam worden afgebouwd. ding op de borstkas uitoefend. En tenslotte het onderzoek dat Renault ononderbroken in haar onderzoek- en testcen trum in Lardy doet naar de afloop van aanrijdingen om op basis daarvan haar auto’s zowel qua carrosseriecon- structie ais voor wat betreft de veiligheidssystemen voor de inzittenden te testen en te ver beteren. februari 1996 zal de Felicia Com bi worden gepresenteerd met de bekende 1,9-liter Volkswagen dieselmotor met 47 kW (64 pk). Ander belangrijk nieuws is de introductie van een aantal geavanceerde veiligheidsopties voor de Felicia. Als aanvulling op zijn bijzonder vormvaste carros serie (met onder meer stalen bal ken in alle portieren) biedt Skoda voor de Felicia Combi in 50 kW (68 pk) GLX-uitvoering vanaf oktober ook een antiblokkeer- systeem (ABS), gordelspanners en een airbag voorin. Sinds begin juni is in ons land de nieuwe Honda Shuttle leverbaar. Het gaat om een belangrijke aanvulling het ma, aldus de fabrikant. In de eerste plaats doordat het marktseg ment van de MPV groeiend is en goed aan sluit bij het sportieve, indi viduele karak ter van elke Honda. En in de tweede plaats doordat de Honda Shuttle met tal van innoverende oplossingen een zeer gebruikersvriendelijke variant van het MPV-konsept is. De Shuttle, gebaseerd op de bodemplaat van de Accord Aero deck, heeft als enige ruimtewa gen een geheel onafhankelijke wielophanging met double wish bones. Daaraan dankt hij zijn vlotte en zeer plezierige rijkarak ter. De pittige 2,2-liter motor met 110 kW (150 pk) is standaard gekoppeld aan een automati- Dit koppel is over een belangrijk breder toerengebied beschik baar, en zorgt daarmee voor meer souplesse. Door een korte re responstijd van de turbo en de gewijzigde versnellingsbak, accelereert de auto sneller en kon de topsnelheid worden ver hoogd tot 167 km/h. Het principe van de nieuwe motor is gebaseerd op het snel kunnen bijregelen van de "Bekijk Mercedes met andere ogen". Met die slogan vond dezer dagen bij Van Oeveren te Goes de introductie plaats van de nieuwe generatie E-klasse van Mercedes Benz. Het gaat om een auto boordevol nieuwe techniek. Van Oeveren had het genoegen veel belangstelling te krijgen voor deze vóórintroduc- tie, waarmee de MB-dealer één der eersten in ons land was die de E-klasse kon presenteren in haar showroom. In deze Autokrant besteedden we al eerder aandacht aan de E- klasse. Niettemin blijft er veel te vertellen over deze nieuwe Mer- cedes-lijn, die vanaf heden in drie royale uitvoeringen kan wor den geleverd: Classic, Elegance en Avantgarde. Zoals gezegd springt de nieuwe E-klasse eruit door vorm en tech niek. Dat kan worden samenge vat onder enkele markante pun ten: Brandstofverbruik gemiddeld zes procent omlaag. Nieuw dynamisch ontwerp met vier koplampen. Gordelkrachtbegrenzer en side bag voor een nog betere vingselementen, uitrustingsni veaus en technische details geven elk van deze uitvoeringen een eigen karakter en zorgen voor een sfeer die de verschillen de kopers aanspreekt. Classic: het basismodel van de nieuwe E-klasse is een kompleet uitgeruste Mercedes, die een onopvallende elegantie koppelt aan de functionaliteit die ken merkend is voor Mercedes. Het interieur is afgewerkt met pla- taanhout. Elegance: chroomstrips boven de bumpers, de portierhandgre- pen en de stootlijsten op de flan ken, en lichtmetalen velgen geven deze uitvoering zijn ele gante uiterlijk. In het interieur zorgen wortelnotehout en een met gekleurd leer bekleed stuur wiel en versnellingshandle voor stijlvolle accenten. Avantgarde: deze uitvoering pre senteert zich als innovatief en sportief, met als belangrijkste stijlelementen de grille met zwart gelakte lamellen, 16 inch licht metalen velgen en blauw getinte ruiten In het interieur vallen het exclusieve esdoornhout en de bekleding op. faijk bescherming van de inzittenden. Standaarduitrusting aanzienlijk uitgebreid. Drie vormgevings- en uitrus tingsniveaus met een eigen karakter. Met een nieuwe vormgeving en veel technische innovaties, die zorgen voor een verlaging van het brandstofverbruik en een toename van zowel veiligheid als comfort voor de inzittenden, is nieuwe Mercedes-Benz E-klasse op 24 juni in heel Europa geïntro duceerd. Door consequent te kiezen voor gewichtsbesparende bouw, voorbeeldige aërodynami ca en geoptimaliseerde motoren is het brandstofverbruik van de nieuwe E-klasse tot maximaal tien procent lager dan zijn voor ganger. Gemiddeld komt de besparing uit op zo'n zes pro cent. Bovendien liggen de emis- siewaarden een stuk lager: alle typen uit de nieuwe E-klasse vol doen nu al aan de EG-emissie- normen die pas in 1996 van kracht worden. Drie uitvoeringen zorgen bij de nieuwe E-klasse voor de accen tueringen: Classic, Elegance en Avantgarde. De diverse vormge- Renault perfectioneert de vei ligheidsgordel door toevoe ging van een revolutionaire vinding. Naast gordelspanners en automatisch blokkerende oprolautomaten worden de veiligheidsgordels van alle Renault-modellen binnen een jaar gecombineerd met een systeem dat de gordelspan ning reduceert. Dankzij dit SRP-systeem (Spannings Reductie Programmering) ver minderen de krachten waar aan de bestuurder en de voor passagier tijdens een frontale botsing worden blootgesteld met 30 tot 50%. Het systeem met geprogram meerde reductie van de gor delspanning zorgt ervoor dat de veiligheidsgordels de voor ste inzittenden een perfecte bescherming bieden. Nadat de gordelspanners en de auto matisch blokkerende oprol automaten de inzittenden in de eerste fase van de botsing al optimaal op hun plaats hou den (’koppeling’ van de inzit tenden aan de auto), bouwt het SRP-systeem direct daar na - in de juiste mate - de spanning van de veiligheids gordel af. De krachten die op het bovenlichaam (hoofd, hals en borstkast) inwerken, wor den door dit vernieuwende systeem in belangrijke mate verminderd. Het SRP-systeem bevindt zich in de middenstij len van de auto onder de oprolautomaat. Door zo snel mogelijk en zon der extra kosten het gehele Het SRP-systeem is geba seerd op de resultaten van drie onderzoeksrichtingen: Het algemene onderzoek naar verkeersongevallen (dat vanaf 1954 door het Départe ment Biomédical Renault wordt uitgevoerd). Dit heeft aangetoond dat het merendeel van de verkeerson gevallen frontale botsingen zijn en dat bij dergelijke aanrij dingen borstletsel het meest voorkomende type verwon ding is. Een gedetailleerde ongeval- len-studie op basis van gege vens van 300 frontale aanrij dingen waarbij de inzittenden gewond raakten terwijl ze in auto’s zaten die waren uitge rust met de allereerste span- ningsbegrenzers, die in 1970 op vaste veiligheidsgordels verschenen. Uit die studie bleek hoe belangrijk het is om de grote belasting te vermin deren die de veiligheidsgordel modellenprogramma te voor- op het moment van de aanrij- zien van SRP, stelt Renault zich tot doel alle inzittenden tij dens een frontale botsing - het meest voorkomende type aan rijding - een optimale be scherming te bieden. Volgens plan moet half 1996 het gehe le Renault-gamma met het SRP-systeem zijn uitgerust. Tijdens de onlangs gehou den autoten toonstelling in de Tsjechische stad Brno heeft Skoda de nieu we stationwa gen op basis van de Felicia onthuld: de Felicia Combi. Deze nieuwe Combi, de opvolger van de huidige For man, heeft een vlotte styling en beschikt over moderne tech niek. Hij wordt leverbaar met keuze uit vier motoren, en vanaf de GLXi-versie tevens met geavanceerde veiligheidsopties zoals een antiblokkeersysteem (ABS) en bestuurdersairbag. De levering in Nederland start in oktober a.s. De nieuwe Felicia Combi lijkt aan de voorzijde als twee druppels water op de succesvolle Felicia hatchback. Het grote verschil zit in de achterzijde, waar de verder doorlopende daklijn en de vrijwel rechtop staande achterklep zor gen voor riante extra interieur- ruimte. sL ja 1 V/

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 33