NOORD-BEVELAND rl Nieuw: Eén BP Fun Holiday Ticket voor slechts 1 BP spaarkaart. VLIEGWERK HOLLAND Bekijk Zeeland vanuit de lucht Rozentuin Henny WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND WATERSCHAP NOORD- EN ZUID- BEVELAND WATERSCHAP NOORD- EN ZUID-BEVELAND GROL OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN Kats BP, De Zeeuwse Kapsalon Met de paarden op vakantie De Zeeuwse Rozentuin UNIEK IN NEDERLAND DE GOESE POLDER TROELSTRALAAN 98 - GOES DE ZANDKREEK Gemeente Noord-Beveland INFORMATIERUBRIEK Óm voor twee, betalen voor één! 11 Woensdag 5 juli 1995 DE BEVELANDER BOUWPLANNEN Landschappelijke rozenkwekerij, theepaviljoen, exclusieve tuinmeubelen, beeldende kunst. Verkoop van meer dan 200 soorten, o.a. moderne rozen oude rozen wilde rozen klimrozen Engelse rozen VOORBEREIDINGSBESLUIT HAVENWEG 7 TE KAMPERLAND Het juiste adres voor een kachel - geyser stortbak of toilet ZUIDWEG 01100-16806 (16524) Sloestraat 19 Lewedorp Tel. 01196-13635 ONTWERP- LOZINGSVERGUNNING Katse Groeneweg 3, 4485 PH Kats Telefoon en fax: 01109-361 SCHELPENSCHUUR TRIDACNA Prachtige sieraden van schelpen en mineralen EINMALIG IN ZEELAND: MUSCHELNSCHUPPEN 'TRIDACNA' MANEGE-REITSCHULE BOUW GARAGE SATURNUSLAAN 4 TE KAMPERLAND GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL IN ZEELAND APART! UITBREIDEN WONING NEPTUNUSLAAN 28 TE KAMPERLAND ONTWERP- LOZINGSVERGUNNING Haal de folder met de details bij: LOZINGSVERGUNNINGEN O ©2 Dolfinarium Harderwijk Ponypark Slagharen Beekse Bergen Tilburg Artis Amsterdam Postiljon ’’Avondje uit” Calandweg 10, Arnemuiden, tel.: 01196-13289/13293 Autotron Rosmalen Een vlucht boven Zeeland is een belevenis. Wij vliegen met u boven de Deltawerken of een bestemming naar uw eigen keuze. Goed idee zo'n uitstapje naar het Vliegveld Midden-Zeeland. U vindt er bovendien een gezellig café-restaurant met terras. Kaarten verkrijgbaar bij alle VVV's en van Fraassen reisbureaus Dagelijkse rondvluchten U kunt al vliegen v.a. f 30,- p.p. min. 3 pers. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland brengen ter voldoening aan artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ter kennis, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 27 juni 1995 heeft verklaard c.q. bepaald dat, I. een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan "Kamperland, Havens en omgeving", vastgesteld d.d. 28 maart 1988 en goedgekeurd door gedeputeerde sta ten van Zeeland d.d. 8 november 1988, nr. 617/162, voor het perceel Havenweg 7 te Kamperland, kadastraal bekend gemeente Wissenkerke, sectie U, nummer 360, zoals dat nader is aangeduid op de bij het besluit behorende tekening; II. dit besluit één dag na de publicatie daarvan, derhalve op donderdag 6 juli 1995, in werking treedt. Genoemd besluit ligt met de daarbij behorende tekening, met ingang van donderdag 6 juli 1995, voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling Grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Kortgene, 5 juli 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de burgemeester, M.L. Everaers, de 1.-secretaris, J. Quist Bouwaan vragen bouw tuinmuur Wijtvlietstraat 30 te Wissenkerke; bouw schuur A. van Heestraat 9 te Kamperland. Bouwvergunningen bouw garage/schuur Zuidstraat 15 te Wissenkerke; verbouw woning lepenlaan 13 te Kamperland; vergroten woning Populierenlaan 4 te Kamperland; bouw landbouwloods Oost-Zeedijk 14 te Kats; uitbreiden woning Weststraat 31a te Kortgene; uitbreiden woning Veerdam 68 te Kortgene; verbouw woning Pinksterbloemwei 81 te Kortgene; bouw berging Veerweg 111 te Kamperland. Positief afgewerkte meldingen bouw garage Neptunuslaan 16 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108-1553. Kortgene, 5 juli 1995 Deksel container open of dicht? Over de vraag of men tegen de stank de deksel van de container beter open dan wel dicht moet houden lopen de meningen uiteen. Dit bijkt uit ervaringen in andere gemeenten, waar men reeds langer het GFT apart houdt. Het deksel open houden zorgt ervoor dat de stank na korte tijd verdwijnt, maar geeft vliegjes wel de mogelijkheid hun eitjes te leggen. Het deksel dichthouden voorkomt dat laatste maar leidt er wel toe dat de hinderlijke geur niet weg kan en u dus telkens tegemoet komt bij het openen van de container. Test u daarom zelf wat u het beste bevalt. Een tussen oplossing kan zijn de deksel op een kier tje te zetten door onder de rand van het deksel een stukje hout te plaatsen. Heeft u hierover of over andere onderdelen van de gescheiden GFT-inzameling nog vra gen, bel ons dan tel.: 01108 - 1553. Duin- en strandritten met begeleiding Lessen met pony’s en paarden (gediplomeerde instructie) Binnen- en buitenmanege - Rijpaarden- en ponyverhuur Dagtochten inclusief lunch of barbecue Recreatieve activiteiten te paard Het gehele jaar geopend Gezellige kantine ANWB- en FNRS-erkend Als niet alleen u maar ook uw paard eens aan een andere omgeving toe is, kan manege Grol u zeker van dienst zijn; wij kunnen het vervoer van uw paard regelen, u kunt beschikken over boxen en weiden. De hoefsmid en de dierenarts zijn in de directe omgeving aanwezig. Geopend; juni/oktober dinsdag/zaterdag - 10.00/16.00 uur Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 4 maart 1987 hebben wij aan Autoschadebedrijf Gebr. Steketee te Yerseke een vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren verleend voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het autoschadebedrijf aan de Zanddijk te Yerseke op oppervlaktewater in beheer bij het waterschap. De voorschriften die aan deze vergunning zijn verbonden zijn ontoereikend om de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater vol doende te beschermen. Met name ontbreken voldoende doelvoorschriften. Derhalve zijn wij voornemens deze vergunning ambts halve te wijzigen. Ter inzage Het ontwerp van het besluit en andere bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende twee weken ter inzage: op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100- 41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen; op de secretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van twee weken blijven de stukken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Binnen twee weken na vandaag kan een ieder tegen het ontwerp van het besluit bij ons bestuur schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezonden aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen twee weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 01100-41268), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp van het besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Goes, 5 juli 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters secretaris, mr. drs. J.A. de Visser Torenstraat 22 - Meliskerke Tel. 01186-2216 •De grootste collecties tropische schelpen in Nederland; gedroogde vissen, zeesterren, krabben, kreeften etc. De grootste sortering mineralen van Zuid-Nederland. Geopend van maandag tot zaterdag van 10- 12 en van 14-17.30 uur; zaterdags tot 17 uur. Toegang vrij Eintritt frei Hunderte von Muscheln, Korallen, Seesterne usw. Auch Steine und Minerale! DE BP TANKSTATIONS: 1e DELTAWEG - KATS Stoofweg 10 - 4325 BB Renesse Telefoon 01116-1623, b.g.g. 1278 De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer Ewen te Bochum, Duitsland voor de bouw van een garage bij het pand te Kamperland. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108 - 1553). Kortgene, 5 juli 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingé bracht tegen het ontwerp van het besluit. De vergunningen worden van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende de beroepstermijn, met toepassing van artikel 20.3 Wet milieubeheer en artikel 36 Wet op de Raad van State j° titel 8.3 Algemene wet bestuursrecht, bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorzie ning is gedaan. Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet wor den gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van de Raad van State. Een vergunning wordt niet van kracht voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Goes, 5 juli 1995 Het dagelijks bestuur voomoemd, Dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters Secretaris, mr. drs. J.A. de Visser Stank: Hoe ontstaat het? GFT is organisch materiaal dat onder invloed van schimmels en bacteriën wordt afge broken. Dat gebeurt ook met het GFT dat u apart houdt. Een nadeel dat zich daarbij kan voordoen is dat er stank ontstaat. Met name bij warm weer bederven etensresten en in het bijzonder vlees- en visresten snel en leiden tot stankoverlast. Deze stank trekt boven dien vliegjes aan, die hun eitjes in de container leggen. Hieruit kunnen weer maden ont staan. Maden zijn op zichzelf niet schadelijk en ook niet verantwoordelijk voor de stank. Maar het is natuurlijk niet zo’n fris gezicht. Wat kun je eraan doen? Zaak is te voorkomen dat het afbraakproces zich snel kan ontwikkelen. Dus: - wikkel snel bedervend GFT, zoals etensresten, in een krantje; - zet de container op een koele plek en dus zeker niet in de volle zon: - maak de container regelmatig schoon met groene zeep of soda; - laat de container zeker schoon achter als u langere tijd niet thuis bent, zoals tijdens uw vakantie; - leg een krantje op de bodem. Dat voorkomt zoveel mogelijk dat er resten GFT ach terblijven in de container die gaan stinken; - deponeer uw GFT-afval zo droog mogelijk in de container. Een vochtige omgeving is namelijk gunstig voor het rottingsproces. Dus laat uw etensresten zoveel mogelijk uit lekken en laat gemaaid gras bij voorkeur even in de zon drogen. De heer Van der Meiden heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in het uitbreiden van de woning Neptunuslaan 28 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplanvoorschriften voor zomerhuizen de zijdelingse perceelsgrens met 1,60 en 1,10 meter wordt overschreden, alsmede de maximaal toegestane oppervlakte van 80 m2 met 2,5 m2 wordt overschreden. Burgemeester en wethouders achten de beoogde uitbreiding uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 4, leden 4, sub a, b, c en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de toegestane oppervlakte een beslissing wordt geno men ligt het bouwplan, ingaande donderdag 6 juli 1995, gedurende 2 weken (derhalve tot en met woensdag 19 juli 1995) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afde ling grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, 4484 CD Kortgene. Kortgene, 5 juli 1995 De burgemeester van Noord-Beveland, M.L. Everaers Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op artikel 3:19, tweede lid en artikel 3:20 van de Algemene wet bestuursrecht het volgende bekend. Op 11 mei 1995 is een aanvraag ontvangen van Mol- Schuddebeurs B.V. te Noordgouwe, voor een wijziging van een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, ver ontreinigende of schadelijke stoffen afkomstig van het BP-tankstation aan de le Deltaweg te Kats op opper vlaktewater in beheer bij het waterschap. Wij zijn voornemens de gevraagde vergunning onder voorwaarden te verlenen. Ter inzage De aanvraag, het ontwerp-besluit en andere bijbehoren de stukken liggen vanaf heden gedurende vier weken ter inzage: op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel. 01100- 41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Op verzoek, met uitzondering van de avonduren, kan een mondelinge toelichting op de stukken wor den verkregen; op de secretarie van de gemeente Noord-Beveland, Hoofdstraat 79, te Kortgene, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stuk ken ter inzage liggen op het bureau Juridische Zaken van het waterschap, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Binnen vier weken na vandaag kan een ieder tegen het ontwerp-besluit bij ons bestuur schriftelijk bedenkingen inbrengen. Deze bedenkingen dienen te worden gezon den aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noord en Zuid-Beveland, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan ver zoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Binnen vier weken na vandaag bestaat, indien daarom telefonisch wordt verzocht (tel. 01100-41268), voor een ieder gelegenheid tot een gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Goes, 5 juli 1995, Het dagelijks bestuur voomoemd, dijkgraaf, ir. P.J. Gruijters secretaris, mr. drs. J.A. de Visser Scheveningen Sea Life Centre Bobbejaanland (België) Het dagelijks bestuur van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland maakt, gelet op het bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, het volgende bekend. A. Op 28 juni 1995 is onder voorschriften een vergun ning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren naar aanleiding van de aanvraag Ingenieursbureau "Oranjewoud" B.V. te Rotterdam namens de provincie Zeeland, voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewate ren voor het lozen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van het grondwa- tersaneringsproject ter plaatse van het voormalige galvanische bedrijf "de Smokkelhoek" te Biezelinge via de gemeentelijke riolering op zuiveringtechni- sche werken van het waterschap. B. Op 28 juni 1995 is tevens onder voorschriften een vergunning verleend ingevolge de Wet verontreini ging oppervlaktewateren naar aanleiding van de aan vraag van E.P. Lenshoek te Krabbendijke, voor een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging opper vlaktewateren voor het lozen van afvalstoffen, ver ontreinigende of schadelijke stoffen, afkomstig van het landbouw- en fruitteeltbedrijf gelegen aan de Oude Rijksweg te Krabbendijke op oppervlaktewater van de noordelijke wegsloot langs de Oude Rijksweg. In de vergunningen zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerp-vergunningen. Ter inzage De vergunningen en alle ter zake zijnde stukken liggen vanaf heden gedurende zes weken ter inzage: op het bureau Juridische Zaken van het waterschap Noord- en Zuid-Beveland, Nassaulaan 8 te Goes, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur en na afspraak (tel: 01100- 41268) buiten de werkuren van 18.00 uur tot 21.00 uur. Desgewenst kan, met uitzondering van de avonduren, aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden verkregen; op de secretarie van de gemeente Kapelle, Kerkplein 1 te Kapelle, elke werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, voor wat betreft de vergunning genoemd onder A. op de gemeentesecretarie van de gemeente Reimerswaal, Oude Plein 1 te Kruiningen, elke werk dag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur, voor wat betreft de vergunning genoemd onder B. Beroep/voorlopige voorziening Ingevolge artikel 20.1, eerste lid Wet milieubeheer j° artikel 20.6 Wet milieubeheer staat tot het einde van de bovenvermelde termijn beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit; b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit; c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11