.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK. e Zeeuws Orkest in Grote Kerk Goes Sauna Sprint Photo in de aanval Roosendaals Kamerkoor 5 juli te Wissenkerke Op woensdag 5 juli wordt in de Dorpskerk te Wissenkerke een concert gegeven door het Roosendaals Kamerkoor. Diri gent is Kees van Eersel, die tevens een aantal orgelsoli ver zorgt op de twee in deze kerk aanwezige historische orgels. Het bekende Roosendaals Kamerkoor zal onder leiding van Kees van Eersel onder meer werken uitvoeren van Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler, Joseph Haydn alsmede een aan tal Engelse koorwerken van John Stafford Smith en Benjamin Cooke. Tussen de koorwerken laat Kees van Eersel zich horen op de beide orgels. Op het Mül- Diploma voor nieuwe Zeeuwse secretaresses Litouwen blij met schrijfmachines Amateu r-f otog raaf Co Coppoolse (Goes) wint internationaal Amateur-fotograaf Co Cop poolse uit Goes heeft tijdens de Internationale PTT Foto wedstrijd in Keulen de 3e prijs gewonnen. Zaterdag weer tractor-pull Zomerschool ouderen in Goes Dizzy Spells Uitreiking door Monique Pieters Oproep aan de Bevelanden Weinig zwemmers voor Tanzania Douceurtje voor Dorpshuis Wemeldinge Hondentraining Gemeentegids Noord-Beveland verschijnt binnenkort Prijswinnaars open dag waterschappen DE BEVELANDER Woensdag 28 juni 1995 Programma Toekomst Mee doen De foto die de 3e prijs won: 'Meisje in spijkerbroek'. Het model is Edith van Eijk uit Goes. Co Coppoolse ƒ25,- In juni, juli en augustus: 3 x komen 2 x betalen! Ter kennismaking of gewoon als zomervoordeel Kom genieten van de rust en ruimte in ons uitgebreide grieks-romeinse saunalandschap. Met o.a. 4 saunacabines, turks stoombad, binnen- buitenbad, zonne-patio, de whirlpools en de gezellige bar. KLEURENFOTO’S ^inaf en .DE .PAREL. DE PAREL IS EEN HEERLIJK Tarief: volwassenen 3 2 kaart van De week rond kunst en kuituur omvatte de volgende vakken: informatica, handelscorrespon- dentie Nederlands, Engels en Duits, notuleren en kantoortrai- ning. De secretaresse van het jaar, gekozen in november 1994 tijdens de landelijke secretares- severkiezing, reist speciaal naar Zeeland af om de diploma's te inclusief deskundige en vriende lijke service, hulp bij uitzoeken van nabestellingen en garantie. Maken zij hun top-kwaliteit (de Prima Print) in 1 uur, voor de Standaard Print van 39 ct. moet u twee dagen levertijd rekenen. In de Sprint Photo speciaalzaak kunt u ook voor alle andere foto mogelijkheden terecht. Pasfoto's klaar terwijl u lacht. Samen met deskundige hulp zelf in 5 minuten een mooie vergro ting maken. Foto van foto als u geen negatief meer heeft. Kwijtraken kan niet, want uw kostbare origineel gaat de deur niet uit. begint met een kennismaking waarbij gebruik gemaakt wordt van de titel "tussen kunst en kitsch" om zodoende te ervaren hoe onze smaak is gevormd en hoe moeilijk het is om te bepalen wanneer iets kunst is. De maan dagmiddag wordt gevuld met een inleiding over actuele beel dende kunst. Op de dinsdag staat de architectuur centraal. natie. Kaarten ƒ22,50; cjp/pas 65/20,-; tot 16 jaar 10,-. Verkrijgbaar bij: VVV kantoor, Stationsplein en Muziekcentrum, K. Kerkstraat 17. En vóór aan vang van het concert aan de kerk. Het Juliana Welzijn Fonds heeft in het kader van zijn Zeeuwse dorpshuizenpro ject aan Stichting Dorps huis Wemeldinge een bij drage gegeven van maxi maal 30.000,- voor het nemen van energiebespa rende maatregelen in het dorpshuis. "Zeeland Nu en in de Toekomst', het thema van de tweede week begint met een gesprek over toe komstverwachting. De heer H. van de Eversdijk neemt het woord over en gaat in op wat de geschiedenis ons leert voor de toekomst. Verdere onderwerpen deze week zijn natuur, milieu, waterstaat en wonen. Ook deze week sluit af met excursie naar Antwerpen. De kosten van deelname bedra gen 100,- per week inclusief alle excursies enz. Wie belangstelling heeft om mee te doen aan de Zomerschool, kan een brochure met het uitge werkte programma aanvragen bij het Oosterschelde College, Zus terstraat 11, Goes. Tel. 01100 - 31170. Op hetzelfde adres kan men zich ook aanmelden voor deelname. ma/wo/do/vr di/za/zo di De studente Ramuné Kryzeviciute uit de Litouw se stad Vilnius is momenteel op studiebezoek in ons land en logeert daarbij in Goes. Via de stich ting Zeeuwse Klederdracht probeert ze schrijf apparatuur bijeen te krijgen. Studeren in Litou wen is moeilijk doordat het daar ontbreekt aan bruikbare schijfmachines, kopieerapparatuur en computers. Vandaar dat ze een oproep doet aan lezers van De Bevelander om haar behulpzaam te zijn bij het vinden van bruikbare schijfappara- tuur. Ze heeft een brief verstuurd aan een groot aan tal sponsors in Zeeland. Verder krijgt ze steun van de stichting Zeeuwse Klederdracht en dan met name via voorzitter Gerard van Damme. Hij vertelt: ’’Onlangs werd door de Stichting Zeeuw se Klederdracht een viertal schrijfmachines aan geboden aan de Gemeente Panevezys in Litou wen. Een van de machines gaat naar de ecologische afdeling van de Gemeente, de tweede wordt geplaatst op de culturele arfdeling, de derde machine gaat naar het ziekenhuis en de vierde machine zal ingezet worden op school nummer 18 in Panevezys. Tijdens bezoeken aan de stad Panevezys is gebleken dat allerlei diensten, scholen en orga nisaties nog steeds alles met de hand schrijven. Er is vaak geen enkele mogelijkheid om schrijf machines, copieerapparaten of een computer De prijswinnende foto was - vreemd genoeg - op de nationale PTT Fotowedstrijd niet in de prij zen gevallen. De fotograaf stuur de 'm echter in naar de interna tionale wedstrijd en won daar wèl een prijs. Co Coppoolse (in dienst van de PTT) is de enige Nederlandse deelnemer, die op deze wedstrijd Vrijdag 30 juni a.s. geeft Het Zeeuws Orkest een concert in het kader van de Concertserie 1995. Aanvang 20.00 uur in de Grote of Maria Magdalenakerk te Goes. Op het programma staan werken van Mozart, Richard Strauss en Tsjaikowsky. Dirigent is Lawrence Renes, solist Jacob Slagter, hoorn. Lawrence Renes studeerde in 1993 cum laude af als dirigent aan het Koninklijk Conservatori um te 's-Gravenhage. In binnen- en buitenland dirigeerde hij reeds vooraanstaande orkesten en Sony maakte opnamen met het Royal Philharmonic Orches tra onder zijn leiding. Zijn door braak als groot dirigent is een feit nu Lawrence Renes behalve zijn debuut bij het Nederlands Phil- harmonisch Orkest ook de kans kreeg in te vallen voor de ziek geworden Riccardo Chailly: Met het Koninklijk Concertgebouwor kest voerde hij het Concert voor Orkest van Bartók en Ein Hel- denleben van Strauss uit. Beide werken werden zowel door het orkest als de hele Nederlandse pers met grote lof en bewonde ring ontvangen. Jacob Slagter (1958) is solo- hoornist van het Kon. Concertge bouw orkest en trad reeds op 14- jarige leeftijd op als solist met het Frysk Orkest waar hij later ook zijn carrière startte. Jacob Slag ter behaalde vele prijzen op con coursen en ontving in 1988 de Nederlandse Muziekprijs. Naast zijn functie als solo-hoornist is hij docent aan het Sweelinck Con servatorium te Amsterdam en maakt deel uit van het Fodor Kwintet. Muziek maken en daar naast muzikanten vormen is voor Jacon Slagter een ideale combi- Sprint Photo neemt als echte speciaalzaak de handschoen op tegen de "grijze" aanbieders van foto afwerking. Sinds enige tijd kan de consu ment kiezen uit allerlei mogelijk heden voor het laten afwerken van zijn kleurenfoto's. De meer derheid kiest voor de top-kwali teit en de persoonlijke zorg in de 1-uur service van de speciaal zaak. Een behoorlijk aantal consumen ten blijkt echter gevoelig voor een wat goedkopere print. De supermarkt, de drogist, de tabakszaak, het pompstation, de boekhandel of het winkeltje om de hoek. In samenwerking met één van de beste Europese afwerkcentrales biedt Sprint Photo u nu ook kleu- renfoto's vanaf 39 ct. En dat is aan te schaffen. Zelfs op universiteiten hebben studenten, bij hoge uitzondering, slechts de beschikking over een enkele computer. Wanneer men bijvoorbeeld officiële documenten met een schrijfmachine wil laten invullen, is men geheel afhankelijk van kleine bedrijfjes die hier voor enorme bedragen in rekening brengen. Daar de Stichting Zeeuwse Klederdracht de laat ste jaren met vele kulturele groepen in Litouwen nauw samenwerkt op het gebied van uitwisselin gen, wordt men regelmatig geconfronteerd met het probleem dat men niet over eenvoudige kan- toormachines kan beschikken om efficiënt te kunnen werken. Vandaar dat de stichting een beroep wil doen op bedrijven, diensten, administratieve organisaties en particulieren, die een schrijfmachine, copieer- apparaat of computer, die in goede staat is en toch niet meer gebruikt wordt, beschikbaar te willen stellen voor Litouwen. Daar wordt erop toegezien dat ze op een goede plaats terecht komen en ook dagelijks kunnen worden gebruikt. Het transport naar Litouwen zal gratis worden verzorgd door folklore-groepen die de komende zomermaanden een of meer festivals bezoeken in West-Europa. Wanneer men iets beschikbaar wil stellen kan men kontakt opnemen met de voorzitter van de stichting dhr. G. van Damme, tel.: 01100 - 31755. Bedrijfsleidster Cathy Maas en medewerker Remie Oppeneer van Sprint Photo Goes in de Lange Vorststraat. een prijs won. Er waren 30 op een expositie in Keulen, maar ze zullen te zijner tijd ook te zien zijn in Nederland, en wel van 15- 24 maart 1996 in het PTT Voor het derde jaar gaat in juli de Zomerschool voor ouderen van start. De eerste week van 3 t/m 7 juli heeft "Kunst en Kuituur in Zeeland" als onderwerp, in de tweede week, van 10 t/m 14 juli, gaat het om "Zeeland nu en in de toekomst". De Zomerschool is één van de initiatieven van de Werkgroep Ouderen Educatie die geruggesteund wordt door de Stichting Welzijn Ouderen en het Oosterschelde College. De Zomerschool voor ouderen houdt een kursusprogramma in van vijf aaneengesloten dagen in de vakantieperiode. "Enerzijds staat het leren voorop en valt er heel wat op te steken, anderzijds scheppen we een zodanige sfeer dat het net vakantie lijkt. Dat zit dan vooral in de onderwerpen en in de wijze van presentatie. Sprekers, excursies, gesprekken en gezellige momenten wisselen elkaar steeds af", zegt Judith Straver die één van de weken optreedt als begeleidster. "De deelnemers hebben echt een vakantiegevoel alhoewel ze dicht bij huis zijn. We zitten overdag in het gebouw van het Oosterschel de College aan de Zusterstraat of zijn op excursie, maar 's avonds gaan de mensen gewoon naar huis. De deelne mers zijn in de regel zo enthou siast dat ze zich op voorhand al aanmelden voor het komende jaar. De tweede week dit jaar zit dan ook al bijna vol. In de eerste week bieden we hetzelfde pro gramma aan als vorig jaar. Dat zit uitstekend in elkaar en is boei end van het begin tot het eind". Ba bel weg 2, 4357 BT Domburg, telefoon 01188-3230 (per oktober 1995 0118-583230) "ypyfTljOSCEHTRUM MET ZWEMPAAAOUS. FITNESS. SOlVUNG- EN SOUASHB^TZTT^ZTm. THEATER. CArtS EN RESTAURANTS ,N^° sen: vrije klasse, super stock, two wheel drive, mini-pullers en truckklasse. Er worden zo'n 3 a 4 duizend toeschouwers verwacht, evenveel als vorig jaar. De kunst van truck- en tractorpulling is met een tractor waarachter een gewicht van vele tonnen hangt, een sprintje te trekken van 100 meter. Dat veroorzaakt overi gens veel lawaai van brullende motoren en veel opdwarrelend stof. Ervaren toeschouwers brengen dan ook vaak oordopjes en een stofbril mee Stichting Hondentraining "Rob bedoes" start binnenkort met een nieuwe groep voor jonge hon den. Deze groep zal gedurende de zomermaanden gewoon doortrainen om de beginnende bazen en honden ook in de vakantietijd de mogelijkheid te geven te trainen. De trainings- plaats is Colijnsplaat op Noord- Beveland. Voor informatie kunt u bellen met tel: 01199 - 5743. Verleden jaar zwommen er twee honderd deelnemers mee, en dat waren er dit jaar maar drieën vijftig! Hoewel de organisatoren beseffen dat het weer zeer ongunstig was, is het resultaat bedroevend, temeer daar er een uitgebreide publiciteitscampag ne rond de zwemvierdaagse en de sponsoraktie "Zwemmen voor Tanzania" is gevoerd via pers, alle scholen in Borsele en op aanplakbiljetten. We zullen met elkaar nagaan wat er aan gedaan kan worden of zelfs of we er nog wel mee door moeten gaan! Men kan natuurlijk ook aan het zwemfes- tijn deelnemen zonder aan de sponsoraktie deel te nemen, maar dat mag toch wel bekend worden geacht. Dit jaar hebben uit de dorpen rondom Heinkenszand een zestal scholieren en vijf volwas senen (met eigen bijdrage) met de sponsoraktie meegedaan en totaal 322,45 bij elkaar gezwommen. Een zeer eervolle vermelding verdient Rianne Ivens uit 's-Heer Arendskerke met 123,- en Martijn de Wilde uit Heinkenszand met 73,45. Zij kregen een presentje als beloning; maar toch ook dank aan de anderen, die ook leuke bedragen bijeen wisten te bren gen. Natuurlijk ook de dank aan het personeel van het zwembad de Stellepas en de vrijwilligers die in zo'n prettige sfeer mee werkten. De secretaresse van het jaar, Monique Pieters, reikt op vrijdag 30 juni a.s. de diploma's uit aan haar toekomstige collega's, die de afgelopen drie maanden de secretaresse-opleiding volgden aan de Janneke Dierxschool te Middelburg. Deze opleiding, bedoeld voor herintreedsters, ler-orgel worden een tweetal praealbulums over "Allein Gott in der Höh sei Ehr" en "Wer nur den lieben Gott lasst walten" van Johann Ludwig Krebs uitge voerd. Het Vollebregt-orgel zal klinken in werken van Antonio de Cabezon, Pieter van Dalem en de Italiaanse componist Trabaci. Bovendien staat een koraalim- provisatie op het programma. Met deze keur aan componisten en uitvoerenden beloofd het een boeiende en afwisselende muziekavond te worden. Het concert begint om 20.00 u. De kerk is open om 19.30 u. Toe gang: Volwassenen 5,-, kinde ren tot 12 jaar 1,-. 75," voor 50 Binnen enkele weken verschijnt de nieuwe uitgave van de gemeentegids van Noord-Beve land. Het informatieboekje wordt zoals gebruikelijk in de hele gemeente verspreid. De gemeentegids is helemaal up-to-date gebracht en presen teert tal van adressen en wetenswaardigheden over de gemeente, openbare voorzienin gen, instellingen en diensten, verenigings- en bedrijfsleven. De afgelopen maanden zijn alle vermeldingen in de gids weer zorgvuldig op hun juistheid nage trokken door Holland Advertising bv. uit Den Helder, dat ook de advertentiewerving heeft ver zorgd. Iedere inwoner weet zich met de nieuwe uitgave weer een vol jaar we gwijs in zijn woon plaats. De nieuwe gemeentegids wordt binnen enkele weken thuisbezorgd en is daarnaast een jaar lang op het gemeente huis verkrijgbaar. Belangrijk: inwoners met een anti-reklame- sticker (NEE/NEE of NEE/Ja op de brievenbus kunnen de gids ophalen op het gemeentehuis. De gemeente Noord-Beveland (dhr. C.P. de Smit, tel: 01108 - 1553) geeft graag verdere inlich tingen. overhandigen. De Zeeuwse geslaagden, waaronder ook toe komstige secretaresse uit Beve- land, zijn (zie foto): Bovenste rij v.l.n.r. Jolanda van der Jagt, Lia ter Stege, Angelique Joziasse, Christien van Midloo, Cora Kant. Onderste rij zittend Ria Boon man en Jos Smolders. Om de leefbaarheid in de kleine kernen te behouden, is het Juliana Welzijn Fonds in februari 1994 een tweeja rige actie gestart voor de Zeeuwse Dorpshuizen. Het Fonds stelt 990.000,- beschikbaar om in de pro vincie Zeeland het voortbe staan van de dorpshuizen veilig te stellen. 33 Dorpshuizen krijgen bij toepassing van energiebe sparende maatregelen een bijdrage van maximaal 30.000,-. Nederlandse foto's aangemeld. De deelnemende landen waren Oostenrijk, Zwitserland, Frank rijk, Luxemburg, België, Groot- Museum in Den Haag. Brittannië, Duitsland en Neder- De wedstrijd wordt jaarlijks land. Er werden in totaal 215 gehouden, dit jaar voor de 9e foto's ingestuurd. keer. Er kunnen uitsluitend PTT- Momenteel zijn de foto's te zien medewerkers deelnemen. Ruim honderd ingezonden foto's was het resultaat van de foto wedstrijd, die de Zeeuwse water schappen organiseerden ter gelegenheid van de op 20 mei gehouden landelijke water- schapsdag. De deelnemers moesten het the ma van deze dag ('Het water schap: Natuurlijk!') in de inzen dingen tot uitdrukking brengen. De winnaars van de wedstrijd, mevrouw Boogerd uit de Wellink- wervestraat 10 te Middelburg, verdiende de hoofdprijs met een foto van de gerestaureerde waterpartijen bij kasteel Westho- ve. De foto voldeed ondermeer qua compositie en creativiteit het beste aan de gestelde eisen. Zij won een fotocamera t.w.v. 800,-. De tweede prijs, een verrekijker t.w.v. 400,-, werd door A.J. Eggebeen, W. de Goedestraat 18 te 's-Gravenpolder in de wacht gesleept. Jan Eversdijk, Ooststraat 21 te Kapelle maakte een foto van de Zwaakse Weel. Hij won met dit plaatje de derde prijs van de fotowedstrijd: een disc-man t.w.v. 300,-. Voor de tiende maal wordt dit jaar het evenement Truck- en Tractorpull gehouden in Kapelle. Het staat voor zaterdag 1 juli a.s. op het programma. Het begint te 11.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. De wedstrijden van de organiserende vereniging 'Trek ker Trek Midden-Zeeland' wor den gehouden op een terrein aan de Breierweg bij Kapelle- Biezelinge. Het terrein is bereik baar via het ANWB Wegen- wachtstation bij Vierwegen. Er wordt strijd geleverd in 5 klas- Na een inleiding wacht een wan deling, waarin de theorie tot leven zal komen. Muziek is het thema van de derde dag van de Zomerschoolweek. De heer E. Heyblok, directeur van de Zeeuwse Koorschool, maakt de deelnemers wegwijs in de mu ziek. 's Avonds wordt een mu ziekfilm gedraaid. Uitgever Jan Bruins van de Koperen Tuin houdt donderdags een inleiding over de weg van klad tot boek. Op de donderdagmiddag gaan de deelnemers zelf aan de slag met beeldende vorming en dra ma. De week wordt afgesloten met een excursie naar Antwer pen. Met een slotdiner op de terugweg wordt de Zomerschool week besloten. Vrijdag 30 juni is er in de Walk- Inn, Minister Lelystr. 4, te Vlissin- gen een demo presentatie van de Zeeuwse metal-formatie Tre mor. In het voorprogramma treedt de Goese formatie Dizzy Spells op. Aanvang 20.30. Entree 5,-. Dizzy Spells bestaat uit Bram (bas, zang), Marchel (zang, gitaar), Martijn (zang, gitaar) en Eric (drums). Dizzy Spells speelt vooral num mers in een mix van de oudere rock (Jimmy Hendrix) en de moderne underground gitaar rock (Therapy?, Afghan Whigs). Openingstijden: 14.00-23.00 uur 12.00-23.00 uur vanaf 18.00 uur Damesavond <zZ-'z.,Z,Z„,zZv. zz. .z. L4 Vom.

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7