BIJ ANNEMAREL NU KORTINGEN TOT WEL WIJ HEBBEN DE VAKVERF WAARMEE 'T VAKWERK WORDT. HOME Bevolking Zeeland neemt voorlopig toe Schipperskapel Wemeldinge luistert festiviteiten op BELT U: 01100-14110 de zonnebloem /clecc)x MET SIGMA VAKVERF WORDT T VAKWERK MEER ZONNEBLOEM-VAKANTIES van der linde verf behang De Zeeland Combinatie wordt gevormd door De Faam en De Vlissinger voor Walcheren; De Bevelander die gelezen wordt op Noord- en Zuid- Beveland; het Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen; het nieuwsblad De Eendrachtbode voor Tholen en St.-Philipsland en de Nieuwsbode Extra, die verspreid wordt op Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Met een totale oplage van 172.550 exemplaren dekken de Zeeland Combinatie weekbladen de gehele provincie Zeeland en het Zuid-Hollandse Goeree-Overflakkee. Voor de adverteerder die elke brievenbus in de Zeeuwse regio wil bereiken, is de Zeeland Combinatie het advertentiemedium bij uitstek. Wie beter dan de Zeeuwen zelf, kent de problemen van een optimale verspreiding en de leesbehoefte van de gezinnen die per regio zo sterk verschillen. De Zeeuwse lezer kan zich uitstekend vinden in het brede aanbod van deze bladen, die advertentio- neel en redaktioneel "op hun huid" zijn geschreven. En dat kwaliteit beslist niet duur behoeft te zijn, blijkt uit de mm.-prijs. Enéén opdracht volstaat voor al deze kranten. Goese scholieren winnen, prijzen met innovatie Woensdag 28 juni 1995 20 DE BEVELANDER lijstenmakerij Als uw huis toe is aan een fikse onderhoudsbeurt, dan denkt u natuurlijk direkt aan het allerbeste. Dat is Sigma VakverfEen uitgebreid assortiment verven van topkwaliteit die door de professionele schilder worden gebruikt. Maak een keuze uit de meer dan 4000 kleuren in diverse verfsoorten. Kom voor een bijpassend verfadvies bij ons langs en u krijgt het beste resultaat. OPRIL GROTE MARKT 11, GOES TEL. 01100-31479 Dorpsstraat 57 4451 BB Heinkenszand Tel.: 01106-1466 Diploma afgestemd op de nieuwe vestigingswet Ondernemersopleiding AOV bij de Streekschool W.-Brabant STEUN ONS WERK-GIRO 145 F 5 60% ZEELAND COMBINATIE WEEKBLADEN EEN IJZERSTERK TEAM THOLEN B«r0»n op Zoom Gelukkig kunnen steeds meer zieken en gehandicapten jaarlijks met de Zonnebloem op vakantie. Mede door een geweldige inzet van vrijwilligers. mersplan. De diverse onderwer pen worden in 28 lesavonden behandeld. De lessen vinden plaats op maandag of dinsdag avond van 19.00 uur tot 21.50 uur en de cursus start op 23 en opleiding zijn 995,- inclusief lesmateriaal en exclusief exa- menkosten. De opleiding AOV is ontwikkeld door OVD Groep in Eede, een kennis- en research centrum voor de handelssector. Met de nieuwe ondernemersop- leidingen wordt de al jarenlange samenwerking tussen de Streek school West-Brabant en de OVD Groep op het gebied van han- delsopleidingen gecontinueerd. Belangstellenden kunnen voor informatie terecht bij de Streek school West-Brabant, tel. 01640- 42550, afdeling Cursusinforma tie. ANNEMAREL luisteren. De kapel is voortgeko men uit de muziekvereniging OKK uit Wemeldinge. Vice-voor- zitter Frans Happel vertelt: "Je kunt de schipperskapel beschou wen als een gelegenheidsforma- tie. De kapel is 20 man sterk en we blijven uiteraard deel uitma ken van OKK. Het repertoire is echter afgestemd op feestelijke door de naoorlogse geboorte golf. In Zeeland is sprake van een oververtegenwoordiging van ouderen vanaf ongeveer 50 jaar ten opzichte van Neder land en een ondervertegen woordiging van vrijwel alle vijfjaarsklassen onder die leef tijd. Deze verschillen nemen naar verwachting in sterkte toe. Walcheren zal wat betreft de bevolkingssamenstelling steeds verder van Zeeland als geheel gaan afwijken, met een oververtegenwoordiging van jongeren en een onderverte genwoordiging van ouderen. Zeeuwsch-Vlaanderen zal ook steeds verder af gaan wijken van het Zeeuwse gemiddelde maar dan met een oververte genwoordiging van ouderen en een ondervertegenwoordi ging van jongeren. De Ooster- schelderegio zal steeds meer op Zeeland als geheel gaan lij ken. Twee leerlingen van Goese mid delbare scholen hebben een prijs gewonnen bij de Innovatie- wedstrijd van het Zeeuws Inno vatiecentrum te Middelburg. De tweede prijs was voor Loes van Dongen (Zierikzee), die leerlinge is van het Oosterschelde College te Goes. Als eindexamenleerlin ge sociaal-pedagogisch werk verdiepte ze zich in het probleem van rondhangende jongeren. De derde prijs was voor een leerling van de chr. scholengemeen schap Ter Welle te Goes: San der Kloos (Burgh-Haamstede) van de afdeling Sport en Bewe gen. Hij presenteerde de aanpak van een onlangs georganiseerd evenement 'Dag van de Verple ging'. Ze kregen beiden een geldbedrag van 500,-. De hoofdprijs van 250,- was voor de Middelburgse elektronica-stu- dent Mark Jan Bastian van het Zeeland College. Hij heeft een telefoonkostenteller uitgevonden voor particulier gebruik. Alle gegevens (aantal tikken, kosten, ongevoegd gebruik) kunnen wor den opgeslagen in een computer en via een beeldscherm afgele zen worden. evenementen, zoals dorpsbar- becues, de opening bijvoorbeeld van de jachthaven in Wemeldin ge, e.d. Kortom: festiviteiten in Zeeland, waarbij het zeemanslied uit gangspunt kan zijn. De Wemel- dingse schipperskapel wordt gesponsord door het assurantie kantoor Vermeij. ^*^■8***® Wie na 1 januari 1996 zelfstan dig ondernemer wil worden, zal zijn bekwaamheid moeten kun nen aantonen met een diploma. Van oktober kunnen aspirant- ondernemers daarvoor terecht bij de Streekschool West-Bra- 24 oktober a.s. De kosten van de bant te Bergen op Zoom. Daar start voor het eerst de nieuwe rijkserkende ondernemersoplei ding Algemene Ondernemers- vaardigheden (AOV), afgestemd op de eisen van de nieuwe vesti gingswet. De opleiding AOV is bedoeld voor de hele detailhandel, ambu lante handel en dienstverlening. Tijdens de AOV-opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Personeel en organisatie, Operationeel Management, Financiële administratie, Finan cieel management, Marketing en het opstellen van een Onderne- I I I I I In het kader van het project 'regioverkenning gezond heidszorg in de provincie Zee land' heeft VMC Zeeland een rapport uitgebracht met de titel 'Demografische Verken ningen'. In het rapport wordt de huidige en de toekomstige bevolkingssamenstelling van Zeeland geanalyseerd. De gepresenteerde demografi sche ontwikkelingen zullen een basis gaan vormen voor trendrapportages, waarin de huidige en toekomstige vraag naar gezondheidszorg en het zorgaanbod centraal staan. Naar verwachting neemt het aantal inwoners in Zeeland toe van 361.195 in 1993 naar 374.477 in 2005. Daarna daalt het verwachte aantal inwoners naar 373.726 in 2015. Tot 2005 neemt de categorie '80 jaar en ouder' het sterkst in omvang toe, daarna de categorie '65 tot en met 79'. Deze laatste ont wikkeling wordt veroorzaakt Zeeland heeft er sinds kort een Schipperskapel bij. Deze werd bij de viering van Koninginnedag in Wemeldinge gepresenteerd. Sindsdien treedt de kapel met veel succes in heel Zeeland op en ook voor komende zomer zal de schipperskapel met een gevarieerd "maritiem repertoire" tal van evenementen gaan op- 9 GOEREE-’ WALCHEREN ZUIOBEVELAND Postbus 2100, 4800 CC Breda Telefoon (076) 60 20 60 WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN OotlCnxg. <WiiMnkerka NOORD BEVELAND OOST ZEEUWSCH-VLAANDEREN ffu. AjtM nafschitóeHi <n micropO)

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 20