Gevarieerd cursusaanbod Bevelanden in ’t kort Instructeurs gezocht voor Knoppen-lokaal Groot deelnemersveld bij ligfietswedstrijden in 's-Heer Arendskerke Zaterdag 1 juli a.s. organiseert het wielercomité 's Heer Arends kerke haar 12e wielerwedstrijd voor trimmers en voor ligfietsers. De wedstrijden bij de trimmers waarbij de categorieën A en B/C trimmers aan de start komen. De wedstrijden tellen mee voor de door TMZ ingestelde klassemen ten. AV'56 verlengt sponsorcontract Galerie Trés Unique toont wisselend werk De baby's vingen de bruid en bruidegom op AV '56 en Sportpunt tekenen wedstrijdcontract Oosterschelde college Goes Hengelsport VBO-campagne succesvol! PW Nieuw initiatief in Goes Avondwedstrijd atletiek Goese school Zeeuws kampioen schoolkorfbal Woensdag 28 juni 1995 DE BEVELANDER Ypsilon Rolstoelbus Kursussen Zomerwandeltocht te Wolphaartsdijk Eerste steen Zonnewarmte Diplomering Tentoonstelling i Cl de diverse kunstuitingen. stad het werken in de donkere.kamer deel van uitmaakt. Wie met de videocamera op stap wil en zich wil verbeteren in het maken van goede opnames en het monte ren ervan, kan eveneens terecht bij het Oosterschelde College. Galerie Trés Unique in Goes heeft weer een gedaanteverwis seling ondergaan. Ook dit keer wordt er weer door verschillende kunstenaars geëx poseerd. Van 6 juni t/m 15 sep tember zal er wisselend werk te zien zijn van de Armeense kun stenaar Ashot Safian, olieverf- zodat de bezoeker een goed idee krijgt dat zonnewarmte overal is. De kosten van de voor dracht zijn 12,50 p.p. Voor kin deren en jeugd en 65+ zijn er speciale tarieven. Voor de voordracht met dia's en videofilm kan gereserveerd wor den. Inlichtingen: 01659-2439 of 2493. De vereniging Ypsilon is een ver eniging van ouders en andere familieleden van chronisch psy chotische en schizofrene men sen. Deze vereniging zal een bij eenkomst voor haar (toekomsti ge) leden houden op dinsdag 4 juli 1995 om 19.30 uur in het Heer Hendrikhuis, Te Werfstraat 18 in 's-Heer Hendrikskinderen. Voor nadere informatie: 01100- 12221 óf 01148-2217. op een goede belangstelling kan rekenen. De aandacht voor toneel is groeiende. Om de deel nemers aan vorige cursussen en mensen uit het amateurtoneel de Vorige week is in Huize Den een nieuwe rolstoelbus meter en een criterium van 45 min. Aan deze wedstrijden doen leden van de NVHPV mee, onder hen Bram Moens en Derk Thijs, beide bouwers van lig- en roeifietsen. Tevens verwacht het organise rend comité een speciale ligtan- dem aan de start, hierop zitten de berijders met de rug tegen elkaar, een zgn. Back 2 Back fiets. Aan de wedstrijden kan door iedereen meegedaan worden die een ligfiets bezit. Zij allen strijden om de Grote Prijs Autobedrijf 's- Heer Arendskerke. Het programma voor deze zater dag ziet er als volgt uit: 12.30 uur categorie B en C; 13.45 uur tijdrit ligfietsen; 14.30 uur criterium lig fietsen; 15.30 uur categorie A. graag zal meewerken om het lokaal ook ingericht te krijgen met apparatuur. Het is tenslot te ook hun belang. In eerste instantie hebben we altijd met name ouderen voor ogen gehad waar we een knoppen- lokaal voor zouden inrichten, maar het is ons nu al duidelijk dat het niet zo zeer een kwes tie is van leeftijd. Er zijn ook heel wat mensen onder de vijf tig die moeite hebben met het instellen van hun video of hun nieuwe telefoontoestel niet optimaal weten te benutten. Nadrukkelijk zullen we ons richten tot ouderen, maar anderen zijn evengoed wel kom. Er is dus een grote markt voor het knoppenlokaal". Foto: Jongeren bezig met zeefdrukken in het Jongeren atelier van het Oosterschelde College (foto W. Mieras). Dezer dagen stapten Anja Goen- se en Peter Jansen in Heinkens- zand in het huwelijksbootje. Het was zeker geen "kinderloze" trouwdag. Want alle kindjes van Anja waren er bij. Anja is al een De hengelsportvereniging H.V.K.K. uit Kapelle hield vrijdag 16 juni haar 7e bekerwedstrijd. Er waren 26 deelnemers die heel wat paling vingen. De grootste vis werd door J.P. Lepoeter gevangen: 52 cm. Uitslag: 1. L. Luteijn 198 cm., 2. René Lepoe ter 147 cm., 3. J.P. Lepoeter 140 cm., 4. Ad Nieuwdorp 136 cm., 5. H. Nieuwenhuize 97 cm., 6. Mevr. J. Feegens 84 cm., 7. D. van het Westeinde 83 cm., 8. G.J. Lepoeter 76 cm., 9. Mevr, van het Westeinde 61 cm., 10. L. van het Westeinde 61 cm. Vol gende wedstrijd (vrije) is op 15 juli in het Schelde-Rijnkanaal van 14.00-17.00 uur. jaar of drie werkzaam bij de babygroep (tot 2 jaar) van het Kinderdagverblijf van Stichting Kinderopvang De Bevelanden. Als verrassing waren de ouders met kleintjes naar het gemeente huis getogen om bij de huwelijks voltrekking aanwezig te zijn. En uiteraard stonden er ook de ere- bogen klaar, waaronder het jon ge paar naar buiten liep. Foto Co Coppoolse. BELANGSTELLING Wie zin heeft om na de zomerva kantie iets creatiefs te gaan doen, kan de brochure aanvra gen. In de brochure zit een bon waarmee men zich kan aanmel den of over een bepaalde cursist meer informatie kan aanvragen. Het telefoonnummer van het Oosterschelde College is 01100- 31170. Wie de brochure wil afha- len is welkom in het gebouw aan de Zusterstraat 11 in Goes. In Goes komt een knoppenlo kaal. Een voorziening waar mensen die moeite hebben met het bedienen van hun video, wekkerradio, magne tron of andere moderne appa ratuur terecht kunnen om die apparatuur optimaal te leren gebruiken. Dat vergroot het gemal en het genoegen waar de spullen uiteindelijk voor zijn gekocht. Het is ook goed voor het zelfvertrouwen, omdat je niet langer afhankelijk bent van een ander voor het instel len van de knoppen. De pro- jektgroep Knoppenlokaal richt zich momenteel tot het bedrijfsleven om de appara tuur beschikbaar te krijgen en zoekt vrijwilligers die straks de instructie willen verzorgen. De wens om een knoppenlo kaal in te richten is niet nieuw. Vanuit het vormingswerk en het ouderenwerk is al eerder een poging gedaan om iets dergelijks van de grond te krij gen. Het bleef echter bij een enkele kursus. De vraag om een dergelijke voorziening bleef en de komst van knop penlokaal in te richten is niet nieuw. Vanuit het vormings werk en het ouderenwerk is al eerder een poging gedaan om iets dergelijks van de grond te krijgen. Het bleef echter bij een enkele kursus. De vraag om een dergelijke voorziening bleef en de komst van knop- penlokalen elders in het land wakkerde de motivatie weer aan om nogmaals een poging te wagen. Er is nu een Projekt- groep Knoppenlokaal opge richt waarin deelnemen de Stichting Welzijn voor Oude ren, de Goese Vrouwenraad, Het Gilde, de samenwerkende ouderenbonden, de ZVU en het Oosterschelde College. Bij laatstgenoemde instantie zal het lokaal gevestigd worden op het adres Zusterstraat 11 bekend in Goes als 't Ouwe man'uus. Kees Schipper van de Stichting Welzijn voor ouderen die optreedt als voor zitter van de projektgroep ver wacht dat het er nu echt van zal komen. "We hebben eer der nooit een geschikte ruimte gehad om zoiets te kunnen beginnen. Nu dat is geregeld, denk ik dat het bedrijfsleven Foto: Overhandiging van het zojuist getekende kontrakt door de heer A. Salomé (direc teur district Bevelanden VSB- bank) aan de heer W.J. Zwee- mer (voorzitter AV'56). Op woensdag 21/067'95 organi seert AV'56 een atletiek-avond- wedstrijd voor senioren/vetera- nen en junioren A/B/C/D. Het programma gaat om 18.45 uur van start. De volgende nummers staan op het programma. Een 5 km voor heren en jongens A en dames. De overige categorieën lopen 1500 of 1000 meter. Ver der zijn er nog diverse kortere loopnummers voor de diverse categorieën en een aantal tech nische nummers zoals discus werpen, kogelstoten, hoogsprin gen en verspringen. De wedstrij den vinden plaats op de kunst- stofbaan van sportpark 'Het Schenge' te Goes. Bij de A trimmers is de plaatselij ke favoriet John van de Klooster de te kloppen man terwijl bij de B trimmers Cees Beenhakker zijn huid zo duur mogelijk zal verko pen. Bij de C trimmers wordt er weer een groot deelnemersveld ver wacht met vele Zeeuwen en Bra banders. Het programma bevat tevens 2 wedstrijden voor ligfiet sers nl. een tijdrit over 1700 belangstellenden te woord te staan en eventueel te portrette ren. De galerie is geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.00-17.00 u, donderdagavond van 19.00- 21.00 u. en zaterdag van 9.00- 16.00 u. Adres: Schuttershof 31 Goes. Tel.: 01100-52573. uitgereikt met een aanmeldings- kaartje waardoor men zich kon opgeven. Diegenen die geïnteresseerd waren, werden in de gelegen heid gesteld om op een aantal achtereenvolgende zaterdagen een bezoek te brengen aan de sectoren van hun keuze. De bedrijfsbezoeken waren inge deeld naar de sectoren: Tech niek; Dienstverlening/Gezond- heidszorg en horeca; Groene Sector; Administratie/Handel. Vele bezoekers maakten gebruik van de mogelijkheid om op beide dagen een bedrijf en/of instelling te bezoeken. De campagne werd ieder jaar afgesloten met een bezoek aan de Open-dagen bij de 13 samenwerkende VBO- scholen voor de leerlingen van het Basisonderwijs. In de drie jaar dat de Promotie campagne gehouden werd, zijn er in totaal ruim 5000 personen bij betrokken geweest. Het aan tal bedrijven en/of instellingen dat hun medewerking aan de campagne hebben verleend was 175. Zaterdag 3 juni jl. vond er, voorafgaande aan de scholie renwedstrijd op de kunststof- atletiekbaan bij AV'56, de ondertekening plaats van de verlenging van de sponsor overeenkomst tussen de VSB- bank en de atletiekvereniging AV'56. Bij monde van haar nieuwe voor zitter Wil Zwepmer deelde AV'56 meer, dat deze ondersteuning het mogelijk maakt vernieuwen de impulsen aan met name de baanatletiek te kunnen geven. Een goed voorbeeld daarvan zijn de scholierenwedstrijden die thans in blokmeerkamp worden afgewerkt. Deze vorm van atle tiek bedrijven maakt het voor deelnemers en toeschouwers een aantrekkelijker evenement. DANS De balletactiviteiten zijn opgeno men in een aparte brochure. Bij het Oosterschelde College wordt lesgegeven volgens het systeem van de Royal Academy of Dan cing in Londen. Deze 75-jarige instelling stelt hoge eisen aan de docente en examineert de leer lingen. Niettemin is het lespro gramma zo ontwikkeld dat van klein tot groot een maximum aan plezier beleefd wordt aan het krij gen van les. Klassiek ballet wordt afgewisseld met vrije beweging en met folklorestap- pen afkomstig van dansen uit allerlei landen. Vanaf vier jaar kunnen kinderen meedoen. Behalve ballet is er ook nog fit- gym, Foto: Dies v.d. Velde van Sportpunt Zeeland en Daaf Goedegebuur van de organi satie ondertekenen de spon- sor-overeenkomst. (foto: Wil lem Mieras). In het knoppenlokaal zullen er kursussen worden gehouden, waarin alle apparaten aan bod komen. Ook denkt de organi satie om inloopochtenden te houden. Wie problemen heeft met de bediening van welk apparaat dan ook, kan binnen lopen. Ook zal de mogelijk heid er zijn om met een groep je te komen en één of meerde re apparaten leren bedienen. "In elk geval hopen we na de zomer het knoppenlokaal te kunnen openen. Er moet nog heel wat gebeuren, maar we merken nu al dat er veel belangstelling is. Dat moti veert om er alles aan te doen, dat het er nu ook echt komt", aldus Kees Schipper. De pro jektgroep streeft er naar om het lokaal in te richten met video/tv, stereo, magnetron/combi-oven, wek kerradio, keukenmachine (foodprocessor) en een tele foontoestel. "Ons ideaal is om van elk apparaat twee exem plaren te krijgen, zodat de instructie met woord en daad kan plaats vinden", voegt Schipper er aan toe. Mensen die zich willen aanmelden als vrijwilliger kunnen een folder krijgen met tekst en uitleg. Belangstellenden kunnen kon- takt opnemen met: Ooster schelde College: 01100- 31170, St. Welzijn voor Oude ren: 01100-23723. het Gilde: 01100-50224. schilderijen van Philip Veurink en Kees Wisse, bronzen van Hans je den Hollander, beeldjes uit Afrika, een "Ramer" van zink van Eric Brandts en fimoklei poppen van Mary Staa. De kunstenaar Ashot Safian zal zaterdag 17 juni van 13.00-16.00 uur zelf aanwezig zijn om VOOROPLEIDING CREATIEVE BEROEPEN Na de aarzelende start vorig jaar van het Jongerenatelier is de interesse, met name door de cur sist striptekenen, behoorlijk gegroeid. Martin Schieman: "Met het Jongerenatelier komen we langzamerhand in de richting waar we wezen willen. Een groeiend aanbod, een gunstige prijs en fantastische onderwer pen. De eerste cursus is het ont werpen op de computer. Een fascinerend spel dat in creativi teit niet onderdoet voor welke cursus dan ook. Zeker zo belangrijk is het plan om te star ten met een langdurig project dat jongeren uit het middelbaar onderwijs voorbereidt op creatie ve beroepen of opleidingen. Schieman: "In het onderwijs is er steeds minder ruimte voor de creatieve ontwikkeling, terwijl in tal van hogere opleidingen en beroepen creativiteit een nood zaak is. Het gaat dan niet in de eerste plaats om mooi te kunnen schilderen of boetseren, voorop staat dan de creativiteit waarmee BARCELONA De brochure maakt ook al mel ding van het plan een kunstreis te organiseren naar Barcelona. De voorbereiding zal weer plaats vinden in de vorm van lezingen. Veel aandacht zal er zijn voor de architectuur waar de beroemd om is. AV'56 heeft verder nog een aan tal plannen. Zo zal bij voldoende belangstelling de vereniging wor den uitgebreid met een aparte triathlon-afdeling. Met de triath- lon-onderdelen verbreedt AV'56 haar aandachtsgebied van baan,weg en veld naar de zwem- loop, de run-bike-run en de triathlon. Voorts is er het voornemen om bij het 40-jarig bestaan van de atletiekvereniging in 1996 een aansprekend baanevenement te organiseren. In de afgelopen 3 jaar hebben de 13 samenwerkende scholen voor Voorbereidend Beroepson derwijs (VBO) in Zeeland cam pagne gevoerd met als doel: Het bewerkstelligen van een omslag in maatschappelijke waardering van het VBO; Het VBO daartoe te presenteren als een volwaar dige vooropleiding, die uitsteken de mogelijkheden biedt voor doorstroming naar MBO Beroepsopleidingen (dagoplei dingen en leerlingen); De naamsverandering (van Lager Beroepsonderwijs naar Voorbe reidend Beroepsonderwijs) be kendheid te geven. Met deze drie doelen voor ogen werd aan de inhoud van de cam pagne vorm gegeven. Om de doelgroep te bereiken werd er gekozen voor een benadering van: Leerlingen uit de hoogste groe pen (8) van het basisonderwijs én hun ouders/verzorgers in Zeeland; Daarnaast ook direc- ties/docenten van de 300 Zeeuwse basisscholen. Aan de doelgroep werd een brochure gen. De brochure vermeldt ook al een exclusieve voorjaarsreis naar Barcelona. EEN VRIJ MENS Het leeuwedeel van de cursus sen ligt op het vlak van tekenen, schilderen, beeldhouwen en boetseren. Martin Schieman die het aanbod heeft samengesteld verklaart dat als volgt: "Voor een teken- en/of schildercursus heeft noch de cursist, noch wij veel nodig. Een papier, een potlood of een stuk krijt en je kunt begin nen. Het ligt dus eigenlijk heel dichtbij. Steeds meer mensen weten te genieten van de bijzon dere ontspanning die uitgaat van het maken van een tekening of schilderij. Aan de ene kant vraagt het een sterke concentra tie, aan de andere kant betekent het dat je helemaal los komt van de dagelijkse bezigheden of sleur. Achter ezel of tekenbord ben je een vrij mens, je zet de dingen naar eigen hand. Ik hoop dat ook nu weer veel mensen die niet eerder aan hun drang of zin om mee te doen hebben toege geven dat nu wel zullen doen". Op het gebied van tekenen, schilderen, boetseren en beeld houwen zijn er diverse mogelijk heden voor zowel beginners als gevorderden. Vanaf woensdag 27 september gaan ook de kin- derateliers weer van start. TOPPERS Ook de fotografie is in het aan bod goed vertegenwoordigd. Belangstellenden kunnen mee- je in feite elk probleem aan weet doen aan basiscursussen en te pakken. Je ontwikkelt dat o.a. vervolgcursussen, waarin ook door bezig te zijn met kunstzinni ge disciplines. Alle richtingen komen in dit project aan bod. Toneel, film/foto, schilderen/ tekenen, dans en noem maar op. We hopen hiervoor ook de medewerking van de scholen te' krijgen. Zoals het er nu uit ziet, Toppers zijn de afgelopen jaren zijn de reacties bemoedigend. Als het een beetje mee zit, kun nen we nog dit jaar starten. Ik denk dat jongeren die er aan mee doen daar veel profijt van Op zaterdag 1 juli 1995 houdt het wandelcomité Kasporgo uit Goes de eerste zomerwandel tocht, deze keer vanuit het café "Royal", Lepelstraat 9, Wol phaartsdijk. De start en finish zijn in het bovengenoemd café. Om 14.00 uur vindt de start plaats. Inschrijven kan vanaf 13.15 uur. Afstanden zijn 5-10-15 km. Tele fonische informatie: 01100- 27179 of 01100-30669. Op maandag 26 juni werd de eerste steen gelegd voor het nieuwe dorpshuis in 's-Heer Abtskerke. Deze handeling werd verricht door wethouder P.J. Vol- laard en de heer P. van 't West- Berg einde (voorzitter van de Stichting afgeleverd. De aankoop is mede voor Maatschappelijke en Cultu- mogelijk gemaakt door een bij- rele Zorg gemeenschap's-Heer drage van 10.000,- van de Abtskerke). Rabobank. hebben vormgegeven. De lig ging en bouw van het anderhalve eeuw oude Badpaviljoen hebben Op 29 juni om 20 uur organiseert en, vlaggen, teksten, objecten en de Volkssterrenwacht Simon heringerichte slaapkamers. De Stevin te Hoeven een voordracht tentoonstelling zal worden ge- over "zonnewarmte". De voor- opend door Dick Verdult, kunste- dracht wordt gegeven door Niels naar uit Eindhoven, waarna een Nelson, de educatieve medewer- rondleiding met uitleg volgt langs ker van de Volkssterrenwacht. In de voordracht zullen veel aspecten kort worden belicht, MarktCOncerten Te beginnen op 4 juli verzorgt de organist van de Grote Kerk te Goes, Kees van Eersel, iedere dinsdag in de zomervakantie een marktconcert, het laatste op 8 augustus. Deze orgelbespelin gen zijn wat lichter verteerbaar dan de avondconcerten. Zij zijn bedoeld voor toeristen en pas santen. De concertgever besluit steeds met een improvisatie. De aanvang is 12.30 uur, de bespe ling duurt een half uur. De toe gang is vrij. Op 17 juni heeft het team van groep 7/8 (samen met wat kinde ren uit groep 5 en 6), bestaande uit Willem, Johan Johan, Ralph, Christian, Peter, Marieke, Mayke, Annelies, Wendy en Josien meegedaan met het pro vinciaal schoolkorfbaltoernooi te Kloetinge. De laatste wedstrijd tegen Licht straal 1 uit Westkapelle werd de laatste wedstrijd "de grote fina le"! Het werd een gelijke strijd: aan het eind was de stand 1-1. Omdat het doelsaldo van de Pr. Beatrixschool beter was werd het team van groep 7/8 van deze Goese school uitgeroepen tot kampioen van Zeeland. Vandaag (woensdag) is het Nationaal kampioenschap in Purmerend. De 15 kilometer hardloop-wed- strijd van Wolphaartsdijk die wordt georganiseerd door het Goese A.V. '56 en de Kommissie Wegwedstrijd Wolphaartsdijk zal worden gehouden op zaterdag 5 augustus a.s. Bij de vele sponsors van het eve nement hoort ook Sportpunt Zeeland uit Goes. Hét Zeeuwse centrum voor indoor- en outdoor sport waaraan niet alleen een geweldig zwembassin verbon den is, maar ook outdoor-tennis- banen en een stads-camping. De verbinding met een uiterst sportief evenement als de 15 kilometer van Wolphaartsdijk is dan ook gauw gelegd. De afdeling Kunstzinnige Vorming van het Ooster schelde Colle ge heeft de brochure klaar met daarin het cursusaanbod voor komend najaar en win ter. In de bro chure zijn 50 verschillende activiteiten opgenomen. De cursussen op het gebied van ballet zijn daarbij nog niet inbegrepen. Daarover is een aparte fol der beschik baar. Nieuw in het aanbod zijn de activiteiten van het Jongerenatelier met een computer designcursus, een theatercurses en een cursus die jongeren gaat voorbereiden op creatieve beroepen en opleidin- gelegenheid te geven zich ver der te bekwamen zijn er in het najaar twee cursussen gepland voor gevorderden. Pas na nieuwjaar kunnen beginners weer terecht. De cursus "Met hart en ziel" waarin men kennis maakt met verschillende kunst vormen en een stukje geschie denis heeft ook een vaste plek in het aanbod. gebleken de cursussen op het gebied van binnenhuisvormge ving en tuinarchitectuur. Die komen in het aanbod dan ook weer terug. Ook kalligrafie is een zullen hebben op school en jaarlijks terugkerende cursus die zeker straks in hun werk." Donderdagavond 29 juni a.s. zal Badpaviljoen op het A.O.C. Zeeland de laatste Domburg diplomering plaatsvinden van de a vierjarige opleiding oude stijl. De Zaterdag 1 juli a.s. opent om afgelopen weken hebben de 17.00 uur een internationale ten- laatste eindexamens plaatsge- toonstelling in het Badpaviljoen vonden in de vakrichtingen in Domburg. De titel van de ten- Akkerbouw, Fruitteelt en Vee- toonstelling luidt: "Mogelijkheden houderij. De studenten kunnen van het Hotel'. De expositie is opgelucht ademhalen. In deze eerl samenwerking van dertien klas is de score 100%. In de toe- Duitse en Zwitserse kunste- komst zullen diploma's nog naars, die met verschillende pro- slechts worden uitgereikt op hun ideeën over een hotel basis van behaalde certificaten. u‘1*' R>~

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17