Provincie Zeeland a w 10,- l I >9 I ft 1 45,-; I n - i 9 Hoog van de toren fietsen m95 O 1 cl fc Mi 1 10,- j 1 I I Vul je eigen toekomst in met een opleiding op maat J lilH IN BEROEP i ',S( de heer D. Zanen Ter inzage 1 9 c w Tc W* HF w r 1 i s- 3 o i f s- (D i ■C 11 DE BEVELANDER Woensdag 28 juni 1995 F 5J 7 en kleuren One size 1 Beugelbeha met broderie. Mt.: B-75-85, M-L. Van T 1 NU 29,95 (f.V'E 'J 3$WppR Vrienden, patiënten, medewerkers en collega's zijn van harte welkom op de receptie die hem wordt aangeboden op donderdag 29 juni 1995 vanaf 16.30 tot 18.00 uur in het Oosterscheldeziekenhuis in Goes, hal eerste verdieping Vanuit Abdijen, veelal van Vlaamse afkomst, werd als regel het initia tief genomen tot inpoldering van klei- en zandplaten, het afdammen van kreken en geulen en het bou wen van kerken. Over het alge meen gebeurde het werk onder leiding van monniken, maar de werkmensen kwamen uit Vlaande ren of nog verder weg. Die bleven hier wonen en bouwden nederzet tingen. En daar was al snel be- Er zijn in Zeeland veel kerken ge bouwd, verbouwd, afgebroken, vernield, verbrand, overspoeld en gerestaureerd. De bouw is begon nen vanaf de kerstening door Willi- brord rond 690. hoefte aan een kerk of kapel. De eerste nederzettingen werden gebouwd op kreekruggen. Dat zijn natuurlijke verhogingen in het land- schap. De bewoners konden daar tenminste have en goed en hun voeten drooghouden. Het weiden van schapen in de omringende schorren was de belangrijkste bron van inkomsten. Ambachtsheren Grote boeren werden ambachts heren. En die wilden laten zien dat ze rijk waren. Dat deden ze door burchten, de zogeheten vliedber gen, te bouwen om elkaar te be strijden. Maar ze deden het ook door kerkbouw te stimuleren met grote sommen geld. Ze keken naar eikaars dorpen en kerken zo als sommigen nu naar eikaars au to kijken: wie heeft de grootste, de mooiste, de duurste.... In de twaalfde eeuw gaven de he ren zelfs hun namen aan nederzet tingen waar ze een kerk hadden gebouwd; bijvoorbeeld 's Heer Arendskerke en Serooskerke. Kortom, de ambachtsheren sta ken elkaar de ogen uit met hun kerkbouw. Vandaar de titel van het boekje: Hoog van de toren. Kerkenbouw 'Hoog van de toren gaat over de bouw van kerken. En dat betekent dat niet alle kerken afzonderlijk aan bod komen. Dat is welhaast onbegonnen werk. Er is voor ge kozen zoveel mogelijk verschillen de soorten kerken voor het voet licht te halen; en dan voornamelijk kerken die nog bestaan. De in het boekje gepresenteerde kerken ge ven een beeld van de kerkbouw die door de eeuwen heen in Zee land heeft plaatsgevonden, vanaf de elfde eeuw tot deze eeuw. Routes Er zijn negen routes uitgestippeld waarlangs de lezer van 'Hoog van de toren' kan reizen. Uitgegaan is van bezoekers die vanuit verschil lende kanten Zeeland binnenko men. Zo is er een route in West- Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen, Oost- Zuid-Beveland, West-Zuid-Beve- land, Walcheren I en II, Noord-Be- veland, Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland/Tholen. De routes kunnen uiteraard afzonderlijk en op elkaar aansluitend worden ge reden, per fiets en per auto. 'Hoog van de toren' is geschreven door M.P. de Bruin, historicus. Het boekje maakt deel uit van een se rie binnen het thema recreatie en cultuurhistorie van het provinciaal beleidsplan voor recreatie en toe risme. Een eerdere uitgave gaat over de Karolingische Burchten. Tentoonstelling Over de kerken in Zeeland is even eens een tentoonstelling gemaakt. De expositie reist door de provin cie. Wie belangstelling heeft voor de tentoonstelling kan tot half sep tember terecht in de St. Baafs in Aardenburg. Het boekje 'Hoog van de toren' is voor 7,50 te koop in de boekhandel. Voor dezelfde prijs is het ook verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 01180-313400. Het eerste onderwerp dat in de vergadering wordt behandeld zijn de wijzigingen in het vergunnin genbeleid van Kerend Tij Twee voor puinbreek- en sorteerinrich- tingen. De staten moeten zich on der meer uitspreken over de crite ria waaraan vergunningaanvragen moeten voldoen. GS stellen onder andere voor de criteria voor capa citeit en spreiding te laten varen. Daarvoor in de plaats komt een toets op een vooraf aangegeven voorzieningenniveau. In de praktijk komt het er op neer dat iedere vergunningaanvrager de begeerde toestemming kan krijgen als wordt voldaan aan het voorgeschreven niveau van voorzieningen. Om overcapaciteit te voorko men hebben GS een totale ca paciteit voor sorteerinrichtin- gen in Zeeland vastgesteld. Voor puinbreekinstallaties is hiervan afgezien. Dat heeft te maken met provinciegrens- overschrijdende afvaltranspor- ten. Voor ongebroken puin zijn er eigenlijk geen belemmerin gen en voor ongescheiden af val wel. Wat de provincie in 1994 zoal heeft gedaan op het terrein van de ruimtelijke ordening valt te lezen in het jaarverslag ruimtelijk beleid 1994. Het gaat om een terugblik over onder meer de ontwikkelin gen in aantal inwoners, stads- en dorpsvernieuwing, volkshuisves ting, woonwagens, leefbaarheid platteland en bedrijvigheid. Verder komen thema's aan bod als het project actualisering bestem mingsplannen buitengebied, land inrichting, landbouw, natuur en landschap, beroepsvisserij, recre atie, milieu en water, Deltawateren en verkeer en vervoer. Voorts be vat het verslag een overzicht van provinciale betrokkenheid in de planologie van gemeenten zoals goedkeuring bestemmingsplannen en verklaringen van geen be zwaar. Het verslag besluit met een overzicht van afwijkingen van het Streekplan Zeeland. Aan de statenleden wordt gevraagd het verslag vast te stellen. Als het aan GS ligt krijgt de Stich ting Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling binnen het ge zin (VSK) Zeeland voor het 1995 voor de laatste maal een subsidie van maximaal f 16.000,- om de hoogstnoodzakelijke activiteiten te kunnen blijven doen. Het verlenen van de subsidie is afhankelijk van overleg met de gemeenten want die zullen over de brug moeten komen om het voortbestaan van de stichting te garanderen, stelt het dagelijks provinciebestuur. Het laatste woord is aan de staten, die vervolgens wordt gevraagd in te stemmen met de 10e en de 1 le wijziging in de begroting van de provincie over 1995. Veerdienst In verband met de invoering van het Nieuw Burgelijk Wetboek en de invoering van de geautomati seerde kaartverkoop bij de PSD is het noodzakelijk de vervoersvoor- De agenda van de statenver gadering en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. en het instellen van het water schap Zeeuwse Eilanden met vast stelling van het reglement. Het be sluit betekent dat artikel 69 van het Algemeen Zeeuws water- schapsreglement is gewijzigd. Tot slot heeft de minister bepaald dat het aan GS is om vast te stellen wanneer de nieuwe situatie, al of niet gefaseerd, ingaat. Dinsdag 4 juli behandelt de bezwaarschriftencommissie drie bezwaarschriften over subsidiëring. De indieners van de bezwaren krijgen de gele de openbare zitting van de commissie. Om 14.30 uur gaat het om de vaststelling van de subsidie voor de Vereniging tot instandhouding van het Zeeuwse Cultureel Erf goed in Kruiningen. Om 15.00 uur is de vaststelling van een kunstsubsidie in het ge ding. Een inwoner van Wissenker ke heeft bezwaar gemaakt tegen deze vaststelling. De Stichting Zeebra uit Cadzand is in het geweer gekomen tegen de intrekking van een subsidie ontwik- vincie Zeeland is tijdens werkda gen geopend van 9.30 -12.30 uur en van 13.30 -16.30 uur. krijgt om 15.30 uur de gelegen heid het bezwaarschrift toe te lich ten. Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 ZEELAND COLLEGE Katoenen slip met elastisch kant, wit of zwart. Mt: S-M- L-XL P. st. 4,95 Funktiebeha in luxe witte kant uitvoe- Mt.: B/C 75-85, D/DD 75-90. Van ^S^NU 19,95 T/M CUP E Stichting BOVA OOSTERSCHELDEZIEKENHUIZEN Na 30 jaar als internist werkzaam te zijn geweest, zal per l juli 1995 zijn werkzaamheden voor de Stichting Oosterscheldeziekenhuizen te Goes beëindigen. Chanidks ||||k C. Het besluit van de minister ligt tot en met 31 december 1995 tijdens werkdagen ter inzage in het informatiecentrum van de provincie Zeeland, Abdij 9 in Middelburg. Het besluit van de minister is de officiële bekrachtiging van op heffing van de waterschappen Noord- en Zuid-Beveland, Schou wen-Duiveland, Tholen en Walche ren, van het intrekken van de re- ningsprogramma van de stuurhuis- glementen van die waterschappen bemanningen aan te passen. Dat bleek uit de evaluatie van het on geluk. Voorgesteld wordt de hier voor benodigde extra opleidings- kosten ten bedrage van f 350.000,- te onttrekken aan de stelpost overige kosten PSD. OPEN DAGEN Beugelbikini en badpak. In bloemetjes- dessin van elastisch katoen. ML: 36 t/m 42. Van^öM OPRIL GROTE MARKT 13, GOES TELEFOON 01100-30004 LANGEVIELE 11-13, MIDDELBURG™^ TELEFOON 01180-24121 Chantelle beugel beha in wit of ivoor. ML: B/ C/D 70-90, E 75- 90. Van^9M NU 45,- Aan het eind van de vergadering komt het bezwaarschrift aan de orde dat het WAO-platform Zee land heeft ingediend tegen de sub- Het informatiecentrum van de pro- sidiëring over het jaar 1995. Het platform zag zich vorig jaar ge confronteerd met een bezuiniging van 25.500,- en vond onder meer dat het zich daar onvoldoen de op had kunnen voorbereiden. Vandaar dat een bezwaarschrift is ingediend. De uiteindelijke uit komst van die procedure was dat GS hebben besloten de korting te verminderen met een bedrag van 12.900,-. De commissie be zwaarschriften adviseert de staten genheid hun visie te geven in dit standpunt van GS te bekrachti gen. Het besluit van Provinciale Staten van Zeeland en Provin ciale Staten van Noord-Bra- bant over de opheffing van wa- kelingssamenwerking. De stichting terschappen en het instellen van één waterschap benoor den de Westerschelde is 7 juni - C-75-85, wit of zwart. Van 24i9ETNU 15,- Slip met broderie. In wit of zwart. Mt.: S- M-L. Van NU 10,- Wie heeft de grootste, de mooiste, de duurste De pronkzucht in het verleden van de Zeeuwse ambachtsheren heeft Zeeland veel fraaie dorpsgezichten opgeleverd. En behalve dat, nu ook negen fietsroutes De routes zijn op genomen in het boekje 'Hoog van de toren', een schets van de kerkenbouw die door de eeuwen heen heeft plaatsge vonden in Zeeland. VU KTUKS VOOI VOORDEELPRIJS 93, gC 1 I 'OORDEEffiRiJSl TC F- Fit ■iiillll Vrijdag 30 juni, aanvang 10.00 uur, vergaderen Provinciale Staten. Plaats van handeling is de statenzaal van het provinciehuis, Abdij 10 in Middelburg. Zoals gebruikelijk is de bijeenkomst openbaar. Wie wil kan een plekje zoeken op de publieke tribune om de vergadering, of een gedeelte ervan, te volgen. Piama "keteltje”. In marine/ecru en groen/ecru. 100% katoen. Mt.: M-L-XL. Van 3^.95 NU 29,95 I; - i 3 Q> i <2’ co O n 3 8 3 5 Strandset: Singlet en fietsbroek van rib- struktuur. 100% katoen. ML: M-L-XL. In jeans, marine en zwart. Van Jl&OtfNU 25,- Strandset: T-shirt en short van Free Beach. 100% katoen. ML: M-L-XL. In marine, groen en brique. Van NU 29,95 F»' Katoenen slip in 4 verschillende wit/ blauw dessins. Mt.: M-L. P. st. 3,95 i?1 Bigshirts, 100% katoen. In diverse prints Per stuk 15,- waarden en voorschriften te her- goedgekeurd door de minister zien. Bij deze noodzakelijke herzie- van Verkeer en Waterstaat, ning stellen GS voor meteen een aantal oude knelpunten op te los sen. Het gaat dan met name om de controle op het aantal passa giers en om meer juridische mo gelijkheden voor het personeel van de PSD om te kunnen optre den tegen veergebruikers die de discipline laten varen. Door de aanvaring en stranding van de Koningin Beatrix van de PSD is het noodzakelijk het trai- f Nieuws Abdij Statenvergadering St. Baafs in Aardenburg Passagiers op de Juliana i :.s II1,',.: o,. k i J f [f. ’/U'S Vooropleiding HAVO of MBO: Applicatie Beheerder, Applicatie Ontwerper, Applicatie Programmeur, Medewerker Logistiek Management, Directiesecretaresse. De duur van deze ECABO-opleidingen varieert van 1 tot 2 jaar. Je leert het vak door middel van werkend leren in het leerlingwezen. Bel voor meer informatie of stuur de bon in Het adres van de BOVA- vestiging bij jou in de buurt: Vrijlandstraat 33c Postbus 7043 4330 GA Middelburg telefoon 01180 - 23010 Vestigingen in: Bergen op Zoom, Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond en Middelburg o VOORDEÊLPRIJSJ Stichting BOVA, een samenwerkingsverband van ruim 400 bedrijven en instellingen, heeft per 1 september weer plaatsingsmogelijkheden. Het betreft opleidingen in de administratie, automatisering en logistiek die samen met het Zeeland College worden uitgevoerd. Woensdag 10 mei, woensdag 7 juni, woensdag 5 juli van 15.00 tot 20.00 uur in het kantoor van Stichting BOVA op onderstaand adres AANBIEDINGEN GELDEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT SOMMIGE ARTIKELEN ZIJN MAAR BEPERKT VOORADIG OP OP ^ftoRDEELPRIJS L1» Vooropleiding LBO of MAVO: Afdelingssecretaresse, Medewerker Beheer Informatiesystemen, Logistiek Medewerker, Commercieel Administratief Medewerker. f V ff C Q. QJ c F FD -5 3 Q n> rö’ o n> Q_ n>‘ ■o o- 3- d 2“ o A o o QJ CD Jaj |OO 00

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 11