Zeeland hing vroeger van veerdiensten aan elkaar II a 20-50% KORTING Welstand: een zorg? Tot en met 11 augustus a.s. is in het gemeentehuis van Borsele een tentoonstelling opgesteld over het werk van de welstands commissie en de monumenten commissie van de gemeente Borsele. KLEURENFOTO'S LlO'M'0' f STEÜTEL i Natuurexcursie over Bevelandse bloemdijken MIDDELBURG WOLPHAARTSDIJK BIFI*BEL*BI0SWVWW06*9363l weekblad voor zuid- en noord beveland Rapid GRAND THEATER GOES 01100-15165 Woensdag 28 juni 1995 - 47e jaargang no. 26 tot nadere VERSCHOORE Morgen meteen naar: Kaart uit 1823 "Service ui l>c*r oiatotiuM aankondiging. "...Sommige mensen..." i i Bon voor korting Steigerschuit Slordigheidjes Tunnel FOTOI MELKA SHIRTS i r Rapid Service Goes NU SPEKTAKULAIR AFGE- prijsd KONINGSTRAAT 9 GOES TEL01100-27101 FILMPROGRAMMA VANAF 00. 29 JUNI T/M WO. 5 JUL11995 DE ALLERLEUKSTE HONDJES ZIJN TERUG! S2(^C Bouwtekeningen Ommekeer I)c d Ie ii Mt IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: 0.991 Wf v MP Jw ZIE ONZE ADVERTENTIE PAG. 11 LIVERA GOES - MIDDELBURG BIOSCOOPINFO RESERVERINGEN (24 UUR PER DAG) Coen mn Vrijberghe di Coningn^^^K^U^S^ Stee an ot Walle Tatjana Simk .NSEBIBLIOT/^s. K grond. i t in f’ 7 Afspraak vooraf niet nodig. Klaar terwijl u wacht. Prijzen incl. montage. Vaste prijzen. Originele Ford onderdelen. Vroeg open, laat dicht. ƒ25,-korting bij F100,- besteding in de Rapid Service. i Knip uit en neem mee. I Geldig t/m 1 juli 1995. Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag Op een Zeeuwse Reiskaart van J. de Kanter Philz. uit 1823 komen alle veerdiensten voor, die op dat moment bestonden. Je gelooft je ogen niet: het waren er tientallen! We komen voor onze eigen regio Wie als passagier (met of zonder vracht) naar één van de andere eilanden wilde, was aangewezen op een van de vele veerdiensten, die met kleine zeil- en roei- scheepjes werden onderhouden. En hoewel Zeeuws-Vlaanderen geen eiland is, moet zelfs heden ten dage de reis daarheen nog worden gemaakt met een veer boot, over de Westerschelde. De omweg via België is een optie, maar wie bijvoorbeeld in het grensstadje Sluis wil gaan win kelen, laat die omweg wel uit zijn hoofd. Vroeger was het met die eilan den en met die veerponten nog gekker. Toen waren Walcheren, Zuid-Beveland, Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen absoluut niet over land te berei ken. Het waren nog échte eilan den. De tentoonstelling is overwe gend gericht op de veerverbin- ding tussen Vlissingen en Bres- kens, maar ook andere Zeeuwse veerverbindingen komen er - hoewel zijdelings- aan de orde. Er is een min of meer chronolo gisch overzicht van 'het veerwe- zen' in Zeeland, waaruit blijkt, dat vermoedelijk al in 1312 de aller- Al deze gegevens ontlenen we aan een expositie, die tot en met 1 oktober a.s. wordt gehouden in 3 zalen van het Stedelijk Mu seum aan het Bellamypark te Vlissingen. De expositie heet 'Schipper, mag ik overvaren?'. De ondertitel is 'Van veerboot tot tunnel'. Curieus is de volgende tekst op die affiche: "Wolphaartsdijk-Mid- delburg opgeheven! Met ingang De samenstellers van de ten toonstelling hebben zich overi gens wel schuldig gemaakt aan kleine onnauwkeurigheden. Op één van de informatieschildjes staat bijvoorbeeld, dat de veer boot 'Koningin Emma' tot 1968 op de Oosterschelde heeft geva ren, totdat de Zeelandburg ge opend werd. In werkelijkheid werd de Zeelandbrug in 1965 al geopend. Voor bezoekers uit Noord- en Zuid-Beveland kent de exposi tie een wetenswaardige toe voeging, namelijk een over zicht van de pogingen om een tunnel (of een brug-tunnel) onder de Westerschelde aan te leggen. Volgens de samenstellers van de expositie was Rijkswater- staat-ambtenaar Willem van der Hooft (de latere directeur van het ZTI in Goes) de allereerste die er een ontwerp voor maakte, in 1931. Hij deed dat op verzoek van een aantal Goese zaken mensen, die een snelle verbin ding met Zeeuws-Vlaanderen toen al zagen zitten. Volgens hen moest de verbinding tussen Baarland en Terneuzen komen. Van der Hooft had voor hen een tunnel ontworpen van afgezon- werd pas in 1965 opgeheven. Rara?? Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Goes Grote Markt 7 (Het Stedelijk Museum in Vlis singen is geopend van ma-vr 10-17 uur en zat-zon 13-17 uur. Expositie duurt tot 1 oktober) Och, is er sindsdien iets veran derd? Als het over de tunnel gaat, wordt Zeeland in Den Haag nog altijd niet serieus genomen. ken tunnelelementen. Van de ingang had hij alvast maar een schilderij gemaakt. Dat schilderij (uit het archief van Rijkswater staat) is te zien op de tentoon stelling. Het provinciebestuur blijft wan hopig hopen. Maar als Zeeland 'm niet zelf betaalt, komt-ie er nooit. Het eerste schilderij van de Westerschelde Oeververbin ding (WOV) werd gemaakt door de Goese waterbouwkundige Willem van der Hooft. Het kunstwerk (uit de dertiger jaren) berust in de archieven van Rijkswaterstaat. 20.00 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 u. 19.00-21.30 U. 20.00 U. 20.00 u. Zaterdag14.00 u. Zondag14.00 u. Woensdag.14.00 u. 1 voor f 69 iM U Hr w Westhavendijk 150 Goes - Tel.: 01100 20440 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 8.00 - 17.00 uur. zaterdag 9.00 - 15.00 uur. PERZISCHE- EN OOSTERSE TAPIJTEN SAROUK Ook voor Nepal, Berber en Kelims Men moet zich een veerdienst niet voorstellen, zoals die nu bestaat. De boten voeren uitslui tend als er klanten waren en als het goed weer was. De diensten werden tussen de 12e en de 18e eeuw voornamelijk onderhouden met z.g. steigerschuiten en met z.g. Zeeuwse ponen, kleine schepen met platte bodems die hun 'vracht' op het strand afzet ten. Het waren allemaal diensten, waarvoor een overheidsver- gunning was afgegeven. En natuurlijk moest de veerman pacht betalen voor het veer- recht een film van Dick Maas "Maar helaas", meldt de tekst schrijver van de expositie. "De Goesenaren werden in Den Haag niet serieus genomen en de tunnel kwam er niet". van heden wordt de route niet meer onderhouden met een stoomboot, maar met een auto bus". De achtergrond daarvan was, dat in 1927 het spoor tus sen Zuid-Beveland en Walche ren (inclusief de spoordijk over de Sloedam) in gebruik werd genomen. Daardoor werd de bestaande veerverbinding Wol- phaartsdijk-Middelburg overbo dig Een ander raadselachtige infor matie is de mededeling dat de enkeldeks prinsesseboot 'Prin ses Irene' werd gebouwd in 1960 en dat die bouw werd gefinan cierd met geld uit de verkoop van de 'Koningin Emma' van het inmiddels opgeheven veer Kats- Zierikzee. De boot werd gebouwd in 1960, maar het veer CLASSIC MB juli om 14.00 uur op zijn eigen fiets. Eeuwenlang werd om iedere nieuwe inpoldering een dijk gelegd. Zo ontstond een beslo ten landschap met een bont patroon van slingerende dijken. Natuurmonumenten heeft niet voor niets de dijken in haar eigendom onder de noemer 'bloemdijken' gebracht, 's Zo mers groeien en bloeien hier tal van meer en minder bijzondere planten. Wilde marjolein, bijvoor beeld en ruige anjer, wollige dis tel en het beter bekende fluite- kruid. Op de zuidhellingen groei en zelfs plantesoorten, die ver der alleen in Limburg voorko men! Tijdens een twee uur durende wandeling vertelt de beheerder alles over de geschie denis van het landschap, het natuurbeheer op de dijken en natuurlijk over de planten en vogels die u tegenkomt. Voorts zijn er bouwmodellen te bezichtigen van de veer schepen Prinses Irene (1960), Prinses Juliana (1986) en Koningin Beatrix (1993), als mede futuristische gedachten van nautisch tekenaar Frans Naerebout over de voorstu wen van veerschepen door middel van windenergie. eerste veerman in Zeeland werd benoemd voor het onderhouden van een vaste veerdienst. Dat was de dienst tussen Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen (ver moedelijk Breskens). De man werd benoemd door de Graaf van Holland. Kenners zullen zich vermoedelijk eindeloos kunnen vergapen aan de originele bouwtekeningen van de drie PSD-zusterschepen 'Koningin Emma', 'Willem I' en 'Oosterschelde', die in 1933 wer den gebouwd, alle drie voor de vaart op de Oosterschelde. Er hangen op de expositie ook originele bouwtekeningen (uit 1909) van de stoom-raderboot 'Schelde', de allerlaatste rader boot die de PSD bestelde. maar liefst tot een aantal van 12 veerdiensten. Veerdiensten van of naar Noord- en Zuid-Beve land, te weten: Kamperland-Vee- re, Kortgene-Oostkerke (nu Wolphaartsdijk - red.), Colijns- plaat-Zierikzee, Wemeldinge- Gorishoek, Yersekendam-Goris- hoek, Ellewoutsdijk-Hoofdplaat, Ellewoutsdijk-Terneuzen, Hoe- dekenskerke-Terneuzen, Vlake- Walsoorden, Waarde-Walsoor- den, Fort Bath-Walsoorden, Fort Bath-Liefkenshoek (B.). Voor de inwoners van Noord- en Zuid-Beveland hangt op de expositie in het Stedelijk Mu seum van Vlissingen een wetenswaardige affiche. De affi che stamt uit 1927 en alle veer diensten van dat moment staan erop: Kamperland-Veere, Vliss- ingen-Breskens, Vlissingen- Borssele-T erneuzen-Hoede- kenskerke-Vlake-Walsoorden, Katseveer-Zierikzee en Wolp- haartsdijk-Kortgene. Centraal in deze tentoonstelling staan de resultaten van de advi sering van deze commissies. Hierbij ligt het accent op de recent gerealiseerde uitbrei dingswijken van 's-Gravenpolder en Heinkenszand. Enige tijd geleden heeft de gemeente Borsele algemene welstandseisen opgesteld voor de bouw van nieuwe woningen in deze wijken. Het gaat hierbij om bepalingen over de hoofdvorm van nieuwe gebouwen, de kleur en het materiaalgebruik. Tot en met 11 augustus 1995 is de tentoonstelling te bezichtigen tijdens kantooruren in het gemeentehuis te Heinkenszand. I De Vereniging Natuurmonumen ten neemt mensen mee op wan- delexcursies over haar langge rekte natuurgebieden, de bloem dijken in Zuid-Beveland. Aan melden voor deze excursie kan op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur bij de familie Wink, 01195 - 5983. Vertrekpunt is de schaapskooi in Nisse (aangege ven vanuit Heinkenszand). De Vereniging vraagt voor excur sies: 5,- voor niet-leden, 3,- voor leden en 1,- voor kinderen t/m 12 jaar. De wandelexcursies over de bloemdijken vinden plaats op: zaterdag 24 juni om 10.00 uur en op woensdag 5 juli om 14.00 uur; de eerstvolgende is weer op 26 juli om 14.00 uur. Vyie liever fietst kan mee op: 19 Een aankondiging uit 1929: de veerdienst Wolphaartsdijk- Middelburg wordt opgeheven. Bussen nemen de dienst over.... Het jaar 1866 betekende een ommekeer in de veerdiensten in Zeeland, want toen werden de Provinciale Stoom boot- diensten in Zeeland (PSD) opgericht en nam het provin ciebestuur de exploitatie van alle veerdiensten in eigen hand. 'Het veer' werd een pro vinciale dienst. Echter, op de Oosterschelde bestond tus sen 1929 en 1960 nog een par ticuliere dienst Colijnsplaat- Zierikzee (van Jac. Berre- voets). Elders in Zeeland waren ook nog enkele kleine, particuliere diensten. Het aantal veerdiensten in Zee land nam na de grondlegging van de PSD snel toe. De PSD voer aanvankelijk met stoom- raderboten, waaronder de 'Zee land' en de 'Schelde'. Na 1909 werden 'gewone' stoomboten ingelegd. WMAW Kleurenfoto's P* Hulst 's-Gravenhofplein 8 Terneuzen Noordstraat 6 (25 m. naast HEMA) De veerdienst Wolphaartsdijk- Middelburg is heden opgeheven! (Van een onzer redacteuren) NELLY fftIJDA Hekman Passcnier Scarlett Heuer Sander Swart Lou Landré KIIIIOOSIHOU KRIAIIRF GHSIIIMAII MfflfO mtei HUMl CAYAteGROTI MAAlOfS m fa MIMI tMOtraliePMIllPHfRIIG regie KtMCMie MfflIA VAI GUST U toet» JfllFR I SCHAAF mmge HAK VAI DOlGfA ■uziek DIM MAAS scenario DICI MAASWUO 10(1 uitwend woóucefH IA1MIS GFFlS regie DIU MAAS Cooc-rfl. CmvuMom Oraup V NOORD- EN ZUID-BEVELAND VLISSINGEN - Enkele tientallen jaren geleden bestond Zeeland nog uit een flink aantal eilanden. Wie van Goes naar Kortgene wil de reizen, moest bij Wolphaarts dijk met de veerpont over. En wie Zierikzee als eindbestemming had, moest óók de veerpont pak ken (bij Colijnsplaat, later bij Katseveer, weer later bij Kats). Mevrouw Van Loenhout gaat altijd in haar eigen woonplaats naar Jan Bruijns. Eens in de zoveel weken is ze echter bij haar moeder op bezoek en ook daar is een filiaal aanwezig. Geen enkel probleem dus voor haar om met moeder samen op boodschappenjacht te gaan.Bovendien blijken we met een zeer prijsbewuste klant te maken te hebben. Mevrouw Van Loenhout is namelijk als kassière werkzaam bij een andere super markt. Mevrouw Van Loenhout: "Het klinkt misschien wat vreemd, maar ik werk bij een supermarkt. Mijn boodschappen haal ik echter bij Jan Bruijns. De prijs telt namelijk ook mee, weet u. Hier is het goedkoop en vind je regelmatig leuke aanbiedingen. Dat begint al Mevrouw van Loenhout: bij binnenkomst in de bakken met aanbiedingen. Ik «^dezeifde kwaliteit, maar haal ook alles bij Jan Bruijns: ook het brood, het vlees, dan wei veei goedkoper". groenten. Kortom, alles wat bij ons wekelijks inge kocht wordt, komt hier vandaan. En..., het is altijd goed spul wat je mee naar huis neemt. Ik zal een voorbeeld geven. De Silvo rijst van Jan Bruijns kost slechts 0,79. Heel goede rijst en nergens goedkoper. Wij drinken best veel cola, hier per fles 1,49. In andere winkels heb ik de cola zien staan voor meer dan 2 gulden en dan heb ik het nog alleen maar over de frisdrank. Weet u, ik snap sommige mensen niet. Die doen hun boodschappen jaar in jaar uit bij winkels die gewoon duurder zijn. Als het nou zou liggen aan de kwaliteit of het assorti ment, dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Maar dat is hier niet aan de orde. Jan Bruijns biedt dezelfde kwaliteit, een zeer ruim assortiment, maar dan wel veel goedkoper. Wat wil je als consument nu nog meer...? i 1 - - 2 voor. r

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1