Provincie Zeeland Kwaliteit zwemwater is goed 25% KORTING OP DE TOTALE NIET-AFGEPRIJSDE VOORRAAD SIERADEN, HORLOGES, KLOKKEN etc. 60% KORTING OP TALLOZE ANDERE ARTIKELEN! SPETTERENDE AANBIEDINGEN. ONGELOOFLIJK GOEDKOOP. 75% RADIKALE KORTING OP ALLES WAT PER SÉ WEG moet! te gekke aanbiedingen! talloze artikelen! Integratie gehandicapten Weg weg IN BEROEP 50% KORTING OP ALLE GOUDEN COLLIERS, ARMBANDEN PLAATARM- BANDEN. De grootste en mooiste collectie van Zeeland, alles topmooi en fonkelnieuw. Talloze dames- en herenhorloges van Seiko - Citizen etc. ■COMMISSIES a WEGENS AANKOOP PAND WALSTRAAT U 1 NIEUW TE 0PENEN VAN BOVEN JUWELIERS IS EN BLIJFT DE VOORDELIGSTE I.V.M. REORGANISATIE VOORRAAD OP ALLE ARTIKELEN LAAGSTE PRIJSGARANTI NU 79 maandag gesloten gouden slaven banden Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 50% KORTING Het zwemwater in Zeeland is van goede kwaliteit. De watermonsters die regelmatig worden genomen, voldoen aan de Europese normen. De rapportage van de Europese Commissie over de kwaliteit van het zwemwater in Nederland, en dus ook Zeeland, is gebaseerd op onjuiste lokaties of op lokaties waarvan Brusselse ambtenaren nog geen gegevens hadden. fraaie gouden zirkonia Ringetjes 60% I CLOSED I FOREVERS 1/ 1T3,- 86- S ‘214.-107,- J 290,- 145,. Abdij Nieuws Dustoch, een winkel/koffieshop in Middelburg, was vorig jaar een van de genomineerden. 25% 50% 60% 75% 1893 BADHUISSTR, 2-4 VLISSINGEN TELEFOON 01184-13635 L' Instellingen en organisaties die willen meedingen naar de jaar lijkse Zeeuwse Prijs ter bevor dering van de integratie van gehandicapten, moeten zich uiterlijk 1 september hebben aangemeld bij de Zeeuwse De Zeeuwse prijs is in 1992 inge steld. De laatste jaren is er welis- waar veel op poten gezet om het Vorig jaar behoorden Dustoch, het bezoekerscentrum Poppendamme in Grijpskerke van de Stichting Ambrosius en speeltuinvereniging Meiveld in Middelburg tot de geno mineerden. Meiveld kreeg de prijs. In deze speeltuin staan tal van aangepaste speeltoestellen die Schriftelijke aanmeldingen kunnen worden gestuurd aan de ZSG, postbus 79, 4460 AB Goes. Per fax kan ook: 01100 - 33595. Wie voor de inzendingsdatum van 1 september wat meer informatie wil over de prijs of over de inge- gratie van gehandicapten, kan bel len met de ZSG. Het telefoonnum mer is 01100 - 49290 geschikt zijn voor gehandicapte en niet-gehandicapte kinderen. De kinderen leren op die manier al vroeg om te gaan met gehandi capten en met niet-gehandicapten. In het voorjaar lag het plan dit stuk doodlopende weg af te slui ten ter inzage en kon men inspre ken. Niemand heeft gebruik ge maakt van de mogelijkheid een andere mening naar voren te bren gen. Het waterschap en een parti culier die er woont zijn het met el kaar eens over de plannen. Provinciale Staten moeten het plan nog goedkeuren. Het staat voor de statenvergadering van 8 september op de agenda. Metingen De kwaliteit van het zwemwater is gebaseerd op de bacteriologische kwaliteit en de helderheid van het water. De normen voor de bacte riologische kwaliteit zijn te vinden in de Wet verontreiniging opper vlaktewateren en de Wet hygiëne veiligheid zwemgelegenheden. Provinciale Waterstaat, Rijkswater staat en de waterschappen doen de metingen in de gebieden waar voor zij verantwoordelijk zijn. De kwaliteit wordt aangegeven op grond van de metingen. De metin gen in Zeeland maken duidelijk dat het zwemwater overal ruim schoots voldoet aan de normen. In Zeeland zijn er twee gebie den waar niet wordt gemeten omdat dat geen zwemgebie- den zijn. Het gaat dan om de omgeving van de ingang van de Sloehavens en om het Ver- dronken Land van Saeftinge Kwaliteit per gebied Het water van de kustgebieden (Noordzee/Westerschelde) vanaf De Hoorcommissie bestem mingsplannen behandelt don derdag 22 juni, aanvang 9.15 uur, in het openbaar de be zwaarschriften op het bestem mingsplan Kampeerterrein Valkenisse van de gemeente Valkenisse. Omwonenden, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieufederatie ma ken bezwaar tegen het bestem mingsplan. De bezwaren spitsen zich toe op de gekozen uitbrei- dingsrichting van de camping. de Brouwersdam tot en met Cad- zand is zonder meer goed te noe men. Dat geldt ook voor de oe vers van het Veerse Meer, de Oosterschelde en de Grevelingen. Op de waterkwaliteitskaart staan deze gebieden aangeduid in de kleur groen. De oevers van de Westerschelde, vanaf de Belgisch/Brabantse grens stroomafwaarts tot Vlissin- gen/Breskens hebben een oranje kleur gekregen. Dat betekent dat de kwaliteit aanvaardbaar is. Het water voldoet aan de bacteriologi sche normen, maar niet aan de normen voor helderheid. Een strook aan weerszijden van de in gang van het Kanaal Gent/Terneu- zen is rood ingekleurd. Niet omdat het water hier niet voldoet aan de bacteriologische norm, maar om dat het op die plekken, denk aan de scheepvaart, te gevaarlijk is om het water in te duiken. Delta '95, de gids voor water sporters en badgasten is tegen betaling van 2,50 verkrijg baar bij de WV's. De vergadering is openbaar en begint met spreekrecht voor het publiek. Belangstellenden kunnen op die manier hun me ning over een van de onder werpen op de agenda kenbaar maken naar de statenleden. Het provinciehuis, Abdij 6 in Mid delburg, is de vergaderplek. De agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken liggen ter in zage in het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg. Het zwemwater in Zeeland is van een goede kwaliteit. Dat geldt zowel het kustwater als de binnenwateren. De lokaties die worden bemonsterd vol doen zonder uitzondering aan de Europese normen. Het RIZA (Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwa terbehandeling) bevestigt dit. In een rapportage van de Europe se Commissie wordt de kwaliteit van een fors deel van het zwem water afgekraakt. Ten onrechte oordeelt het RIZA, het instituut dat de gegevens aanlevert waarop de Europese rapporteurs zich base ren. 'Brussel' heeft een aantal ge gevens te laat ontvangen om te verwerken; voorts staan in het Brusselse rapport lokaties die in het verleden wel werden bemon sterd maar nu niet meer omdat dat geen plekken zijn om te zwem men. 'Slecht' luidt dan het oordeel vanuit Brussel. En dat is niet over eenkomstig de werkelijkheid, stelt het RIZA. VELE GOUDEN DAMES- HERENHORLOGES MET GOUDEN BAND NU 50% VOORDEEL b.v. 1250,- NU 625,-, 1450,- NU 725,- Zeer fraaie CITIZEN dames- herenhorloges met lederen band 325,- 249,- 2 jaar garantie GROEIBRILJANT SOLITAIR- RINGEN, 2 modellen 0.05- k 0.10-0.15-0.20 en 0.25 ct. Top Wesselton VSI k NU 50% VOORDEELIX maatschappelijk leven toegankelij ker te maken voor gehandicapten, maar dat moet ook zo blijven. Van daar de prijs. Enerzijds om initia tiefnemers in het zonnetje te zet ten, anderzijds om anderen te stimuleren door te gaan of ook Stichting voor Gehandicapten- iets aan te pakken. beleid in Goes. Uitgezonderd prijswinnaars kunnen ook eer der genomineerden zich aan melden. Bekende merken dames- en herenhorloges bicolor dat bovendien grenst aan de krappe scheepvaartroute Nauw van Bath/Pas van Ril land. De resultaten van de metingen staan vermeld op een waterkwali teitskaart die staat afgedrukt in de VW-gids Delta '95. Uiteraard kan op deze kaart geen rekening wor den gehouden met incidenten die zich in de loop van het jaar voor doen. Is er op grond van de metin gen aanleiding tot bezorgdheid op een bepaald moment, dan wordt dat via de media bekend gemaakt. TROUWRINGEN 25% KORTING OP TOPMERKEN, VELE AANBIEDIN- GEN MET 40-50% KORTING! RUIL UW OUDE GOUD IN. Als het aan GS ligt mag het waterschap Schouwen-Duive- land een stuk weg afsluiten voor het verkeer; onttrekken aan het openbaar verkeer, heet dat in het ambtelijk jar gon. Het gaat om een doodlopend ge deelte van de voormalige rijksweg in Oosterland. Officieel staat dit stuk weg te boek als weg nr. 27a van het plan van wegen en water lopen onderdeel Ouwerkerk. Het waterschap is de beheerder van deze weg. open zone, de landschappelijke volgt het voortgangsverslag van kwaliteit en natuurwaarden. Voorts de begroting 1995. maakt men bezwaar tegen de be stemming agrarische doeleinden en tegen het bijbehorend plan- voorschrift. Bezwaarden zijn tot slot van mening dat het plan niet voldoet aan de normen van de Kampeerraad. Zowel het gemeentebestuur en de campingbeheerder als de be zwaarden krijgen de gelegenheid hun visie mondeling weer te ge ven. De zitting van de Hoorcommissie is in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. Donderdag 29 juni, aanvang 16.00 uur, vergadert de sta tencommissie voor algemeen bestuur. De statenleden houden zich tij dens deze vergadering uitsluitend bezig met zaken die de begroting van de provincie aangaan. Als eer- ste onderwerp staat de begroting Men vreest voor aantasting van de voor 1996 op de agenda, daarna open zone, de landschappelijke volgt het voortgangsverslag van totale LEEGvErkoop BRILJANT DAMESRINGEN, VELE MODELLEN 50% RADIKAAL VOORDEEL. Reeds va. 39,- GOUDEN HERENRINGEN. Vele fraaie modellen 50% RADIKAAL VOORDEEL VELE ZILVEREN SIERADEN 50% - 60% en 75% KORTING! GOUDEN EN ZILVEREN KNOPPEN, A PLAATJES, BEDELTJES i OORKNOPJES I SPECTACULAIRE PRIJZEN! ALLE SEIKO-HORLOGES - TOPMODELLEN - 25% KORTING. VELE CITIZEN HORLOGES - TOPMODELLEN - 2 jaar garantie - 100% waterdicht 50% VOORDEEL! VELE MODEHORLOGES 1 Zeldzaam I mooie 1 Bouden heren en dameshorloges met lederen band korting Reeds v.a. .295,- 395,-’ IOI,- 380,-190,. j 469,-234,-1 614,-307 -I 828,-414,-1 3 mm 262,- 131 4 mm c 5 mm 6 mm I7 mm |8 mm 1173'. 587,’-' H GÖUDÈÏf 380,- 190,. *490,-245,- I 607,- 303,’. i

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 17