Finale Miss Zeeland TIJDELIJK!! nn uu ROLLUIKEN/ZONWERING OP REST- EN MONSTERPAREN 101$ LINNENSCHOENEN VAN SCHOENEN HELIOFORM GEMAKSCHOENEN Trudy Zant toont quilts in Stadhuis OU 'CEL (ftluftghi verkiezing op 30 juni KWALITEIT SCHQF^t^<ANAF 25,- MönaLea üt Qoes HERENSCHOENEN nu 59,95 469^'^79^5'NU 69,95 neker MEPHISTO W ZELFS AL VANAF ROCKPORT KNIKARM- SCHERMEN IN GOES Zomerfeesten Den Berg TOT Park Beukenhof Kapelle nieuw service-complex keerkelder is parkeergelegen heid voor 20 personenauto's. Vanwege de lokatie in de directe nabijheid van Cederhof, kan gebruik gemaakt worden van vele faciliteiten van het verzor gingstehuis. Gabor TV-opnamen bij Kiekieris 's-Heerenhoek WALD[AUfER NAPOUNA Helioform- in de Lange Vorststraat 70, Goes, (voorheen Ten Voorde Boeken) ^^The Sky is the Limit! Concert Kuiperspoort-orkest in N.H. Kerk Kapelle -X-- 8S’30 AA AP 99,50 NU AL QQ Qk 129,50 VANAF VVIVV cT'Mez. 1 II1 3 Vele dessins Scherpe prijzen AvamG LANGE KERKSTRAAT 37 (TO. HEMA) GOES Politie Brandweer!^ Ambulance!1» Bel snel 06-11. Knikarmschermen Plissé gordijn Uitvalschermen Horren Vertikale buitenzonwering Laminaatvloeren Markiezen Rolluiken/Rolhekken Garagedeuren Lamelgordijnen Rolgordijnen Jaloezieën Riant wooncomplex voor 55-plus BdnBöiïïiiÏpf^ SALAMANDER® - VAN BEKENDE MERKEN 16 PE BEVELANDER Woensdag 21 juni 1995 DESTINY f f -dlTAX PETER KAISER Geschikt voor elk terras of plaatsen waar een doorloop vereist is i Op alle topmerken dames-, heren- en kinderschoenen van zeer modisch tot schoenen met pasvorm fGaborl Wij leveren volgens de PLV kwaliteitsnormen WIJNGAARDSTRAAT 14 4461 DC GOES TEL. 01100-20173 - REVIVAL - ^trUTIQUE HASSIA Indianenkamp in zwembad Stelleplas 0KK4XAL BIJI<1<L<1X C i 'A' 70% KORTING! ROMKA 7j n t ALLEEN KWALITEITSSCHOENEN BSZSQKMHBi IHIFH»! IFIWT—I i ofwel doorgestikt Hierdoor ont staat er reliëf. Er hangen in het Lunchcafé thans negen volledig met de hand gemaakte quilts, maar ook twee giletjes, waarmee wordt aangetoond dat de tech niek ook geschikt is om kleding stukken te maken. Er is gebruik gemaakt van zowel traditionele patronen als moderne ontwer pen. 85 landen om de titel Miss World. Miss Nederland 1994; Yoshka Bon is bij de eerste 15 kandida ten geëindigd tijdens de Miss World 1994 finale in Zuid-Afrika. De hoogtepunten van haar ver sing" wordt hier ondersteuning aan gegeven; Beauty with a pur pose. De eerste Miss World verkiezing werd in 1951 georganiseerd en was de eerste internationale Miss verkiezing. Nelson Mandela en haar bezoek aan het ondersteunde doel: Ope ration Hunger. 4.50! FABRIEKSV Nwferhnd» Top-F«bnUat Voor HMH VISSER gegaan. Naast sport en spel staan er nog diverse andere akti- viteiten op het programma. Tij dens het indianenfestijn op vrij dag 23 juni vindt een koffiecon cert met indiaanse muziek plaats, op maandag 26 juni is er een soundbeam- en filmfeest, op woensdag 28 juni een dapper- heidstocht en de feesten worden afgesloten met een stammen- feest op donderdag 29 juni. Van 20 tot en met 29 juni worden in Huize Den Berg de jaarlijkse zomerfeesten gehouden. Gedu rende een kleine twee weken zal het terrein rondom Den Berg het aanzicht krijgen van een india nendorp. Er zal uitbundig feest gevoerd worden tijdens de verschillende aktiviteiten die op het program ma staan. Op dinsdag 20 juni om 15.00 uur is het feest van start Oplevering van 'Park Beukenhof' zal plaatsvinden medio decem ber 1995. De kale huur bedraagt gemiddeld 1.740,- per maand. Naast dit bedrag zullen vaste servicekosten in rekening wor den gebracht. Momenteel zijn er al 19 appartementen verhuurd, terwijl de daadwerkelijke acquisi tie nog moet starten. In Lunchcafé Stadhuis aan de Grote Markt te Goes is tot en met 30 juni a.s. werk te zien van Tru dy Zant. Ze exposeert er quilts. Het gaat om lappendekens die zijn gewat teerd en gemaakt volgens de patchwork-methode. Dat wil zeg gen: stof aan stof. Verder wordt ook applicatie toegepast: stof op stof. Het geheel wordt gequilt, 10 TOT 70% KORTING TOTALE LEEGVERI marina ■ff/! MURARO schoenen b.v. leermeesters had en Louis Toe- bosch en Wolfgang Trommer (Aken) resp. voor koor- en orkestdirectie. Hij behaalde de diploma's voor kerkmuziek, onderwijs en solospel orgel. Vanaf 1967 tot 1985 was hij ver bonden als docent aan het Maastrichts Conservatorium en orgelleraar aan de muziekscho len in Maastricht en Geleen. In 1975 werd hij algemeen direc teur van de Muziekschool Hoensbroek e.o. en vanaf 1983 algemeen directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Als diri gent en organist trad hij regelma tig op in binnen- en buitenland. Op de concertavond zijn compo sities te beluisteren van o.a. Bach Ruppe, Dubois, Mozart e.a. Aanvang: 20.30 uur, deuren 20.00 uur geopend. Toegangs prijzen: 7,50 en 5,- voor CJP; Pas65: t/m. 12 jr. 5,-. Op woensdag 21 juni heden, zal het Kuiperspoort-orkest uit Mid delburg een concert geven in de Ned. Herv. Kerk te Kapelle. Naast het optreden van het orkest zal ook de dirigent, Mathi eu Meijs, enkele orgelwerken spelen op het Batz-Witte-orgel in deze kerk. De opbrengst van dit d' Hooghe (Brussel) als orgel concert zal geheel ten goede komen aan het Orgelfonds van waaruit volgend jaar de uitbrei ding en restauratie van het orgel bekostigd zal worden. Naast een grote verscheidenheid aan ensembles en orkesten die hoofdzakelijk bestaan uit jeugdi gen, beschikt de Zeeuwse Muziekschool ook over een aan tal ensembles, zoals het Madri- gaal-koor, Big-Band en het Kui perspoort-orkest met vooral deelname van volwassenen. Het Kuiperspoort-orkest is een ensemble van strijkers en bla zers en ontleent haar naam aan het muziekschoolgebouw aan de Kuiperspoort te Middelburg alwaar de wekelijkse repetities worden gehouden. Jaarlijks wor den er een aantal uitvoeringen in de provincie Zeeland gegeven, soms met medewerking van bekende musici zoals Klaas Boon, Matthias Mauer en Marianne Boer. Het orkest staat onder leiding van Mathieu Meijs, algemeen directeur van de Zeeuwse Muziekschool. Deze volgde zijn muziekstudie aan het Maastrichts Conservatorium, waar hij Jean Wolfs en Kamiel Na de eerste steenlegging was er een informele bijeenkomst in de Vroone waarvoor de toekom stige huurders, geïnteresseer den en omwonenden waren uit genodigd. Onder het genot van een drankje kon er met de archi tect, bouwer en bestuur/directie over Park Beukenhof worden gesproken. Tevens was er infor matie aanwezig met betrekking tot 'Park Beukenhof', de bouw en kreeg men een impressie van de diverse appartementen. Ink: verzorgingstehuis 'Ceder hof', telefoonnummer 01102- 42710, zodat u een uitgebreide brochure kan worden toege stuurd. Miss Zeeland 1995 vertegen woordigt haar provincie tijdens de Miss Nederland finale. Deze finale wordt gedurende 2 dagen op 13 en 14 september live uit gezonden door RTL 4. De 12 provincie-winnaressen zullen hier strijden om de titel Miss Nederland 1995. Voorafgaande P L V kwaliteitsprodukt adviescentrum zonwering, rolluiken Kort geleden vond in Kapelle de officiële eerste steenlegging plaats voor het in aanbouw zijn de service-appartementencom- plex Park Beukenhof. De eerste steen werd gelegd door de heer I. Haverhoek, oud-voorzitter van de Stichting Ouderenzorg Kapel le. Uit een in 1991 gehouden enquête onder de '55+ bewo ners' van de gemeente Kapelle bleek dat een zeer groot aantal geënquêteerden behoefte had aan een luxere woonvoorziening en aan een woonsituatie met zorg- en dienstverlening. In opdracht van de Stichting Wonen voor Ouderen (een onderdeel van de Stichting Ouderenzorg Kapelle) en onder architectuur van architectenburo Fierloos, is medio 1994 gestart met de bouw van 42 service- appartementen in de directe nabijheid van het verzorgingste huis Cederhof. De bouw is inmid dels in volle gang en over enkele weken verwacht men het hoog ste punt bereikt te hebben. Het gehele complex bestaat uit 42 service-appartementen ver deeld over 5 aparte urban-villa's welke op de begane grond via glazen gangen met elkaar ver bonden zijn. Iedere villa beschikt over én lif ten én trappenhuis. In de par- aan de uitzendingen worden de deelneemsters in de studio van John de Mol produkties voorbe reid. Lessen in zingen, dansen, presentatie-techniek en vooral veel praten en lachen met elkaar. De kennismaking met Ron Brandsteder, de presentator Thans strijden deelneemsters uit van de Miss Nederland finale, is een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen. Een onvergetelijke ervaring voor de Missen. Miss Nederland zal deelnemen aan de Miss World finale. De Miss World organisatie blijf waren haar ontmoeting met is in Londen gevestigd en adop teert naast schoonheid een goed doel. Door middel van "fundrai- Miss World Promotie Neder land organiseert op 30 juni a.s. de finale van de Miss Zeeland 1995 verkiezing in discotheek Kiekieris te 's-Heerenhoek. Tij dens deze finale zal door John de Mol Produkties een TV regi stratie worden gemaakt. ‘jf Sn IN ITALY In 1895 kwam er een indi aan Heinkenszand binnen gewandeld. Deze indiaan speelde er met de kinderen en hij vertelde hun verha len. Hij voorspelde dat op de zelfde plek waar hij nu stond er over 100 jaar een Indianenkamp zou plaats vinden. Het zal een nacht worden waar kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen spe len, zwemmen en avontu ren zullen beleven. De plaats waar die indiaan toen stond bleek het zwembad Stelleplas te zijn en op 17 juni is het dan zo ver. Zwembad Stelleplas gaat een kampeernacht organi seren die in het teken staat van indianen. Voor deze kampeernacht kunnen kin deren van 6 t/m 12 jaar zich opgeven. Je hoeft hiervoor niet in het bezit te zijn van een zwemdiploma. De kos ten van deze nacht (incl. ontbijt) zijn 13,75. De hele nacht zal er deskundige lei ding aanwezig zijn. Het belooft een spannend avontuur te worden en wie weet brengt die indiaan ons weer een bezoekje. Aan de kassa van het zwembad kunt u terecht voor inschrijfformulieren of inlichtingen over deze kam peernacht. Telefoon: 01106 - 2094. BOOTS

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 16