.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Uit in Goes en Podium 't Beest Beatrixschool Yerseke in touw voor Polen Winnaars G.M.C.-Publieksprijzen van "Goes En-Passant" Zaterdag 17 juni voor 17e maal Schaapscheerdersfeest Nisse presenteren theaterprogramma En Passant in Grote Kerk Cartouche: grenen meubelen en sierlijke accessoires Cartouche: dat is de naam van de mooie "win kel in woonge not" die kort geleden in Kamperland werd geopend. De zaak, die een sierlijke collectie gre nen meubelen, tuin- en andere woonaccessoi res plus kado- artikelen voert, is te vinden in het pand aan de Veerweg, waar voorheen een Houtland- vestiging was. Catouche is een creatie van de heren Sjaak en Jos van Halst, die met hun echtgenote en vriendin, een bij zondere winkel aan het pakket van Kamperland hebben toege voegd. Onder hetzelfde dak is een zaak te vinden die zich richt op campingspullen en strandarti- kelen. Een veelzijdige combina tie dus, die overigens geschei den wordt gepresenteerd. Car touche heeft de beschikking over een vloeroppervlak van 500 vier kante meter. "Maar", aldus Sjaak van Halst, er zijn eventueel uit breidingsmogelijkheden. We wil len bijvoorbeeld, als daar behoefte aan is, de collectie gre nen, ook antieke, grenen meube- I Rene Froger en Marco Bakker in Zeelandhallen Zomerfeesten Den Berg Barbershopkoren-concert in de Manhuistuin Winkel vol woonideeën te Kamperland F I Woensdag 14 juni 1995 DE BEVELANDER ^364X6^2/242^^ Fancy Fair bij De Meidoorn te Nisse Fietsdriedaagse "En-Passant" Nieuwe activiteiten En verder Avo-collecte Stoomtrein en Motortreffen treffen elkaar Op zaterdag 3 juni j.l. heeft mr. C.M. de Graaf, gemeentese cretaris van Goes, de twee hoofdprijzen en de overige prij zen getrokken uit het kunstpro- jekt (binnenstad) Goes "En- Passant". van vijf Zeeuwse kuntenaars te zien geweest in de Goese bin nenstad. Leden van de Goese Afgelopen zaterdag was er een middag gepland met jonge dich ters. Voor donderdag 15 en zaterdag 17 juni staan er muzi kale optredens door "De Door braak" op het programma. De concerten zijn donderdag van 19.30 - 21.00 uur en zaterdag 17 juni tussen 14.00 en 16.00 uur. Dit alles in De Grote Kerk, dus waar ook de expositie loopt. "De Doorbraak" is een bonte ver- Goes" heeft voor komend sei zoen een zestigtal theatervoor stellingen op het programma staan. Daarvan een groot aantal in Podium 't Beest dat er weder om in geslaagd is een gevarieerd aanbod te brengen. Bovendien gaat het om betaalbare voorstel lingen. Zeker wanneer ze wor den gerelateerd aan de prijzen die de meeste schouwburgen in onze provincie hanteren. Voor beelden: Hans Teeuwen op 5 oktober, entree 17,50. Written on the Wind (toneel op 19 okto ber, entree 15,-). Donderdag 2 november De Gebroeders Flint, entree ƒ17,50, enz. De Uitbro- chure geeft volledige informatie over het theateraanbod in de Zeeuwse steden en verschijnt, zoals gezegd, deze week. Bij de foto: Opening van het nieuwe theaterseizoen te Goes op donderdag 5 oktober a.s. met dé cabaretsensatie van 1994: Hans Teeuwen (foto Jan sen). Bij de foto: The Sikulu Compa ny, donderdag 25 januari in De Prins van Oranje te Goes met een muscial. (foto Maarten Brinkgreve). Bij de foto: Brons van Frida van Overbeeke, te zien in de Grote Kerk Goes. Goes en omstreken om te con certeren dermate groot, dat in overleg met de organisatie ook dit jaar weer is uitgeweken naar de donderdagavond, koopavond in Goes. Belangstellenden en liefhebbers van koorzang zijn tussen 20.00 tot 21.00 uur van harte welkom bij het openluchtconcert in de Manhuistuin. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Grote Kerk. De Manhuistuin is bereik baar via het poortje rechts naast het REC aan de Zusterstraat 11 Obs De Meidoorn te Nisse houdt vrijdag 16 juni een grote fancy fair. De opbrengst is bestemd voor speeltoestellen op het plein van de school en voor een Foster Parentskind in Nepal. De fancy fair wordt gehouden tussen 16.00 en 19.00 uur en er zijn tal van attrakties, zoals pony-rijden, klossen-lopen, touwtje trek ken, buttons maken, cake ver sieren, kastanjes tellen, Rad van Fortuin, grabbelen, drop water maken, schminken, dar ten, spijker slaan en schand paal. Verder is er tevoren een sponsorloop. Drankjes, frites e.d. zijn op het terras verkrijg baar. In de periode van 15 mei t/m 2 juni kon het winkelend publiek in Goes kennis maken met beelden en schilderijen van vijf Zeeuwse kunstenaars, welke geëxposeerd werden in de Goese binnenstad. Bij een aankoop in een bij de G.M.C. aangesloten zaak kreeg het publiek bonnen uitgereikt, wel ke kans gaven om de publieks prijzen die bij dit projekt horen en ter beschikking zijn gesteld door de Goese Middenstand Centrale, te winnen. De eerste prijs een bedrag van 1.500,- is gewonnen door: dhr./mevr. speelgoed, kleding en schoolbe- hoeften werden ingezameld. De goederen zijn bestemd voor leer- tijdgenootjes in westelijk Polen. De spullen liggen tijdelijk opge slagen in Nieuwdorp, waar de stichting over een magazijn beschikt. Vandaar gaan de goe deren in juli met enkele bestel bussen onderweg richting Polen. De verdeling zal zo eerlijk moge lijk geschieden, aldus de organi satie. Men heeft daartoe de sociale diensten ter plekke inge schakeld. J. Vermuë uit Lewedorp. De tweede prijs een bedrag van 1.000,- is gewonnen door: dhr. mevr. J. Vahlenkamp uit Middenstand Centrale stelden Kapelle. Deze prijswinnaars werden uitgenodigd om op 9 juni tijdens de opening van de overzichtsexpositie in de Grote Kerk te Goes een keuze te maken (ter waarde van dat bedrag) uit de diverse kunst werken van de deelnemende kunstenaars uit "Goes En-Pas sant". De winnaars van de extra prij zen werden ook telefonisch benaderd en kunnen hun prijs afhalen tijdens de overzichtex- positie in de Grote Kerk (9 t/m 24 juni). Op dinsdag 20 juni om 15.00 uur gaat het feest van start, wanneer de medicijnman officieel welkom geheten wordt door de algemeen directeur. Naast sport en spel staan er nog diverse andere activiteiten op het programma. Tijdens het india nenfestijn op vrijdag 23 juni vindt een koffieconcert met indiaanse muziek plaats, op maandag 26 juni is er een soundbeam en film feest, op woensdag 28 juni een dapperheidstocht en de feesten worden afgesloten met een stammenfeest op donderdag 29 juni. trends te volgen, aldus de eige naren van Cartouche. Spullen dus die men niet in de super markt aantreft. Dat geldt voor de afdeling potterie bij de tuinacces- soires eveneens. Cartouche heeft sinds de opening veel leu ke reacties in ontvangst mogen nemen. Gezien de exclusiviteit van de collecties, mag ervan worden uitgegaan dat de zaak ook uit heel Midden- en Noord zeeland snel een trouwe klan tenkring tegemoet kan zien. Par keerruimte is in voldoende mate aanwezig en ook de entourage van Cartouche is zeer aantrek kelijk aan de Veerweg. Half juli a.s. gaat een groot goe derentransport vanuit Beveland onderweg naar Polen. Het wordt verzorgd door de Stichting "Help de armsten in Polen". Een partij speelgoed zal deel uitmaken van het transport. En dat laatste is dan vooral te danken aan de 160 kinderen, de ouders en leerkrachten van de Prinses Beatrixschool in Yerse ke. Daar werd onlangs een inza melingsactie gehouden. En die leverde een bijzonder resultaat op, waarbij een grote partij In de serie Manhuistuinconcer ten 1995 te Goes zal evenaals vorig jaar op donderdagavond 15 juni geconcerteerd worden in de bijzondere barbershopstyle. Het Bevelandse dames-barber- shopkoor 'Goose City Singers’ en het heren-barbershopkoor 'The Gaggling Ganders Gang' staan beiden onder leiding van Tjakko Hoekstra uit Goes. In het algemeen worden de Manhuis tuinconcerten op zondag gehou den, maar in de maand juni is het aanbod van de verenigingen uit hun etalage ter beschikking of waren bereid iedere dag een beeld buiten te zetten. Het win kelend publiek kon op deze vrij blijvende manier kennis maken met kunst. Tevens kon men een kans maken op een van de publieksprijzen (G.M.C.). Alle kunstwerken die in de bin- nenstadsexpositie te zien zijn geweest en andere werken van de kunstenaars zullen worden samengebracht in de over zichtsexpositie in de Grote Kerk te Goes. De expositie is geopend tot en met zaterdag 24 juni. Openingstijden: maan dag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur, donderdags van 10.00- 21.00 uur, zondags gesloten. Van 20 tot en met 29 juni worden in Huize Den Berg de jaarlijkse zomerfeesten gehouden. Gedu rende een kleine twee weken zal het terrein rondom Den Berg het aanzicht krijgen van een india nendorp waar door middel van sport en spel de diverse stam men hevig zullen strijden om de felbegeerde trofee in handen te krijgen. Er zal echter niet alleen gestre den worden, er zal ook uitbundig feest gevierd worden tijdens de verschillende verbroederings feesten, die op het programma staan. Op 20, 21 en 22 juni wordt door de TC Rilland een fietsdriedaag se gehouden, waarbij per avond een afstand van circa 28 km. wordt afgelegd. Start elke avond tusen 18.00 en 19.00 uur in Ril land bij cafetaria Eldorado. Inschrijving dinsdag 20 juni tus sen 18.00 en 19.00 uur bij het startpunt. Kosten 3,50. Inl. 01134-2547. len in de toekomst uitbreiden. Cartouche voert in het logo de Franse Lelie. En dat geeft enigs zins aan wat de collectie inhoudt. Gestreefd is naar betaalbare exclusiviteit. De collecties meu belen, accessoires en kado-arti- kelen, alsmede de kinderhoek zijn met veel zorg opgebouwd. Het kinderspeelgoed bestaat bij voorbeeld uit een mooie collectie houten meubelen, waarbij be kende merknamen op de voor grond staan. Kado-artikelen, waaraan namen als Benetton, Marjolein Bastin en Beatrix Pop per vastzitten. "Je kunt eigenlijk zeggen dat we proberen de Gedurende de periode 15 mei t/m 2 juni is er een expositie Nog tot en met 24 juni a.s. is in de Grote Kerk te Goes de over zichtsexpositie te zien van de vijf kunstenaars die deelnamen aan het project Goes En Passant, eerder dit voorjaar. Tot en met 24 juni kunt u nader kennis maken met de werken van: Ilse van Loo - Remijn, schilderijen; Jack Willemsen, sculpturen in roestvrijstaal; Ingrid van de Lin de, schilderijen; Joke van Luik, aquarellen en pastels en Frida van Overbeeke - Verschuur, sculpturen in brons, steen en aluminiumcement. "En - Passant" wil de mogelijkhe den die de ruimte van de Grote Kerk en de doelstellingen van "En - Passant" bieden, verder uitdiepen. Dat is gerealiseerd Deelname door de Stichting Het Nederlands Trekpaard West- Brabant, met als hoogtepunt het mennen met een 8-span (16 paarden) voor een Mechelse wagen. In 1994 zijn zij Europees men-kampioen geworden in 's- Hertogenbosch. Verder komen in de "ring" een Zeeuwse en een Brabantse strijdwagen. De Zeeuwse Rundvee Stichting zal een Provinciale Keuring houden. Voor de keuring worden 125 melkkoeien verwacht. Deelname door de Landelijke Rijvereniging theaters maken zich dit seizoen samen sterk om u verder weg wijs te maken op de voor u nog onbekende paden. Iedere maand zullen zij uw aandacht vestigen op een in het oog sprin gende voorstelling onder de vlag 'De Nieuwe Theatermakers'. Deze voorstellingen zijn door de theaterprogrammeurs bekeken en opgepikt als representatief voorbeeld van geslaagd werk voor jong theatertalent. Het Goe se Podium 't Beest en het Vlis- singse Vestzaktheater houden dit seizoen voor het eerst elk vier dagen vrij voor dergelijke evene menten. Welke voorstellingen zich zullen aandienen en wie de nieuwe makers zullen zijn is dus nog niet bekend. Dat er een aan tal van de onverwachte succes sen uit het theaterseizoen 1995/1996 tussen zal zitten, is zeker. Kies er nu voor om dit sei zoen niet achter de feiten aan te lopen, maar het nieuwste van het nieuwste te zien. De voorstelling wordt iedere maand tijdig aange- kondigd in De Volkskrant; in de maandfolders van beide theater en op de maandaffiches zijn ze te herkennen aan het logo van De Nieuwe Theatermakers. Bin nen het kader van het theater programma staan twee bijzon dere concerten op stapel in De Zeelandhallen te Goes. Ze wor den gegeven door respectievelijk René Froger en door Marco Bak ker. Op vrijdag 3 november ver zorgt René Froger met zijn bege leidingsband en de Frogettes daar een optreden. De toe gangsprijs bedraagt 49,00 en alle plaatsen zijn eersterangs zit plaatsen. Vrijdag 29 december vindt in de Zeelandhallen een Sylvester Nieuwjaarsconcert plaats met medewerking van Marco Bakker, het Strauss Orkest Boedapest, groot koor en ballet. Voor dit unieke concert zal de Zeelandhal sfeervol worden ingericht. De toegangsprijs bedraagt 47,50. Kaarten voor beide evenementen zijn alleen verkrijgbaar op de Theaterver- koopdag (zaterdag 9 september) aan de kassa van de Stads schouwburg Middelburg, de Prins van Oranje Goes, het Arse- naaltheater Vlissingen en het Stadhuis van Zierikzee. "Uit in en Ponyclub "De Weelruiters". Zij zullen demonstraties verzor gen en springwedstrijden hou den. Deelname door de Land bouworganisatie Z.M.O. (Zuid- Midden-Oost), N.C.B. en C.B.T.B. Zij zullen met diverse stands aanwezig zijn, o.a. op het gebied van het telen van maïs, het kweken van vaste planten, het maken van bessenwijn, appelsap, Zeeuws vlegelbier en boerenkaas. Deelname door de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, in verband met het 60-jaar bestaan van deze dienst in Zeeland. Zij zullen een tentoonstelling inrichten over het verleden, met name wat ze in die 60 jaar gedaan hebben, specifiek in Zeeland. De tentoon stelling heet: "Het Zeeuwse Landschap in Beweging". Deel name door de "Lichtaartse Klop pers". Dit is een vereniging van Het Podiumprogramma voor Goes en regio speelt zich groten deels af in 't Beest en De Prins van Oranje. Vorig jaar verviel voor De Prins van Oranje een groot deel van de theateravon den, aangezien "Uit in Zeeland" de toekomst van de schouwburg een te onzekere aangelegenheid vond. Overigens is dat ook nü nog 't geval. In de Goese schouwburg staat niettemin vroeg in het seizoen een bijzon dere avond gepland met Freek de Jonge en wel op zaterdag 7 oktober. Het programma voor Goes wordt twee dagen eerder, op donderdag 5 oktober ingeluid met een optreden in Podium 't Beest door Hans Teeuwen. In 't Beest zal het theaterpubliek komend seizoen kennis kunnen maken met Nieuwe Theaterma kers. Dat is trouwens ook 't geval in het Vestzaktheater van Vlis singen. Een nieuw initiatief dat landelijk de nodige aandacht zal krijgen. Zestien Nederlandse Ook op het sportieve vlak is het nodige te beleven. Potige ploe gen proberen elkaar bij het touw trekken in de grote dorpsvijver te 'trekken en schieten de zgn. "Wipschutters" met pijl en boog op een liggende wip. Op het dorpsplein zelf zijn marktkramen opgesteld, waar voornamelijk door mensen uit de streek oude ambachten worden gedemon streerd, zoals de rietdekker, de molenaar die een molensteen scherpt, de rijtuigbouwer, de klompenkapper, de kaasmaker, de kopersmid, de houtsnijder, de gareelmaler, de stoelenmatter, de pottenbakker, de spinster, de weefster, de kantkloster, de bab belaarsbakster en de touwsla ger. Daarnaast zijn diverse plaat selijke volksdans-, klederdracht- groepen en muziekgezelschap pen aktief, benevens het bier- brouw- en wijnmakersgilde en het vlasbewerken (braken en zwingelen). Ook kan men alle 134 treden van de hoge toren beklimmen en ver verheven boven de drukte genieten van het wijdse groene landschap (kosten 0,50). In het kader van het feest is ook de gemeentelijke molen (van het type De Zeeuwse Grondzeiler), net buiten het dorp van Nisse opengesteld, waar twee vrijwillige molenaars alles uitleggen. Deze is gratis te bezichtigen. De officiële ope ningshandeling - het overhandi gen van de ouderwetse "schare" aan de schaapscheerders vindt plaats 's morgens om 10.00 uur, voorafgegaan door een optocht met paardekoetsjes. Het feest eindigt 's middags om 17.00 uur. De entreeprijs is 5,00. Kinde ren beneden de 12 jaar hebben gratis toegang. De opbrengst van het feest komt ten goede aan de Stichting Zeeuwse Schaapskudde. Deze dag (11-17 juni) wordt de landelijke Avo-collecte voor gehandicapten gehouden. De vereniging stelt zich tot doel gehandicapte mensen te helpen integreren in onze maatschappij. Dat gebeurt o.a. door geld in te zamelen om o.a. gebouwen toe gankelijker te maken, arbeidsbe middeling en voorlichting te geven. zameling van "beginnende" (saxofonisten, .gitaristen, klari- netspelers, keyboardspelers e.a. instrumenten) muzikanten, die spelen voor het plezier en om de bibbers van het soleren kwijt te raken. Het genre loopt van blues, via jazz, naar nieuwe muziek. De workshop voert vooral composi ties uit van de bekende Zeeuwse componist Dies Le Due, bekend van o.a. Le Due Quintet, fanfare St. Juttemis en de 6 winden. Een waarschuwing: van applaus krij gen deze muzikanten nog rode hoofden, maar het enthousiasme en het plezier compenseert veel. Zondag 18 juni a.s. kunt u een rit met de Stoomtrein Goes-Borsele combineren met een bezoek aan het Motortreffen te Hoedekens- kerke. De stoomtrein vertrekt om 14.00 uur vanuit Goes, zodat U om 14.55 uur in Hoede- kenskerke aankomt. Op het Veerhavenplein naast het station Hoedekenskerke vindt het motortreffen plaats met een antiek, curiosa en onderdelenmarkt, oude motoren en een optreden van een band in de tent op het plein, aan aktiviteiten voor kinderen is uiteraard ook gedacht. Om 16.10 uur kunt U de reis naar Goes weer aanvaarden. bevolking van Nisse, de ge meente Borsele en de Vereni ging Natuurbehoud in Neder land, heeft met sukses het Schaapscheerdersfeest uitge bouwd tot een groot folkloristisch gebeuren in Zeeland. Voor de 17e maal wordt zater dag a.s. in Nisse het Schaap scheerdersfeest gehouden. GS- lid G. de Kok zal dit grootse folk loristische feest van Midden- Zeeland officieel openen. Het Schaapscheerdersfeest is oor spronkelijk een markt van oude ambachten en folklore, opgezet rond het scheren van de kudde. Maar ook ander vee, dan alleen maar schapen, is in erg ruime mate aanwezig, doordat andere verenigingen hun eigen keu- rings- of toondag hebben verzet juist naar die 3e zaterdag in juni en onder de vleugels en onder verantwoordelijkheid van het Schaapscheerdersfeestcomité hun eigen programma afwerken. Het feest trekt ieder jaar zo'n 10.000 bezoekers. Het organise rend comité, bestaand uit verte genwoordigers van de Stichting Zeeuwse Schaapskudde, de Vlegeldorsers uit het Kempense Dorp Lichtaart (deelgemeente van Kasterlee, België). De Klop pers uit Lichtaart werden reeds 8 maal gelauwerd met de trofee van Nationaal Kampioen in het Vlegeldorsen. Verschillende op tredens in de openlucht van de vendeliersgroep (Vlaamse Volkskunst) uit Lille, België (Ven- delzwaaien). In verband met de uitwisseling tussen Diksmuide (België) en Borsele zal de Toneelvereniging "Planken koorts" uit Diksmuide een Vlaams Wagenspel opvoeren. Erzijn optredens van de square- dansclub de Delta Swingers.- Meestal zijn er ook exposities van schilders of tekenaars. Dit jaar exposeert Tanneke Baren- drecht uit Rotterdam in een kraampje op het dorpsplein haar potloodtekeningen van Nisse en omgeving. En verder, zoals ieder jaar, de keuringen van trekpaar-, den door de Bond van Zuid- Bevelandse Paardenfokkers. Zij verzorgen ook demonstraties en rijden aangespannen. Tijdens een persconferentie hebben Podium 't Beest en Uit in Goes hun theaterprogramma voor komend seizoen gepresenteerd. Vandaag, woensdag, krijgt die presentatie een vervolg wanneer de deelnemende Zeeuwse gemeen ten hun nieuwe theaterbrochure voor het seizoen 1995- 1996 uitbrengen. door tijdens de expositie plaats te bieden aan andere vormen van kunst, zoals, dichten, muziek etc. Dit jaar is nog een "beschei den" begin gemaakt, maar dit kan in de loop der jaren uitgroei en tot een platform voor vele vor men van kunst. V L* -

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7