Provincie Zeeland Regeling snelle motorboten Europese subsidie kom et 1 rWT TJ I GELEN®® d GAAN OOOR^ I p.pPAP* Wij zijn geopend: GRATIS PARKEREN I Onderzoek haven Bruinisse COMMISSIES ’1 -Z1 Woensdag 14 juni 1995 15 DE BEVELANDER r Zeeuwsvlaamse instellingen en bedrijven kunnen tot 15 september projecten Indienen voor Europese sub sidiëring. Het gaat om de zogeheten Doelstelling 5B Dl WO DO VR ZA 13.00 - 18.00 13.00 - 18.00 13.00 - 18.00 13.00 - 18.00 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Het varen met snelle motorboten is gebonden aan allerlei regels. De motor volgas opendraaien is meestal niet toegestaan; slechts op een beperkt aantal plekken mag worden gevaren met een hogere snelheid dan 20 km/u. Waterscooters vallen wat de voorschriften betreft ook onder de snelle motorboten. Rijkswaterstaat heeft een brochure gemaakt waarin overzichtelijk de belangrijkste regels staan aangegeven. 09.00 - 12.00 09 00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 12.00 09.00 - 17 00 Koopavond DONDERDAG 19 00 - 21 00 COLIJN /r' l Nieuws Abdij ■"Hlllllllllllllllllli^ lilllllllllllllllllll O L,. Al ZIERIKZEE RINGBAAN GOES SPlgGi NS i i GRAVENPOLDER l i In het najaar begint de selectie van projecten die in 1996 ter hand kunnen worden genomen. Voor dat jaar is bijna 2 mln ecu beschikbaar. Dat komt neer op Bedrijven en instellingen die voor hun plannen in aanmer king denken te komen voor een Europeese subsidie in het kader van de zogeheten 5B- Projecten waarvoor eerder subsi die is aangevraagd maar die tot nu toe niet zijn toegekend kunnen ook weer meedingen. Het is wel raadzaam die plannen aan te pas sen aan de actualiteit. Hoe de procedure van het aanmel den, de selectie en de besluitvor ming verloopt staat beschreven in de notitie 'Bestuurlijk en ambtelijk organisatie 5B-projecten'. In deze De vergadering is openbaar en vindt plaats in het provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De agenda en de stukken liggen ter inzage in het informatiecen trum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. Voor snelle motorboten geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Dat is een landelijke re gel. Een snelle motorboot is een klein schip (niet langer dan 20 meter) dat harder kan varen dan 20 km/u. In het Bin- nenvaartpolitiereglement (BPR) staat onder meer aan gegeven hoe het precies zit met de snelheden op de Zeeuwse binnenwateren: Veer- se meer, het Kanaal door Wal cheren, de Oosterschelde en de Grevelingen. Zeeuwse binnenwateren Voor het Kanaal door Walcheren en het Veerse Meer geldt een maximumsnelheid van 15 km/u. Bij de Veersegatdam en iets ten oosten van Wolphaartsdijk zijn op het Veerse Meer twee gebieden uitgezet waar snelvaren is toege staan. Behalve snelvaargebied mogen op deze plekken ook wa- terskiërs achter de boten hangen. Voor de Oosterschelde geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Op de vaarroute Brabantsche Vaarwater - Keëten - Mastgat - Zij- pe, de verbindingsroute Wemeldin- ge Krammer/Volkerak, is snelva ren toegestaan. De route is verboden terrein voor waterscoo ters en waterskiën mag er ook niet. Net onder Tholen is op het Zoommeer een snelvaar- en water- skigebied. Voor de Grevelingen geldt als hoofdregel een maximumsnelheid van 9 km/u. Er is een vaarroute waar de snelheid mag worden op gevoerd naar maximaal 20 km/u. Dat gaat op voor de route Bruinis se -Hompelvoet. Vanaf Bruinisse betekent dat of de zuidelijke vaar route of via de Bocht St. Jacob en Geul van Herkingen richting Veer- mansplaat; vervolgens onder de plaat langs en dan Paardengeul, voor waterscooters. De water- skiërs hebben hier de ruimte. Ver keerstekens en gele tonnen of drijfbakens geven de begrenzin gen aan van de verschillende ge bieden. Regels Een snelle motorboot mag niet zo maar het water op en niet ieder een mag een dergelijke boot be sturen. Wie een snelle motorboot heeft, moet het vaartuig laten registre ren op zijn of haar naam. Dat kan op alle grote postkantoren. De ei genaar krijgt vervolgens een regis- tratiekenteken en een registratie bewijs. Het kenteken moet duidelijk zichtbaar op de boot wor den aangebracht en het registra tiebewijs moet aan boord zijn tij dens een vaartocht. De bestuurder van een snelle mo torboot moet in het bezit zijn van een vaarbewijs. Bij het examen voor het vaarbewijs gaat het om theoretische kennis. Wie examen wil doen of meer wil weten over GOES CENTRUM ten waar ze aan toe is als het gaat om de mogelijkheden van de havens in die plaats. GS wil- het vaarbewijs kan terecht bij de ANWB-kantoren. De ANWB is ook de instantie die door de minister is gemachtigd de vaarbewijzen af te geven. De afdeling Voortgez*et Onderwijs en Volwasseneneducatie van de provinciale onderwijsraad verga dert donderdag 15 juni, aanvang 14.00 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: aansluiting basison derwijs - voortgezet onderwijs, trendgegevens vo/mbo/hbo, plan van scholen 1997-1999, Roc-vor- ming, herschikking mavo/vbo/ vso, vakantierooster 1996/1997 en het jaarverslag 1994 van het SKOA. Meer informatie over de Regeling snelle motorboten is te krijgen bij Rijkswaterstaat Zeeland, tel. 01180-86000. notitie staan ook de globale crite ria die gelden voor de plannen. Het komt er in het kort op neer dat een plan moet bijdragen aan versterking van de positie van het platteland. Wie meer wil weten kan kontakt opnemen met het Projectbureau 5B in Middelburg, tel. 01180 - 31357 of 31562. Om gericht vragen te kunnen stel len is wellicht handig eerst de noti tie 'Bestuurlijke en ambtelijke or ganisatie 5B-projecten’ (daar zit ook een aanvraagformulier bij) op de vragen. De notitie is gratis ver krijgbaar bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel. 01180-31400. I FRUITLAAN ffZEELANDHALLEN X o> CZ) z N m O 22 telijke deel mogen ook de water scooters hun gang gaan. Water skiën is daar verboden. De rest van het gebied is verboden terrein Om het onderzoek te doen is een projectgroep opgericht die meer te weten moet komen over de fi nanciële, economische, technisch- nautische en infrastructurele haal baarheid van het gebruik van de vluchthaven en van de vissersha- ven. Ook moet er zicht komen op vraag en aanbod van aan het wa ter gebonden bedrijvigheid voor de twee havens. De projectgroep laat het eigenlijke onderzoekswerk doen door de Grontmij. De kosten van het on derzoek bedragen 77.500,-. GS willen een bijdrage verstrekken van 40%, wat neerkomt op een bedrag van 31.000,-. een bedrag van ongeveer 4 mln. Het is de bedoeling dat GS tegen het eind van het jaar duidelijkheid kunnen verschaffen over de subsi- doelstelling kunnen tot 15 sep- die-aanvragen. tember hun aanvragen indie nen bij het Projectbureau 5B. Daar zijn ook gestandaardi seerde aanvraagformulieren te krijgen. KLOETINGE M i" (@<SSS< El WIJ STOPPEN MET ONZE WINKEL^&fe., DAAROM MOET ALLES, MAAR 00K ECHT ALLES WEG!!! !^RAa°| 4 Springersdiep, Hompelsgeul. Dit laatste deel komt neer op een rou te om Hompelvoet. Bij de Bocht St. Jacob en in de buurt van Hom pelsgeul zijn snelvaargebieden uit- De gemeente Bruinisse wil we- gezet. Bij de Bocht St. Jacob is dat in combinatie met een water- skigebied. Waterscooters mogen er niet komen. Bij Hommelsgeul is len de gemeente wel steunen een splitsing aangebracht in het bij een haalbaarheidsonder- snelvaargebied. In het meest wes- zoek naar bedrijfsmatige ge bruiksmogelijkheden van de havens. SHARP

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 15