ig I Adembenemend Vuilnisbak Successen Wat chloor aanricht Olie en schepen Nucleaire waanzin Chloor is overal Wat kunt u doen? Wat doet Greenpeace? llll inSa Sb Pr onbruikbaar zijn af te schrijven van mijn Naam: Voorletter(s): Adres: M/V Handtekening: Vervuiling door chloorstoffen. - U KUNT OOK BELLEN: 020 - 4223344 Postcode/Plaats: Geb. datum: infecties, die steeds vaker voor komen bij Noordzeevis. Ja, ik wil meer weten. Stuur mij svp: informatie over de Noordzee (gratis) informatie over chloor, mét tips voor chloorvrij inkopen (gratis) informatie over de nucleaire campagne van Greenpeace (gratis) informatie over het werk van Greenpeace (gratis) het rapport 'De schone schijn van de Noordzee', een samenvatting van de milieuproblematiek 7,50) Ik betaal dit bedrag: per maand per kwartaal per halfjaar per jaar maar de dingen die we onmiddel lijk met het blote oog kunnen waar nemen. De Noordzee is vuil en de meeste vormen van vervuiling zien we niet in een oogopslag. De grootste problemen worden ver oorzaakt door het land dat de zee omringt. Daar zijn de laatste tien tallen jaren enorme industriële complexen verrezen, daar is de vee- Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar: Stichting Greenpeace Nederland Antwoordnummer 10734 1000 RA AMSTERDAM I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i De Noordzee is bepaald geen een tonige watermassa. De zee houdt haar voornaamste schat -duizenden dieren en planten- voor het grootste deel verborgen. Tientallen walvis en dolfijnsoorten komen nog altijd in de Noordzee voor. Zes soorten zeehonden, meer dan zeventig ver schillende zeevogels en ruim 170 soorten vis. De Noordzee strekt zich uit van de diepe fjorden in het Noorden tot de grillige rotskust van Bretagne. Een zee om trots op te zijn. En zuinig. Want de Noordzee is ook: schuim op het strand, met olie besmeurde vogels en zeehonden die het moei lijk hebben. En dat zijn dan nog Gelukkig hebben onze acties regel matig resultaat. Zo werd in 1993 besloten dat er geen radioactief afval meer in zee mag worden gedumpt, een succes dat mede aan Greenpeace te danken is. Een paar jaar eerder stopten -mede onder druk van Greenpeace- alle Noordzeelanden (behalve Enge land) met het dumpen van indu- strie-afval in zee. Al eerder kwam er een eind aan het zeer vervuilen de verbranden van afval op zee aan boord van de zogenaamde verbran- dingsschepen. Er is dus al heel wat bereikt en hier en daar zijn tekenen van herstel zichtbaar. Reden te meer om door te gaan voor een écht schone Noordzee. Ja, ik wil Greenpeace steunen. Hierbij machtig ik Greenpeace om (post)bankrekening: Over de effecten van al dat chloor in het milieu is inmiddels aardig wat bekend. Zo weten we al langer dat planten en dieren ernstige scha de lijden door chloorstoffen in hun voedsel en hun leefomgeving. De zeehondensterfte aan het eind van de jaren tachtig bij voorbeeld, heeft met chloorstoffen te maken. Sinds kort weten we dat ook de mens gevaar loopt. Een hele reeks ziekten en afwijkingen wordt met chloor stoffen in verband gebracht: ver minderde vruchtbaarheid, gedrags stoornissen, allerlei vormen van kanker, een kleinere penis en min der sperma... Veel chloorstoffen meer weten? Vul dan onderstaande bon in. En u kunt Greenpeace financieel steunen. Want van u moeten wij het hebben. Greenpeace accepteert geen subsidies; onze donateurs maken ons werk moge lijk. Steun ons. Want een gezonde Noordzee is van levensbelang. Zonder uw hulp zijn wij nergens! de Noordzee: de industrie. Dag in dag uit lozen fabrieken overal in Europa hun afvalwater -soms enigszins gezuiverd, soms hele maal niet- op rivieren en uiteinde lijk in zee. De grootste boosdoeners zijn de chloorstoffen, een groep van meer dan 11000 verschillende stof fen die allemaal onder de noemer organochloorverbindingen vallen. Aangetaste bot uit de Noordzee. I De zweren zijn een gevolg van In de zomer van 1989 sluit Greenpeace een lozingspijp af van kunstmestfabriek Kemira. hebben effecten die te vergelijken zijn met de werking van hormonen. Zelfs chloorstoffen die al enige tijd verboden zijn rond de Noordzee, vinden we nog terug in vetweefsel van mensen en dieren, in bloed en moedermelk. Chloorstoffen hebben een lang leven: ze zijn niet of nau welijks afbreekbaar en stapelen zich op in ons lichaam, grond en water. En dat terwijl er voor vrijwel alle toepassingen van chloorstoffen uit stekende, chloorvrije alternatieven zijn. Ook op andere fronten heeft de Noordzee het zwaar te verduren. De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld en al die schepen brengen een hoop vervui ling met zich mee. Veel schepen vervoeren olie. Olie is namelijk in veel opzichten van groot belang voor de Noordzee. De afgelopen 25 jaar is de zee uitgegroeid tot één van de drukste offshore-gebieden ter wereld. Honderden produktie- platforms produceren enorme hoe veelheden olie en gas. Aan de wal zorgen raffinaderijen voor verdere bewerking. Al deze activiteiten hebben grote invloed op het Noordzeemilieu. Elk jaar sterven er tienduizenden vogels door olie- lozingen. Regelmatig gaat er olie of met olie vervuild afval overboord, zowel bij schepen als bij boorplat forms. Er zijn zelfs plannen om complete, zwaar vervuilde olieplat forms, zoals de Brent Spar bij de Shetland Eilanden, te laten zinken, wanneer ze geworden. Wat er kan gebeuren wanneer een olietanker op de rotsen loopt, weten we allemaal. Hoe lang het duurt voordat al die olie verdwe nen is uit het milieu en uit alle plan ten en dieren, weten we nog op geen stukken na. Reden genoeg om over te schakelen op schone energie die minder milieuvervuiling met zich mee brengt. Er is een vorm van vervuiling die je absoluut niet ziet: de nucleaire. Soms zou je willen dat je radioacti viteit wél kon zien, want dan zou- teelt en de landbouw steeds inten siever geworden en daar komen de grote rivieren vandaan, die elke dag weer enorme hoeveelheden schadelijke stoffen naar zee bren gen. Ook de vissers merken dagelijks dat er problemen zijn. Het gaat niet goed met de visstand. Sommige soorten worden ernstig overbevist. Ook hier geldt: we zullen zuinig moeten zijn op wat de zee biedt. Wanneer we de zee als een giganti sche vuilnisbak beschouwen en tegelijkertijd leegvissen, komt het evenwicht tussen alle levende wezens in en om het water in gevaar. Een van de grootste vervuilers van Een van de vele slachtoffers van de ramp met de olietanker Braer, die in januari 1993 bij de Shetland Eilanden op de rotsen liep. Een heel gewoon beeld uit najaar 1988: een dode zeehond op den we er waarschijnlijk wat voor zichtiger mee omspringen. In het Noordzeegebied is het atoomcom- plex Sellafield aan de Britse west kust de grootste nucleaire lozer. Rond Sellafield hebben opvallend veel mensen kanker. Uit onderzoek is gebleken dat het sperma van werknemers van Sellafield door F Sommige chloorstoffen komen ook in de natuur voor maar de grote meerderheid wordt gemaakt door de chloorindustrie. Chloor is wer kelijk overal. We vinden chloorstof fen terug in 1001 dagelijkse pro- dukten, van een PVC-douchegor- dijn tot een flesje WC-reiniger. Al tijdens de produktie van al deze artikelen komt er chloor in het milieu. En ook later, tijdens het gebruik, en ten slotte, wanneer we het chloorhoudende produkt weg gooien en het verbrand wordt of terechtkomt op een vuilnisbelt. Bekende chloorstoffen: PCB's, DDT en dioxinen. I I I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I over het zeemilieu worden maar al te vaak aan de internationale onderhandelingstafel genomen. Deze maand zijn we extra actief: begin juni is er weer een Noordzee-ministersconferentie waar belangrijke beslissingen wor den genomen. U hoort dus nog van ons! U kunt meehelpen aan een gezonde Noordzee door zuinig te zijn met energie, door te kiezen voor chloor vrije produkten en biologisch geteelde groente en fruit waaraan geen kunstmest of bestrijdingsmid delen te pas zijn gekomen. Wilt u Noordzee, mei 1995: Greenpeace- actievoerders bezetten het Shell- olieplatform Brent Spar, in de buurt van de Shetland Eilanden. Shell is van plan het complete, zwaar vervuilde olieplatform in zee te dumpen. GREENPEACE/SIMS blootstelling aan hoge doses radio activiteit van samenstelling veran dert. Hun kinderen krijgen vaker kanker en leukemie dan andere kinderen. Greenpeace strijdt al meer dan vijftien jaar voor een stop op de nucleaire waanzin en voor sluiting van Sellafield. Tot nog toe tevergeefs. Maar we gaan door. Want kernenergie is een achterhaal de zaak; bovendien is er nog steeds geen oplossing gevonden voor het probleem van het radioactief afval. Ook hier is ons motto: schone ener gie heeft de toekomst! Ons hart heeft altijd gelegen bij de zee en alles wat daarin leeft en daarvan afhankelijk is. Het is dan ook geen wonder dat Greenpeace zich al vele jaren inzet voor een gezonde Noordzee. Niet alleen in Nederland, maar in alle Noord zeelanden zijn Greenpeace-afdelin- gen actief. Ons werk bestaat uit opvallende acties -misschien het onderdeel van Greenpeace dat u het beste kent- maar ook uit onder zoek en overleg. Want beslissingen De Noordzee: voor de een een broodwinning, voor de ander een strand wandeling bij windkracht 8, surfen in de branding of zandkastelen bouwen op het strand. Maar wat ook üw invalshoek mag zijn: voor alle Nederlanders is de Noordzee letterlijk van levensbelang. Ook al is niet iedereen zich dat elke dag bewust. Ons land -voor een groot deel aan de zee onttrokken- is op allerlei manieren afhankelijk van de zee. Wanneer de zee in nood is, moet Nederland zich zorgen maken. Groot-Brittannië, oktober 1990: Greenpeace-actievoerder sluit een lozingspijp af bij een pesticiden-fabriek die dagelijks chloorstoffen en zware metalen loost in de rivier de Mersey. GREENPEACE/HODSON MKSi het strand. Ruim 18 000 zeehonden stierven aan een geheimzinnige K- epidemie. Vermoedelijke oorzaak? ■f». F I iÊ - S&-’ ave FOTO'S: GREENPEACE 'j' U kunt meerdere folders tegelijk aanvragen GREENPEACE/DORREBOOM io 'MUL z

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7