Miele er is geen betere POELWIJCK MönaL® KWALITEIT SCHOENEN VANAF 25,- Oabor (H I<z-" JÏouk LTVIViL rieker MEPHISTOW MAAR NEE HOOR, WEER 'N MIELE MEWO theios.c. WtlD/AlJffR. ROCKPORT JE ZOU ZEGGEN DAT IEMAND NA 20 JAAR WEL EENS WAT ANDERS WIL HEFTRUCKCHAUFFEURS ara^ Voorstad 11 - Goes Telefoon 01100 - 15460 UdllHoiïunpf<É'| blodes HUISMEESTER m/v vanaf zaterdag 10 juni in de Lange Vorststraat 70, Goes Ayang - NAPOUNA HeliQform- INFORMATIERUBRIEK (TOnJier met ervaring OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN HASSlA SALAMANDER® Gemeente Noord-Beveland X. Woensdag 7 juni 1995 DE BEVELANDER 25 BOUWPLANNEN “Ik maak Afrika Anders!" P1CARDI VOLTAN DESTINY i’iriR KAISER ANTONIO PAOLO’, ow C. OOSTROM’S CONSERVENFABRIEKEN B.V. FRUIT- EN GROENTEN- CONSERVEN/CANNED FRUIT AND VEGETABLES Funktie-eisen: BOUW GARAGE NEPTUNUSLAAN 16 TE KAMPERLAND SLUITING BUREAU BURGERZAKEN ZORGCENTRUM VOOR OUDEREN Op alle topmerken dames-, heren- en kinderschoenen van zeer modisch tot schoenen met pasvorm OPEN AANBOD NATUUR MILIEU BOUW SERRE EN BERGING WILGENLAAN 7 TE KAMPERLAND INVALIDENPARKEERPLAATSEN WEST-ZEEDIJK TE COLIJNSPLAAT EN ACHTER DE WONING NIEUWSTRAAT 109 TE KAMPERLAND CHERRY BOUTIQUE MADE IN ITALY COMMISSIEVERGADERINGEN ORIGINAL BIIILOX WWW l: <7 B r w r 1 gcibrièlse ROMKA n Hij gelooft er in. Mensen in Nood staat achter hem. U ook? Doe mee en bel: Mensen in Nood 06-300.120 (veertig cent per minuut) Voor meer informatie kunt u zich wenden tot uw Miele-vakhandelaar of Miele Nederland B.V., Postbus 166, 4130 ED Vianen. Telefoon 03473 - 78887 (afdeling Consumentenbelangen). Arbeidsvoorwaarden: - salariëring en overige arbeidsvoorwaarden komform de CAO-bejaardentehuizen - PGGM-pensioenregeling Funktie-inhoud: - is belast met het toezicht en beheer van de centrale voorzieningen - verricht diverse dienstverlenende aktiviteiten en een aantal werkzaamheden van algemene aard Wij bieden u tijdens de campagne (ca. 5 maanden) een verantwoordelijke baan en een goede beloning. Uw sollicitatie kunt u binnen een week richten aan de afdeling personeelsza ken, t.a.v. de heer R.F. Peereboom. Bouwaanvragen bouw woning Torendijk 90 te Kortgene; bouw opslagloods Soelekerkeweg I te Kamperland; uitbreiden woning Neptunuslaan 28 te Kamperland; bouw serre en garage Wilgenlaan 7 te Kamperland. Bouwvergunningen bouw woning Patrijzenlaan 34 te Kamperland. Ingediende meldingen bouw garage Neptunuslaan 16 te Kamperland. Positief afgewerkte meldingen bouw berging Oosterscheldestraat 14 te Wissenkerke; bouw garage/berging Willem Alexanderstraat 32 te Kortgene; bouw berging Zandkreekstraat 13 te Kortgene. Sloopaanvragen sloop garage Soelekerkeweg 1 te Kamperland. Sloopvergunningen sloop woning Patrijzenlaan 34 te Kamperland. Informatie omtrent de in deze rubriek genoemde bouwplannen kan worden verkregen bij mevr. I. Wattel ter gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene, tel. 01108 - 1553. Kortgene, 7 juni 1995 - opleiding of ervaring op het niveau van LBO - bij voorkeur een E.H.B.O.-diploma - enig technisch inzicht - bereidheid tot het verrichten van arbeid buiten de normale arbeidsuren (verschoven arbeidsdag) - leeftijd vanaf 40 jaar - bewonen van de dienstwoning in het komplex (driekamerwoning) C. OOSTROM’S CONSERVENFABRIEKEN B.V. Postbus 61 4420 AC Kapelle De burgemeester van de gemeente Noord-Beveland maakt bekend dat bij het college van burgemeester en wethouders een bouwplan is ingediend door de heer G. Tisscher te Olfen, Duitsland voor de bouw van een garage bij het pand Neptunuslaan 16 te Kamperland. Dit bouwplan is niet in overeenstemming met het ter plaatse geldend bestemmingsplan. Het college van burgemeester en wethouders is echter voornemens om met toepassing van het artikel 18a van de wet op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van het geldend bestemmingsplan teneinde de bouwvergunning te verlenen. Tegen het verlenen van vrijstelling als bovengenoemd kan een ieder binnen 2 weken na deze publicatie schriftelijke bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wet houders. Gedurende deze periode liggen de op dit bouwplan betrekking hebbende stuk ken ter inzage op de gemeentesecretarie, afdeling grondgebied, Hoofdstraat 79 te Kortgene (tel.: 01108 - 1553). Kortgene, 7 juni 1995 De loco-burgemeester van Noord-Beveland, J.M. Meulenberg-op 't Hof Het bureau burgerzaken is gesloten: vrijdag 9 juni a.s. ('s-middags). Binnen het bejaardenwoningenkomplex aan de Mr. Dr. Meslaan te Heinkenszand ontstaat de vakature van: met een dienstverband van 10 uur per week. In de zomermaanden verwerken wij de groenten- en fruitoogsten in een ploe gendienst. Om ons hierbij te assisteren, zoeken wij: Uw werkzaamheden bestaan o.a. uit: - Verzorgen van transportwerkzaamheden - Uitvoeren van expeditie- en magazijnwerkzaamheden 10 TOT 70% KORTING Nederland» Top-FabnkMt Voor voet-gezondheid Het Open Aanbod Natuur en Milieu voor het basisonderwijs van Zeeland wordt donderdag 8 juni aangeboden aan de gedeputeerde van onderwijs, dhr. L. Coppoolse. Dit wordt overhandigd door de coördinatrices van de milieu educatie ve centra van De Bevelanden en Walcheren, de Werkgroep Schoolbiologie en het Zeeuws Biologisch Museum. Het Open Aanbod Natuur en Milieu bestaat dit jaar voor het eerst uit een combinatie van het regionale aanbod van de milieu educatiecentra, samen met het provinciale aanbod, afkomstig van het Zeeuws Biologisch Museum, Imkerij Poppendamme, Reptielenzoo Iguana, Vogel- en egelopvang De Mikke, de kinderboerderijen, Stichting Veldstudie en het Consulentschap NME. Er is gekozen voor een losbladig'systeem, zodat de scholen in de komende jaren alleen de aanvullingen en de wijzigingen toegestuurd krijgen, Alle basisscholen van Noord- en Zuid-Beveland ontvangen binnenkort een exemplaar van het Open Aanbod Natuur en Milieu. Het Open Aanbod Natuur en Milieu omvat onder meer werkkisten, lespakketten, kweekpakketten, natuuroudercursussen, audio visuele materialen, bezoek en excursies. De basisscholen kunnen gebruik maken van bovengenoemde materialen, diensten en activiteiten. Het Open Aanbod is samengesteld door: MEC De Bevelanden (Vivian Lans) voor Noord- en Zuid-Beveland MICMEC Walcheren (Els Huibregtse) voor Walcheren De Werkgroep Schoolbiologie (Rita de Ligt) voor Schouwen-Duiveland Het Zeeuws Biologisch Museum (Martha Wedts-de Swart) voorTholen en Zeeuws- Vlaanderen. De presentatie vindt plaats om 10 uur in het Provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. DOOR DE HOGE CENTRIFUGESNELHEID lof 1.600 t/min van de Miele-wasautomaten verbruiken de Miele-droogautomaten met het "Sensitive"-systeem daarna aanzienlijk minder stroom dan gemiddeld. Informatie en sollicitatie Wilt u nadere informatie over de funktie van huismeester, dan kunt u kontakt opnemen met het hoofd huishouding van de Stichting “Poelwijck”, mevrouw C.M. Versluis. Op werkdagen te bereiken tussen 9.00 en 16.00 uur. Tel. 01106-1820. 'ut <u$s I schoenen b.v. DOOR DE LANGE LEVENSDUUR EN DE HOGE KWALITEIT verzorgen Miele-was- en droogautomaten maar liefst 10.000 uur de was voor u. Daarvoor zijn ze gebouwd. Bij een gemiddeld Nederlands gezin met gemiddelde was- en drooggewoonten (circa 8 uur per week) betekent dat ruim 20 jaar. DE DIGITALE "NOVOTRONIC'-PROGRAMMERING zorgt voor optimale was- en droogresultaten met een minimaal verbruik van stroom, water en wasmiddel. Algemene informatie De Stichting “Poelwijck” heeft een protestants-christelijke grondslag. De Stichting beheert het verzorgingshuis "Poelwijck” te ‘s-Heer Arendskerke, gemeente Goes. Het verzorgingshuis biedt plaats aan 102 bewoners. Daarnaast vindt zorg- en dienstverlening plaats aan ouderen in het totale verzorgingsgebied van de Stichting. De Stichting is ondermeer als zorgcentrum verantwoordelijk voor de koördinatie van de zorg en het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen van het woonzorgcentrum “Vorsvliet” te ‘s-Gravenpolder. Bij het verzorgingshuis staan 41 aanleunwoningen. Tevens beheert de Stichting binnen de gemeente Borsele, in vijf woonkernen, 108 bejaardenwoningen met centrale voorzieningen en alarmering. Belangstellenden worden uitgenodigd hun met de hand geschreven sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie te richten aan de direktie van “Poelwijck", Slotstraat 15, 4458 BK te ‘s-Heer Arendskerke. De heer Van Bodegom heeft een bouwplan ingediend dat voorziet in de bouw van een serre en berging bij de woning Wilgenlaan 7 te Kamperland. Realisatie van de beoogde planopzet heeft evenwel tot gevolg dat de ingevolge de bestemmingsplanvoorschriften voor zomerhuizen de berging op 1,5 meter uit de zijde lingse perceelsgrens wordt gesitueerd, in plaats van de vereiste 2 meter. Burgemeester en wethouders achten de bouw van de berging uit planologisch oogpunt echter aanvaardbaar en overwegen daaraan dan ook medewerking te verlenen. Daarvoor dient wel toepassing te worden gegeven aan het bepaalde in artikel 3, lid, 4, sub c, en 5 van het bestemmingsplan "2e Totale Herziening Schotsman-Ruiterplaat". Voordat over het verlenen van de ingevolge bovengenoemd artikel mogelijk zijnde vrij stelling voor het overschrijden van de perceelsgrensafstand een beslissing wordt geno men ligt het bouwplan, ingaande donderdag 8 juni 1995, gedurende twee weken (der halve tot en met woensdag 21 juni 1995) voor belanghebbenden ter gemeentesecretarie (afdeling Grondgebied), Hoofdstraat 79 te Kortgene, ter inzage. Eventuele bedenkingen tegen het voorgestane bouwplan kunnen gedurende de hierbo ven genoemde termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het college van burge meester en wethouders van Noord-Beveland, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Kortgene, 7 juni 1995 De loco-burgemeester van Noord-Beveland, J.M. Meulenberg-op 't Hof Burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland maken bekend dat besloten is tot het reserveren van een invalidenparkeerplaats aan de West-Zeedijk te Colijnsplaat en achter de woning Nieuwstraat 109 te Kamperland voor de auto waarmee een bepaalde invalide pleegt te worden vervoerd. Genoemd verkeersbesluit ligt voor een ieder ter inzage bij de afdeling grondgebied, in het gemeentehuis, Hoofdstraat 79 te Kortgene. Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Wet Bestuursrecht wijzen wij u erop, dat u tegen ons besluit binnen 6 weken na verschijning van deze bekendmaking, schrif telijk een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons college kunt indienen. Kortgene, 7 juni 1995 Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland, de loco burgemeester, J.M. Meulenberg-op 't Hof de secretaris, Mr. F.G.A.G. Weijmans TOTALE LEEGVERKOOP Commissie bestuurlijke zaken en financiën Donderdag 15 juni 1995 om 19.30 uur in de kantine van het gemeentehuis De agenda: Verslag vergadering d.d. 18 mei 1995 Mededelingen Gebruik verkochte gronden Veerse Meer I Verordening ambtelijke bijstand raadsleden Advies VB inzake BTW-constructies Beschikbaarstellen krediet voor OZB-hertaxaties Begroting 1996 Oosterschelderegio voor regionaal budgetbeheer woninggebonden subsidies Jaarrekening 1994 Zeeuwse Muziekschool Jaarrekening 1994 Woonwagenschap Midden-en Noord-Zeeland Begroting 1996 GGD Zeeland met eerste 3 begrotingswijzigingen Begroting 1996 OLAZ Jaarrekening 1994 Museum voor Noord- en Zuid-Beveland Jaarrekening 1994 Overlegorgaan Stichting RPCZ Begroting 1996 Museum voor Noord- en Zuid-Beveland Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veerse Meer Overige zaken Rondvraag BOOTS ,3C •••A W -» ft R A A 1 HER I MARINA Ml’RARO

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 25