Scheiden, ook tijdens de vakantie T 'S-HEERENH /aecos HOME KREDIET. .NIJVERHEID Cera Sport Provincie Zeeland Gezelligheid troef op zomer jaarmarkt te 's-Heerenhoek Sar Hardere aanpak stropers Cera Sport De Kraker B.V. v. Gessel Cera Sport Cera Sport Zondag 11 juni wordt de zomer begroet (Deus Optiek FÜÉ Kom he* zelf z»en is veel kleurig F. STEVENS BELEGGEN EN SPAREN IN BELGIË Onvoorwaardelijke staatswaarborg Gegarandeerd bankgeheim J|l, IN BEROEP COMMISSIES Tot ziens in onze vernieuwde zaak Geschiedenis trainer AUTORIJSCHOOL SIGMA KLEUREN- COMPUTER/ MENGMACHINE (zie foto) VERF - BEHANG - GORDIJNSTOFFEN EN ZONWERING/RAAMDECORATIE OPLEIDING VOOR ALLE {RIJBEWIJZEN gg LIL SPORTDUIKERS OPGELET! HIER STAAN VISTUIGEN! MIEL RENTMEESTER FF? DE BEVELANDER Woensdag 7 juni 1995 13 0 XMI Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Ooststraat 13 4421 CZ Kapelle tel. 01102-43607 Deken Thomaslaan 6 ‘s-Heerenhoek Tel. 01105-1623 Bovendien hebben wij de beschikking over een waarmee uit ver schillende kleuren- waaiers (duizenden kleuren) uw geko zen kleur EXACT in een handomdraai kan worden gemaakt (KLAAR TERWIJL U WACHT) Stationsstraat 10, Essen, 00-323.667.33.90 Zéér hoog rendement Kasbons 1 jaar: 5,2% - 2 jaar: 5,5% - 3 jaar: 5,8% - 5 jaar: 6,2% Tevens reisinlichtingen Juni de mooiste maand voor de fietsliefhebber. ‘s Avonds nog even een tourtje maken kan gemakkelijk. Even genieten van onze mooie provincie. Dat touren wordt nog leuker op een fiets van Cera Sport. Voor peuter - kleuter - school tour - trim - of racefiets Natuurlijk met garantie - nazorg en service tel. 01105-1638 ‘s-Heerenhoek Zoals de naam al doet vermoeden staat Deco HOME voor het decoratief verfraaien van uw woning. Bij Deco HOME DE KRAKER is meer dan verf en behang alleen. U vindt er een ruime sortering van: Brilmode met meer kleur erin. Zowel in metalen brillen als ook in kunststof monturen. In diverse prijsvariaties. Veel model- verscheidenheid. Sterk uitspringende modellen die de natuurlijke wenkbrauwlijn volgen. Het gescheiden inzameien van afval is een zaak die iedereen aangaat. Zorgvuldig met afval omgaan geldt niet alleen thuis, maar ook tijdens de vakantie. De recreatiesector haakt hier op in met een proef op een aantal campings. A Kwetsbaar Niets besehad<s-< verontrustein^^^ Kom bij ons langs op de jaarmarkt en kras je rijk met drie op een rij 3 I Herenkapsalon - Tabakszaak - Staatsloterij - Spelnet UNIEK voor KAPELLE en omgeving Vanaf heden kunt u met recht zeggen: "Deco HOME De KRAKER zorgt ervoor dat ik mooier woon MkloIQI Nieuws B VRGO makende en tongen los- rr 1 Stropers die visnetten en fui ken beschadigen en dan als regel ook nog wat vis meepak ken doen dat veelal vermomd als sportduikers. Het resultaat is dat ze niet alleen schade toebrengen aan de vissers, maar ook het blazoen van de sportduikers besmeuren. Die worden ten onrechte op het stropen aangekeken. Een aantal van de stropers is in het bezit van een duikvergunnmg. Worden ze betrapt bij het stropen, of een poging daartoe, dan mo gen ze in het vervolg rekenen op een steviger aanpak dan in het verleden. Raakten de lieden voor heen hun duikvergunning voor maximaal drie maanden kwijt, de provincie wil de strafmaatregel nu gaan verzwaren. Stropers lopen de kans hun duikvergunning kwijt te raken voor de rest van het seizoen en mogelijk ook nog het vol gende seizoen; zelfs als ze binnen een straal van 25 me ter van uitstaand vistuig ko men. Open: ma. t/m zat. 9.00-12.30 uur ma. t/m do. 13.30-17.00 uur vrij. 13.30-19.00 uur Om sportduikers tegen deze har de maatregel te beschermen is op een van de drukste duiklokaties, Strijenham op Tholen, een bord geplaatst om hen te wijzen op aanwezig vistuig. verblijven. De langkampeerder kan een compostvat krijgen zodat bij de eigen tent of caravan gecom- posteerd kan worden. De tweede mogelijkheid is te kiezen voor een afvalemmertje. Dat emmertje moet de gast vervolgens legen in de grote containers die op ver schillende plekken op de cam pings komen te staan. Kampeerders die niet zo lang te gast blijven krijgen een biologisch afbreekbare zak. Het is de bedoe ling de volle zakken in de contai- De statencommissie algemeen bestuur vergadert maandag 12 juni. De bijeenkomst begint om 13.45 uur. Op de agenda staan bij de ingeko men stukken de volgende onder werpen: voortgangsrapportage agenda en de vergaderstukken lig gen ter inzage in het informatie centrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. het waterschap Walcheren een toelichting te geven op het be zwaar dat het waterschap heeft Sluis. Het waterschap en de te genpartij zijn uitgenodigd hun me ning te komen te geven. Een bezwaar tegen de maximum snelheid op de provinciale weg Koudekerke-Vlissingen wordt om 14.30 uur behandeld. Om 15.00 uur komt een inwoner Geschiedenis is iets van vroe ger, het is voorbij. Het valt niet altijd mee om aan informatie te komen over het verleden van een bepaalde streek; waar moet je het zoeken, hoe pak je iets aan. Of het nu gaat om het uitvlooien van een gebeurtenis, het opzetten van een lezing, een tentoonstelling of een lessenpakket, zowel ama teurs als deskundigen, studenten en docenten kunnen voor lastige vragen komen te staan. Vandaar dat de provincie de beurs heeft opengetrokken voor het indienst- nemen van een geschiedkundige vraagbaak, een consulent regiona le geschiedbeoefening. De consu lent, drs. A.P. de Klerk, gaat zich vooral bezighouden met deskun digheidsbevordering. Iedereen kan voor gratis adviezen en hulp bij hem terecht. De Klerk is iedere maandag-, dinsdag- en woensdagochtend te bereiken in het rijksarchief, Sint Pieterstraat 38, 4331 EW Middelburg, tel. 01180 - 38920. BUK4ES VOOR MEER INFORMATIE STATIONSSTRAAT 10, ESSEN B. Goede gewoonten thuis, moet je eigenlijk ook op je vakantie adres kunnen voortzetten: scheiden dus, ook op de cam ping. Dat zou vrij vertaald het motto kunnen zijn van de proef van het gescheiden inza melen van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) op een aantal campings in Zeeland. Van juni tot en met september vindt de proef plaats op zes cam pings: De Prinsenhoeve in Haam stede, De Roompot en de Schots man in Kamperland, Dishoek in Dishoek, De Paardekreek in Kort- gene en De Wijde Bliek in Renes- se. Als de gasten zich melden bij de receptie krijgen ze een folder uit gereikt met daarin informatie over de proef. Voor de kampeerterrei nen is het aanbieden van voorzie ningen voor GFT-afval nieuw. De meeste terreinen hebben al wel in zamelpunten voor glas, papier, blik en overig huishoudelijk afval. Er wordt proefgedraaid met ver schillende systemen voor kam peerders die lang op de camping len van de verschillende systemen huis, Abdij 6 in Middelburg. De zijn. De proef is een samenwer king van Recron Zeeland, Boon in Middelburg en de provincie Zee land. De provincie neemt een deel van de kosten voor zijn rekening om de proef mogelijk te maken. het woord. Betrokkene is het niet eens met een eerder besluit van het gemeentebestuur van Middel burg over een uitkering. De vergadering is openbaar en De Stichting Artemis is het niet begint met spreekrecht voor het publiek. Wie wil kan over ners te deponeren. De gescheiden inzameling is inge voerd om de milieuzorg op de kampeerterreinen verder te verho gen en om de gasten extra servi ce te verlenen. Door de geschei den inzameling zal de zogeheten Milieustraat op kampeerbedrijven worden uitgebreid. De proef op de zes bedrijven is bedoeld om na te gaan hoe de in zameling het best kan werken. Proefondervindelijk kan worden vastgesteld wat de voor- en nade- eens met een besluit over subsi die. De zaak dient om 15.30 uur. een van de onderwerpen op de Om 16.00 uur is het de beurt aan agenda het woord krijgen om op die manier de statenleden informatie te verschaffen. De bijeenkomst is in het provincie- tegen de legesverordening. NIEUW IN KAPELLE "Deco HOME De Kraker" PRIJZEN TOT 50.000.- KRAS ALLE VAKJES OPEN 1 MAAI X OF 0 VERTICAAL HORIZONTAAL OF DIAGONAAL U WINT HET AANGEGEVEN BEDRAG makende dorpscultuur: in het dorpshuis "de Jeugd- hoeve" een interessante fototentoonstelling over 's-Heerenhoekse evene menten vanaf 1945 t/m heden. Opgediept uit de archie ven van clubs en particu lieren is er o.a. materiaal over de kindheidsoptoch- ten, wielerkoersen, carna val, schietingen. De meeste aandacht worden geschonken aan de, dit jaar jubilerende, 65-jarige voetbalvereniging "De Patrijzen". Mensen met een Bourgondische levensstijl komen, zoals altijd in het als uitgaans centrum bekende dorp, aan hun trekken. Voor een pintje en een hapje kan men terecht in de plaatselijk rijk-gescha- keerde horeca. Tevens kan men verpo zen op de terrassen en op het in de Heerenstraat aanwezige culinaire plein. Alle activiteiten, die om 11 uur aanvangen, vinden plaats in het centrum van het dorp. Er wordt geen entree gevraagd en er is volop gratis parkeergele genheid in alle overige straten. Er waren vorig jaar 15.000 bezoeken. Dit jaar verwacht men in 's- Heerenhoek, minstens zo veel zomerbegroeters. KERKPLEIN 5 - KAPELLE-BIEZELINGE TELEFOON 01102-41489 's-Heerenhoek begroet de zomer. Onder dit motto, organiseert de 's-Heeren hoekse ondernemersver eniging, haar tradionele jaarmarkt op de 2e zon dag in juni. De duizenden bezoekers die ieder jaar weer op dit zomerse festijn afkomen zullen ook dit jaar weer met grote ogen kijken en open oren luisteren naar het programma dat gebo den wordt. Dat is dit jaar dus op zondag 11 juni a.s. Allereerst ziet men er de plaatslijke ondernemers die, uniek voor Zeeland boven de Westerschelde, op die zondag hun win kels open houden en hun handel buiten uitstallen. Naast hen hoort men het geluid van meer dan hon derd markthandelaren, komend uit heel Neder land, die hun koopwaar op, ludieke, serieuze, overtuigende, aanstekelij ke wijze aan -de man/vrouw proberen te brengen. Mensen met een goed ontwikkelde speurneus naar antiek en hebbedingetjes kunnen die gebruiken bij de tocht langs de aanwezige snuf- felmarktkramen. Alleen hierom is een bezoek aan deze jaarmarkt de moeite waard. Naast deze "han del" is er voor jong en oud nog veel meer te zien en I M Abdij Dinsdag 13 juni krijgen ver schillende personen en instan ties de gelegenheid hun me ning te geven over door hen bij de provincie ingediende be zwaren of beroepschriften. Ook de tegenpartij is telkens uitgenodigd zijn/haar stand punt toe te lichten. doelstelling 5B Zeeuwsch-Vlaande- Om 14.00 uur gaat het om het ren '94, overzicht representatie- verleggen van een dam, een plan kosten '94, notitie toezicht Natuur- van het waterschap Het Vrije van beschermingswet op de Oosterschelde en IPO-aangelegen- heden. Te bespreken punten zijn onder meer: 10e wijziging begro ting provincie '95, ontwerpbegro ting IPO '96, budget '95 PSD voor opleidingen en cursussen, ont werpbegroting '96 Recreatie schap Het Veerse Meer, uitvoering van de gemeente Middelburg aan vierde fase netwerkorganisatie jeugdzorg en een proef met ge combineerde roodlicht- en snel- heidsactie. te beleven. Wat gedacht, van de Voetbal Interna tional sport- en spelshow, met een zestal wereldat- tracties. We noemen hier: Reuze-I uchtkussenbal Kindertrein, Computer show, Verkeerstuin, hometrainwedstrijden en als klap op de vuurpijl: Play-backshow en een optreden van bandparo dist Frank van Drunen. Voorts is Ome Ko, de gevierde clown, de hele dag aanwezig met zijn lachwekkende acts en grappige ballonvouw- kunst. Men kan op die zondag ook zijn luchtdoop bele ven in een heteluchtbal lon of met een treintje de omgeving van het dorp verkennen. Vele schitte rende attracties en de meeste gratis toeganke lijk! Plezier dus voor het hele gezin! Aan cultuur is ook gedacht, zichtbaar en hoorbaar! In de straten van het dorp en op het plein aan de voet van de grote Willi- brorduskerk worden oren en ogen gestreeld door de klanken van de plaat selijke fanfare St. Caecilia en het 5 man sterke amu sementsorkest Splash. De majorettes "The Showgirls", zorgen voor het charmante show-ele ment. Nog meer smaak- Molendijk 12a 4453 AE’s-Heerenhoek ”3/

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13