Nieuwe poging brengt weinig nieuws: Plaatsnamen als Hoedekenskerke en Heinkenszand blijven onverklaarbaar Concert in Goes door Stafkoor L. des Heils T/M ZATERDAG De Bank ziet 7 ruim. GROENLEER GOES JMONTEL r,,,. 1400,- STEUTEL KLEURENFOTO'S DROP ZONE Gecostumeerde show te paard bij Braanjenhoek i axel GRAND THEATER GOES 01100-15165 In eerste week van juli Kindervakantie Humanitas 5 De Bank van Nederland pot 33B6 C Woensdag 7 juni 1995 - 47e jaargang no. 23 shirts 2 voor 98,- NATIONALE BIOSCOOPDAG °O/I VERSCHOORE 08 7 A Dakpannen Goes Lange Kerkstraat 44 Tijdrovend Rommelmarkt-bazar DONDERDAG 8 JUNI TOEGANG f5,- PER PERSOON GRATIS 06-025W Achterhoofd MOTORMAAIERS va 550,- ZITMAAIERS va 2.495,- Hoeve met hal? FILMPROGRAMMA VANAF 00. 8 T/M WO. 14 JUN11995 Hachelijk Geen uitsluitsel LANGE KERKSTRAAT 41 GOES IN ELKE KLASSE VOOR ELKE PRIJS l-UUR FOTOSERVICE STANDAARDPRINT: O.M| I Snel aanmelden is gewenst MODIEUZE LINNEN DAMESSCHOEN In diverse zomerse kleuren xx maten 28/41 GOES, Schuttershof 18 ,,A (Van een onzer redacteuren) een verloting met 7—Si 2 Tot slot nog een paar korte Die man had natuurlijk geen huiswerk gedaan. Hij liet op een ondeugdelijke manier zijn fanta sie de vrije loop. Want de plaats naam Wemeldinge stamt uit een periode (vóór 1200), dat de woorden 'wemelen' en 'dingen' in onze taal nog niet eens beston den. Maar hij was niet de enige die verstand en fantasie verwissel de. Zelfs échte wetenschappers gaan wel eens in de fout, als ze plaatsnamen moeten verklaren. Zo kwam iemand ooit op het idee, dat de naam Lewedorp ver moedelijk iets te maken had met een oudgermaanse vorm van het woord 'leeuw'. Tja, dat krijg je, als je het bewus te dorp nooit gezien hebt en als je vanuit je studeerkamer gedurf de dingen de wereld in stuurt. Hoe we dat allemaal weten? Wel, in januari 1984 verscheen in vier achtereenvolgende num mers van 'De Bevelander' een serie artikelen over de herkomst van de plaatsnamen op Noord en Zuid-Beveland. De uitleg was gebaseerd op bestaande litera tuur. Die artikelen werden later zó vaak opgevraagd, dat de directie van 'De Bevelander' de artikelenreeks ook in boekvorm uitbracht. len de kinderen een leuke vakan tie bieden en de ouder een weekje ontlasten van zijn/haar zware taak. Het kamp wordt gehouden van 1 t/m 7 juli. Dit jaar gaan we naar Veere, waar we allen in tenten zullen kampe ren. Het kamp is voor kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar en De aandacht gaat daarbij natuur lijk altijd uit naar de verklaringen (eventueel nieuwe verklaringen) van de plaatsnamen op Noord en Zuid-Beveland. Want van dor- pèn als Colijnsplaat, Ellewouts- dijk, Hansweert, Heinkenszand, Geersdijk, Biezelinge, Ovezande en Hoedekenskerke is nog nooit bewezen kunnen worden, naar wie ze genoemd zijn. Zouden de samenstellers van het nieuwe boek 'Nederlandse plaatsnamen' (Prisma Informa tief, 1995) de sleutel gevonden hebben? Het antwoord kan kort zijn: nee. Ook de heren Gerald van Berkel en Kees Samplonius bieden weinig uitkomst. De auteurs van het 280 pagina's tellende pocket-naslagwerk zijn oudgermanisten. Ze hebben dus studie gemaakt van Oudger maanse taalvormen. Van Berkel nam alle plaatsnamen in het oos ten en noorden voor zijn reke ning, Samplonius die van het zui den en het westen. In de inleiding van de nieuwe uit gave wordt afgerekend met de fabel, dat onze vroege voorvade ren in beestevellen liepen, in tak kenhutten woonden en hun vrou- het oudste kamp; 15 t/m 17 jaar - het zeilkamp. Een grote groeplei- Maar al met al weten we zodoen de nog niet, wie in ónze contrei en Arend, Hendrik en Wolfert waren. Jammer, dat in hün tijd nog maar zo weinig mensen kon den schrijven.... genoemde mogelijkheid, name lijk dat 'Goes' is afgeleid van het t atijnse 'Curtagosum', een naam die voorkomt in een keizerlijke oorkonde van 972. 'Curtagosum' is te vertalen als 'Korte Gos', ver moedelijk een kreek of een rivier tje. Zondag 11 juni wordt in manege "De Braanjenhoek" onder Kapelle de tweejaarlijkse gecostumeerde show te paard gehou den. Deze begint om 14.00 uur en de toegang is gratis. Het belooft een opmerkelijk spektakel te worden: Ooit weleens poe zen, cowboys, smurfen of bananen ter paard gezien? U kunt dit zien tijdens de Pas de Folly op de manege te Kapelle.De Pas de Folly is een show te paard waarbij een koppel een verhaal uit beeldt. De deelnemers voeren het geheel gekostumeerd uit met muziek die oast bij het kostuum. Er nemen 10 koppels deel aan deze show. Tevens is er een demonstratie van een carrousel- groep. "De moeite waard om te komen kijken. U ziet de paarde- sport van een andere kant", aldus de organisatie van dit bijzon dere evenement. Bij de plaatsnaam BAARLAND is opmerkelijk, dat 'baar' slechts wordt verklaard als 'kaal, vlak, onontgonnen'. De mogelijkheid van een eigennaam wordt niet genoemd. Het concert begint om 20.00 uur. Mocht u verhinderd zijn dit con cert bij te wonen, dan kunt u het Amsterdam Stafkoor ook beluis teren tijdens een bijeenkomst in de zaal van het Leger des Heils op zondag 11 juni om 17.00 uur. Vrijdag 9 juni is er een rommel markt annex bazar op basis school De Linge te Biezelinge, aanvang 19.00 uur. Er zijn aller hande spelen, er is een hobby- kraam en Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Maandag, dinsdag Woensdag mooie prijzen. Wie nog spulletjes heeft in te brengen, kan die op vrijdag om 15.30 uur nog kwijt aan de school. De opbrengst gaat naar SOS-Kinderdorpen en met name naar een kindertehuis in Albanië. Alle beroemde meubelmerken onder één dak. Elke dag geopend tot 18.00 uur, alleen vrijdags tot 21.00 uur. (let op: zondags gesloten). Tel 01155 62010. Sie Matic Keukenstudio 1e verdieping. Ie, 2e en 3e Pinksteren gesloten. Vrijwel altijd worden door plaats- naamkundigen de plaatsnamen KATTENDIJKE en KATS met elkaar in verband gebracht. Maar ook de auteurs van het hier besproken boek komen niet ver der dan veronderstellingen. SOMETHING' lOANGERDUS Wiioi .20.00 u. .21.30 u. .21.30 u. .21.30 U. .20.00 u. .20.00 u. Vrijdag19.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag ..14.00-19.00 u. Woensdag14.00 LU O Albert Plesmanweg 5 - 4462 GC Goes Ind.terrein De Poel 1 - 3e bedrijf rechts 01100-12820 Zaterdag open tot 15.00 uur Het Amsterdam Stafkoor van het Leger des Heils geeft aanstaan de zaterdagavond 10 juni een concert in de zaal van het Leger des Heils te Goes. Het koor bestaat uit 30, voornamelijk jon ge, heilssoldaten uit heel Neder land. De zangers brengen een zeer gevarieerd repertoire, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het Amsterdam Stafkoor is binnen het Leger des Heils een toonaangevend zangkoor. Aan een lidmaatschap van het koor gaat een uitgebreide stem test vooraf. Verschillende leden hebben zangles. Een aantal van hen treedt ook solistisch op. Met hun liederen willen de leden van het koor de blijde boodschap van Gods liefde doorgeven. De heils soldaten hebben, in tegenstelling tot heilsofficieren, een baan in de burgermaatschappij. In hun vrije tijd zijn ze actief in het Leger des Heils. Het koor is de afgelopen jaren verschillende keren op tournee naar het buitenland geweest onder andere naar Zwit serland, Engeland (het voormali- Met de eerdergenoemde mis kleunen over Wemeldinge en Lewedorp in het achterhoofd (en uiteraard de Bevelender- serie uit 1984) is het altijd inte ressant om elke nieuwe uitga ve over de herkomst van plaatsnamen tegen het licht te houden. Bij de herleiding van GOES wor den de bekende, oude vormen 'gus' en 'gusaha' genoemd, waarmee de betekenis van Goes terug te voeren zou zijn tot 'rivier die na regenval plotseling met grote kracht door de bedding stroomt'. ln Groningen ligt een dorp met de curieuze naam Doodstil. Heeft niets te maken met stilte. Eigenlijk moet de naam geschre ven worden als Doods-til. Een til is in het noorden van het land eén bruggetje. In de 15e eeuw heette het dorp Doetil, wat zoveel betekent als 'bruggetje van iemand die Dode heette". Want Lewedorp is een vrij nieuw dorp, waarvan de naam super- eenvoudig te verklaren is. Het heet (sinds 1929) naar jonkheer U.E. Lewe van Neijestein, die van 1892-1932 burgemeester van 's-Heer Arendskerke was. Lewedorp hoorde in die tijd tot de gemeente 's-Heer Arendskerke. Zo eenvoudig is dat. In hun inleiding zeggen ze eer lijk, dat het vergaren van oude vermeldingen een moeizaam en tijdrovend karwei is. Ze hebben dan ook geen specifiek bronnen of archiefonderzoek gedaan. "Hoe graag we dat ook gewild zouden hebben", zeggen ze. "De beschikbare ruimte aan tijd en middelen maakt dat te enen male onmogelijk. Daarom heb ben we ons laten leiden door wat we aantroffen in de beschikbare vakliteratuur". Slechts weinig historici en/of plaatsnaamkundigen durven de naam BORSSELE te verklaren. Ze komen er niet uit. Van Berkel en Samplonius doen ook een gok, vanuit hun oudgermaanse vakgebied: de naam is terug te voeren tot het grondwoord 'sele', dat 'hoeve met grote hal' zou betekenen. Voor het eerste deel wordt gedacht aan 'brim' of 'brim': 'rand, oever'. (Inderdaad "Waarschijnlijk genoemd naar de kleur van het ter plekke gebruikte bouwmateriaal", schrijven de auteurs. Jawel, dat klopt. En wie even ter plekke gaat kijken, ziet het met eigen ogen: de buurt schappen zijn genoemd naar de kleur van de dakpannen.... Opmerkelijk is overigens, dat het dorp WILHELMINADORP (waar van de naam toch zo gemakke lijk is te verklaren), gem. Goes, niet in het boek voorkomt. Dat zelfde lot treft NIEUWDORP, gem. Borsele. ge) Tsjechoslowakije en de ver enigde Staten. In Nederland geeft het koor acht keer per jaar een concert en verleent daar naast medewerking aan nationa le Leger des Heils evenemen ten en radio- en televisie-uitzen- dingen. De heer B. Sprokkereef is dirigent van het Amsterdam Stafkoor. De heer R. van Keste- ren begeleidt op de piano en mevrouw majoor I. Kor-Pater is de algemeen leider. Voor de naam Amsterdam Stafkoor is gekozen omdat het koor verbon den is aan het Nationaal Hoofd kwartier van het Leger des Heils. Tot 1991 was dat hoofdkwartier gevestigd in Amsterdam. De zaal van het Leger des Heils is geves tigd aan het Ravelijn de Groene Jager 70 te Goes. Nadat we bij lezing hadden vast gesteld, dat voor afleidingen van persoonsnamen zoals in Hein kenszand, Hansweert, Biezelin- gen, Colijnsplaat, etc. geen uit sluitsel wordt gegeven, waren we het meest benieuwd naar de (tot nog toe) onherleidbare namen als Goes, Yerseke, Kat- tendijke, Kats en Borssele. □anderen resseerde lezer eventueel zelf de Prisma-pocket van Van Berkel/Samplonius inzien of aanschaffen. f Jammer is, dat de auteurs (als oudgermanisten) geen letter wij den aan een andere, vaak Van dorpen als 's-Heer Arends kerke, 's-Heer Hendrikskinde- ren(kerke) en Wolphaartsdijk wordt vermoed, dat ze genoemd zijn naar telgen uit het plaatselij ke geslacht Van Schenge, die in de bewuste dorpen een kerk lie ten bouwen, dan wel een inpol dering betaalden. De verklaring lijkt waarschijnlijk, maar zeker heid over de identiteit van Arend, Hendrik en Wolfert is er niet. Bevelander-boekje uit W MUI X JULIA I r' i I I YERSEKE is altijd nauw verbon den geweest met water. Volgens de auteurs dankt het dorp daar aan ook zijn naam. De naam Yerseke komt vóór het jaar 1000 al voor in oude oorkonden. Het werd toen geschreven als Ger- sakre (966) en Gersicha (980). De eerste deel van de naam laat zich verbinden met 'gers', een oude bijvorm van 'gras'. De uit gangen -sik, -siki en -siek bete kenen in het Oudhoogduits zoveel als 'waterloop'. Yerseke kan dus betekenen: 'geul in het grasland (bijv, schor)'. Latere bronnen bewijzen inderdaad het bestaan van een waterloop, die de Yerseke heet. Royale jongen, deze leren ‘hoekzit’-bank. Genoeg plaats voor uzelf en alle visite. En leer kost bij Montèl niets meer, zo blijkt! Het Pankboekje. wordt Borssele in middeleeuwse documenten geschreven als Brumsela en Brinsila). Maar nu de plaatsnamen. Omdat een plaatsnaam waar devolle informatie kan ver schaffen over de manier waar op een dorp of stad ooit is ont staan, vragen geschiedenisbe oefenaars zich altijd eerst af, wat de betekenis van een plaatsnaam is. "Bij het zoeken van die betekenis spelen de oude vormen een belangrijke rol. Zonder te weten, hoe een plaatsnaam vroeger werd gespeld, is het geven van een verklaring een hachelijke zaak", zeggen Van Berkel en Samplonius. Ze noemen dan het voorbeèld van Ridderkerk. Die naam heeft niks met een ridder te maken, maar met de vorm 'reide' of 'rie- de', die samenhangt met het Germaanse woord 'ridha' (=waterloop). Het dorp lijkt dus genoemd naar een kerk aan een waterloop.... De lezer zal het ons niet euvel duiden, dat we in dit artikel niet alle Noord- en Zuidbeve- landse plaatsnamen gaan behandelen. Ten eerste is het 1984 nog in de bibliotheken te bekij ken. Ten tweede kan de geïnte- En jammer is ook, dat nergens in de verklarende opsomming wordt stilgestaan bij het feit dat op Zuid-Beveland zo veel plaat sen met de uitgang -inge of - ingen vlak bij elkaar liggen: KRUININGEN, WEMELDINGE, BIEZELINGE, KLOETINGE, VINNINGE. Vermoedelijk zijn ze allemaal op of bij een kreekrug ontstaan. Daarom wordt de uit gang -inge(n) vaak in verband gebracht met een waterloop. Helaas laat het boek dat onver meld. NOORD- EN ZUID-BEVELAND - Er is een periode geweest, waarin de auteur van een plaatsnamenboek doodleuk opschreef, dat de naam Wemeldinge was terug te voeren tot 'het wemelen van dingen'. Kleurenfoto's |N^ vanaf W 3 9 FOToB VERSCHOORE Hulst 's-Gravenhofplein 8 Middelburg Lange Geere 28 (naast ANWB-kantoor) Terneuzen Noordstraat 6 Goes Grote Markt 7 (25 m. naast HEMA) opmerkingen. In de opsomming van de 6000 Nederlandse plaatsnamen komen ook de buurtschappen BLAUWEWIJK en ROODEWIJK voor (in de Wil- helminapolder, gem. Goes). Evenals voorgaande jaren orga- jongste kamp; 10 t/m 14 jaar - niseert Humanitas weer een kin derkamp voor kinderen uit één oudergezinnen of voor kinderen, ding staat klaar om er een leuke die b.v. door ziekte van de week van te maken. Het pro- ouders niet op vakantie kunnen, gramma is ontspannend, crteatief De leiding vertelt: 'Dit kamp heeft en avontuurlijk. een dubbele doelstelling: We wil- We vragen een minimale bijdra ge naar draagkracht. Voor de kinderen van 7 t/m 14 jaar mini maal 95,- en voor de kinderen van 15 t/m 17 jaar 115,-.' Heb je zin om mee te gaan? Vraag dan snel schriftelijk of telefonisch een opgaveformulier aan bij: Bureau Humanitas Oudhof 37, 4463 TM Goes, tel.: 01100- worden als volgt per "subkamp" 21440. De opgave moet vóór 15 ingedeeld; 7 t/m 10 jaar - het juni binnen zijn! Tja, en dan weet je eigenlijk al genoeg. Op dat moment is al duidelijk, dat de auteurs dezelfde bronnen kunnen gebruiken als destijds (in 1984) gebeurde ten behoeve van de artikelenserie in 'De Bevelander'. wen verdobbelden. "Thans weten we, dat honderden (en misschien zelfs wel duizenden) jaren vóór Christus hier te lande al op georganiseerde schaal landbouw werd bedreven door een bevolking die huisde in door dacht geconstrueerde boeren hoeven". Voor KRABBENDIJKE komen ze tot de (bekende) conclusie, dat Crabbe een persoonsnaam kan zijn, maar dat 'krab' of 'krabbe' ook een dijkversterking van palen of vlechtwerk is (zoals ons woord 'krib' nog altijd een stroomgeleidingshoofd in een rivier is). GARY BUSEY YANCY BUIlffl MICHAEL JEHB "RHANSZIMMER ""'I!FRANKMORRISS "fflSBJOfALVFS JBMH0Ï H WAGNER, A.S.C. —ft DOOS CL AYBOURNF W JOH» 0AD HAM "i: TONY GRIFFIN 8 GUY MAN OS 8 PI TER BARSO CCHINI PF IE R BARSO CCHINI A»0 JOH» BISHOP O.J. CARUSO. WALLIS NICITA LAUREN LLOYO &^“'WOH»OADHAM Msa-gf* DMataM 1,1 All (iCMtsafUAVtO Het plaatsen van deze foto is bedoeld als 'pleister op de wonde' voorde inwoners van Wilhelminadorp, omdat hun dorp niet voorkomt in de lijst van 6000 Nederlandse plaatsen, waar van de herkomst van de naam is onderzocht. )£AN-CLAUDE '4Mb. 1 VAN DAMME **9* w 'F' X’> :ïzr

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 1