.WAT EEN STREEK.WAT EEN STREEK..WAT EEN STREEK. Asielzoekerscentrum wil buurtkrant maken OLD TIMERBEURS met occasions en Molentocht 3-4-5 juni (pinksteren) Boerderijtuin Hebron is op 2e Pinksterdag open Sponsorfietstochten van Wereldkinderen op Beveland en Walcheren Festival Rillandia voor jeugdige muzikanten 1. Expositie muziek en sport rond oorlogsjaren Juni: de maand van het spannende boek in bibliotheek en boekhandel Oldtimers nemen Goes in De Brave Hendrikjes vierden een feestje Opleiding Verzorging Oosterschelde College I 4 Tuin in Kortgene met Bijbel-symboliek Peuterspeelzaal Hendrikskinderen ZEELANDHALLEN - GOES u’ Avondvierdaagse Goes van comité Fruitwandeltochten Molentocht op 1 e Pinksterdag w Op resp. 31 mei en 9 juni a.s. Z 1 IJ wr iw Woensdag 31 mei 1995 DE BEVELANDER 7 h» (tfe ET «MIV Tel. 01100-21020 Automobielen, motoren, brommers, fietsen, trucks, landbouwwerktuigen, legervoertuigen etc. Kramen voor verkoop/ruil van onderdelen, accessoires, boeken, miniaturen, geschenken, etc. Separate parkeerplaats voor bezoekers met Old timers. Molentocht met finish in de Zeelandhallen op 4 juni n.m. Openingstijden zat. 12.00 - 20.00 uur Zon. en maand. 10.00 - 18.00 uur Toegang: 10,- p.p. Kinderen: 3,50 W Gratis 'In de val' Prijsvraag voor speurende lezers Tü® X Slechte vangst Bronzen O.N. voor C. van Weele •W wr -- Ir V 1 veel zij 1 b tijkstages heel belangrijk en zul len die ook optimaal begeleiden. Een stage is een wezenlijk onderdeel van de opleiding en geen onderbreking, zoals dat nog al eens ervaren wordt. "Met zorgvuldigheid en in overleg zul len we onze stageplaatsen kie zen. Dank zij onze ervaring en kontakten door de opleiding Sociaal-Pedagogisch Werk kun nen we hier extra aandacht aan gesprek op school vrijblijvend de nodige informatie krijgen. Op die manier kunnen we misschien ook iets uitstralen van onze aan dacht voor ieder persoonlijk". Er is ook een brochure beschikbaar waar alle wezenlijke informatie in staat. Belangstellenden kunnen opbel len of schrijven naar het Ooster- mité doet een dringend beroep op autobezitters hun auto's in de nacht van zaterdag op zondag niet op de Grote Markt te parke ren. Afgezien van het ongemak dat daarmee voor de oldtimers zou worden veroorzaakt, voor komt men dat de eigen auto wordt ingesloten door oldtimers die zich in de loop van de zon dagmorgen op de Grote Markt verzamelen. gevraagd als zangduo en werk ten als zodanig mee met het lan delijk cabaret der Ned. Spoorwe gen te Utrecht. Zij bezitten honderden stuks bladmuziek uit die tijd van toen, populaire melodieën van zeer uiteenlopende aard met nostalgi sche afbeeldingen, evenals vele foto's van eerder genoemde akti- viteiten. Er zijn ook enkele opnamen te beluisteren uit die tijd, opgeno men op glasplaten en later over genomen op een band. Joop Bekenes speelde in die tijd als aanvoerder in de voetbalclub Goes 1. Ook daarvan zijn nog foto's te zien o.a. van het kam- pioenselftal 1943. Ook speelde hij in het Zeeuwse elftal en voor de oorlog in D.H.C. te Delft en het Ned. Jeugdelftal. Tot de oorlog uitbrak werd hij opgeleid voor het Ned. elftal. De galerie is geopend van 3 tot en met 24 juni op zaterdag van 14 töt 17 uur. De toegang is vrij. gekregen. Samen met de juffen en de leden van de ouderwerk- groep zijn de peuters onlangs naar de kinderboerderij in Goes geweest. Ze hebben daar een huifkartocht door het Hollandse Hoeve-gebied gemaakt en ze mochten alle dieren op de boer derij bekijken. Na afloop hebben ze een pannekoek gegeten in het ernaast gelegen restaurant. Op maandag 15 mei jl. mochten ook alle ouders naar de peuter speelzaal komen. Bij een jarige peuterspeelzaal horen natuurlijk ook cadeaus. De speelzaal was versierd en er werden diverse cadeaus over handigd aan de peuters en leid sters, o.a. nieuwe politiemoto ren, muziekmateriaal en een leuk bankje voor de voorlees boek. Voor alle peuters was er een button met hun naam erop JE Troon uit waar Openbaring 4 van spreekt en ook de twaalf funda menten uit Openbaring 21 heb ben weer een ander verhaal. De weddingdayroos herinnert er ons aan dat er eenmaal een grote bruiloft zal komen. Verder is een oude drinkwaterput herschapen tot een ware bloemen- en plan- tenzee, waar stromen van levend water zijn te zien die de omgeving veranderen in een nieuw paradijsje. Over al deze onderwerpen is het nodige te zien. U kunt er rustig doorheen De Stichting Collectieve Propa ganda van het Nederlandse Boek (CPNB) speelt daarop in, door juni uit te roepen tot 'De maand van het Spannende Boek'. Dit was vorige jaren ook al zo, maar er is nu één extraatje: net als bij de boekenweek en kin derboekenweek, is er nu ook een boekenweekgeschenk. Het cadeau geldt niet alleen bij de aanschaf van spanningsboeken, vanaf f29,50, maar voor alle Nederlandse boeken die worden De werving is momenteel in volle gang en een aantal leerlingen hebben zich al aangemeld. Eising: "Voor open dagen is het nu eigenlijk te laat. Wie belang- Dat juni de spannendste maand van het jaar is, is niet alleen te merken in de boekhandel, maar ook in de bibliotheek. Deze houdt in samenwerking met het televisieprogramma 'KRO-detec- tives' een wedstrijd voor 'speu rende lezers'. Bij de Openbare Bibliotheek Goes en Boekhandel De Koperen Tuin is een brochure verkrijgbaar met daarin twintig vragen over spannende boeken. Bij die vragen wordt een korte beschrijving van een verhaal of het plot. Telkens zijn drie moge lijke antwoorden gegeven, meestal boektitels met schrij vers, soms bijvoorbeeld drie moordwapens. Aan de speur ders de vraag welk antwoord goed is. De deelnemers kunnen op een antwoordblad de juiste antwoorden aankruisen en het inleveren bij de Openbare Biblio theek Goes of Boekhandel De Koperen Tuin. Onder de inzen ders van de twintig goede ant woorden worden 8 spannende prijzen verloot. Deelnemers aan de wedstrijden kunnen in de bibliotheek speuren in de kasten en op de speciaal voor deze maand ingerichte 'spannende tafel'. Boekhandel de Koperen Tuin is een etalage geheel inge richt met de prijsvraagboeken. Nely Hagen: 'De boekhandel en bibliotheek wensen iedereen - naar eigen keus - een spannen de of huiveringwekkende vakan tie!" teerd tussen literatuur en span ning. Niet altijd terecht. In het buitenland ziet men beide gen res juist vaak in één kast. Auteurs als John Grisham, Tom Clancy, Stephen King, Ruth Rendell en Ludlum worden er evenzeer gewaardeerd, als lite raire schrijvers. Spanning wordt nog te vaak vereenzelvigd met 'goedkope detectives', terwijl juist hoge eisen worden gesteld aan de verhaallijnen, plots en psychologische intriges. Span ning heeft zich ontwikkeld en is een volwassen genre'. De vakantie komt eraan. Bij de voorbereiding ervan, hoort voor vele vakantiegangers dat er ook boeken moeten worden meege nomen. Vaak komt er het door het jaar te weinig van, om eens lekker ontspannen te kunnen lezen en dat wordt ingehaald, als men, na een jaar van grote druk te, ineens ver weg van alle dage lijkse beslommeringen alle tijd voor zichzelf heeft. De biblio theek en boekhandel zijn daarbij behulpzaam en de CPNB heeft juni uitgeroepen tot 'De Maand van het Spannende Boek'. We verkopen omstreeks deze tijd, behalve reisgidsen, ook veel literatuur en spanningboeken', zegt Elly Kloos van boekhandel De Koperen Tuin, 'menigeen neemt een hele stapel mee voor op reis'. Nely Hagen van de Openbare Bibliotheek Goes bevestigt dat: 'Er worden veel spanningboeken uitgeleend, om mee te nemen op vakantie. En er is in dit genre volop keuze: detectives, thrillers, horror en fantasy'. Het spannende boek is volgens Elly Kloos door velen onderschat: 'In Nederland wordt een strict onderscheid gehan- genieten - op vertoon van hun ledenkaart - een reductie van 0,50. Begeleidende personen die "verzekerd" wensen te lopen, betalen slechts 2,-. Tot en met 3 juni is er gelegenheid voor vóórinsch rijven bij Fam. de Bondt, Berkenstraat 80 te Goes, tel: 01100 - 16992. Er kan gespreid gestart worden van 18.30 uur tot 19.00 uur vanuit de kleine kantine van De Betho, Klein Frankrijk 2 te Goes (aan de Ringbaan-West). Het asielzoekerscentrum Berg- zicht te Goes heeft plannen om een buurtkrant te gaan opzetten. Daartoe worden vrijwilligers gezocht die in teamverband wil len meewerken. Tanja Dohmen, die een en ander begeleidt, vertelt: "In ons cen trum leven zo'n veertig culturen naast elkaar, de meeste mensen zijn gevlucht vanwege oorlog in hun land van herkomst. Dat’zet je toch aan 't denken, over de gehele wereld zijn er minstens vijftig landen in een oorlog ver wikkeld. Kinderen, moeders en vaders, dragen ieder hun eigen verdriet met zich mee. Iedere bewoner heeft zijn eigen verhaal, hun ervaringen, achtergrond en gevoel zit diep hierin verworven. Dagelijks horen wij, als werkne mers in het centrum, hun verha len, veel droevige verhalen maar ook lachwekkende anekdotes. Deze anekdotes ontstaan veelal door het enorme cultuur- en taal verschil die als een barrière tus sen onze bewoners en 'wij Nederlanders' is opgetrokken. Leuke en minder leuke verhalen, anekdotes, gedichten en gezeg- Dit viel samen met de start van het leerlingenorkest van muziek vereniging "Rillandia". Het festi val wordt gehouden tijdens de Fancy Fair van O.B.S. "De Rei gersberg". Dit is een waarborg voor een ongedwongen sfeer. Het leren van eikaars optreden wordt als erg waardevol door de muzikanten ervaren. De afgelo pen jaren was het festival bescheiden van opzet. Een 5 a 6 orkesten namen hieraan deel. Om uit te groeien tot een festival dat "klinkt als een klok" hebben we deze keer voor een open inschrijving gekozen en hopen zodoende op een grote deelna me. Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u terecht bij: Ed van Beijnum, tel: 01640 - 51248 of Ton Franken, tel: 01135 - 1480. den willen wij samen met verha len van de inwoners van Goes, maandelijks bundelen in een Buurtkrant. Deze krant moet nog worden opgezet, wij zijn op zoek naar mensen uit Goes en omge ving, die er wat voor voelen om in teamverband deze krant te realiseren en daarna te onder steunen. Wij denken aan een team van bewoners van het AZC, inwoners van Goes en omgeving onder begeleiding van een werknemer van AZC "Berg- zicht". Alle werknemers van "Bergzicht" zullen meewerken aan de continuïteit van deze Buurtkrant door iedere maand kopij in te leveren over hun erva ringen in het dagelijks werken met 'wereldburgers'. De krant zal worden verspreid in het gebied rondom het centrum in een opla ge van duizend stuks. Wanneer de krant een succes blijkt zal uiteraard de oplage worden ver hoogd." Voor meer informatie kan men contact opnemen met het Asiel- zoekers-centrum: u kunt voor informatie terecht bij Tanja Doh men, telefoonnummer 01100- 46211 (niet op dinsdagen). wandelen, bekijken en van genieten. Maar voor degene die er meer over willen weten zijn we bereid enkele rondleidingen met de nodige toelichting te geven. De rondleidingen zijn om 10.30 om 14.00 en om 16.00 uur", aldus de heer en mevr. Meulen- berg. De boerderij is vlakbij gelegen aan de grote weg Goes-Zierik- zee bij het B.P.-Station, op 300 m., aan de westkant. De parallel weg aan de westkant volgen. De toegang is gratis. Zaterdag 24 juni organiseert muziekvereniging "Rillandia voor de vierde keer een festival voor leerlingen - en jeugdorkes ten. Dit festival is uniek in de Regio Zeeland en Noord-Brabant. Ed van Beijnum van het bestuur van Rillandia vertelt: "Het is belang rijk voor aankomende muzikan ten om in een beginnersorkest ervaring op te doen in het samen spelen en zich zodoende voor bereiden op het meespelen in het groot orkest van de fanfare of harmonie waar ze lid van zijn. Bij het opdoen van ervaring hoort ook het spelen voor publiek. Dat is in de vertrouwde omgeving van de eigen vereniging vaak makkelijker dan voor vreemd publiek. Uit dit idee is een aantal jaren geleden het idee ontstaan om een festival te organiseren. Op 1e Pinksterdag draait het in Goes allemaal rond oldtimers. Die dag wordt de traditionele Molentocht vanuit Goes gehou den. En de organisatie verwacht dit jaar een deelname van zo'n 180 oldtimers. De "oudjes" zijn afkomstig uit Engeland, België, Frankrijk en Nederland zelf. Een breed scala van lang uit het dagelijks beeld verdwenen auto mobielen presenteert zich aan het publiek. Dat varieert van de bekende Citroën Traction Avant tot de kleine Austin Seven. Het betreft auto's en motoren van 30 jaar en ouder. De oudste oldti mer die zich voor de Molentocht heeft aangemeld dateert uit 1916. Gestart wordt vanaf de Grote Markt te Goes om ca. 11.30 uur voor een rit langs Kloetinge, Kat- tendijke, Wemeldinge, Kapelle (stempelpost bij het gemeente huis), Biezelinge, Schore, Krui- ningen, Den Inkel, Waarde (stempelpost bij de molen), Gawege, Krabbendijke, Oostdijk, Yerseke, Vlake, Eversdijk (stem pelpost), terug naar Goes. Daar eindigt de tocht te ca. 16.30 uur in de Zeelandhallen. In Schore wordt gestopt op het Nieuwe Kerkplein. De eerste oldtimers zullen daar naar verwachting omstreeks 13.00 uur arriveren. De tweede stop is te Yerseke bij De Zaete. Daar komen de oldti mers omstreeks 14.00 uur aan. Het organisatiecomité heeft met succes een beroep kunnen doen op vele bedrijven in Midden-Zee- land. Dankzij hun sponsoring is het gelukt een attractieve tocht uit te zetten. Voorts wordt mede werking verleend door het Straatorkest Olé en de Volks dansvereniging Scaldis. De begeleiding van de oldtimers wordt verzorgd door een 15-tal motoren van het Motor Begelei- dings Team Zeeland. Het eind punt van de Molentocht valt samen met een bezoek aan de Zeelandhallen, waar gedurende 3 dagen (zaterdag 3 juni, zondag 4 juni en maandag 5 juni) een grootse oldtimerexpositie en ver koop georganiseerd wordt, met en een traktatie. Alle ouders en genodigden kregen koffie met gebak aangeboden. De leidsters werden in de bloemetjes gezet. Het was een gezellige ochtend, waar men met plezier op terug kijkt. Mede door nieuwbouw op het dorp en veel jonge gezinnen mag de peuterspeelzaal zich verheugen in een goede belang stelling. Er is zelfs een kleine wachtlijst. De peuters kunnen aangemeld worden vanaf de leeftijd van V/2 jaar. Zij worden geplaatst vanaf de leeftijd van 2 jaar, als er tenminste op dat moment'een plaatsje vrij is. De peuterspeelzaal "De Brave Hendrikjes" is één van de 10 peuterspeelzalen in de gemeen te Goes, die aangesloten zijn bij de Stichting Peuterspeelzalen Goes. gekocht, dus bijvoorbeeld ook tuinboeken, jeugdboeken, reis gidsen en informatica. He. geschenk heet 'In de val', een huiveringwekkende novelle, geschreven door Amerika's top crime writer Dean Koontz. Deze Amerikaanse auteur heeft een groot aantal bestsellers op zijn naam staan, waaronder 'Het Franciscus Komplot', 'Winter maan' en 'Duistere Stromen'. Van zijn boeken zijn wereldwijd in 31 talen meer dan 50 miljoen exemplaren verkocht. In 'In de val' heeft Mag Lassiter het gevoel, dat iemand haar in de gaten houdt.... Het verhaal begint, als Meg arriveert bij Bio- lomech, een bedrijf waarvan wordt gefluisterd, dat er aan geheime experimenten wordt gedaan en een man in een zwar te jas met het bedrijfslogo Megs jeep zorgvuldig inspecteert. kramen voor verkoop/ruil van onderdelen, accessoires, boe ken, miniaturen, geschenken etc. De openingstijden zijn: zaterdag 12.00 - 20.00 uur en zondag en maandag 10.00 - 18.00 uur. De organisatie wijst erop dat op zondagmorgen, 4 juni de Grote Markt in Goes alleen toeganke lijk is voor de deelnemers aan de Molentocht. Het organisatieco- Van dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juni wordt voor de 52e maal de Avondvierdaagse van de Ned. Wandelsport Bond vanuit Goes gehouden. De organisatie is wederom in handen van het comité Fruitwan deltochten, waarin ook het Rode Kruis Goes-Borsele zitting heeft. Er kan naar keuze gewandeld worden over een afstand van 5, 10 of 15 km. Het inschrijfgeld bedraagt 4,50. Leden van erkende wandelsportbonden Oude tijden herleven. Dat is de naam van de tentoonstelling die tot en met 24 juni loopt bij galerie Alie Bekenes aan de Dorpsstraat 8-10 te Kattendijke. De expositie is gericht op vijftig jaar bevrijding en met name is daarbij aandacht geschonken aan muziek uit de oorlogsperiode. Men treft er onder meer foto's en een collec tie bladmuziek uit die tijd. Alie en Joop Bekenes waren 50 jaar geleden zeer aktief in het Goese amusementsleven. Zij werkten zowel vocaal als in strumentaal en akterend mee met o.a. de Goese Hawaïënband o.l.v Nico v. Beveren, het Goese Amusementsgezelschap o.l.v. de heer v.d. Broek, het Goese Dans en Show Orkest The Or- pheans o.l.v. Kees Broere, het Tango Orkest van Baby de Toonder, het Syncope Kwintet en waren medeoprichters en hoofdrolspelers van de Goese Operette Vereniging, o.l.v. Tan Kousemaker. Daarnaast werden ’i Dit jaar is het 20 jaar geleden dat de peuterspeelzaal "De Brave Hendrikjes" in 's-Heer Hendriks kinderen werd opgericht. In januari 1975 startte de peuter speelzaal met de juffen Els Zan- dee en Cora Paauwe, een behoorlijk aantal peuters en beperkte (financiële) middelen. Nu in 1995, kunnen we spreken van een vrijwel constante bezet ting van 18 peuters per dagdeel en als juffen Lia Klap en Janneke de Dreu. De peuterspeelzaal is vanaf het begin 2 dagdelen per week open geweest. Eerst in het Heer Hendrikhuis. Later hebben de peuters een aantal jaren in de oude school gebivakkeerd. In 1985 zijn ze, na de verbouwing en renovatie, weer teruggegaan naar het Heer Hendrikhuis en daar hebben ze hun vaste plaats Wereldkinderen organiseert weer een Sponsorfietstocht. Op Beveland gebeurt dat woensdag 31 mei. Vertrek bij de Prof. dr. Kohnstammschool te Goes, De Rank te 's-Gravenpolder en 't Honk te Kapelle. Verder is er een sponsorfietstocht van Wereldkinderen op vrijdag 9 juni vanaf een aantal scholen op Walcheren. De helft van de opbrengst is bestemd voor het landelijke pro- jekt: De opvang van straatkinde ren in de Colombiaanse stad Cali. Cali is qua grootte de derde stad van Colombia, hier leven veel kinderen op straat. Wereld kinderen steunt al enige jaren een projekt in Cali, dat zorgt voor opvang van deze kinderen. Voor de opvang van straatkinderen in een ander deel van de stad wil men een nieuw tehuis bouwen waar ze onderdak krijgen en een vak leren. Omdat de kinderen zelf mee hel pen bouwen en de grond reeds is gekocht, zijn de bouwkosten vrij laag. Aan Wereldkinderen is gevraagd om een bijdrage van 23.000,-. Voor dit bedrag kan er in het nieuwe tehuis een eet zaal en een keuken ingericht worden. De andere helft van de opbrengst is bestemd voor een projekt van de regio Zeeland: In Lasem op het eiland Java is voor renovatie van een slaapzaal geld nodig. De zolder is in zo'n slech te staat dat de kinderen niet meer boven kunnen slapen en noodgedwongen beneden moe ten slapen. Voor de renovatie is er 18.000,- nodig. De regio Zeeland wil door middel van de fietstocht hiervoor een deel bij een brengen. In Zeeland werd vorig jaar 24.138,25 door de kinderen bij elkaar gefietst. Dit bedrag is- besteed aan projekten in India, Ethiopië en Indonesië. Door de provincie Zeeland zijn de kosten van de fietstocht, in het kader van ontwikkelingssamenwer king, gesubsidieerd. De opbrengst kon daardoor voor de volle 100% ten goede komen aan de projekten. Evenals vorig jaar wordt de tocht weer 's avonds gereden. Het is de bedoeling, dat de kinderen zich laten sponsoren door familie en/of kennissen door middel van een bijdrage per gereden kilome ter. Er zijn drie route's uitgezet van ongeveer 20 km. Twee op Walcheren en één op Zuid-Beve- land. Tussen 18.00 en 18.30 uur kan er op verschillende scholen gestart worden. De meeste scholen zorgen voor begeleiding bij het fietsen. Voor alle deelne mers zijn er onderweg enkele versnaperingen en er 'wordt een oorkonde met herinneringsvaan- tje aan de deelnemers uitgereikt. Ini. Gerard Hoebeke, tel: 01100- 32107. De H.V.K.K. hield 20 mei haar 6e bekerwedstrijd in het Schelde- Rijnkanaal. De vangst was slecht. Van de 26 vissers wisten er 5 vis te vangen. 1e H. Dee- gens, 63 cm; 2e mevr. J. Dee- gens 32 cm; 3e P. Slabbekoor, 30 cm; 4e K. Lepoeter Jz., 26 cm; 5e G. Willighagen, 22 cm. Volgende wedstrijd is vrijdag 16 juni in het Schelde-Rijnkanaal. Het Oosterschelde College in Goes begint na de zomervakan tie met de middelbare beroeps opleiding Verzorging. Het gaat om een driejarige opleiding gericht op werk in de kraamzorg, bejaardenzorg, thuiszorg, ver pleeginrichting of woonvormen voor lichamelijk gehandicapten. Pas in het derde jaar hoeft men te kiezen in welke richting men uiteindelijk werkzaam wil zijn. De toelatingseis is een VBO- of geven", aldus Eising. MAVO-diploma of een opleiding die daaraan gelijkwaardig is. "Tij dens de opleiding zullen de stu denten in vier stageperiodes van tien weken de praktijk leren ken nen. Stageplaatsen zijn beschik- stelling heeft, kan gewoon in een baar in heel Zeeland en daarbui ten tot in België toe", aldus afd. directeur Dick Eising. Het programma van de opleiding voldoet aan de eisen die daar-, aan door het ministerie worden gesteld. "Wat dat betreft moet je natuurlijk geen steek laten vallen en heb ben we ons goed voorbereid", zegt Eising, "maar we leggen wel schelde College, Postbus 2102, accenten. Zo vinden wij de prak- 4460 MC Goes, 01100,-14720. De familie Meulenberg- Schippers aan de Jonkvrouwe Annadijk 1 onder Kortgene stelt op Twee de Pinksterdag haar Boerderij tuin "Hebron" open voor het publiek. Een unieke kans voor de liefheb bers, want het gaat om een bijzondere tuin waar veel is te zien en waar veel symboliek in schuil gaat. De heer F.M. Meulenberg vertelt: "Onze Hebrontuin heeft als bijzonderheid dat een aantal belangrijke waarheden uit de Bijbel door bloemen, planten en bomen zijn uitgebeeld. In een 12-tal objecten vertellen de bloe men hun verhaal o.a.: over een Paradijs, over de verdwaalde en beschadigde mens, over een deur die weer naar de goede weg leidt, over een kruis dat spreekt van verzoening en ver lossing. De amandel vertelt van het nieuwe leven. En de wijnstok vertelt van het geheim van vruchtdragen. Rozen beelden de Op dinsdag 30 mei reikte burge meester drs. D.J. van der Zaag van Goes een Koninklijke Onder scheiding (decoratie eremedaille in brons in de Orde van Oranje Nassau) uit aan de heer C. van Weele. De uitreiking vond plaats in "De Betho", Klein Frankrijk 2, Goes. De heer Van Weele ont vangt de onderscheiding ter gelegenheid van zijn 40-jarig dienstverband bij "De Betho". De heer Cornelis van Weele is geboren op 15 augustus 1936 in Krabbendijke. Hij woont in het gezinsvervangend tehuis "De Karnemelksehoeve", Populie renstraat 25 te Goes. «ww -J'.','

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 7