Provincie Zeeland Samen wel zijn 1 Pinkstershow 399,- 799,- 599,- op op F» M SETIAKAWAN GELDLENINGEN Boekhandel TUIN LAMP GRATIS 078-180866 of 01100-52688 SUN SHINE i 298," pst 4 fyrtmMII1 a i INSPRAAK COMMISSIES ss Engelse Stijlmeubelen Gordijnen Draperieën Luxe Cadeaus 4 Hartman Masterclub 4 kussens 1 ovale tafel 1 parasol Ook voor reizen naar Indonesië 2e Pinksterdag geopend van 10.00-17.00 uurx Donderdag 1 juni wegens sluiting v. boekhandel Ten Voorde OPENING Pinkster- Aan de weg timmeren 14 DE BEVELANDER Woensdag 31 mei 1995 Bezuinigingen nopen Gedeputeerde Staten (GS) tot kordaat optreden, ook in de welzijnsector. Vooral de vermindering van inkomsten vanuit het Rijk, maakt dat de provincie Zeeland te doen krijgt met een bezuiniging van 8 mln. Provinciale opleveren. mosgroen 110,- schoen- sleutelservice RdviespÏHst698^ f PINKSTER PRIJS SLIMME KOPERS- PRIJS PINKSTER PRIJS Uw adres voor gezondheidssandalen slippers en speciaal pasvormschoeisel /sinds 1895 Korte Vorststraat 12 (zijstr. Papegaaistr.) Goes Ook voor al uw steunzolen tl. v.d. Goeskade 49, Goes, tel. 01100-27107 Abdij Nieuws is de informatierubriek van de Provincie Zeeland. Redactie: Bureau Voorlichting, Abdij 6, postbus 6001, 4330 LA Middelburg, telefoon 01180 31392 Wilhelminastraat 23 4424 BB Wemeldinge 01192-2525 I Meer weten? bel ons even. Dagelijks van 9.00 uur tot 23.00 uur. 4 GROENE WIPSTOELEN nu..59,- 13 TUINSET 9-delig in bordeaux-rood PINKSTER PRIJS 4 Volkunststof Jardin stoelen PARASOLS voor49,95 Staten (PS) hebben daartoe inmiddels besloten. Tegelijkertijd hebben ze vastgesteld dat een reorganisatie van de welzijnsstructuur 2 mln. moet 4KUIPST0ELEM +4 KUSSENTJES NU 59,- a 65,- a 49,- a129,- fes./' n- Abdij I Nieuws Gebouw VMC L 4 I Uil. UUij bieden U een complete en oktuele collectie en heten U von harte welkom in onze nieuwe zook. of de helft v.d. woorde in contonten De statencommissie voor eco nomie vergadert woensdag 7 juni, aanvang 15.30 uur. De volgende onderwerpen staan op de agenda: bijdrage in de kos ten van een haalbaarheidsstudie over de haven van Bruinisse, ont- werp-begroting '96 van het Re creatieschap Het Veerse Meer en invoering van de Zeelandkaart. De statencommissie ruimtelij ke ordening vergadert vrijdag 9 juni, aanvang 9.30 uur. De agenda vermeldt de volgende onderwerpen: ontwerp streekplan- uitwerking berging baggerspecie met bijbehorende antwoordnota (N673) wordt hier en daar gerepa reerd. Op Walcheren moet het verkeer rekening houden met 'werk aan de weg' aan delen van de rijbaan van de weg Middelburg-Vlissingen- Oost (N254) en de weg Oost-Sou- burg-Vlissingen-Oost (N662). Stuk jes van het fiets- en voetpad langs de weg Oostkapelle-Domburg (N287) krijgen nieuw asfalt. Ook langs de weg Middelburg-Veere (N663) blijft het werk beperkt tot het fietspad. Bij de werkplekken gelden snelheidsbeperkingen. Waar schuwingstekens en borden at tenderen de weggebruiker hierop. Als het nodig is een weg af te sluiten, staan omlei- dingsroutes aangegeven. mer lokatiekeuze en streekplanuit- werking baggerspeciedepot Koe- gorspolder; jaarverslag ruimtelijk beleid 1994 en een bijdrage uit het kleinekernenfonds voor een aantal projecten. De statencommissie milieu komt vrijdag 9 juni om 14.00 uur bij elkaar voor een verga dering. De bijeenkomst is op het adres Groene Woud 1 in Middelburg. De agenda vermeldt de volgende on derwerpen: milieuverslag 1994, ontwerp derde tranche provinciale milieuverordening en uitwerkingen van het milieubeleidsplan Kerend Tij 2 (werken met secundaire grondstoffen, verwerking veront reinigde baggerspecie en grond, Tenzij anders vermeld zijn de com missievergaderingen in het provin ciehuis, Abdij 6 in Middelburg. De bijeenkomsten zijn open baar en beginnen met spreek recht voor het publiek. Men sen die belang hechten aan zaken die op de agenda staan kunnen over deze onderwer pen het woord krijgen en zo de statenleden informeren. De agenda's van de vergaderin gen en de stukken die daarbij ho ren liggen ter inzage in het infor matiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middelburg. vergunningenbeleid voor puin- breekinstallaties en sorteerinrich- tingen). Voortvarend Het dagelijks provinciebestuur trekt er hard aan om de vorming van één organisatie per 1 januari 1998 gestalte te geven. Enerzijds vanuit de overweging om zo goed als mogelijk is het hoofd te bieden aan onzekerheden waarmee reor ganisaties nu eenmaal gepaard De reorganisatie is niet alleen een gevolg van de bezuinigingen maar ook van de wens meer samen hang te brengen in het aanbod van functies, integraal beleid voe ren in de vaktaal. Vandaar dat de reorganisatie gepaard gaat met een herijking van taken. Het colle ge pakt hiermee de uitvoering ter hand van het beleidsprogramma voor de periode 1995 -1999, zo als dat door PS is vastgesteld. Regelmatig zal het informatieblad Inzien verschijnen om alle betrok kenen op de hoogte te houden van ontwikkelingen in aanpak en voortgang van de reorganisatie. Uiterlijk per 1 januari 1998 vormen organisaties van steunfuncties voor jeugd- en jongerenwerk (met inbegrip van kinderopvang), emancipa tie, minderheden, maatschap pelijk activeringswerk en de Stichting VMC (Volksgezond heid, Maatschappelijk welzijn en Cultuur) één organisatie; het liefst per ingang van die datum ook onder één dak. Het College van Gedeputeerde Staten (GS) heeft hiertoe be sloten. in groen, bordeauxrood en blauw gaan, anderzijds om de bezuini ging van 2 mln. te realiseren. Drie recente besluiten onderstre pen de inzet van GS: de instelling van een projectteam; vacature stop bij de afzonderlijke instellin gen met onmiddellijke ingang; aan kondiging van beëindiging van de subsidie per instelling, uiterlijk per 1 januari 1998. Duidelijk is dat de bezuinigings taakstelling van 2 mln. niet haalbaar is als vacatures worden opgevuld. Vandaar dat slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toe stemming is te verwachten een opvolger voor een vertrekkende functionaris aan te trekken. bestuur'. Met andere woorden; je kunt een subsidie niet van de ene op de andere dag stopzetten. Dat moet tijdig gebeuren. Vacaturestop Als er een vacature ontstaat bij een van de instellingen moet het bestuur dat melden bij het College van GS. Opvulling van de vacature mag alleen als GS daarvoor toe stemming hebben gegeven. Deze maatregel is als voorwaarde op genomen in de huidige subsidie verlening aan de instellingen. Gespreksronde De portefeuillehouder welzijn, ge deputeerde L. Coppoolse, is in middels begonnen met een ge spreksronde langs de besturen van de instellingen. Behalve het mondeling informeren van de be sturen over de besluiten van PS en de daaruit voortvloeiende GS- besluiten is het de bedoeling van deze gesprekken afspraken te maken over de manier waarop be stuur en personeel kunnen worden betrokken bij de reorganisatie. GS willen daarbij hoge prioriteit geven aan het uitwerken van een sociaal kader. openingstijd: ma. 13.00-17.30 uur dl.-vrij. 9.00-17.30 uur zat. 9.00-17.00 uur Donderdag koopavond Het opgaan in één organisatie on der één dak gaat op voor de vol gende instellingen: Stichting VMC; het Emancipatiebureau (inclusief platform Zeeuwse Vrouwenraad); het maatschappelijk opbouwwerk vanuit de Stichting Katholiek Maat schappelijk Activeringswerk Zee land, de Provinciale Diaconale Commissie van de N.H. Kerk in Zeeland, de Stichting Gerefor meerd Sociaal Centrum voor Zee land en Humanitas; de Stichting Surinamers, Antillianen en Aruba nen; Stichting Oecomenisch Cen trum voor Jeugd Jongerenwerk Zeeland; Scouting Zeeland; Stich ting Impuls Zeeland; Stichting On dersteuning Kindercentra Zeeland. Financieel Door het aanpakken van de reor ganisatie kunnen vanaf heden fi nanciële middelen vrijkomen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld overschotten op begrotingen en het niet vervullen van vacatures. Dit geld komt op een aparte be grotingspost te staan. Vervolgens is het te gebruiken voor kosten die voortvloeien uit de reorganisa tie. Het gaat dan onder meer om verhuis- en inrichtingskosten en flankerend personeelbeleid. Inzien Het informatieblad Inzien, dat han delt over de reorganisatie, is ver krijgbaar bij de betrokken instellin- Instellingen De instellingen die te maken krij gen met de reorganisatie hebben gemeen dat een deel van hun ta ken in elkaar zijn te schuiven of dat hun takenpakket zodanig is dat voorbijgaan aan wenselijke sa menwerking verspilling betekent van geld of menskracht. Het hierdoor vrijkomende geld kan weer worden gebruikt voor de subsidiëring van de nieuwe instel ling. GS hebben de derde tranche (deel drie, zeg maar) vastge steld van de Provinciale Mi lieuverordening. Inspraak is mogelijk tot 30 juni door schriftelijke reacties te reage ren naar het College van GS, postbus 165, 4330 AD Middel burg. In dit deel van de milieuverorde ning is het de provincie er vooral om te doen zich te houden op de afvalstromen. Vandaar dat er re gels worden gesteld over onder werpen als het scheiden van huis- huidelijk afval; de scheidingsplicht van plantaardig afval, glas, papier textiel en chemisch afval; het scheiden van bedrijfsafval inclusief een meldings- en registratieplicht; de toepassing van secundaire grondstoffen en de verwerking van afval. Vooruitlopend op de aanwijzing tot wetland door de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Vis serij, staat de Grevelingen in de verordening aangemerkt als inte graal milieubeschermingsgebied. De derde tranche van de milieu verordening ligt ter inzage in het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 in Middelburg, tel. 01180-31400. i i Tolle Lege Lange Vorststraat 21, Goes Tel. 01100 - 21909 (Naast Intertops) het nieuwe adres voor al uw boeken en muziek Bij aankoop van complete tuinsets (4 stoelen, tafel, kussens, parasol, kleedje) p. stukè2«,95 I 49,- 29,- 129,- 99,- 540,- 4 -tyartmMII1 Masterclub 4 kussens 1 ovale tafel met decorblad Beëeindiging subsidie De aankondiging dat per 1 januari 1998 de subsidiëring van de af zonderlijke instellingen stopt heeft alles te maken met, zoals dat heet, 'de beginselen van behoorlijk gen en bij het informatiecentrum van de provincie, Abdij 9 in Middel burg, tel 01180 - 31400. Tussen half mei en eind juli wordt onderhoudswerk uitge voerd aan een aantal provin ciale wegen in Zeeland boven de Westerschelde. Op Schouwen-Duiveland krijgen over een lengte van anderhalve ki lometer de rijbaan en de aanlig gende fietspaden van de weg Re- nesse-Scharendijke (N652) nieuw asfalt. Van de weg Zierikzee-Brou- wershaven (654) wordt bijna vier kilometer van de rijbaan onder handen genomen. Op de Bevelanden komt er nieuw asfalt op delen van de rijbaan van de weg Vlissingen-Oost-Goes (N254), 's-Gravenpolder-Ovezande (N666) en ‘s-Heer Arendskerke- Wolphaartsdijk (N668). De rijbaan van de weg Kruiningen-Yerseke 99,- Openingstijden: maandag 13.00 - 17.30 uur dinsdag - vrijdag 10.00 - 17.30 uur zaterdag 10.00 - 17.00 uur, donderdag koopavond Bij oonkoop von min. 50,- oon muziek oktie-CD 1 Ovale tafel, 4 Kwaliteitskussens 3 jaar garantie ^QQ B van 621,-nu *tvwj Als beste getest consumentengids 1994 4 Aquarius Gemini 4 kussens 1 ovale tafel 1 parasol 269,- 1115,- 200 cm van 99,- 250 cm van 199,- voor........ 99,95 r Tuin-Meubelcentrum- 85,- 59,- 199,- 775,- Sociaal kader GS willen hoge prioriteit geven aan het uitwerken van een sociaal kader. Het is dan ook de bedoe ling dat straks sprake is van één sociaal statuut voor het personeel van de organisaties. In dit sociaal statuut staan de spelregels voor de personele gevolgen van de re organisatie. Exclusief voor de Benelux importeerden wij, van de merken EUROLOCK en KÖHLER. een BEPERKTE PARTIJ OVERLOCKMACHINES met schoonheidsfoutjes die, met de volledige garantie, worden verkocht aan zowel bedrijven als particulieren. Voor het in één handeling afwerken en afsnijden van vele stofsoorten. Info: Lomex Waalwijk B.V. - Hertog Janstraat 3 - Waalwijk (Di t/m Za) Tel.: 04160-33679/42965 *Vele merken tegen bodemprijzen *Verzending mogelijk Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Levering volgens leveringsvoorwaarden (K.v.K. Waalwijk nr. 1980).® Ambassador 1 ovale tafel met verzwaard decorblad 4 dralon ruitkussens 5 JAAR GARANTIE J “499, 5 yd

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 14