.WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK WAT EEN STREEK E.H.B.O. Goes wint nationale Incontinentie-cursus titel in Heinkenszand De Drie Sterren Yerseke winnaar etalagewedstrijd Aandacht voor 65+ Nieuwe vestiging Manpower te Goes Horeca-opleiding in Zeeland 'n succes Contract 100e bedrijfs- plaats Kinderopvang Installatiebedrijf Wisse nu ook VEV Leerbedrijf Inschrijving open voor Rit van Blit MEDISCHE DIENST Eerder al erkenning Intechnium Gratis oog- en oogdrukmeting tevens 65,-korting op komplete bril. Kampman lange vorststraat 57 goes, tel. 01100-30214 Volgend jaar weer een vervolg Deelnemers kunnen zich melden Opening dinsdag 6 juni a.s. y Woensdag 31 mei 1995 DE BEVELANDER 13 voor 3, 4 en 5 juni 1995 Deze aanbieding geldt tot 24 juni De Piek Kunst in raadhuis ^URM^ ALS ELKE SECONDE TELT leerbedrijf 1 HUISARTSEN: TANDARTSEN: APOTHEEK: VERLOSKUNDIGEN DIERENARTSEN: HOMEOPATEN KRUISWERK De "Rit van Blit" staat open voor zowel individuele deelnemers, als voor rijders in teamverband. Bij de start wordt er een routebe schrijving uitgereikt. Aan het begin van de toerrit wordt er van alle deelnemers op de motor een foto gemaakt die men eventueel Zaterdag 3 juni zal er een optreden van de Walcherse rockband Joy- rock plaatsvinden in De Piek, Hel- lebardierstraat 13 te Vlissingen. De aanvang is 22.00 uur en de entree is 5,-. Vrijdag 2 juni is er weer een jamsessie vanaf 21.00 uur. Instrumenten zijn aanwezig. Vanaf 21 maart werd er door de distillateur van het merk Gorter een etalagewedstrijd uitgeschre ven. Onder het thema: Lentekol- der! Zet uw etalage eens op zijn kop, konden alle slijters in Nederland deelnemen. Óp basis van inzet en creativiteit werden Bij de foto: Dezer dagen vond bij het bedrijf aan de Verrijn Stuartweg te Goes de uitrei king plaats van het VEV-certifi- caat waardoor Wisse ook in dit vakgebied leerbedrijf is geworden. Op de foto de heren A. Huigen en C. Simons van het VEV, ver der de heer K. Noordhoek, leermeester en de heer C. Wil- lemstein van de Opleidingen bij Installatiebedrijf Wisse. de etalages door een jury beoor deeld. De eerste prijs werd gewonnen door slijterij De Drie Sterren te Yerseke. De prijs werd 24 mei jl. feestelijk uitgereikt en de winnaars, de dames Polfliet en De Pree werden in de bloe men gezet. In het gemeentehuis van Kapelle is tot en met 23 juni werk te zien van beeldend kunstenaar Her man Put uit Oost-Souburg. Hij stelt brons, steen, hout en gips tentoon. Te zien tijdens de ope ningsuren van het gemeente huis. Toegang vrij. Gemeente Goes Van vrijdagavond 18.00 u. t/m maan dagochtend 08.00 uur. M. van Veen, tel. 01100-21670 (verloskundige). KRUISVERENIGING RONDOM DE OOSTERSCHELDE Voor wijkverpleging en intensieve thuiszorg: 24 uur per dag bereikbaar vla tel. 01100-51177. Spreekuren en uitleen verpleegarti- kelen op werkdagen tussen 13.00 en 13.30 uur. Uitleen verpleegartikelen ’s avonds in Goes (Beukenstraat van Spreekuren zaterdag- en zondag morgen van 10.00-11.00 uur. dr. R.F. Smit, Van Dusseldorpstraat 5, Goes, tel. 06-527 713 98. REGIO ZEELAND M.C. van Haaren. Tel. 01180-25369. MAATSCHAPPELIJK WERK: Dinsdag 6 juni vindt in Goes de opening plaats van een nieuwe ves tiging van Manpower. Deze grote uitzendorganisatie is te vinden op de eerste verdieping van het ingrijpend verbouwde Postkantoor aan de Grote Markt. Werkzoekenden naar administratief, technisch en industrieel werk kunnen zich vanaf 6 juni laten inschrijven voor tijde lijk werk. Alle ondernemingen/organisaties kunnen hun aanvragen voor tijdelijk personeel aanbieden bij Manpower. Office-manager van Manpower Goes is Bianca van der Meijden. Ze vertelt: "Manpower Uitzendorganisatie is zowel wereldwijd als in Europa marktleider in de uitzendbranche met meer dan 2000 vestigingen in 38 landen. Op dit moment heeft Manpower Uitzendorganisatie meer dan 75 vesti gingen in Nederland. Manpower is 's werelds grootste uitzendorgani satie en heeft daardoor selectie-systemen kunnen ontwikkelen waar door een voorsprong is verkregen op andere uitzendorganisaties. Al deze systemen zijn vastgelegd volgens ISO-9001". Manpower is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.30 uur. Telefo nisch van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar, Grote Markt 14, 44 61 AJ Goes, tel: 01100 - 22120. Ingang via de trap in het postkantoor. 2 juni wn 3 juni tot 17.30 uur De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. 3 juni van 17.30 uur tot 5 juni 17.30 uur Apotheek De Spinne, De Spinne 11-62/11-64, Goes. Tel. 01100- 28228. 6 juni v.a. 17.30 uur De Zeeuwse Apotheek, Grote Markt 10, Goes. Tel. 01100-15255. Openingstijden voor dringende ge vallen: op zaterdag van 08.30-17.30 uur; op zondag van 10.00-11.30 uur en van 16.00-18.00 uur. Zaterdag 10 juni wordt vanuit Goes de "Rit van Blit" gereden, een toerrit voor motorliefheb bers. Starten kan tussen 08.30 en 09.30 uur vanaf Motorhuis De Regt, v/d Spiegelstraat 60 te Goes. tiebedrijf Wisse 52 personeelsle den in dienst. Om de klanten een nog beter produkt te kunnen leveren is in 1993 een project tot kwaliteits verbetering opgestart dat in 1994 geleid heeft tot certificering van Wisse B.V. als waarborginstalla- teur voor de afdelingen elektra, gas en water in woningbouwpro jecten. Op 23 december 1994 is de Fir ma Wisse officieel leerbedrijf voor het Intechnium geworden en heeft de certificaten hiervoor ontvangen. dat in Zoals we eerder in De Bevelander meldden, groeit het aantal bedrijfs- plaatsen Kinderopvang in regio De Bevelanden sterk. Dezer dagen werd in Goes het 100e contract voor een bedrijfsplaats getekend. Op bijgaande foto de ondertekening in het kantoor aan de Montgomery- straat 10 te Goes, waar men alle informatie over deze vorm van Kin deropvang kan verkrijgen. Daar is de stichting Kinderopvang De Bevelanden gevestigd. Deze week hebben enkele tien tallen cursisten van de Horeca- opleiding die Arbeidsvoorziening Zeeland in samenwerking met het Zeeland College heeft geor ganiseerd, een diploma ontvan gen. In vijf maanden tijd zijn gemotiveerde mensen in een snel tempo opgeleid tot restau- rant-kok of restaurant-gast- heer/gastvrouw. De horeca is duidelijk een groeimarkt in Zee land als het gaat om werkgele genheid. Alle 27 cursisten heb ben een baan gevonden. Uit ervaring blijkt dat de vakkennis, welke nodig is om in de praktijk goed te kunnen functioneren, ruim voldoende is. Alle cursisten komen in het bezit van een erkend diploma. Het examen wordt afgenomen door de Stich ting Vakopleiding Horeca. Een waarborg om aan te sluiten op de vraag van de werkgevers. De opleiding van het Centrum Vak opleiding is zeker niet licht te noemen. Cursisten volgen een lesprogramma van vijf dagen in aan het einde van de rit bij de Tennishal "Schelde Internatio nal" te Goes, als herinnering kan kopen. Gedurende de dag zal er informatie worden gegeven over noviteiten op het gebied van de motorsport en zijn er verschillen de aktiviteiten waaraan de lief hebbers kunnen deelnemen. De dag wordt besloten met een Chi- nees-lndische maaltijd met dansmuziek vanaf 19.30 uur in de Tennishal "Schelde Interna tional" te Goes. Informatie en inschrijven via telefoonnummer 01100-50541. In Heinkenszand is dinsdag 30 mei, gisteren, de aanzet gege ven voor een incontinentie-cur sus die in september a.s. van start gaat. In verband met de organisatie is het nodig dat belangstellenden zich zo snel mogelijk aanmelden. In De Blau we Reiger werd, vooruitlopend op de cursus, al een informatie avond gehouden. Wie die mocht hebben gemist, kan voor inlich tingen terecht bij de praktijk van Carla Volleman en A. de Blaey te Heinkenszand. De cursus hangt samen met het landelijke Provin-project. In Nederland hebben 1 op de 20 mensen last van incontinentie. Incontinentie betekent niet goed kunnen ophouden van plas of ontlasting. In de meeste gevallen gaat het om incontinentie voor urine en komt vooral bij vrouwen voor. Incontinentie kan optreden na een zwangerschap, operatie in de onderbuik of ouderdom. Er kan een verslapping van de bek- kenbodemspieren optreden. De bekkenbodem is een soort hang- de week. In de avonduren komt er ook nog het nodige huiswerk bij. Naast theorie is er veel aan dacht voor de praktijk. Ongeveer de helft van de beschikbare tijd wordt besteed aan het organise ren van oefenlunches. Met name werkgevers ontvangen een uit nodiging voor een lunch in het speciaal ingerichte restaurant. Op die manier maken cursisten, aspirant werknemers, al kennis met hun mogelijke werkgever. Bovendien kunnen horecawerk- gevers kennismaken met de opleiding. Het contact tussen "vraag" en "aanbod" is dan ook goed te noe men. In het cursusjaar '95/'96 zal Arbeidsvoorziening wederom een horecacursus organiseren. Scholen volgens deze weg geeft mensen weer zicht op een betaalde baan. Voor meer infor matie kunt u contact opnemen met Ronald van Rooijen, coördi nator horeca-opleiding, tel. 01180-11655, Centrum Vakop leiding Middelburg. mat van spieren en bindweefsel, welke de lichaamsopeningen (urinebuis, vagina en anus) afsluit. Zijn deze spieren en banden te ver opgerekt of verslapt, dan kan urineverlies optreden tijdens bij voorbeeld sporten, hoesten, lachen, winkelen of tillen. Dit kan leiden tot onzekerheid of afname van sociale contacten. Er rust nog steeds een groot taboe op incontinentieklachten. Vrouwen schamen zich ervoor en er wordt niet over gepraat. Door de enor me reclamecampagnes rond opvangmaterialen komt er geluk kig meer openheid rondom dit onderwerp. Het gebruik van incontinentiemateriaal bestrijdt echter de gevolgen, maar doet niets aan de oorzaak! Onderzoe ken geven aan dat oefentherapie bij incontinentieklachten heel goed kan helpen. Voor meer informatie kunt u contact opne men met: Carla Volleman, prak tijk voor fysiotherapie A. de Blaey te Heinkenszand. Tele foon resp. 01106-2614 of 01106- 2684. Voor grote en kleine huisdieren Goes, ’s-Gravenpolder, Kapelle, Kruiningen en Krabbendijke e.o. De praktijk van dr A. Mosselman, dr B.J. Boer en dr W. Verboom wordt waargenomen door: W. Verboom, Alexanderstraat 46, Kapelle. Tel. 01102-42486. Goes, Heinkenszand, Noord-Beveland: dr. Van Dijk, Simonswei 2, Heinkens zand. Tel. 01106-1290. Kleine huisdieren Reimerswaal, Kapelle en Goes: De praktijk wordt afwisselend door de dierenartsen L. Huiskens-Corne- lisse en S. Verhoeven waargeno men. Molenlaan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. 50908. KINDERTELEFOON: De kindertelefoon is bereikbaar via tel. 01180-38080. Bereikbaar: 14.00- 20.00 uur. PATIËNTENVER. SAMEN BETER: Centraal tel.nr. 01140-20069/15420 of 01106-3309. Dit nummer kunt u bellen voor hulp, informatie en klach ten met betrekking tot de gezond heidszorg. OUDEREN VOOR OUDEREN: Spreekuur: wo. 10.00-12.00 u. Zon- nebloemstraat 53, Goes, tel. 01100- 21270. GEHANDICAPTEN ADVIESBURO ZEELAND Kosteloze hulpverlening aan alle Zeeuwse gehandicapten. Heren gracht 52, Middelburg. Tel. 01180- 23592 van ’s morgens 9.00-12.00 uur. 's Middags 14.00-16.00 uur. PASTORALE ZONDAGSDIENST U belt uw eigen pastor, b.g.g. dan de dichtstbijzijnde pastor. N.V.S.H. Tel. 01650 - 49961 of landelijk 070 - 3469709. VER. TER BESCHERMING VAN HET ONGEBOREN KIND Hulp voor moeder en kind bij niet- gewenste zwangerschap: tel. 033- 620244. VER. OUDERS VAN EEN OVERLEDEN KIND Postbus 418,1400 AK Bussum. SPEEL-O-THEEK ’DE WISSELPLAATS’: voor kinderen die zich "anders” ont wikkelen. Populierenstraat 27, Goes. Open op donderdag van 14.00-15.00 uur en op zaterdag van 10.00-12.00 uur. Inl.: Lenie Marinussen, Kapelseweg 20, 4481 PE Kloetinge, tel. 01100- 15231, b.g.g. 11850. STICHTING THUISZORG EN ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK ”DE BEVELANDEN” Zonnebloemstraat 53, Goes, 01100- 21270, op werkdagen van 08.30- 12.30 u. en 13.30-17.30 u., buiten kantooruren: 01180-28743 Spreekuren: Yerseke: Praktijkgebouw huisartsen, w.dag 11.00-12.00 uur, 01131-3520. Rilland: wijkgebouw, dinsd. 09.00- 10.00 uur, 01135-1800. Kapelle: fysiotherapie de Hond, w.dag: 14.00- 15.00 uur, 01102-42925. Heinkens zand: wijkgebouw, v.dag 09.00- 09.30 uur, 01106-1615. Kortgene: wijkgebouw, w.dag 9.00-9.30 uur, 01108-1378. ASTMA Aangepaste bewegingsoefeningen en zwemmen voor mensen met Cara o.l.v. fysiotherapeut van het Astma- fonds, 01102-43296. NPV THUISZORG N. Eggebeen 01198 - 1491b.g.g. 01100-33990. FIOM ZEELAND Hulpverlening d.m.v. indiv., groeps- en gezinsgesprekken, tel. 01180- 27311. KONTAKT BORSTKANKERPATIËNTEN Iedere dinsdag tel. spreekuur van 11.00-12.00 uur. Tel. 01100-21270. Elke 2e dinsdag v.d. maand: lotgeno- tenkontakt in St. Thuiszorg. Elke 3e dinsdag v.d. maand: spr. uur borst- prothesen in Magnolia, k. 70, 14.00- 16.00 uur. 18.30 - 19.30 uur; in Heinkenszand (Warande) en Kruiningen (Burg. Vogelaarstraat) van 18.30 - 19.00 uur. Inlichtingen over cursussen en dieet advies via tel. 01100-49200 (tijdens kantooruren). WIJKVERPLEGING St. Thuiszorg Nederland is 24 uur per dag bereikbaar op tel.nr. 01100 - 29003. STICHTING PROVINCIALE KRAAMZORG ZEELAND Kraamcenrum Rondom de Ooster- schelde en Walcheren. Voor dir. kraamhulp: 01100 - 49222. Aanm. kraamzorg via centraal in- schrijfbur., tel. 01100 - 49249: ma. t/m vr. van 9.00 uur -16.00 uur. De wedstrijdploeg van de E.H.B.O. afdeling Goes heeft zaterdag in Rotterdam de natio nale titel vaardigheidsproeven van de koninklijke Nederlandse E.H.B.O. vereniging veroverd. De ploeg uit Goes, bestond uit de dames Rina Elenbaas uit Goes, Dieneke Vermaire uit Kapelle en de heer Aart-Jan de Steur uit Kwadendamme. Aan deze landelijke vaardigheids- wedstrijd namen de E.H.B.O. ploegen deel die eerste waren geworden tijdens de provinciale wedstrijden. De ploeg uit Goes behaalde de Zeeuwse titel op 11 maart jl. tijdens de wedstrijden in 's-Gravenpolder. Het vorig jaar eindigde het team uit Goes ook als eerste in een provinciale wedstrijd. De dames Elenbaas en Vermaire maakten er toen ook deel van uit. Het werd vierde op de landelijke finale. Zaterdag in Rotterdam behaalde de Goe- se ploeg 309 punten. Tweede werd de ploeg uit Noord-Holland met 305 punten en op de derde plaats de ploeg uit Drenthe met 301 punten. De wisselbeker die in het bezit was van Zuid-Holland ging zaterdag voor het eerst in lange tijd mee naar Goes. opleiding, welke meestal op het Zeeland college te Vlissingen of de Streekschool West Brabant worden verzorgd, en voor de beoordeling hiervan is een speci aal door het VEV opgeleide leer meester aanwezig. Deze leermeester heeft zelf jarenlange ervaring in de praktijk opgedaan en beschikt over pedagogische en didactische vaardigheden". Installatiebedrijf Wisse streeft ernaar dat alle electramonteurs minimaal de TSI-opleiding afronden. Het bedrijf bestaat overigens al verscheidene jaren. Het is in de jaren vijftig opgericht als loodgie- tersbedrijf en oorspronkelijk afkomstig van Noord-Beveland. Door de komst van het aardgas in Zeeland groeide het loodgie- tersbedrijf in die jaren naar een personeelsbestand van twintig personen. In de jajren zestig werden de acti viteiten; uitgebreid met een afde ling Elektra en in 1991 met een afdeling Centrale Verwarming, nu op dit moment heeft Installa- Op de foto van links naar rechts: Dezer dagen is Installatiebe drijf Wisse aan de Verrijn Stuartweg 3 te I Goes officieel aangewezen als VEV-Leer- I bedrijf. Wisse is daarmee één van de eerste j installatiebe drijven in de I regio die deze j erkenning ont- U vangen. Al in december kreeg het Goe- se installatie bedrijf het certi ficaat van Intechnium, hetgeen inhoudt men ook eigen bedrijf jongelui mag oplei den in de vakrichtingen loodgie- terswerk e.d. De heer C. Willemstein die de opleidingen bij Wisse begeleidt, vertelt: "VEV-Leerbedrijf houdt in, dat we zijn gecertificeerd als leerbedrijf voor monteurs sterk- stroominstallaties, assistent technicus sterkstroom en techni cus sterkstroom, resp. MSI, ATSI en TSI. Dit gebeurde in het kader van de nieuwe Erkenningsregeling voor Leerbedrijven in de installatie techniek, die per 1 augustus 1994 landelijk werd ingevoerd. Het certificaat 'VEV-erkend Leer bedrijf' is in feite een extra bewijs van kwaliteit. Een leerbedrijf kan hiermee aantonen dat het zijn medewerkers op de meest effi ciënte en effectieve wijze in de praktijk opleidt. Voor opdracht gevers is dit een garantie voor de vakbekwaamheid van deze medewerkers. Om de leerlingen te begeleiden bij hun praktijkopdrachten die aansluiten bij de theoretische de dames E. De Pree en D.M. Polfliet van slijterij De Drie Sterren en mevrouw C. van der Hoek P.R. medewerkster van de firma R. Gorter Zoon. Leger des Hells ZONDAG 4 juni: Heiligingssamen- komst om 10.00 uur, o.l.v. de korps officieren. Verlossingssamenkomst om 18.30 uur, o.l.v. de korpsofficie ren. TELEFOONCIRKELS GOES EN NOORD-BEVELAND Dagelijks kontakt voor ouderen en alleenstaanden: Organisatie en infor matie: Stichting Welzijn voor Oude ren, tel. 01100-23723. VREDESBURO Voor inlichtingen over de wet gewe tensbezwaren militaire dienst, bel het Vredesburo voor de Bevelanden, S. Wijnnobel, tel. 01100-11167 C. van Duin, tel. 01100-28072. STICHTING VROUWEN BELLEN VROUWEN Wij zijn open maandag van 13.30- 16.30 uur, dinsdag 9.00-12.00 en 19.30-22.30 uur en donderdag van 19.30-22.30 uur. Tel. 01100-32233. SOCIALE VERZEKERING Informatie over sociale verzekering: GAK Goes, Schuttershof 10, tel. 01100-35000. HOBBY WERKPLAATS DE"BEVELANDEN” Albert Joachimkade 36, Goes. Ope ningstijden: Hobby houtwerkpl.: di. en do. van 13.30 tot 16.00 uur. Hob by electronica: di. van 18.30 tot 21.00 uur. Hobby naaiclub: ma. van 10.00- 1200 en 13.00-15.00 uur. Tel. inl. 01100 - 20563 15496 30955. OUDER-OUDERHULP: Ten behoeve van ouders met een verstandelijk gehandicapt kind. Tel. inlichtingen: 01100-23837. TELEFONISCHE HULPDIENST: In geestelijke en sociale nood: tel. 01180-15551. BURO VOOR RECHTSHULP: Vlasmarkt 28, Middelburg. Spreek uren: Middelburg: op maandagmid dag en donderdagavond, uitsl. op afspraak via 01180-37120. Goes: Zonnebloemstraat 53, maandag 9.00-11.00 uur. BURO SLACHTOFFERHULP: Zonnebloemstr. 53, Goes. Spreekuur woensdag en vrijdag van 13.30- 17.00 uur. Telef. bereikbaar op werk- Goes en Kloetinge: De praktijk van dr. Buijs dr. Posthu mus dr. Schut, dr. Slager dr. v.d. Werft wordt waargenomen: 2 juni van 18.00 uur tot 3 juni 18.00 uur door dr. R. Schut, van Dusseldorpstr. 3, Goes, tel. 01100-52114. 3 Juni van 18.00 uur tot 5 juni 07.30 uur door: dr. J.A. v.d. Werft, Van Dusseldorpstraat 3, Goes. Tel. 01100-27451. De praktijken van de huisartsen Kei zer, Kooiman, Oortman, Schruer, Van der Stoep en Thijssen worden waargenomen van vrijdag 18.00 tot zaterdag 19.00 uur door dr. Kooi man, Van Hogendorplaan 6, Goes, tel. 14450, van zaterdag 19.00 tot zondag 19.00 uur door dr. Oortman, Lenshoeklaan 10 te Kloetinge, tel. 31805 en van zondag 19.00 tot maandag 19.00 uur door dr. Van der Stoep, Oostsingel 132 te Goes, tel. 15306. Spreekuur voor spoedgeval len van 10.00 tot 10.30 uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Heinkenszand, 's-Heer Arendsker- ke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.00 uur. Boodschappen zo moge lijk tussen 09.00 en 10.00 uur. De praktijk van de artsen Harten, Van Driel, Aarnoutse en v.d. Vlugt wordt waargenomen door: dr. D.P. van Driel, Vermetstraat 23, 's-Heer Arendskerke. Tel. 01106-1202. Heinkenszand en omgeving: Praktijk van dr J.A. Fortrie/C.T. Mier- mans. Van vrijdag 17.30 uur tot maandag 08.30 uur: dr. J.A. Fortrie, Zangvo- gelstraat 86, Heinkenszand. Tel. 01106-3074. Hansweert, Schore en Yerseke: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. P. Pol derman, Zeeburg 1, Yerseke. Tel. 01131-3520. Krabbendijke, Rilland-Bath, Waarde en Kruiningen: Van vrijdag 18.00 uur tot zondag 22.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.15 uur en van 17.00-17.15 uur. Boodschappen zo mogelijk vóór 10.00 uur. dr. J.D. Elzinga, Spoorlaan 2, Krabbendijke. Tel. 01134-1544. Kapelle en Wemeldinge: De praktijk van de artsen de Jong, Eckhardt, Riemeijer en Bakx wordt waargenomen door: 3 juni en 4 juni tot 23.00 uur dr. M.B. Riemeijer, Parklaan 1, Kapelle. Tel. 01102-41264. 4 juni van 23.00 uur en 5 juni tot 23.00 uur dr. J. Eckhardt, Koningin Emmastraat 16, Wemeldinge, 01192-1438. Van vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-1115 uur en van 17.00-17.15 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekens- kerke, ’s-Gravenpolder, Ovezande en 's-Heerenhoek: De praktijk van de artsen Geldof, de Graaf, Peene, Korstanje, Kronen berg en Zwartelé wordt waargeno men door:dr. H.H.M. Zwartelé, Wer- rilaan 43, 's-Heerenhoek. Tel. 01105- 1280. Noord-Beveland: De praktijk van dr. J.A. Kersseboom, dr B.J.H. Hasken, dr W.J. Klein Was- sink en H. v.d. Veen wordt waarge nomen door: dr. B.J.H. Hasken, K. Nieuwstraat 4, Kamperland. Tel. 01108-1338. Spreekuur voor dringende gevallen: van 11.00-11.30 uur. ZEEUWS KONSULTATIEBURO VOOR ALKOHOL EN DRUGS Magnoliaplein 1, 4461 EV Goes, 01100 - 49480. Werkd. van 8.30- 12.30 uur en 13.30-17.00 uur. Gok- spreekuur do. 16.30-18.30 uur. Bui ten kantooruren op werkd. tot 22.00 en zat. en zo. 09.00-22.00 uur. Via hulpdienst 01180-15551. OUDERS VAN DRUGVERSLAAFDEN Regio Zeeland. Tel.: 01107 - 1680 of 01112-2286. DRANKPROBLEMEN? Wij zijn er om u te helpen. A.A. (Ano nieme Alcoholisten) Bijeenkomst elke maandag te 20.00 uur, Zonnebloemstraat 53, Goes. Adres: A.A. werkgroep Goes, Post bus 2157 4460 MD Goes of BEL: 01103-2829/01195-5849. STICHTING BEJAARDEN- VERVOER VOOR HELE GEMEENTE GOES Iedere maandag t/m vrijdag. Aanvra gen maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 10.00 uur 01100-12350. NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN DE HOMOSEKSUALITEIT (COC) Eigenhaardstr. 2, 4331 HS Middel burg, 01180-12280. DIABETES INFORMATIE POST Tel. 01198-1126 01134-2262 01107-1433. OCG OUDERS VAN HOMOSEXUELE KINDEREN Kontaktgroep, tel. 01103-1437 en 01106-3112. JEUGD EN GEZIN IN ZEELAND Adviesburo voor jongeren en ouders, Londense Kaai 39, Middelburg, tei. 01180-28555. Ook in het weekend. GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST (GGD-ZEELAND) Goes: Magnolia 2, tel. 01100-49400. Infectieziektenbestrijding. Melding en adviezen geslachtsziek ten, tel. 01180-34085. T uberculosebestrijding Afspraak maken via tel. 01184- 18395. Spreekuur rijdende bus: Goes: "Ter Valcke” (parkeerplaats L. de Colignylaan) op dinsdag van 09.00-11.00 uur. Krabbendijke: Dorpsstraat 93 op de 2e en 4e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Heinkenszand: Warande 7 iedere 1 e en 3e woensdag van de maand van 13.00-14.00 uur. Jeugdgezondheidszorg 4-19-jarigen Vragen over jeugd- en schoolge- zondheidszorg voor kinderen tussen de 4 en 19 jaar, tel. 01100-49420. HUMANISTISCHE UITVAARTBEGELEIDING Afscheidswoord bij crematie of begrafenis voor buitenkerkelijken. Aanvragen via tel. 01180-14251 CROHN EN COLITIS ULCEROSA VER. NEDERLAND AFD. ZEE LAND. Voor informatie bellen met: 01102- 42591 of 01188-2836. ALZHEIMER VERENIGING ’ROND DE SCHELDE’. Als dementie ook in uw omgeving dagen van 9.00-17.00 uur op 01100- r voorkomt en u er over wil praten of informatie wil omtrent dementie bel dan de Alzheimer Stichting. Tele foonnummer: 05129-1202 (dag en nacht bereikbaar). REUMAPATIËNTENVERENIGING MIDDEN-ZEELAND Voor informatie bellen met 01100- 14812 of 01180-29487. BUREAU VERTROUWENSARTS Inzake KINDERMISHANDELING Tel. 01180-28800. CLIËNTENBOND AFD. ZEELAND, BOND VOOR PSYCHIATRISCHE EN (EX-)PSYCHIATRISCHE PA TIËNTEN Joannaplantsoen 2, 4462 AV te Goes, tel. 01100-50465. PATIËNTENPLATFORM ZEELAND: Magnolia 26, kamer 1.13, 1.14, Goes. Postbus 2054, 4460 MB Goes. Tel. 01100-49389. Centraal adres op het gebied van de gezondheidszorg en informatie over alle patiëntenorganisaties; Onder steuning patiëntenorganisaties; Be langenbehartiging patiënten consu menten in de gezondheidszorg. Klachtenbehandeling gezondheidszorg VERENIGING PATIËNTEN BELANGEN ZEELAND Klachtenmelding: tel. 01100-13930. Postadres: Postbus 2096 - 4460 MC Goes. ALARMNR. Als elke seconde telt: 06-11 YPSILON Vereniging voor familieleden van chronisch psychotische of schyzofre- ne mensen. Tel. 01100-12221 of 01148-2217. STICHTING BEJAARDEN- (EN GEHANDICAPTEN) ALARM ZEELAND Domburgseweg 49, 4357 NG Dom burg, tel. 01188-3404. Centraal adres voor -de provincie Zeeland voor informatie omtrent aan sluitingen op het Bejaarden- en Ge handicapten alarm. Kantooruren: dinsdag- tot en met vrijdagmorgen. VRIJW. TERMINALE ZORG Aanvullende mantelzorg bij thuis sterven. Het Clarahofje, Maarten- broersweg 82, Hansweert. Tel. 01130-83698, dag en nacht. GILDE DE BEVELANDEN Voor gratis adviezen op alle gebied uit de kennis en ervaring van 50- plussers beschikbaar voor iedereen, 01100-28084. JONGEREN ADVIES INFORMATIE BURO Voor jongeren van 12 tot 25 jaar. Voor persoonlijke problemen en/of vragen over sociale wetgeving, huis vesting, arbeidszaken, dienstplicht, sexualiteit, vrije tijd. St. Jacobstraat 44,4461 BB Goes, tel. 01100-51850. Open van ma. t/m vr. 11.00-17.00 uur en dond. 19.00-21.00 uur. MELDPUNT VRIJWILLIGE THUISHULP Telefoon 21576, 's morgens van 9.00 tot 11.30 uur, 5 dagen in de week. WIJKINFO-WINKEL ’’DE GOESE POLDER” Voor vragen-hulp bij (pers.) proble- men-adviezen. Op het gebied van de woonomg., discriminatiebestr., uitke- ringen, vrijwilligerswerk, voeding en konsumentenzaken. Ook voor jonge ren. De Spinne 11-66/67, tel. 01100- 51254 (ook op do.av.).

Krantenbank Zeeland

Bevelander | 1995 | | pagina 13